| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr II/8/2014 Rady Miejskiej w Pakości

z dnia 29 grudnia 2014r.

w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Pakość na 2015 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. "d", lit. "i", pkt. 10 ustawy z dnia 8 marca 1990r.
o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2013r. poz. 594 z późn. zm.[1])) oraz art. 211, art. 212, art. 214, rt. 215, art. 222, art. 235, art. 236, art. 237, art. 242, art. 243, art. 244, art. 258 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2013r. poz. 885 z późn. zm.[2])) uchwala się, co następuje:

§ 1. Dochody budżetu gminy na 2015 rok w wysokości 29 600 980,00 zł, w tym:

1. dochody bieżące w kwocie 26 724 355,00 zł

1) dochody własne 16 993 409,00 zł,

2) subwencje 6 101 156,00 zł,

3) dotacje celowe 3 629 790,00 zł, w tym: na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust 1pkt 2 i 3 - 0,00 zł;

2. dochody majątkowe w kwocie 2 876 625,00 zł

1) dotacje i środki przeznaczone na inwestycje 2 057 024,00 zł, w tym: na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust 1 pkt 2 i 3 -
2 057 024,00 zł

2) dochody ze sprzedaży majątku 769 601,00 zł

3) dochody z tytułu przekształcenia użytkowania wieczystego w prawo własności 50 000,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1 i Nr 1a do niniejszej uchwały.

§ 2. Wydatki budżetu gminy na 2015 rok w wysokości 31 073 201,00 zł, w tym:

1. wydatki bieżące w wysokości 26 498 396,00 zł,

1) wydatki jednostek budżetowych 20 630 134,00 zł, wynagrodzenia i składki od nich naliczane 13 124 599,60 zł, wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 7 505 534,40 zł,

2) dotacje na zadania bieżące 1 107 288,00 zł,

3) świadczenia na rzecz osób fizycznych 4 363 974,00 zł,

4) obsługa długu 397 000,00 zł,

2. wydatki majątkowe w wysokości 4 574 805,00 zł,

1) wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne 4 574 805,00 zł, w tym: programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3- 2 502 359,00 zł, dotacje na zadania majątkowe - 150 000,00 zł. zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3. Wynik budżetu stanowi deficyt w kwocie 1 472 221,00 zł, który zostanie sfinansowany przychodami z tytułu emisji obligacji.

§ 4. Łączną kwotę przychodów budżetu w wysokości 2 608 864,00 zł oraz łączną kwotę rozchodów budżetu w wysokości 1 136 643,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 5. Limity zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz kredytów i pożyczek zaciąganych na:

1. pokrycie przejściowego deficytu budżetu 1 000 000,00 zł,

2. sfinansowanie planowanego deficytu 1 472 221,00 zł,

3. spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz zaciągniętych pożyczek i kredytów 1 136 643,00 zł.

§ 6. Planowane zadania inwestycyjne na rok 2015, określa załącznik Nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 7. Wyodrębnia się w budżecie kwotę 176 771,60 zł do dyspozycji sołectw, zgodnie z załącznikiem Nr 5 do niniejszej uchwały.

§ 8. 1. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami, zgodnie z załącznikiem Nr 6 do niniejszej uchwały.

2. Dochody związane z realizacją zadań zleconych ustawami, zgodnie z załącznikiem Nr 7 do niniejszej uchwały.

§ 9. W budżecie tworzy się rezerwy:

1. ogólną w wysokości 35 000,00 zł,

2. celową w wysokości 65 000,00 zł, z przeznaczeniem na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego.

§ 10. 1. Ustala się dochody w kwocie 157 000,00 zł z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki w kwocie 148 000,00 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych.

2. Ustala się wydatki w kwocie 9 000,00 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii, zgodnie z załącznikiem Nr 8 do niniejszej uchwały budżetowej.

§ 11. Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu gminy, zgodnie z załącznikiem Nr 9 do niniejszej uchwały.

§ 12. Ustala się wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska, zgodnie z załącznikiem Nr 10 do niniejszej uchwały.

§ 13. Upoważnia się Burmistrza do:

1. zaciągania kredytów i pożyczek oraz emisji obligacji do wysokości poszczególnych limitów zobowiązań:

1) na pokrycie przejściowego deficytu budżetu 1 000 000,00 zł,

2) na sfinansowanie planowanego deficytu 1 472 221,00 zł,

3) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz zaciągniętych pożyczek i kredytów 1 136 643,00 zł,

2. dokonywania zmian w planie wydatków bieżących łącznie z wydatkami na wynagrodzenia ze stosunku pracy, dokonywania zmian w planie wydatków majątkowych,

3. przekazania uprawnień jednostkom organizacyjnym nie wymienionym w WPF do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania gminy i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy,

4. lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu Gminy.

§ 14. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Pakości.

§ 15. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2015 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego.

Przewodniczący Rady Miejskiej


Jerzy Joachimiak


Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr II/8/2014
Rady Miejskiej w Pakości
z dnia 29 grudnia 2014 r.
Zalacznik1.pdf


Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr II/8/2014
Rady Miejskiej w Pakości
z dnia 29 grudnia 2014 r.
Zalacznik2.pdf


Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr II/8/2014
Rady Miejskiej w Pakości
z dnia 29 grudnia 2014 r.
Zalacznik3.pdf


Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr II/8/2014
Rady Miejskiej w Pakości
z dnia 29 grudnia 2014 r.
Zalacznik4.pdf


Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr II/8/2014
Rady Miejskiej w Pakości
z dnia 29 grudnia 2014 r.
Zalacznik5.pdf


Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr II/8/2014
Rady Miejskiej w Pakości
z dnia 29 grudnia 2014 r.
Zalacznik6.pdf


Załącznik Nr 7 do Uchwały Nr II/8/2014
Rady Miejskiej w Pakości
z dnia 29 grudnia 2014 r.
Zalacznik7.pdf


Załącznik Nr 8 do Uchwały Nr II/8/2014
Rady Miejskiej w Pakości
z dnia 29 grudnia 2014 r.
Zalacznik8.pdf


Załącznik Nr 9 do Uchwały Nr II/8/2014
Rady Miejskiej w Pakości
z dnia 29 grudnia 2014 r.
Zalacznik9.pdf


Załącznik Nr 10 do Uchwały Nr II/8/2014
Rady Miejskiej w Pakości
z dnia 29 grudnia 2014 r.
Zalacznik10.pdf


Załącznik Nr 11 do Uchwały Nr II/8/2014
Rady Miejskiej w Pakości
z dnia 29 grudnia 2014 r.
Zalacznik11.pdf


Uzasadnienie

do uchwały Nr II/8/2014 Rady Miejskiej w Pakości z dnia 29 grudnia 2014r.

w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Pakość na 2015 rok

Podjęcie przedmiotowej uchwały wynika z konieczności ustanowienia podstawy gospodarki finansowej na 2015 rok. Budżet jest narzędziem umożliwiającym kierowanie działaniami gminy, jest rocznym planem dochodów i wydatków oraz jej przychodów i rozchodów. Budżet przygotowany został w oparciu o ustawę o finansach publicznych oraz w oparciu o obowiązujące przepisy o dochodach jst. Przy szacowaniu wydatków brano pod uwagę wnioski zgłoszone przez mieszkańców miasta i gminy Pakość, radnych rady Miejskiej oraz jednostki podległe. Kierowano się koniecznością zaspokojenia zbiorowych potrzeb mieszkańców gminy oraz koniecznością realizacji ustawowo określonych zadań własnych i zleconych gminy.

Podstawę prawną przedmiotowej uchwały stanowi art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. "d", lit. "i", pkt. 10 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2013r. poz. 594 z późn. zm.) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 222, art. 235, art. 236, art. 237, art. 242, art. 243, art. 244, art. 258 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2013r. poz. 885 z późn. zm.)


[1]) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz.U. z 2013r. poz. 645 i 1318 oraz z 2014r. poz. 379 i 1072.

[2]) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz.U. z 2013r. poz. 938 i 1646 oraz z 2014r. poz. 379, 911 i 1146.

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Stillwell Polska Sp. z o.o.

Stillwell Polska Sp. z o.o. jest nowoczesną firmą prawniczą zajmującą się obsługą prawną przedsiębiorstw a także sprzedażą gotowych spółek.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »