| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr II/5/2014 Rady Miejskiej w Pakości

z dnia 29 grudnia 2014r.

zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Pakość na 2014 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2013r. poz. 594, z późn. zm.[1])) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 222, art. 235-237, art. 258, art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2013r. poz. 885, z późn. zm.[2])) uchwala się, co następuje:

§ 1. 1. W uchwale Nr XXVIII/263/2013 Rady Miejskiej w Pakości z dnia 30 grudnia 2013r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Pakość na 2014 rok z późn. zm., wprowadza się następujące zmiany:

- przyjąć środki dotacji celowej otrzymanej z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jst w dziale 600 Transport publiczny na kwotę 23 370,00 zł,

- zmniejszyć środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin w dziale 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska o kwotę 207 875,00 zł,

- dokonać zmian w planie dochodów budżetowych:zwiększeń na kwotę 42 955,00 zł, zmniejszeń o kwotę 139 071,00 zł zgodnie z załącznikiem Nr 1 i 1a do niniejszej uchwały,

- dokonać zmian w planie wydatków budżetowych:zwiększeń na kwotę 261 722,00 zł, zmniejszeń o kwotę 608 780,00 zł, przeniesień na kwotę 254 272,50 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały,

2. Po dokonanych zmianach:

1) § 1 otrzymuje brzmienie:

Dochody budżetu gminy na 2014 rok w wysokości 33 613 515,16 zł, w tym:

1) dochody bieżące w kwocie 29 659 136,16 zł

a) dochody własne 18 003 392,42 zł,

b) subwencje 5 829 760,00 zł,

c) dotacje celowe 5 825 983,74 zł, w tym: na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust 1pkt 2 i 3 - 321 908,57 zł,

2) dochody majątkowe w kwocie 3 954 379,00 zł

a) dotacje i środki przeznaczone na inwestycje 2 511 217,00 zł, w tym: na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust 1 pkt 2 i 3 - 2 327 422,00 zł

b) dochody ze sprzedaży majątku 1 393 162,00 zł,

c) dochody z tytułu przekształcenia użytkowania wieczystego w prawo własności
50 000,00 zł,";zgodnie z załącznikiem Nr 1 i 1a do niniejszej uchwały,

2) § 2 otrzymuje brzmienie:

Wydatki budżetu gminy na 2014 rok w wysokości 33 456 925,16 zł, w tym:

1) wydatki bieżące w wysokości 28 332 173,16 zł,

a) wydatki jednostek budżetowych 21 355 948,55 zł, wynagrodzenia i składki od nich naliczane 13 343 366,71 zł, wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 8 012 581,84 zł,

b) dotacje na zadania bieżące 1 086 621,00 zł,

c) świadczenia na rzecz osób fizycznych 5 267 710,80 zł,

d) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust 1 pkt 2 i 3 - 326 892,81 zł,

e) obsługa długu 295 000,00 zł,

2) wydatki majątkowe w wysokości 5 124 752,00 zł,

a) wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne 5 124 752,00 zł, w tym: programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 - 2 265 051,00 zł, dotacje na zadania majątkowe - 30 000,00 zł,"; zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały,

3) Wynik budżetu stanowi nadwyżkę w kwocie 156 590,00 zł, którą planuje się przeznaczyć na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek,

4) załącznik "Przychody i rozchody budżetu w 2014r." otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały,

5) załącznik "Zadania inwestycyjne w 2014r." na kwotę 5 495 258,00 zł otrzymuje brzmienie: "Zadania inwestycyjne w 2014r." na kwotę 5 124 752,00zł, zgodnie z załącznikiem Nr 4 do niniejszej uchwały,

6) załącznik "Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych oraz spoza sektora finansów publicznych" otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 5 do niniejszej uchwały,

7) § 4 uchwały otrzymuje brzmienie:

Limity zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz kredytów i pożyczek zaciąganych na:

- sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu 1 000 000,00 zł,

- na wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w kwocie 426 208,00 zł,

- spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz zaciągniętych pożyczek i kredytów w kwocie 32 415,00 zł";

8) § 12 pkt 1 uchwały otrzymuje brzmienie:

Upoważnia się Burmistrza do:

1) zaciągania kredytów i pożyczek do wysokości poszczególnych limitów zobowiązań:

- sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu 1 000 000,00 zł,

- na wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w kwocie 426 208,00 zł,

- spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz zaciągniętych pożyczek i kredytów w kwocie 32 415,00 zł".

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Pakości.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego.

Przewodniczący Rady Miejskiej


Jerzy Joachimiak


Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr II/5/2014
Rady Miejskiej w Pakości
z dnia 29 grudnia 2014 r.
Zalacznik1.pdf


Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr II/5/2014
Rady Miejskiej w Pakości
z dnia 29 grudnia 2014 r.
Zalacznik2.pdf


Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr II/5/2014
Rady Miejskiej w Pakości
z dnia 29 grudnia 2014 r.
Zalacznik3.pdf


Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr II/5/2014
Rady Miejskiej w Pakości
z dnia 29 grudnia 2014 r.
Zalacznik4.pdf


Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr II/5/2014
Rady Miejskiej w Pakości
z dnia 29 grudnia 2014 r.
Zalacznik5.pdf


Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr II/5/2014
Rady Miejskiej w Pakości
z dnia 29 grudnia 2014 r.
Zalacznik6.pdf


Uzasadnienie

do uchwały nr II/5/2014 Rady Miejskiej w Pakości z dnia 29 grudnia 2014r.

zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Pakość na 2014 rok

Podjęcie przedmiotowej uchwały wynika z konieczności:

wprowadzenia zmian w planie dochodów budżetowych:

- w dziale 010 Rolnictwo i łowiectwo zmniejszenie o kwotę 1 400,00 zł w związku z niższym niż zakładano wykonaniem dochodu z najmu i dzierżawy,

- w dziale 600 Transport i łączność zwiększenie ona kwotę 23 470,00 zł, z tytułu wpływów
z różnych opłat a także w związku z podpisanym z Gminą Barcin porozumieniem w sprawie współpracy przy realizacji dokumentacji projektowej na budowę ścieżki rowerowej na odcinku Piechcin-Pakość,

- w dziale 700 Gospodarka mieszkaniowa zmniejszenie o kwotę 23 000,00 zł w związku z niższym niż zakładano wykonaniem dochodu z tytułu opłaty za użytkowanie wieczystego,

- w dziale 750 Administracja publiczna zwiększenie na kwotę 10,00 zł w związku z wykonaniem ponad plan wpływów w wysokości 5% opłat za udostępnienie danych osobowych, zmniejszenie o kwotę 59 955,00 zł w związku z niewykonaniem dochodu z tytułu odsetek i wpływów z różnych dochodów,

- w dziale 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem zwiększenie na kwotę 26 685,00 zł w związku z wykonaniem ponad plan dochodu z tytułu wpływów z różnych opłat i podatku dochodowego od osób prawnych, zmniejszenie o kwotę 54 716,00 zł w związku z niewykonaniem dochodów z tytułu podatku rolnego, odsetek i podatku od środków transportowych,

- w dziale 801 Oświata i wychowanie zwiększenie na kwotę 5 600,00 zł w związku z otrzymywaniem zwrotu kosztu uczęszczania dziecka z terenu Gminy Janikowo do przedszkola publicznego,

- w dziale 852 Pomoc społeczna zwiększenie na kwotę 5 260,00 zł w związku z otrzymanymi od innych gmin wpłatami z tytułu funduszu alimentacyjnego oraz zwrotów kosztów pobytu w domu pomocy społecznej,

- w dziale 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska zwiększenie na kwotę 5 300,00 zł w związku z otrzymywanymi wpływami z usług, zmniejszenie o kwotę 207 875,00 zł w związku z niepozyskaniem wcześniej zaplanowanych środków,

wprowadzenia zmian w planie wydatków budżetowych:

- w dziale 010 Rolnictwo i łowiectwo zmniejszenie wartości zadania "Budowa odcinka sieci wodociągowej w m.Ludkowo i m.Mielno, gm. Pakość" o kwotę 37 310,00 zł,

- w dziale 600 Transport i łączność zwiększenie na kwotę 111 525,00 zł w związku
z wprowadzeniem zadania inwestycyjnego "Przebudowa drogi powiatowej nr 2508C Wojdal-Pakość" a także zabezpieczeniem środków na usługi, zmniejszenie o kwotę 233 123,00 zł w związku z przesunięciem realizacji zadania "Budowa ścieżki rowerowej na odcinku Pakość - Piechcin" na rok następny oraz niższą niż zaplanowano wartością zadania "Wymiana nawierzchni
w ulicy 21 Stycznia, Pałuckiej i Przybyszewskiego w Pakości - I etap", przeniesienie na kwotę 240 000,00 zł w związku z korektą wydatków kwalifikowanych w zadaniu "Uporządkowanie terenów po zakładach lniarskich w Pakości - budowa drogi kategorii gminnej",

- w dziale 700 Gospodarka mieszkaniowa zwiększenie na kwotę 1 000,00 zł oraz zmniejszenie o kwotę 119 698,00 zł w związku z niższymi niż zaplanowano wydatkami,

- w dziale 710 Działalność usługowa zmniejszenie o kwotę 62 000,00 zł związku z niższymi niż zaplanowano wydatkami,

- w dziale 750 Administracja publiczna zwiększenie na kwotę 127 466,00 zł w związku
z przeliczeniem odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych oraz zapewnieniem środków na wynagrodzenia i pochodne pracowników robót publicznych, zmniejszenie o kwotę 27 330,00 zł w związku z niższymi niż zaplanowano wydatkami,

- w dziale 757 Obsługa długu publicznego zmniejszenie o kwotę 40 000,00 zł w związku z niższymi kosztami odsetek od zaciągniętych pożyczek i kredytów,

- w dziale 801 Oświata i wychowanie zwiększenie na kwotę 18 851,00 zł oraz zmniejszenie o kwotę 15 264,00 zł, w związku z przeliczeniem odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych
a także koniecznością zwrotu kosztów dzieci z terenu Gminy Pakość uczęszczających do przedszkoli na terenie Gminy Barcin,

- w dziale 852 Pomoc społeczna przeniesienie na kwotę 14 272,50 zł do rozdz. 85395 i 85415,

- w dziale 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej przeniesienie na kwotę 272,50 zł
w związku z koniecznością zwrotu środków w ramach umowy nr UDA-POKL.07.01-04-016/08-00,

- w dziale 854 Edukacyjna opieka wychowawcza zwiększenie na kwotę 2 880,00 zł w związku
z przeliczeniem odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, przeniesienie na kwotę 14 000,00 zł w związku z zapewnieniem wkładu własnego gminy w wysokości 20% wypłaconych świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym,

- w dziale 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska zmniejszenie o kwotę 897,00 zł w związku z niższymi kosztami zadania "Przebudowa oświetlenia w gminie Pakość",

- w dziale 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego zmniejszenie o kwotę 68 158,00 zł w związki z niższymi kosztami zadania "Budowa świetlicy wiejskiej w m. Wielowieś",

- w dziale 926 Kultura fizyczna i sport zmniejszenie o kwotę 5 000,00 zł wartości zadania "Przebudowa trybuny na Stadionie miejskim w Pakości",

- w załączniku "Przychody i rozchody budżetu w 2014r." zmniejszeniu ulegają przychody o kwotę 66 437,00 zł, w związku z niższą wartością zadania "Budowa świetlicy wiejskiej w m. Wielowieś" zaciągnięto pożyczkę w niższej wartości.

Podstawę prawną podjęcia niniejszej uchwały stanowią przepisy 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2013r. poz. 594 z późn. zm.) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 222, art. 235-237, art. 258, art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2013r. poz. 885 z późn. zm.).


[1]) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz.U. z 2013r. poz. 645 i 1318 oraz z 2014r. poz. 379 i 1072.

[2]) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz.U. z 2013r. poz. 938 i 1646 oraz z 2014r. poz. 379, 911 i 1146.

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Zbigniew Szczygielski

 Ekspert rynku leasingowego.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »