| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr VII/21/2015 Rady Miasta Golubia-Dobrzynia

z dnia 29 stycznia 2015r.

w sprawie zmiany uchwały w?sprawie określenia zasad zwrotu wydatków w?zakresie dożywiania w?formie posiłku, świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub artykułów spożywczych oraz świadczeń rzeczowych w?postaci produktów żywnościowych dla dzieci i?dorosłych mieszkańców miasta niespełniających kryterium dochodowego do pomocy z?programu "Pomoc państwa w?zakresie dożywiania"

Na podstawie art. 96 ust. 4 ustawy z dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej ( Dz. U. z 2013 r., poz. 182 z późn. zm.[1]), uchwala się co następuje:

§ 1. W uchwale nr XLVI/247/2014 Rady Miasta Golubia-Dobrzynia z dnia 27 stycznia 2014r. w sprawie określenia zasad zwrotu wydatków w zakresie dożywiania w formie posiłku, świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub artykułów spożywczych oraz świadczeń rzeczowych w postaci produktów żywnościowych dla dzieci i dorosłych mieszkańców miasta niespełniających kryterium dochodowego do pomocy z programu "Pomoc państwa w zakresie dożywiania" (Dz. Urz. Woj. Kuj.-Pom. z 2014r., poz. 292), § 1 otrzymuje brzmienie:

Ustala się zasady zwrotu wydatków za udzielone świadczenia z pomocy społecznej dla osób i rodzin wymienionych w uchwale Rady Miasta Golubia-Dobrzynia w sprawie programu osłonowego Gminy Miasto Golub-Dobrzyń w sprawie dożywiania dzieci i dorosłych mieszkańców miasta, nie spełniających kryterium dochodowego do pomocy z programu Pomoc państwa w zakresie dożywiania na lata 2015 - 2020.

1. Za udzieloną pomoc rzeczową w formie dożywiania (zakup posiłku lub produktów żywnościowych), przy dochodzie:

1) powyżej 150% i nie przekraczającym 200% kryterium dochodowego ustala się zwrot w wysokości 10% poniesionych wydatków;

2) powyżej 200% i nie przekraczającym 300% kryterium dochodowego ustala się zwrot w wysokosci 20% poniesionych wydatków;

2. Za udzieloną pomoc finansową w formie świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub żywności, przy dochodzie:

1) powyżej 150% i nie przekraczającym 200% kryterium dochodowego ustala się zwrot w wysokości 10% poniesionych wydatków;

2) powyżej 200% i nie przekraczającym 300% kryterium dochodowego ustala się zwrot w wysokosci 20% poniesionych wydatków;.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Golubia-Dobrzynia.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego z mocą obowiązującą od dnia 1 stycznia 2015r.

Przewodnicząca Rady Miasta


mgr Hanna Grzywińska


Uzasadnienie

Przyjęcie przedłożonego projektu uchwały pozwala na udzielenie pomocy osobom i rodzinom będącym w wyjatkowo trudnej sytuacji materialnej, rodzinnej i mieszkaniowej pomimo uzyskiwanych dochodów, które mieszczą się w przedziale powyżej 150-300% kryterium dochodowego.

W opisywanej sytuacji mogą być osoby, których dochody podlegają np. egzekucji komorniczej w tym licytacji komorniczej mienia, w sytuacjach nieszczęśliwych zdarzeń losowych, choroby uniemożliwiającej prawidłowe funkcjonowanie, pożarów, wypadków i innych klęsk żywiołowych i innych i w zwiazku z którymi może zachodzić zagrożenie niedożywieniem dzieci lub osób dorosłych.

Z formy pomocy w postaci gorącego posiłku oraz gotowych artykułow spożywczych korzystały również osoby starsze schorowane i samotne, min. w sytuacji po nieszczęśliwym wypadku (np. złamanie ręki, nogi) lub nagłej chorobie ograniczającej sprawność, co w konsekwencji powodowało niemożność przygotowania posiłku a dochody w udokumentowany sposób, w znacznych wysokościach, były przeznaczane na leczenie i/lub leki.

Proponowana uchwała jest uzupełnieniem programu osłonowego Gminy Miasto Golub-Dobrzyń w sprawie dożywiania dzieci i dorosłych mieszkańców miasta, nie spełniających kryterium dochodowego do pomocy z programu "Pomoc państwa w zakresie dożywiania", który ma obowiązywać na lata 2015-2020. Z programu  osłonowego wynika wprost, że pomoc w dożywianiu osobom o dochodach w przedziale 150-300% może być udzielana w szczególnie uzasadnionych przypadkach, po przeprowadzeniu rodzinnego wywiadu środowiskowego i ustaleniu faktycznej udokumentowanej sytuacji, która wskazuje na konieczność udzielenia pomocy żywieniowej dla ograniczenia zjawiska niedożywienia. Dlatego też proponuje się obowiązek ponoszenia zwrotu w niewielkiej wysokości wartości udzielonej pomocy, bo przy żądaniu wysokiego zwrotu pomoc nie byłaby odczuwalna dla osoby lub rodziny otrzymującej tę pomoc a żądanie zwrotu mogłoby powodować rezygnację osób i rodzin z ubiegania się o pomoc w dozywianiu.

Decyzję w sprawie udzielenia formy pomocy lub odmowy udzielenia pomocy podejmie z upoważnienia burmistrza dyrektor lub zastępca dyrektora Miejskiego Ośrodka Polityki Społecznej w Golubiu-Dobrzyniu.

W związku z podjęciem uchwały o zasadach zwrotu wydatków za świadczenia z pomocy społecznej w zakresie dożywiania, nie przewiduje się znacznego wzrostu wydatków w 2015r., na zaspokojenie potrzeb żywnościowych w różnych formach pomocy (posiłek, artykuły spożywcze, zasiłek celowy na żywność lub zakup posiłku), w porównaniu do 2014r.

Wysokości dochodu dla danego kryterium dochodowego:

100%150%300%

osoba samotnie gospodarująca5428131626

osoba w rodzinie4566841368

Katarzyna Modrzejewska

Dyrektor Miejskiego Ośrodka Polityki Społecznej w Golubiu-Dobrzyniu


[1]] Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostaly ogłoszone w: Dz. U z z 2012 r. poz. 1544 i 1548, z 2013 r. poz. 509, 1650, z 2014 r. poz. 567, 598, 1004, 1146, 1188.

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Roland Szymczykiewicz

Adwokat

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »