| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr VII/23/2015 Rady Gminy Zławieś Wielka

z dnia 26 lutego 2015r.

w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki tej opłaty

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 i 15, art. 40 ust. 1, art. 41 ust. 1 ustawy z 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r. poz. 594 z późn. zm.[1])) oraz art. 6j ust. 2 i art. 6k ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2015 r. poz. 87) uchwala się co następuje:

§ 1. Ustala się, że opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi z nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy, będzie ustalana według metody określonej w art. 6j ust. 2 ustawy i art. 6k z 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, tj. od gospodarstwa domowego.

§ 2. 1. Ustala się stawkę opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, o której mowa w § 1 w wysokości:

1) w przypadku, gdy odpady komunalne są zbierane i odbierane w sposób selektywny;

a) 14,00 zł od gospodarstwa domowego liczącego 1 osobę,

b) 28,00 zł od gospodarstwa domowego liczącego 2 osoby,

c) 44,00 zł od gospodarstwa domowego liczącego od 3 do 5 osób,

d) 59,00 zł od gospodarstwa domowego liczącego 6 i więcej osób,

2) w przypadku, gdy odpady komunalne nie są zbierane i odbierane w sposób selektywny;

a) 28,00 zł od gospodarstwa domowego liczącego 1 osobę,

b) 56,00 zł od gospodarstwa domowego liczącego 2 osoby,

c) 88,00 zł od gospodarstwa domowego liczącego od 3 do 5 osób,

d) 118,00 zł od gospodarstwa domowego liczącego 6 i więcej osób.

2. Przez gospodarstwo domowe rozumie się osoby zamieszkujące razem i wspólnie gospodarujące przychodami i wydatkami związanymi z codziennym utrzymaniem.

§ 3. Traci moc uchwała Nr XXXI/218/2013 Rady Gminy Zławieś Wielka z dnia 28 listopada 2013 r. w sprawie wyboru metody ustalania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki tej opłaty (Dz. Urz. Woj. Kuj.-Pom. z 2013 r., poz. 3982).

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 5. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko – Pomorskiego i wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia, z mocą obowiązującą od 1 kwietnia 2015 r.             

Przewodniczący Rady Gminy


Piotr Pawlikowski


[1]) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2013 r. poz. 645 i 1318, z 2014 r. poz. 379 i 1072.

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Polskie Stowarzyszenie Zarządzania Kadrami

ekspert z zakresu HR

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »