| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr III/10/15 Rady Gminy w Książkach

z dnia 22 stycznia 2015r.

w sprawie uchwalenia budżetu Gminy na rok 2015

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. c i d, pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2013 r.poz. 594, poz. 645, poz. 1318, z 2014 r. poz. 379, poz.1072), ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. - Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157, poz. 1241, z 2010 r. Nr 96, poz. 620, Nr 108, poz. 685, Nr 152, poz. 1020, Nr 161, poz. 1078) oraz art. 211, art. 212, art. 214,art. 215,art. 221 art. 222, art. 235, art. 236, art. 237, art. 239 art. 242, art. 258, art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885, poz. 938, poz. 1646, z 2014 r. poz. 379, poz. 911, poz. 1146) uchwala się, co następuje:

§ 1. Dochody budżetu w wysokości 15.339.049 zł, z tego:

1) bieżące w wysokości 13.351.316 zł,

2) majątkowe w wysokości 1.987.733 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1.

§ 2. Wydatki budżetu w wysokości 15.005.359,66 zł, z tego:

1) bieżące w wysokości 12.231.382,66 zł,

2) majątkowe w wysokości 2.773.997 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2.

§ 3. W budżecie tworzy się rezerwy:

1) ogólną w wysokości - 70.000 zł, w tym:

a) na zadania bieżące - 50.000 zł;

b) na zadania inwestycyjne 20.000 zł.

2) celowe w wysokości - 198.200 zł, z przeznaczeniem na:

a) zarządzanie kryzysowe w kwocie - 41.700 zł;

b) zadania oświatowe Szkoły Podstawowej i Przedszkola w Książkach oraz Gimnazjum w Książkach w kwocie - 79.849 zł;

c) GOPS w Książkach na zadania pomocy społecznej - 76.651 zł.

§ 4. Nadwyżkę budżetu w wysokości 333.689,34 zł, która zostaje przeznaczona na spłatę wcześniej zaqciągniętych zobowiązań.

§ 5. Łączną kwotę przychodów budżetu w wysokości 818.353,43 zł oraz łączną kwotę rozchodów budżetu w wysokości 1.152.042,77 zł, zgodnie z załącznikiem nr 3.

§ 6. Ustala się wykaz dotacji i wydatków związanych z finansowaniem zadań zleconych z zakresu administracji rządowej zgodnie z załącznikiem nr 4 i 5.

§ 7. Wyodrębnia się środki do dyspozycji jednostek budżetowych:

1) Urzędu Gminy w Książkach zgodnie z załącznikiem nr 6;

2) Szkoły Podstawowej i Przedszkola im. Henryka Sienkiewicza w Książkach zgodnie z załącznikiem nr 7;

3) Gimnazjum w Książkach zgodnie z załącznikiem nr 8;

4) Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Książkach zgodnie z załącznikiem nr 9.

§ 8. Limity wydatków na zadania inwestycyjne realizowane w roku 2015 zgodnie z załącznikiem nr 10.

§ 9. Ustala się plan dochodów realizowanych na rzecz Budżetu Państwa zgodnie z załącznikiem nr 11.

§ 10. Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu Gminy dla sektora finansów publicznych, zgodnie z załącznikiem nr 12.

§ 11. Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu Gminy dla podmiotów spoza sektora finansów publicznych, zgodnie z załącznikiem nr 13.

§ 12. Wyodrębnia się w budżecie w ramach Funduszu Sołeckiego kwotę 162.519,66 zł, zgodnie z załącznikami nr 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, z tego dla:

1) sołectwa Blizienko kwotę 13.563,51 zł,

2) sołectwa Blizno kwotę 12.570,23 zł,

3) sołectwa Brudzawki kwotę 13.595,01 zł,

4) sołectwa Książki kwotę 34.251,30 zł,

5) sołectwa Łopatki kwotę 23.736,15 zł,

6) sołectwa Osieczek kwotę 34.251,30 zł,

7) sołectwa Szczuplinki kwotę 11.234,43 zł,

8) sołectwa Zaskocz kwotę 19.317,73 zł.

§ 13. 1. Ustala się dochody w kwocie 38.062 zł z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki w kwocie 38.062 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych i przeciwdziałania narkomanii.

2. Ustala się środki pochodzące z opłat i kar za korzystanie ze środowiska w kwocie 7.800 zł na realizację zadań związanych ochroną środowiska.

§ 14. Limity zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz kredytów i pożyczek zaciąganych na:

1) sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu - w kwocie 1.000.000 zł,

2) wyprzedzające finansowanie zadań z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej - w kwocie 251.740,89 zł,

3) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań - w kwocie 557.098,54 zł.

§ 15. Upoważnia się Wójta do:

1) zaciągania kredytów i pożyczek oraz emisji papierów wartościowych na:

a) sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu - w kwocie 1.000.000 zł,

b) wyprzedzające finansowanie zadań z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej - w kwocie 251.740,89 zł,

c) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań w wysokości 557.098,54 zł.

2) dokonywania zmian w planie wydatków majątkowych, z wyjątkiem możliwości tworzeniem nowych zadań inwestycyjnych.

3) dokonywania zmian w planie wydatków bieżących łącznie z wydatkami na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy, z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami;

4) przekazania kierownikom jednostek budżetowych uprawnień do dokonywania przeniesień w planie wydatków;

5) przekazania kierownikom innych jednostek organizacyjnych Gminy uprawnień do dokonywania przeniesień w planie wydatków;

6) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu Gminy.

§ 16. Wykonanie Uchwały powierza się Organowi Wykonawczemu.

§ 17. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2015 r. i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego.

Przewodniczący Rady Gminy w Książkach


Bogdan Pacholski


Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr III/10/15
Rady Gminy w Książkach
z dnia 22 stycznia 2015 r.
Zalacznik1.pdf

dochody


Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr III/10/15
Rady Gminy w Książkach
z dnia 22 stycznia 2015 r.
Zalacznik2.pdf

wydatki


Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr III/10/15
Rady Gminy w Książkach
z dnia 22 stycznia 2015 r.
Zalacznik3.pdf

przychody budżetu


Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr III/10/15
Rady Gminy w Książkach
z dnia 22 stycznia 2015 r.
Zalacznik4.pdf

dotacje na zadania zlecone


Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr III/10/15
Rady Gminy w Książkach
z dnia 22 stycznia 2015 r.
Zalacznik5.pdf

wydatki na zadania zlecone


Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr III/10/15
Rady Gminy w Książkach
z dnia 22 stycznia 2015 r.
Zalacznik6.pdf

j.b. Urząd Gminy Książki


Załącznik Nr 7 do Uchwały Nr III/10/15
Rady Gminy w Książkach
z dnia 22 stycznia 2015 r.
Zalacznik7.pdf

j.b. Szkoła Podstawowa i Przedszkole w Książkach


Załącznik Nr 8 do Uchwały Nr III/10/15
Rady Gminy w Książkach
z dnia 22 stycznia 2015 r.
Zalacznik8.pdf

j.b. Gimnazjum w Książkach


Załącznik Nr 9 do Uchwały Nr III/10/15
Rady Gminy w Książkach
z dnia 22 stycznia 2015 r.
Zalacznik9.pdf

j.b. GOPS w Ksiązkach


Załącznik Nr 10 do Uchwały Nr III/10/15
Rady Gminy w Książkach
z dnia 22 stycznia 2015 r.
Zalacznik10.pdf

zadania inwestycyjne


Załącznik Nr 11 do Uchwały Nr III/10/15
Rady Gminy w Książkach
z dnia 22 stycznia 2015 r.
Zalacznik11.pdf

planowane kwoty ściąganych dochodów na rzecz Budżetu Państwa w 2015 r.


Załącznik Nr 12 do Uchwały Nr III/10/15
Rady Gminy w Książkach
z dnia 22 stycznia 2015 r.
Zalacznik12.pdf

wykaz podmiotów finansów publicznych otrzymujących dotację podmiotową i celową z budżetu gminy


Załącznik Nr 13 do Uchwały Nr III/10/15
Rady Gminy w Książkach
z dnia 22 stycznia 2015 r.
Zalacznik13.pdf

wykaz podmiotów finansów niepublicznychotrzymujących dotację celową z budżetu gminy


Załącznik Nr 14 do Uchwały Nr III/10/15
Rady Gminy w Książkach
z dnia 22 stycznia 2015 r.
Zalacznik14.pdf

Fundusz Sołecki - Blizienko


Załącznik Nr 15 do Uchwały Nr III/10/15
Rady Gminy w Książkach
z dnia 22 stycznia 2015 r.
Zalacznik15.pdf

Fundusz Sołecki - Blizno


Załącznik Nr 16 do Uchwały Nr III/10/15
Rady Gminy w Książkach
z dnia 22 stycznia 2015 r.
Zalacznik16.pdf

Fundusz Sołecki - Brudzawki


Załącznik Nr 17 do Uchwały Nr III/10/15
Rady Gminy w Książkach
z dnia 22 stycznia 2015 r.
Zalacznik17.pdf

Fundusz Sołecki - Książki


Załącznik Nr 18 do Uchwały Nr III/10/15
Rady Gminy w Książkach
z dnia 22 stycznia 2015 r.
Zalacznik18.pdf

Fundusz Sołecki - Łopatki


Załącznik Nr 19 do Uchwały Nr III/10/15
Rady Gminy w Książkach
z dnia 22 stycznia 2015 r.
Zalacznik19.pdf

Fundusz Sołecki - Osieczek


Załącznik Nr 20 do Uchwały Nr III/10/15
Rady Gminy w Książkach
z dnia 22 stycznia 2015 r.
Zalacznik20.pdf

Fundusz Sołecki - Szczuplinki


Załącznik Nr 21 do Uchwały Nr III/10/15
Rady Gminy w Książkach
z dnia 22 stycznia 2015 r.
Zalacznik21.pdf

Fundusz Sołecki - Zaskocz


Uzasadnienie

Prace nad projektem przeprowadzono zgodnie z podjętą uchwałą Rady Gminy Nr XLIX/202/10 Rady Gminy w Książkach z dnia 27 lipca 2010 r. i Zarządzeniem Nr 86/2014 Wójta Gminy Książki z dnia 4 listopada 2014 r. W ustalonym terminie sołectwa gminy złożyły wnioski o rozdysponowanie Funduszu Sołeckiego 2015 r. w ramach podjętej Uchwały Nr XLIV/223/14 Rady Gminy z dnia 26 lutego 2014 r. w sprawie wyrażenia zgody na wyodrębnienie funduszu sołeckiego w 2015 roku. Wysokość środków na powyższy cel obliczona zgodnie z art. 3 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 lutego 2014 r. o funduszu sołeckim (Dz. U. poz. 301) na 2015 rok została określona w wysokości 162.519,66 zł. Wnioski 7 sołectw zostały przyjęte do realizacji w 2015 r. przez Organ Wykonawczy, zaś 1 wniosek przyjęto Uchwałą Rady Gminy w sprawie podtrzymania wniosku sołeckiego. Do dnia 30 września 2014 r. do projektu budżetu Gminy złożono następujące wnioski:

- Komendanta Powiatowej Policji w Wąbrzeźnie z dnia 22.09.2014 r. w sprawie darowizny rzeczowej w postaci paliwa w kwocie 6.000 zł, rozpatrzono częściowo pozytywnie, bo w kwocie 3.000 zł.

- Parafii Rzymsko-Katolickiej p.w. św. Katarzyny w Osieczku z dnia 30 września 2014 r. na dofinansowanie wymiany dachu, w kwocie 10.000 zł, w całości rozpatrzono pozytywnie.

- Samodzielnego Gminnego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Książkach z dnia 24.09.2014 r. na zakup szczepionek przeciwko PNEUMOKOKOM, w kwocie 5.000 zł, w całości rozpatrzono pozytywnie.

Jednostki posiadające osobowość prawną dla których organem założycielskim jest Gmina Książki, przed dookreślonym terminem uchwałą, złożyły wnioski do budżetu 2015 r. Wnioski powyższe w kwotach:

a) GOK w Książkach kwota 321.020 zł;

b) Biblioteka w Książkach kwota 66.756 zł,

uzyskały akceptację Wójta Gminy w wysokości:

a) GOK w Książkach - 216.675 zł;

b) Biblioteka w Książkach - 43.677 zł.

Powyższa akceptacja, podyktowana zmianami organizacyjnymi w funkcjonowaniu jednostek od drugiego kwartału 2015 r. , znalazła odzwierciedlenie w zapisach budżetu 2015 r. Po złożeniu projektu powyższe kwoty zostaną przekazane samorządowym osobom prawnym w celu złożenia właściwych planów finansowych uwzględniających kwoty wynikające z dotacji.

Nie wpłynęły inne wnioski o pomoc finansową w ramach zadań przejętych umowami lub porozumieniami między jednostkami samorządu terytorialnego.

Termin w zakresie zadań dotacyjnych i planu dochodów BP na dzień 10 października nie spełnia właściwej realizacji prac nad budżetem nowego roku ze względu na opóźnienia ze strony Urzędu Wojewódzkiego, który wstępne kwoty dotacji dookreśla pismem z dnia 20 października 2014 r. , wpływ pisma 23 października 2014 r. (termin 10 październik opracowanie przez skarbnika dochodów), drugim elementem mającym wpływ na opracowanie dochodów są subwencje Budżetu Państwa pismo z dnia 13 października wpływa w dniu 20 października (termin 10 październik opracowanie przez skarbnika dochodów). Mimo tych utrudnień projekt budżetu na 2015 rok został przedłożony Wójtowi Gminy do zatwierdzenia w ustawowym terminie. Informacje towarzyszące do projektu budżetu na 2015 rok w zakresie realizacji zadań inwestycyjnych kontynuowanych zostały zawarte w opisie do WPF, w zakresie zadań bieżących w opisie do projektu budżetu. Informacja o stanie mienia komunalnego wraz ze wskazaniem planowanych do uzyskania dochodów stanowi integralną część materiałów sporządzonych pod potrzeby budżetu.

Do określenia poszczególnych dochodów przyjęto następujące założenia:

· subwencja ogólna i udział we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych wg zawiadomienia z Ministerstwa Finansów pismem nr ST3/4820/16/2014 z dnia 13 października 2014 r.,

· dotacje wg zawiadomień Wojewody Kujawsko - Pomorskiego pismem nr WFB.I.3110.6.12.2014/25 z dnia 23 października 2014 r. i Krajowego Biura Wyborczego Delegatura w Toruniu pismem nr DTR-3101-4/14 z dnia 20 października 2014 r.,

· podatek rolny - wg stawki określonej Uchwałą Nr LII/289/14 Rady Gminy w Książkach z dnia 6 listopada 2014 r. obniżającą cenę skupu żyta dla celów podatkowych do kwoty 55 zł (symulacja wykonana w WIP).

· podatek od nieruchomości zgodnie ze stawkami określonymi Uchwałą Nr LII/288/14 Rady Gminy w Książkach z dnia 6 listopada 2014 r. (symulacja wykonana w WIP),

· podatek transportowy wg stawek określonych Uchwałą Nr XIII/61/11 Rady Gminy w Książkach z dnia 16 listopada 2011 r.,

· dochody przekazywane przez Urzędy Skarbowe określono na podstawie przewidywanych wpływów w roku 2014 ,

· pozostałe wpływy z tytułu zawartych umów cywilno - prawnych między innymi na dostawę energii cieplnej, wynajmowania majątku Gminy itp. wg stawek aktualnie obowiązujących i średniej arytmetycznej zużycia lub dostawy,

· dochody ze sprzedaży wody, ścieków (po uwzględnieniu dopłaty ze strony Gminy do ścieków, w kwocie nie powodującej zwiększenia obciążenia mieszkańcółw) i opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi, ustalono na podstawie sporządzonych kalkulacji.

Zadania dochodowe w pozostałym zakresie planowano na podstawie realności wykonania w 2014 roku. W spływie dochodów majątkowych zaplanowano tylko środki z tytułu wykupu nieruchomości określone w aktach notarialnych z poprzednich lat (kwota 3.600 zł) i przygotowywanej nieruchomości do sprzedaży (kwota 252.260 zł - przyrzeczonej do sprzedaży bezprzetargowo Uchwałą Nr LII/287/14 Rady Gminy w Książkach z dnia 6 listopada 2014 r.).

Po stronie dochodowej dodatkowo zaplanowano środki z funduszy Unii Europejskiej na zadania zrealizowane w 2014 r

- budowa ścieżki ul. Osiedlowa - 80.606 zł,

- park ze ścieżką w Zaskoczu - 132.146 zł,

- zakup kajaków - 10.992 zł,

- fit park w Książkach - 12.960 zł.

Dodatkowo zaplanowano środki funduszy Unii Europejskiej na zadanie do realizacji w 2015 roku rozbudowę hydroforni środki w wysokości 259.240 zł.

Powyższy zakres szczegółowo zostaje omówiony w wieloletniej prognozie finansowej.

Łączna kwota planowanych dochodów wynosi 15.192.529 zł.

W związku z faktem uzyskania negatywnych opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej w Bydgoszczy Delegatura Toruń oraz zmianą założeń przez nowo wyboranego Wójta Gminy Książki po stronie dochodowej wprowadzono następujące zmiany:

W dochodach bieżących

- zdjęto wpływy z opłat za c.o. do realnego wykonania ich w roku 2014 tj. zmniejszono o kwotę 165.171 zł;

- zmniejszono wpływy z tytułu użytkowania wieczystego w związku z jednym przekształceniem w prawo własności o kwotę 1.758 zł;

- zwiększono wpływy z podatku dochodowego opłacanego w formie karty podatkowej, do wysokości wykonania w 2014 r. o kwotę 50 zł;

- zwiększono wpływy z podatku od nieruchomości od osób prawnych o kwotę wykonania 2014 r. i dodatkowo o trzy elektrownie wiatrowe Zaskocz, których uruchomienie nastąpiło w m-cu listopadzie 2014 r. o kwotę 208.124 zł (w tym planowane wpływy z 3 elektrowni wiatrowych 162.000 zł).

- zwiększono wpływy z podatku od spadków i darowizn do wykonania 2014 r. o kwotę 454 zł;

- zwiększono wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych do wykonania 2014 r. o kwotę 1.021 zł;

- zwiększno środki wynikające z odpłatności programu realizowanego w Gimnazjum od 2014 r. o kwotę 120 zł (kwota zdjęta w 2014 doplanowana w 2015);

- zwiększono wpływy z opłat i kar za korzystanie ze środowiska do wykonania 2014 r. o kwotę 1.500 zł.

W dochodach majątkowych:

- zwiększono wpływy za modernizację drogi dojazdowej do gruntów rolnych m. Blizno, w ramach środków pozyskiwanych z funduszu ochrony gruntów rolnych o kwotę 20.000 zł, zgodnie z decyzją Samorządu Województwa o dofinansowaniu 1 km w ramach przyjętych technologii utwardzeń powyższych dróg;

- zgodnie z Uchwałą Nr LII/287/14 Rady Gminy Książki podjętą na wniosek fundacji dokonano zwiększenia dochodów ze sprzedaży do faktycznej wyceny nieruchomości o kwotę 95.140 zł;

- zdjęto środki z budżetu UE planowane do zwrotu w zadaniu, które miałobyć zrealizowane w 2014 r. o kwotę 12.960 zł.

Łączne dochody budżetu po przedstawianych zmianach zamykają się kwotą 15.339.049 zł.

W zakresie wydatków budżetowych

Plan wydatków budżetowych na rok 2015 (przed zmianą) to przede wszystkim następny rok wyrzeczeń i ogromnych oszczędności. W zwiększeniach budżetu po stronie wydatków planuje się tylko co niezbędne i przewidywalne na dzień jego sporządzenia. Do zakupu materiałów i usług obcych przyjęto 3% wzrost, który zastosowano również w przypadku obsługi ludzkiej na zadaniach najbardziej awaryjnych tj. wodociągowaniu i kanalizacji. W pozostałych strukturach zarówno Urzędu Gminy jak i jednostek organizacyjnych gminy zaplanowano 10% podwyżki wynagrodzeń, jednakże z dalszym utrzymaniem 10% obniżenia funduszu premi i dodatków. Od 2014 roku to 20% a nie jak w latach poprzednich 30%.

Po zmianie - zdjęcie planowanego funduszu na premie i dodatki specjalne w wysokości 20%, oraz zdjęcie funduszu planowanego na nagrody w Urzędzie Gminy, GOPS, GOK, Bibliotece, pozostawienie planowanych podwyżek dla pracowników obsługi i administracji placówek oświatowych.

To co zostaje przedstawione w ramach zmiany decyzyjnej organu wykonawczego po trzech negatywnych opiniach Regionalnej Izby Obracunkowej w Bydgoszczy Delegatura Toruń zostaje w objaśnieniach poszczególnych działów omówione drukiem wytłuszczonym.

Nakłady planowane w poszczególnych działach to:

Rolnictwo i łowiectwo (przed zmianą i po zmianie) wydatki bieżące zamykają się kwotą 21.014 zł. W dziale tym planuje się środki na ochronę gleb związaną z zakupem usług 1.000 zł, w wysokości 2% podatku rolnego dla Izb Rolniczych w wysokości 20.014 zł.

Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę - (przed zmianą)

łączne wydatki bieżące planowane w kwocie 780.701 zł w tym:

- nakłady na kotłownię dostarczającą c.o. i c.w. do obiektów gminnych i SM kwota 528.277 zł;

- nakłady w kwocie 252.424 zł przeznaczone na funkcjonowanie sieci wodociągowej. Nadmienić należy, że Urząd Gminy w zakresie tych zadań zgodnie z ustawą o gospodarce komunalnej działa jako przedsiębiorca, ponieważ nie posiada zakładu komunalnego na swym terenie, w związku z powyższym zobligowany jest do ustalenia taryfy na wodę.

- wydatki inwestycyjne z udziałem środków z Budżetu Unii Europejskiej w kwocie 492.856 zł szczegółowo omówione w WPF.

Po zmianie zmiejszono następujące wydatki:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane o kwotę 8.809 zł, skutki roku 2015 w naliczeniach (planowane 0 premii i nagród w 2015 r.);

- wydatki rzeczowe zakup oleju opałowego do kotłowni oraz pozostałe wydatki rzeczowe urealnione do wysokości 2014 r. tj. zdjęcie o kwotę 75.734 zł. (wydatki zaplanowane bez wzrostu cen).

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń w zakresie zaopatrzenia w wodę zmniejszenie o kwotę 17.669 zł (inne rozwiązanie struktury funkcjonowania zadania), zmniejszenie wydatków bieżących pozostałych do realnego wykonania 2014 r, bez procentowego wzrostu o kwotę 12.292 zł. Łącznie wydatki w dziale zmniejszono o kwotę 114.504 zł.

Transport i łączność (przed zmianą) wartość nakładów 2.640.815,30 zł. W dziale tym zaplanowano wydatki związane z bieżącym utrzymaniem dróg w ramach wniosków sołectw -Fundusz Sołecki kwota 89.251,30 zł, dodatkowych środków przyznanych uchwałą rady w wysokości 50.000 zł (zakup usług remontowych), oraz pozostawionych do dyspozycji organu wykonawczego na nieprzewidziane wydatki niemożliwe do zaplanowania na etapie projektu budżetu w wysokości 200.251 zł, ubezpieczenia za odszkodowania z tytułu niebezpieczeństwa na drogach gminnych 5.900 zł, podatku od nieruchomości dróg gminnych nie publicznych 93.105 zł., na utrzymanie wiat przystankowych 1.000 zł. Dodatkowo w dziale tym planuje się wydatki inwestycyjne na rekultywację drogi gminnej w miejscowości Blizno - 251.171 zł (w tym ze środków Województwa Kujawsko-Pomorskiego 80.000 zł, zapis po stronie dochodowej - termin złożenia wniosku grudzień 2014 roku), i finansowanie drogi Książki - Łopatki 1.916.137 zł wykonanie dokumentacji pod przyszłe inwestycje 30.000 zł. (zadania omówiono szczegółowo w WPF).

Po zmianie zmniejszenie wydatków z tytułu zakupu materiałów na drogi będących w dyspozycji organu wykonawczego o kwotę 100.000 zł.

Gospodarka mieszkaniowa (przed zmianą) - nakłady w wysokości 302.063 zł związane są z utrzymaniem nieruchomości mieszkaniowych w Gminie Książki i zatrudnienie 2 pracowników do obsługi zadań oraz średnioroczne zatrudnienie 5 osób w ramach prac interwencyjnych i robót publicznych (płace z pochodnymi planuje się w wysokości 205.092 zł).

Po zmianie przekształcenie zatrudnienia 1 osoba w ramach prac interwencyjnych do chwili wyrobienia zasiłku dla bezrobotnych, jedna osoba z przerwą w zatrudnieniu jako interwencyjna, oraz trzy osoby w ramach prac publicznych zmniejszenie planowanych wydatków na zatrudnienie o kwotę 69.965 zł, oraz wydatków rzeczowych o kwotę 4.016 pod przewidywane wykonanie 2014 r. Łączne zmniejszenie w dziale 73.981 zł.

Działalność usługowa (przed zmianą i po zmianie) - wydatki związane ze zmianą planu zagospodarowania przestrzennego w wysokości 15.000 zł to wydatki inwestycyjne, oraz wydatki związane z dotacją na cmentarze z Urzędu Wojewódzkiego w wysokości 2.500 zł, oraz udział środków własnych w wysokości 2.100 zł. Całość wydatków przeznaczona jest na zakup materiałów i usług.

Administracja publiczna (przed zmianą) - nakłady w wysokości 2.208.770 zł . W dziale tym finansowane są nakłady dotyczące zadań zleconych finansowanych ze środków dotacji na ten cel w wysokości 26.600 zł/, wydatki związane z funkcjonowaniem Rady Gminy w wysokości 69.855 zł. /zapotrzebowanie złożone przez pracownika obsługującego Radę Gminy/, Organu Wykonawczego Gminy, Urzędu Gminy, Sołtysów oraz ściągalności podatków i opłat lokalnych w kwocie 2.070.515 zł, /wydatki zaplanowane na podstawie aktualnych angaży, powiększone o nagrody jubileuszowe 2015 /21.830 zł/ oraz odprawy w związku z ustaniem stosunku pracy, nie zabezpieczone w budżecie 2014 r. (117.682 zł). W wydatku inwestycyjnym planuje się remont korytarza na I piętrze Urzędu Gminy. W dziale tym dodatkowo planuje się wydatki związane z promocją gminy w wysokości 30.100 zł, oraz zakup inwestycyjny 6.700 zł (zadania inwestycyjne omówiono w WPF).

Po zmianie Urząd Gminy zmniejszenie planowanych wydatków o kwotę 317.126 zł, w tym z tytułu wynagrodzeń i składek od nich naliczanych o kwotę 273.507 zł, zmniejszenie wypłat w kierunku osób wykonujących pracę w ramach umów zleceń o kwotę 7.964 zł, zmniejszenie wydatków rzeczowych do realnego wykonania 2014 r. (bez % wzrostu) o kwotę 35.655 zł. W ramach budżetu zaplanowano trzymiesięczne wynagrodzenie dla 3 pracowników w ramach rozwiązania stosunku pracy, nie uwzględniono rozwiązania stosunku pracy z przyczyn dotyczących pracodawcy, oraz zmiany warunków wynagradzania, w związku z powyszym po uchwaleniu budżetu nastąpi obowiązek doplanowania 3 miesięcznych odpraw z tego tytułu.

Urzędy naczelnych organów władzy państwowej (przed zmianą i po zmianie) wysokość nakładów wg przyznanej dotacji z Wojewódzkiego Biura Wyborczego kwota 730 zł/.

Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa (przed zmianą i po zmianie) nakłady związane z utrzymaniem 4 jednostek OSP w wysokości 88.790 zł w tym z FS Osieczek 2.000 zł, FS Szczuplinki 500 zł i środki organu wykonawczego na nieprzewidziane awarie i potrzeby jednostek w wysokości 3.000 zł. Dodatkowo w dziale tym planuje się na podstawie wniosku Policji Powiatowej w Wąbrzeźnie, dotyczącego darowizny w postaci zakupu paliwa na 2015 rok, forma rzeczowa w wysokości 3.000 zł. Na zadania w zakresie obrony cywilnej 550

Obsługa długu publicznego dotyczy planowanych wydatków na odsetki od pożyczek i kredytów zaciągniętych przez budżet gminy. Zakres planowanych spłat oprocentowania i innych elementów mających wpływ na plan zawarto w części opisowej do WPF. Jeżeli w trakcie roku budżetowego zmienią się parametry przyjęte do założeń zmianie ulegnie również planowana kwota odsetek. Wysokość odsetek planowana na 2015 rok wynosi161.869 zł.

Różne rozliczenia (przed zmianą) zaplanowano wydatki z tytułu prowizji bankowych za obsługę rachunków w wysokości 20.140 zł, oraz rezerwę ogólną i rezerwy celowe w wysokości 318.200 zł, w tym rezerwa ogólna 120.000 zł /w tym 20.000 zł inwestycyjna/ i rezerwy celowe na zarządzanie kryzysowe w wysokości 0,5 % wydatków bieżących dookreślonych art. 26 ust. 4 ustawy z dnia 27 kwietnia 2007 r. o zarządzaniu kryzysowym /Dz. U. z 2013 r. poz. 1166/ kwota 41.700 zł, na zadania oświatowe niemożliwe do zaplanowania i rozdzielenia na etapie konstrukcji budżetu a dotyczące odpisów na ZFŚS emerytów nauczycieli i ewentualnych odpraw w kwocie 79.849 zł, rezerwa celowa na zadania z zakresu opieki społecznej 76.651 zł.

Po zmianie zmniejszenie rezerwy ogólnej z kwoty 100.000 zł do 50.000 zł

Oświata i wychowanie planowane nakłady ogółem zamykają się kwotą 5.006.374 zł. Po zmianach 4.798.892 zł /zmiany główne to zakupowane c.o. od gminy - bezpośrednio powiązane ze stroną dochodową/.Przed zmianą wstępnie podana kwota subwencji oświatowej na 2015 rok (przed zmianą i po zianie) wynosi 3.738.313 zł, zaś wydatki po wyłączeniu wyżej omówionych zadań własnych to kwota 4.356.121 zł, po zmianie 4.206.537 zł, to dalsze dofinansowanie zadań obligatoryjnych szkoły podstawowej i gimnazjum w kwocie 617.808 zł, po zmianie 468.244 zł. Łączna kwota udziału środków gminy na zadania oświatowe to 1.268.061 zł. Po zmianie 1.060.579 zł.

Szkoły podstawowe nakłady (przed zmianą) w kwocie 2.659.306 zł, zmniejszenie wydatków z tytułu wydatków bieżących o kwotę 109.190 zł w tym z tytułu zakupu c.o. 103.810 zł, pozostałych wydatków urealnionych do wykonania 2014 r. 5.380 zł. Plan po zmianach 2.550.116 zł;

Oddziały "O" nakłady (przed zmianą) w kwocie 113.908 zł. Zmniejszenie planowanych wydatków bieżących zło kwotę 3.887 zł, w tym za c.o. stanowiące dochód gminy o kwotę 3.769 zł, pozostałe wydatki podlegają urealnieniu do wykonania 2014 r o kwotę 118 zł. Plan po zmianach 110.021 zł;

Przedszkola nakłady (przed zmianą) w kwocie 244.171 zł. Zmniejszenie planowanych wydatków bieżących o kwotę 12.280 zł, w tym za c.o. stanowących dochód gminy /11.800 zł/ pozostałych pod faktycze wykonanie 2014 r. 480 zł. Plan po zmianach 231.891 zł;

Oddziały "0" i przedszkole planowane po zdjęciu przyszłorocznych dotacji z budżetu Państwa. Doplanowanie środków nastąpi po otrzymaniu stosownej decyzji przyznającej środki dotacyjne.

Wydatki na utrzymanie gimnazjum (przed zmianą) w kwocie 1.398.953,- zł.

Zmniejszenie planownych wydatków bieżących on kwotę 28.234 zł, w tym za c.o. stanowiących dochód gminy 24.059 zł, pozostałych wydatków pod faktyczne wykonanie 2014 r. 4.175 zł. Plan po zmianach 1.370.719 zł;

Planowane koszty dowozu uczniów do szkół (przed zmianą) w kwocie 284.594 zł.

Zmniejszenie planownych wydatków na wynagrodzenia i składki od nich opłacane o kwotę 21.351 zł, skutki nieplanowania g/w wobec kierowców autobusów a zastępowania ich pracownikiem z uprawnieniami będącym w dyspozycji UG. Dodatkowo urealniono wydatki bieżące pod wykonanie 2014 r. o kwotę zmniejszenia 20.500 zł. Plan po zmianach 242.743 zł;

Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli zaplanowano (przed zmianą i po zmianie) w wysokości 21.470 zł, w tym:

- 1% planowanych środków na wynagrodzenia nauczycieli w szkole podstawowej 11.870 zł;

- 1% planowanych środków na wynagrodzenia nauczycieli w oddziałach "O" 1.537 zł;

- 1% planowanych środków na wynagrodzenia nauczycieli przedszkola 647 zł:

- 1% planowanych środków na wynagrodzenia nauczycieli gimnazjum 7.416 zł.

Stołówka szkolna (przed zmianą) wydatki w wysokości 276.392 zł. Zdjęcie wydatków bieżących w tym kwoty za c.o 9.725 zł, oraz pozostałych wydatków bieżących zgodynych z wykonaniem 2014 r. 2.435 zł. Plan po zmianach 264.232 zł.

Pozostała działalność (przed zmianą) wydatki 7.580 zł dotyczą realizacji programu w Gimnazjum, ze środków zewnętrznych. Zwiększenie wydatków na program w ramach przeniesienia roku 2014 roku o kwotę 120 zł. Plan po zmianach 7.700 zł.

Ochrona zdrowia (przed zmianą i po zmianie) wydatki w wysokości 43.062 zł w tym dofinansowanie programów zdrowotnych 5.000 zł, oraz kwotami które stanowią 100% pozyskanych dochodów z opłat za zezwolenia alkoholowe i przeznaczone są w całości na przeciwdziałanie alkoholizmowi w wysokości 38.062 zł.

Pomoc społeczna (przed zmianą) wydatki wynoszą 2.540.557 zł. Dotacje z Budżetu Państwa oraz dochody od dłużników alimentacyjnych i za usługi opiekuńcze wynoszą 1.784.023 zł. Są to kolejne zadania, które budżet gminy musi dofinansować z własnych środków w wysokości 756.534 zł. Dodatkowo pod potrzeby realizowanych zadań pomocy społecznej stworzono rezerwę celową w wysokości 76.651 zł.

Po zmianach:

- zwiększono wydatki na wspieranie rodziny o kwotę 40 zł;

- przeniesiono wydatki planowane na obsługę zadań zleconych pomiędzy § - 'świadczenia rodzinne..." ,kwota 0 zł;

- zmniejszono wydatki w GPOS ogółem 63.787 zł wtym: na wynagrodzenia i składki od nich opłacane o kwotę 49.633 zł, oraz pozostałe w/g wykonania 2014 r. o kwotę 14.154 zł.

- usługi opiekuńcze zmniejszono wydatki o kwotę 7.492 zł z tytułu wynagrodzen i sładek od nich opłacanych o kwotę od nich opłacanych 7.218 zł /w tym umowy zlecenia 5.220 zł/ pozostałe wydatki 274 zł.

Łączne zmniejszenie w dziale zamyka się kwotą 71.239 zł.

Edukacyjna opieka wychowawcza (przed zmianą) nakłady planowane na rok 2015 dotyczą rozdziału 85415 pomoc materialna dla uczniów z przeznaczeniem wydatków na wypłatę stypendiów szkolnych w kwocie 94.991 zł /udział gminy w zadaniu, środki dotacyjne zostaną wprowadzone po otrzymaniu stosowych decyzji w tym zakresie/.

Po zmianie zmniejszono planowane wydatki na obsługę świadczeń wynagrodzenia i składki od nich naliczane o kwotę 8.933 zł.

Gospodarka komunalna i ochrona środowiska (przed zmianą) nakłady związane z bieżącym utrzymaniem gospodarki ściekowej w wysokości 832.867,23 zł.

Wydatki planowane z gospodarką ściekową 392.149 zł.

Wydatki związane z gospodarką odpadami komunalnymi 356.498 zł.

W przypadku pierwszego zadania istnieje obowiązek ustalenia taryfy, ponieważ Urząd Gminy samodzielnie wykonuje powyższe zadanie.

Wydatki planowane w ramach dotacji z WFOŚ i GW na konkurs ogródków 1.000 zł, utylizacja azbestu 35.000 zł, zalesienia 10.000 zł.

Wydatki planowane w związku z gminnym programem ochrony zwierząt bezdomnych 4.000 zł

Wydatki planowane na oświetlenie ulic i dróg oraz konserwację oświetlenia w wysokości 27.920,23 zł, w tym w ramach Funduszu Sołeckiego 12.070,23 zł, oraz rezerwą organu wykonawczego dla sołectwa Książki ze względu na brak zaplanowania wydatków z Funduszu Sołeckiego 17.550 zł .

Nakłady związane z ochrona środowiska z tytułu pozyskiwanych opłat i kar za korzystanie ze środowiska oraz opłat produktowych bieżące w wysokości 6.300 zł.

Po zmanach zmniejszono wydatki na gospodarce ściekowej o kwotę wydatków rzeczowych 7.231 zł, wtym wynagrodzenia i składki od nich naliczane o kwotę 22.675 zł, zmniejszono pozostałe wydatki wynikające z wykonania 2014 r o kwotę 7.640 zł. Zwiększono planowane wydatki na podatek od nieruchomości o kwotę 23.084 zł.

W gospodarce odpadami zwiększono wydatki wynikające z cen poprzetargowych na odbiór odpadów na kwotę 49.295 zł, zmniejszono wydatki na wynagrodzenia i pochodne od nich naliczane, oraz wydatki rzeczowe o kwotę 26.201 zł. Zmiany dotyczxącer wynagrodzeń to decyzja o innym układzie kosztowym zadań oraz skutki zdjęcia premii, dodatków specjalnych i nagród.

Zwiększenie wydatków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska o kwotę 1.500 zł.

Łącznie wydatki w dziale wzrastają o kwotę 21.725 zł / cena po przetargowa wywozu nieczystości/.

Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego (przed zmianą) łączne nakłady wyniosą 437.494,13 zł. Domy i ośrodki kultury świetlice i kluby, których koszty utrzymania wyniosą 336.715,13 zł w tym 32.028,13 zł to wydatki w ramach Funduszy Sołeckich.

Biblioteki nakłady na rok 2015 - w kwocie 65.359 zł.

Ochrona zabytków i ochrona nad zabytkami zgodnie ze złożonymi wnioskiem jednej parafii w wysokości 10.000 zł.

Pozostała działalność 25.420 zł, środki planowane w ramach Funduszu Sołeckiego.

Po zmianach zmniejszenie planowanej dotacji dla GOK o kwotę 87.992 zł, oraz dla Biblioteki o kwotę 21.682 zł. Łączne zmniejszenie 109.684 zł, podyktowane planowanymi zmianami funkcjonowania zadań /inny układ etatowy/

Kultura fizyczna i sport. Wartość dotacji na zadania sportowe ustalono na kwotę 22.150,- zł, w tym 150 zł w ramach Funduszu Sołeckiego.

Łączne wydatki przed zmianą 16.036.593,66 zł.

Wydatki po zmianach zamykają się kwotą 15.005.359,66 zł i ulegają obniżeniu o kwotę 1.031.234 zł, w całości dotyczącą zadań bieżących.

Przychody budżetu

Przed zmianą z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek na rynku krajowym 1.735.252,54 zł.

Po zmianach 557.098,54 zł, zmniejszenie planowanych przychodów z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek na rynku krajowym o kwotę 1.178.154 zł.

Na podstawie powyższego proszę Radę Gminy o przyjęcie uchwały budżetowej na rok 2015 wraz z załącznikami.

Przewodniczący Rady Gminy


Bogdan Pacholski

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Eksperci BUDTRADE.pl

Ekipa BUDTRADE.pl to fachowcy w dziedzinie materiałów budowlanych oraz ich efektywnego wykorzystania.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »