| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr IV/27/15 Rady Gminy Sicienko

z dnia 25 lutego 2015r.

w sprawie określenia kryteriów naboru do publicznych przedszkoli prowadzonych przez Gminę Sicienko na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego oraz określenia dokumentów niezbędnych do potwierdzenia tych kryteriów

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15, art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r. poz. 594, poz. 645, poz. 1318, z 2014r. poz. 379, poz. 1072) oraz art. 20c ust. 4 i 6 w związku z art. 20 zf pkt 1 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (tj. Dz. U. z 2004 roku, Nr 256, poz. 2572, Nr 273, poz. 2703 i Nr 281, poz. 2781, z 2005 r. Nr 17, poz. 141, Nr 94, poz. 788, Nr 122, poz. 1020, Nr 131, poz. 1091, Nr 167, poz. 1400 i Nr 249, poz. 2104, z 2006 r. Nr 144, poz. 1043, Nr 208, poz. 1532 i Nr 227, poz. 1658, z 2007 r. Nr 42, poz. 273, Nr 80, poz. 542, Nr 115, poz. 791, Nr 120, poz. 818, Nr 180, poz. 1280, Nr 181, poz. 1292, z 2008 r. Nr 70, poz. 416, Nr 145, poz. 917, Nr 216, poz. 1370, Nr 235, poz. 1618, z 2009 r. Nr 6, poz. 33, Nr 31, poz. 206, Nr 56, poz. 458, Nr 157, poz. 1241, Nr 219, poz. 1705, z 2010 roku Nr 44, poz. 250, Nr 54, poz. 320, Nr 127, poz. 857, Nr 148, poz. 991, z 2011r. Nr 106, poz. 622, Nr 112, poz. 654, Nr 139, poz. 814, Nr 149, poz. 887, Nr 205, poz. 1206, z 2012r. poz. 941, poz. 979, z 2013r. poz. 87, poz. 827, poz. 1265, poz. 1317, poz. 1650, z 2014r. poz.7, poz. 290, poz. 538, poz. 598, poz. 642, poz. 811, poz. 1146, poz. 1877), uchwala się, co następuje:

§ 1. Określa się kryteria naboru do publicznych przedszkoli prowadzonych przez Gminę Sicienko na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego wraz z liczbą punktów oraz dokumenty niezbędne do potwierdzania tych kryteriów zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały.

§ 2. Wzory dokumentów, o których mowa w § 1 określają załączniki nr 2 do 4 do niniejszej uchwały.

§ 3. Kryteria wraz z liczbą punktów oraz dokumenty niezbędne do potwierdzania tych kryteriów, o których mowa w § 1 i 2 w rekrutacji na rok szkolny 2015/2016 obwiązują w odniesieniu do oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Sicienko.

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Sicienko i dyrektorom szkół.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko - Pomorskiego.

Przewodniczący Rady Gminy Sicienko


Marek Nadolny


Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr IV/27/15
Rady Gminy Sicienko
z dnia 25 lutego 2015 r.

Kryteria naboru do publicznych przedszkoli prowadzonych przez Gminę Sicienko na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego wraz z liczbą punktów i dokumentami niezbędnymi do potwierdzenia kryteriów

Kryterium

Liczba punktów

Dokumenty niezbędne do potwierdzenia kryteriów

Numer załącznika do uchwały określającego wzór dokumentu

1. Praca zawodowa lub nauka w trybie dziennym rodziców (opiekunów prawnych) kandydata:

- dokument poświadczający zatrudnienie
(od każdego z rodziców): zaświadczenie o zatrudnieniu; w przypadku samozatrudnienia aktualny wpis do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej; w przypadku prowadzenia gospodarstwa rolnego: oświadczenie;
- zaświadczenie o studiowaniu w systemie dziennym;
- oświadczenie o samotnym wychowywaniu dziecka.

zał. 2 - zaświadczenie o zatrudnieniu;
zał. 3 - oświadczenie o prowadzeniu gospodarstwa rolnego;
zał. 4 - zaświadczenie o studiach;

a) oboje rodziców lub rodzic samotnie wychowujący dziecko:

6

b) jedno z rodziców

3

2. Przedszkole jest w strukturach szkoły obwodowej kandydata.

3

informacja rodziców zawarta we wniosku o przyjęcie dziecka do przedszkola

-

3. Rodzeństwo kandydata realizuje wychowanie przedszkolne lub obowiązek nauki w tej samej szkole / przedszkolu

2

informacja rodziców zawarta we wniosku o przyjęcie dziecka do przedszkola

-

4. Czas pobytu dziecka w przedszkolu będzie wynosił co najmniej 8 godzin dziennie

3

informacja rodziców zawarta we wniosku o przyjęcie dziecka do przedszkola

-


Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr IV/27/15
Rady Gminy Sicienko
z dnia 25 lutego 2015 r.
Zalacznik2.pdf

Zaświadczenie o zatrudnieniu


Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr IV/27/15
Rady Gminy Sicienko
z dnia 25 lutego 2015 r.
Zalacznik3.pdf

Oświadczenie o prowadzeniu gospodarstwa


Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr IV/27/15
Rady Gminy Sicienko
z dnia 25 lutego 2015 r.
Zalacznik4.pdf

Zaświadczenie o studiowaniu w systemie dziennym


Uzasadnienie

Zgodnie z art. 20c ust. 4 ustawy o systemie oświaty w przypadku równorzędnych wyników uzyskanych na pierwszym etapie postępowania rekrutacyjnego lub jeżeli po zakończeniu tego etapu dane publiczne przedszkole albo dana publiczna inna forma wychowania przedszkolnego nadal dysponuje wolnymi miejscami, na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego są brane pod uwagę kryteria określone przez organ prowadzący, z uwzględnieniem zapewnienia jak najpełniejszej realizacji potrzeb dziecka i jego rodziny, zwłaszcza potrzeb rodziny, w której rodzice albo rodzic samotnie wychowujący kandydata muszą pogodzić obowiązki zawodowe z obowiązkami rodzinnymi, oraz lokalnych potrzeb społecznych. Organ prowadzący określa dokumenty niezbędne do potwierdzenia tych kryteriów.

W myśl art. 20c ust. 6 ww. ustawy organ prowadzący określa nie więcej niż 6 kryteriów, o których mowa w ust. 4 i 5, oraz przyznaje każdemu kryterium określoną liczbę punktów, przy czym każde kryterium może mieć różną wartość.

Stosownie do art. 20zf ww. ustawy kompetencje i zadania określone w art. 20c ust.4 - 6 wykonuje rada gminy.

Przewodniczący Rady Gminy Sicienko


Marek Nadolny

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Grant Thornton

Grant Thornton to jedna z wiodących organizacji audytorsko-doradczych na świecie.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »