| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr IV/40/2015 Rady Powiatu w Radziejowie

z dnia 26 marca 2015r.

w sprawie zmian w budżecie Powiatu Radziejowskiego na 2015 rok

Na podstawie art. 12 pkt 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2013 r., poz. 595 z późn. zm.), art. 211 ust. 1, art. 212 ust. 1 pkt 1, 2, 3, 4, 5 i 10, art. 214 pkt 1 i 3, art. 215, art. 216, art. 217 ust. 1, art. 218, art. 221, art. 235, art. 236 i art. 237 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z późn. zm.) uchwala się, co następuje:

§ 1. W uchwale Nr III/27/2015 Rady Powiatu w Radziejowie z dnia 29 stycznia 2015 r. w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Radziejowskiego na 2015 rok, zmienionej uchwałą Nr III/33/2015 Rady Powiatu w Radziejowie z dnia 29 stycznia 2015 r., zmienionej uchwałą Nr 13/2015 Zarządu Powiatu Radziejowskiego z dnia 18 lutego 2015 r., wprowadza się następujące zmiany:

1) § 1 otrzymuje brzmienie:

Dochody budżetu w wysokości: 47.312.447,00 zł., z tego:

1) bieżące w wysokości: 46.622.762,00 zł.,

2) majątkowe w wysokości: 689.685,00 zł., zgodnie z załącznikiem Nr 1.";

2) § 2 otrzymuje brzmienie:

Wydatki budżetu w wysokości: 47.070.630,00 zł., z tego:

1) bieżące w wysokości: 46.329.783,00 zł.,

2) majątkowe w wysokości: 740.847,00 zł., zgodnie z załącznikiem Nr 2.

2. Limity wydatków na zadania inwestycyjne realizowane w 2015 roku, zgodnie z załącznikiem Nr 5.";

3) § 4 otrzymuje brzmienie:

Łączną kwotę przychodów budżetu w wysokości 644.406,00 zł. oraz łączną kwotę rozchodów budżetu w wysokości 886.223,00 zł., zgodnie z załącznikiem Nr 3.";

4) § 6 otrzymuje brzmienie:

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami, zgodnie z załącznikiem Nr 4.".

2. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego, zgodnie z załącznikiem Nr 6 ."

5) § 8 otrzymuje brzmienie:

Zestawienie planowanych kwot dotacji podmiotowych udzielonych z budżetu Powiatu, zgodnie z załącznikiem Nr 7.";

6) § 9 otrzymuje brzmienie:

Zestawienie planowanych kwot dotacji celowych udzielonych z budżetu Powiatu, zgodnie z załącznikiem Nr 8.";

7) § 11 otrzymuje brzmienie:

Określa się plan przychodów i kosztów samorządowego zakładu budżetowego:

1) przychody - 1.899.749,00 zł.,

2) koszty - 1.894.284,00 zł. zgodnie z załącznikiem Nr 9.";

8) Wprowadza się zmiany w załączniku nr 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9 i 11 do uchwały, o której mowa w § 1, określone załącznikiem: 1, 2 , 3, 4, 5, 6, 7, 8 i 9 do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko - Pomorskiego.

Przewodniczący Rady Powiatu


Leszek Rosół


Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr IV/40/2015
Rady Powiatu w Radziejowie
z dnia 26 marca 2015 r.
Zalacznik1.pdf


Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr IV/40/2015
Rady Powiatu w Radziejowie
z dnia 26 marca 2015 r.
Zalacznik2.pdf


Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr IV/40/2015
Rady Powiatu w Radziejowie
z dnia 26 marca 2015 r.
Zalacznik3.pdf


Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr IV/40/2015
Rady Powiatu w Radziejowie
z dnia 26 marca 2015 r.
Zalacznik4.pdf


Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr IV/40/2015
Rady Powiatu w Radziejowie
z dnia 26 marca 2015 r.
Zalacznik5.pdf


Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr IV/40/2015
Rady Powiatu w Radziejowie
z dnia 26 marca 2015 r.
Zalacznik6.pdf


Załącznik Nr 7 do Uchwały Nr IV/40/2015
Rady Powiatu w Radziejowie
z dnia 26 marca 2015 r.
Zalacznik7.pdf


Załącznik Nr 8 do Uchwały Nr IV/40/2015
Rady Powiatu w Radziejowie
z dnia 26 marca 2015 r.
Zalacznik8.pdf


Załącznik Nr 9 do Uchwały Nr IV/40/2015
Rady Powiatu w Radziejowie
z dnia 26 marca 2015 r.
Zalacznik9.pdf


Uzasadnienie

I. DOCHODY- zwiększenia ogółem o kwotę: 2.158.251,00 zł.

1. Na podstawie Decyzji Ministra Finansów Nr ST4.4750.14.2015 z dnia 06 lutego 2015 roku zwiększa się plan dochodów w części oświatowej subwencji ogólnej o kwotę: 344.972,00 zł., wynikającej
z ustawy budżetowej na 2015 rok z dnia 15 stycznia 2015 roku.

2. Na podstawie Porozumień z jednostkami niezaliczanymi do sektora finansów publicznych zwiększa się dochody o kwotę 1.100.000,00 zł., z przeznaczeniem na bieżące zadania własne powiatu zgodnie
z zawartymi porozumieniami - remonty dróg powiatowych. Podmioty niezaliczane do sektora finansów publicznych realizują inwestycje wykraczające poza zwyczajne korzystanie z dróg powiatowych, co ma negatywny wpływ na ich stan techniczny. W związku z koniecznością remontu, po zakończeniu inwestycji, podpisano porozumienia związane z współuczestnictwem w finansowaniu przywrócenia właściwego stanu dróg powiatowych.

3. W związku z Umową ze Związkiem Powiatów Województwa Kujawsko- Pomorskiego zwiększa się dochody związane ze zwrotem niewykorzystanej dotacji na zadania bieżące w kwocie 107.128,00 zł.
i zadania inwestycyjne w kwocie 1.127,00 zł. Dotacja została przekazana w 2014 roku, jako wkład powiatu na realizację przedsięwzięcia pn. "Uzupełnienie ewidencji gruntówi budynków, dystrybucja zbioru danych o działkach, budynkach i lokalach na terenie Województwa Kujawsko-Pomorskiego jako elementy infrastruktury przestrzennej" w ramach POKL. W 2015 roku Związek zwrócił niewykorzystaną część dotacji do budżetu Powiatu, która zostanie przeznaczona na realizację wyżej wymienionego przedsięwzięcia w roku bieżącym.

4. Na podstawie Porozumienia Nr UM-ES.041.1.767.2014 z dnia 18 listopada 2014 r. zawartego
z przedstawicielami Województwa Kujawsko-Pomorskiegoi Aneksu z 2015 roku, zwiększa się plan dochodów w dziale 854, rozdz. 85415 o kwotę: 3.600,00 zł. z przeznaczeniem na wypłatę stypendiów dla 2 uczniów z Powiatu Radziejowskiego.

5. Na podstawie Umowy nr UDA-POKL.06.01.01-04-070/13-00 oraz Aneksu nr 1 z dnia 26 lutego 2015 r. do niniejszej umowy zawartej z Wojewódzkim Urzędem Pracy w Toruniu zwiększa się dochody na kontynuację realizacji projektu "Młodzi na Start" w ramach POKL współfinansowanego ze środków EFS o kwotę: 92.824,00 zł., z tego: § 2007 78.900,00 zł., § 2009 13.924,00 zł.

6. Na podstawie Aneksu Nr 10 z dnia 29 stycznia 2015 r. do Umowy partnerskiej
z Wojewódzkim Urzędem Pracy w Toruniu zwiększa się dochody na kontynuację realizacji projektu "Przedsiębiorczość szansą na rozwój regionu kujawsko-pomorskiego" w ramach POKL współfinansowanego ze środków EFS o kwotę: 508.600,00 zł., z tego: § 2007 432.310,00 zł., § 2009 76.290,00 zł.

II. DOCHODY - zmniejszenia ogółem o kwotę: 365.575,00 zł.

1. Zmniejsza się plan dochodów na 2015 r., w Starostwie Powiatowym w Radziejowie na dofinansowanie projektu "Wiedza moją przyszłością" realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowanego ze środków EFS rok o kwotę: § 2007 251.735,00 zł.

2. Zmniejsza się plan dochodów w Starostwie Powiatowym w Radziejowie na podstawie Decyzji Ministra Finansów NrST4.4750.14.2015 z dnia 06 lutego 2015 roku w części równoważącej subwencji ogólnej o kwotę: 1.413,00 zł., wynikającej z ustawy budżetowej na 2015 rok z dnia 15 stycznia 2015 roku.

3. Zmniejsza się plan dochodów w Starostwie Powiatowym w Radziejowie z tytułu najmu
i dzierżawy składników majątkowych o kwotę 104.000,00 zł.

4. Zmniejsza się plan dochodów w Starostwie Powiatowym w Radziejowie z tytułu wpływów
z opłaty komunikacyjnej o kwotę 8.427,00 zł.

III. WYDATKI- zwiększenia ogółem o kwotę: 2.065.552,00 zł.

1. Zwiększa się plan wydatków w Zarządzie Dróg Powiatowych w Radziejowie o kwotę: 1.100.000,00 zł. z przeznaczeniem remont bieżący dróg powiatowych zgodnie z podpisanymi porozumieniami
z jednostkami niezaliczanymi do sektora finansów publicznych w dz. 600, rozdz. 60014.

2. Zwiększa się plan wydatków w Starostwie Powiatowym w Radziejowie o kwotę 364.128,00 zł., w tym:

- kwotę 175.242,00 zł., dz. 710, rozdz.71013 na zwiększenie dotacji celowej, jako wkład własny powiatu na realizację przedsięwzięcia pn. "Uzupełnienie ewidencji gruntów i budynków, dystrybucja zbioru danych o działkach, budynkach i lokalach na terenie Województwa Kujawsko-Pomorskiego jako elementy infrastruktury przestrzennej" w ramach POKL, zgodnie umową nr 11/2015 ze Związkiem Powiatów Województwa Kujawsko-Pomorskiego,

- kwotę 4.231,00 zł., w dz. 750, rozdz. 75020 na zadanie inwestycyjne związane z realizacją przedsięwzięcia "Termomodernizacja budynku administracyjnego przy ul. Kościuszki 20/22
w Radziejowie" współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, planowana kwota wydatków dotyczy powykonawczego audytu energetycznego.

- kwotę 17.000,00 zł. w dz. 756, rozdz. 75618 na zwroty opłat dotyczących wydania karty pojazdu pobranych w nienależnej wysokości z odsetkami i kosztami postępowania sądowego,

- kwotę 76.607,00 zł. w dz. 852, rozdz. 85201 zabezpiecza się plan na dotacje przekazywane powiatom w związku z umieszczeniem dzieci z Powiatu Radziejowskiego w placówkach opiekuńczo-wychowawczych w powiatach: gostyńskim 4 dzieci, szydłowieckim 2 dzieci,

- kwotę 83.414,00 zł. w dz. 852 rozdz. 85204 zabezpiecza się plan na dotacje przekazywane powiatom
w związku z umieszczeniem dzieci z Powiatu Radziejowskiego w rodzinach zastępczych w powiatach: rypińskim 3 dzieci, włocławskim 1 dziecko.

- kwotę 4.034,00 zł. w dz. 853, rozdz. 85395 na zwiększenie planu dotacji w związku ze złożonym wnioskiem przez Zakład Aktywności Zawodowej w Radziejowie, zwiększenie stanowi dofinansowanie organizatora do środkówz PFRON,

- kwotę 3.600,00 zł. w dz. 854 rozdz. 84515 na stypendia dla 2 uczniów Powiatu Radziejowskiego na podstawie Porozumienia UM-ES.041.1.767.2014 z dnia 18 listopada 2014 oraz Aneksu z 2015 roku z Województwem Kujawsko-Pomorskim.

3. Zwiększa się plan wydatków w Powiatowym Urzędzie Pracy w Radziejowie o kwotę 92.824,00 zł.
w dz. 853, rozdz. 85395 na podstawie Aneksu nr 1 z dnia 26 lutego 2015 r. do umowy zawartej
z Wojewódzkim Urzędem Pracy w Toruniu na kontynuację realizacji projektu "Młodzi na Start"
w ramach POKL współfinansowanego ze środków EFS.

4. Zwiększa się plan wydatków w Powiatowym Urzędzie Pracy w Radziejowie o kwotę 508.600,00 zł.
w dz. 853, rozdz. 85395 na podstawie Aneksu Nr 10 z dnia 29 stycznia 2015 r. do Umowy partnerskiej
z Wojewódzkim Urzędem Pracy w Toruniu na kontynuację realizacji projektu "Przedsiębiorczość szansą na rozwój regionu kujawsko-pomorskiego" w ramach POKL współfinansowanego ze środków EFS.

IV. WYDATKI- zmniejszenia ogółem o kwotę: 272.876,00 zł.

1. Zmniejsza się plan wydatków bieżących w Starostwie Powiatowym w dz. 852, rozdz. 85204
o kwotę 7.665,00zł. w związku z urealnieniem planu dotacji przekazywanych gminie na zadania bieżące na podstawie porozumień.

2. Zmniejsza się plan wydatków bieżących w Starostwie Powiatowym w dz. 853, rozdz. 85311
o kwotę 13.476,00 zł., dotyczącej dotacji przekazywanej gminie na działalność Warsztatów Terapii Zajęciowej w Piotrkowie Kujawskim.

3. Zmniejsza się plan wydatków w dz. 853, rozdz. 85395, w Starostwie Powiatowym Radziejowie na realizację projektu "Wiedza moją przyszłością" realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowanego ze środków EFS rok o kwotę: 251.735,00 zł., w tym: zakupy inwestycyjne 18.700,00 zł. i wydatki bieżące 233.035,00 zł.

V. Na podstawie złożonego wniosku przez Zakład Aktywności Zawodowej w Radziejowie dokonuje się zmian w planie finansowym samorządowego zakładu budżetowego zgodnie z załącznikiem Nr 9.

VI. Na podstawie złożonych wniosków przez jednostki oświatowe dokonuje się przeniesienia planowanych wydatków pomiędzy rozdziałami. Wprowadza się rozdział "80150 - realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji naukii metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych" zgodnie ze zmianą klasyfikacji budżetowej Rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 16 grudnia 2014 roku (Dz. U. poz. 1952) oraz wypełnieniem dyspozycji art.32 ustawy z dnia 5 grudnia 2014 roku o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej (Dz. U. z 2014 r. poz. 1877). Na podstawie złożonych wniosków dokonuje się przeniesienia pomiędzy paragrafami klasyfikacji budżetowej w obowiązujących planach finansowych zgodnie z potrzebami.

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Castrol

Castrol jest jednym z największych na świecie producentów olejów silnikowych i środków smarnych. Produkty Castrol powstają w oparciu o analizy, zaawansowane technologie i innowacje. Castrol od zawsze kładzie nacisk na opracowywanie środków smarnych najwyższej jakości. W tym celu stworzył zaawansowane centra technologiczne, działające w Wielkiej Brytanii, a także w Stanach Zjednoczonych, Niemczech, Japonii, Indiach i Chinach. Castrol posiada dostęp do wszystkich typów baz oraz dodatków olejowych, dzięki czemu do każdego z produkowanych przez siebie środków smarnych może dobierać najlepsze bazy i dodatki z całego świata.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »