| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr IV/33/15 Rady Miejskiej Radzynia Chełmińskiego

z dnia 2 lutego 2015r.

zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu gminy Radzyń Chełmiński na 2015r

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9, lit. i, pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r., poz. 594 ze zm.) oraz art. 211, 212, 214, 215, 222, 235-237 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2013r, poz. 885 ze zm.) uchwala się, co następuje:w uchwale Nr III/16/14 Rady Miejskiej Radzynia Chełmińskiego z dnia 30 grudnia 2014r w sprawie uchwalenia budżetu gminy Radzyń Chełmiński na 2015 rok zmienionej Zarządzeniem Burmistrza Miasta i Gminy Radzyń Chełmiński Nr 2/2015 z dnia 15 stycznia 2015r i Nr 5/2015 z dnia 30 stycznia 2015r wprowadza się następujące zmiany:

§ 1. Dochody budżetu na 2015 rok w wysokości 19 667 073,45zł zastępuje się dochodami w wysokości 19 667 073,45zł:

z tego:

- dochody bieżące w wysokości 18 201 928,45zł,

- dochody majątkowe w wysokości 1 465 145,00zł pozostają bez zmian.

§ 2. 1. Wydatki budżetu na 2015rok w wysokości 18 973 939,45zł zastępuje się wydatkami w wysokości 18 973 939,45zł:

z tego:

- wydatki bieżące w wysokości 17 031 740,45zł,

- wydatki majątkowe w wysokości 1 942 199,00zł pozostają bez zmian.

2. Limity wydatków na zadania inwestycyjne w 2015 roku zgodnie z załącznikiem Nr 1.

§ 3. Nadwyżka budżetu w wysokości 693 134,00zł zostanie przeznaczona na sfinansowanie wcześniej zaciągniętych pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej.

§ 4. Łączna kwota planowanych przychodów w wysokości 103 500,00zł i łączna kwota planowanych rozchodów w wysokości 796 634,00zł pozostaje bez zmian.

§ 5. Dochody i wydatki związane z realizacją:

1) zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami w wysokości 2 017 192,45zł, pozostają bez zmian;

2) zadań wykonywanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej w wysokości 1 000 zł, pozostają bez zmian.

§ 6. Plan finansowy dochodów budżetu państwa związanych z realizacją zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego w wysokości 16 200zł pozostaje bez zmian.

§ 7. Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu gminy:

1) dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych w wysokości 445 300,00zł;

2) dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych w wysokości 50 000,00zł

pozostaje bez zmian.

§ 8. Plan wpływów i wydatków związanych z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska:

1) wpływy w wysokości 5 000,00zł;

2) wydatki w wysokości 5 000,00zł

pozostaje bez zmian.

§ 9. Dochody w wysokości 55 000,00zł z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki w kwocie 55 000,00zł na realizację zadań określonych w miejsko-gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych, przeciwdziałania narkomanii oraz przeciwdziałania przemocy w rodzinie, pozostają bez zmian.

§ 10. Rezerwy

1) ogólna w wysokości 114 000,00zł,

2) celowa w wysokości 190 000,00zł,

z przeznaczeniem na :

a) realizację zadań własnych gminy w ramach pożytku publicznego w wysokości 147 000,00zł,

b) rezerwę celową zgodnie z ustawą o zarządzaniu kryzysowym w wysokości 43 000,00zł.

§ 11. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy.

§ 12. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko - Pomorskiego.

Przewodniczący Rady Miejskiej


Jan Michaliszyn

infoRgrafika

Założenia planowanych zadań inwestycyjnych oraz zakupów inwestycyjnych na 2015 rok

I. Zadania inwestycyjne

1. Wymiana i przebudowa urządzeń w Stacji Uzdatniania Wody Mazanki. Planowane nakłady finansowe wyniosą 30 000,00zł i pokryte zostaną dochodami własnymi gminy.

2. Zaprojektowanie i wykonanie studni głębinowej wraz z podłączeniem i uruchomieniem stacji uzdatniania wody Rywałd, gm. Radzyń Chełmiński. Planowane nakłady finansowe wyniosą 300 000,00zł i pokryte zostaną dochodami własnymi gminy.

3. Budowa małej infrastruktury turystycznej przy jeziorze Szumiłowo wraz z zagospodarowaniem terenu w miejscowości Zakrzewo gmina Radzyń Chełmiński - etap II. Planowane nakłady finansowe wyniosą 244 229,00zł i pokryte zostaną dochodami własnymi gminy.

4. Opracowanie dokumentacji na budowę chodnika wzdłuż drogi wojewódzkiej Zielnowo i Zakrzewo. Planowane nakłady finansowe wyniosą 30 000,00zł i pokryte zostaną dochodami własnymi gminy.

5. Przebudowa drogi powiatowej Zielnowo - Gawłowice. Planowane nakłady finansowe wyniosą 200 000,00zł i pokryte zostaną dochodami własnymi gminy.

6. Budowa drogi gminnej w miejscowości Radzyń Wieś. Planowane nakłady finansowe wyniosą 300 000,00zł i pokryte zostaną dochodami własnymi gminy.

7. Opracowanie dokumentacji na przebudowę ulicy Długosza, Podgrodzie i Przykop. Planowane nakłady finansowe wyniosą 30 000,00zł i pokryte zostaną dochodami własnymi gminy.

8. Wymiana i rozbudowa sieci wodociągowej na terenie miasta Radzyń Chełmiński. Planowane nakłady finansowe wyniosą 25 000,00zł i pokryte dochodami własnymi gminy.

9. Przebudowa systemu napowietrzania w oczyszczalni ścieków w Radzyniu Chełmińskim. Planowane nakłady finansowe wyniosą 10 000,00zł i pokryte zostaną dochodami własnymi gminy.

10. Budowa nowych punktów świetlnych na terenie miasta i gminy Radzyń Chełmiński. Planowane nakłady finansowe wyniosą 7 000,00zł i pokryte zostaną dochodami własnymi gminy.

11. Radzyń Chełmiński, ruiny zamku krzyżackiego konwentualnego (XIIIw.): zabezpieczenie i konserwacja murów, hydroizolacja piwnic oraz odwodnienie dziedzińca. Planowane nakłady finansowe wyniosą 561 910,00zł i pokryte zostaną dochodami własnymi gminy w wysokości 50 000,00zł oraz dotacją celową ze środków finansowych Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z budżetu państwa w wysokości 511 910,00zł.

12. Opracowanie dokumentacji technicznej na adaptację pomieszczeń zamku na muzeum i kawiarnię. Planowane nakłady finansowe wyniosą 77 000,00zł i pokryte zostaną dochodami własnymi gminy.

II. Zakupy inwestycyjne

1. Wykup i zamiana gruntów pod budowę ścieżki rowerowej Radzyń Chełmiński - Czeczewo - Gołębiewo. Planowane nakłady finansowe wyniosą 50 000,00zł i pokryte zostaną dochodami własnymi gminy.

2. Zakup pompy obiegowej do kotłowni Fijewo w Radzyniu Chełmińskim. Planowane nakłady finansowe wyniosą 8 000,00zł i pokryte zostaną dochodami własnymi gminy.

3. Realizacja systemu innowacyjnej edukacji w województwie Kuj. - Pom. poprzez zbudowanie systemu dystrybucji treści edukacyjnych (zakup tablic interaktywnych). Planowane nakłady finansowe wyniosą 14 717,00zł i pokryte zostaną dochodami własnymi gminy. W ramach tego zadania gmina nasza podpisała umowę partnerską, zgodnie z uchwałą Rady Miejskiej Radzynia Chełmińskiego Nr XXIII/202/13 z dnia 8 marca 2013r w sprawie przystąpienia do partnerstwa na rzecz realizacji Projektu pn."Realizacja systemu innowacyjnej edukacji w województwie kujawsko - pomorskim poprzez zbudowanie systemu dystrybucji treści edukacyjnych" w ramach działania 4.2 Rozwój usług i aplikacji dla ludności (Nr RPOWKP 93/IV/4.2013) Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko - Pomorskiego na lata 2007 - 2013. Zakres rzeczowy tego zadania przewiduje wdrożenie nowych, innowacyjnych form nauczania, w sposób umożliwiający sprawne i efektywne osiągniecie zakładanego celu, w szczególności doposażenie szkół podstawowych w narzędzia poprawiające jakość procesu kształcenia. Zespół Szkół w Radzyniu Chełmińskim w ramach tego projektu otrzyma 4 zestawy, na które składa się tablica interaktywna wraz z oprzyrządowaniem i laptopem oraz pokryty zostanie koszt budowy systemu treści edukacyjnych, szkolenia, promocja i zarzadzanie projektem. Umowa Partnerska została podpisana celem złożenia wniosku o dofinansowanie projektu partnerskiego w ramach RPO. Zgodnie z pismem z Urzędu Marszałkowskiego środki dotyczące wkładu własnego niewykorzystane w roku 2014 przechodzą na rok 2015.

4. Zakup sprzętu komputerowego w ramach projektu "Infostrada Kujaw i Pomorza". Planowane nakłady finansowe wyniosą 21 343,00zł i pokryte zostaną dochodami własnymi gminy. W ramach tego zadania Gmina nasza przystąpiła do realizacji projektu kluczowego pn."Infostrada Kujaw i Pomorza" realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko - Pomorskiego na lata 2007 -2013. Realizacja tego zadania następuje w latach 2011-2015. Środki zaplanowane na 2015 rok stanowią wkład własny gminy w realizację tego zadania.

5. Zakup naleśnikarek do stołówki szkolnej. Planowane nakłady finansowe wyniosą 15 000,00zł i pokryte zostaną dochodami własnymi gminy.

6. Zakup pompy kanalizacyjnej do przepompowni ścieków. Planowane nakłady finansowe wyniosą 10 000,00zł i pokryte zostaną dochodami własnymi gminy.

7. Zakup pompki dozującej reagenty na Stacji Uzdatniania Wody w Radzyniu Chełmińskim. Planowane nakłady finansowe wyniosą 8 000,00zł i pokryte zostaną dochodami własnymi gminy.

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Europejski Fundusz Leasingowy

Europejski Fundusz Leasingowy SA powstał w 1991 roku, jako jedna z pierwszych firm leasingowych w Polsce.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »