| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr 54/15 Rady Miasta Torunia

z dnia 26 marca 2015r.

w sprawie określenia kryteriów rekrutacji do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Miasta Toruń, które będą brane pod uwagę na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego, określenia liczby punktów za każde z tych kryteriów oraz dokumentów niezbędnych do ich potwierdzania

Na podstawie art. 20c ust. 4, 6 i 8 w związku z art. 20zf pkt 1 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572, z późn. zm.[1]) oraz art. 16 ust. 2 ustawy z dnia 6 grudnia 2013 r. o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2014 r. poz. 7, z późn. zm.[2]) uchwala się, co następuje:

§ 1. Ilekroć w dalszej części uchwały jest mowa bez bliższego określenia o przedszkolu, należy przez to rozumieć przedszkole lub oddział przedszkolny w szkole podstawowej, dla których organem prowadzącym jest Gmina Miasta Toruń.

§ 2. Określa się kryteria obowiązujące na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego do przedszkoli oraz liczbę punktów za te kryteria:

1) zamieszkiwanie w Toruniu i rozliczanie podatku dochodowego od osób fizycznych w urzędzie skarbowym w Toruniu przez oboje rodziców lub rodzica samotnie wychowującego dziecko - 64 punkty;

2) zatrudnienie lub pobieranie nauki w trybie stacjonarnym przez oboje rodziców lub rodzica samotnie wychowującego dziecko - 32 punkty;

3) ubieganie się o przyjęcie dziecka do przedszkola zlokalizowanego najbliżej miejsca zamieszkania lub miejsca pracy jednego z rodziców - 16 punktów;

4) kontynuowanie edukacji przez rodzeństwo dziecka albo ukończenie przez rodzeństwo dziecka edukacji przedszkolnej w poprzednim roku szkolnym w przedszkolu, o przyjęcie do którego ubiega się dziecko - 8 punktów;

5) zadeklarowanie przez rodziców dziecka chęci korzystania z pełnej oferty przedszkola, przez co najmniej 8 godzin dziennie - 4 punkty;

6) uczęszczanie rodzeństwa dziecka do zlokalizowanej w pobliżu przedszkola szkoły lub żłobka - 2 punkty.

§ 3. 1. Dokumentami potwierdzającymi spełnienie kryteriów, o których mowa w § 2, są odpowiednio:

1) kopia pierwszej strony zeznania podatkowego opatrzonego prezentatą urzędu skarbowego, w którym zostało złożone zeznanie lub zaświadczenie z urzędu skarbowego potwierdzające fakt złożenia zeznania o wysokości osiągniętego dochodu (poniesionej straty) lub urzędowe poświadczenie odbioru wydane przez elektroniczną skrzynkę podawczą systemu teleinformatycznego administracji podatkowej (UPO) lub oświadczenie;

2) zaświadczenie pracodawcy o zatrudnieniu lub zaświadczenie o wykonywaniu pracy na podstawie umowy cywilnoprawnej lub zaświadczenie szkoły/uczelni potwierdzające naukę w trybie stacjonarnym lub wydruk ze strony internetowej Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej lub informacja z Krajowego Rejestru Sądowego lub zaświadczenie o prowadzeniu gospodarstwa rolnego lub oświadczenie;

3) dokument, o którym mowa w pkt 2 potwierdzający zatrudnienie, oraz oświadczenie potwierdzające ubieganie się o przyjęcie dziecka do przedszkola zlokalizowanego najbliżej miejsca zamieszkania lub pracy;

4) deklaracja kontynuacji edukacji przedszkolnej przez rodzeństwo dziecka lub oświadczenie rodzica o ukończeniu edukacji przedszkolnej przez rodzeństwo dziecka w poprzednim roku szkolnym w przedszkolu o przyjęcie do którego ubiega się dziecko;

5) oświadczenie rodzica dotyczące deklarowanego czasu pobytu dziecka w przedszkolu;

6) zaświadczenie ze szkoły lub żłobka o uczęszczaniu rodzeństwa dziecka do zlokalizowanej w pobliżu przedszkola szkoły lub żłobka lub oświadczenie.

2. Kopie dokumentów wymienionych w ust. 1 pkt 1 poświadcza za zgodność z oryginałem rodzic.

3. Oświadczenia, o których mowa w § 3, składa się pod rygorem odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych zeznań. Składający oświadczenie jest obowiązany do zawarcia w nim klauzuli następującej treści: "Jestem świadomy odpowiedzialności karnej za zawarcie fałszywego oświadczenia". Klauzula ta zastępuje pouczenie organu o odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych zeznań.

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Torunia.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego.

Przewodniczący Rady Miasta Torunia


Marcin Czyżniewski


[1]] Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w: Dz. U. z 2004 r. Nr 273, poz. 2703 i Nr 281, poz. 2781, z 2005 r. Nr 17, poz. 141, Nr 94, poz. 788, Nr 122, poz. 1020, Nr 131, poz. 1091, Nr 167, poz. 1400 i Nr 249, poz. 2104, z 2006 r. Nr 144, poz. 1043, Nr 208, poz. 1532 i Nr 227, poz. 1658, z 2007 r. Nr 42, poz. 273, Nr 80, poz. 542, Nr 115, poz. 791, Nr 120, poz. 818, Nr 180, poz. 1280 i Nr 181, poz. 1292, z 2008 r. Nr 70, poz. 416, Nr 145, poz. 917, Nr 216, poz. 1370 i Nr 235, poz. 1618, z 2009 r. Nr 6, poz. 33, Nr 31, poz. 206, Nr 56, poz. 458, Nr 157, poz. 1241 i Nr 219, poz. 1705, z 2010 r. Nr 44, poz. 250, Nr 54, poz. 320, Nr 127, poz. 857 i Nr 148, poz. 991, z 2011 r. Nr 106, poz. 622, Nr 112, poz. 654, Nr 139, poz. 814, Nr 149, poz. 887 i Nr 205, poz. 1206, z 2012 r. poz. 941 i 979, z 2013 r. poz. 87, 827, 1191, 1265, 1317 i 1650 oraz z 2014 r. poz. 7, 290, 538, 598, 642, 811, 1146, 1198 i 1877.

[2]] Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U z 2014 r. poz. 811.

POLECANE

Artykuł partnerski

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

BSWW Legal & Tax

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »