| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr VI.30.2015 Rady Gminy Golub-Dobrzyń

z dnia 31 marca 2015r.

w sprawie określenia kryteriów drugiego etapu postępowania rekrutacyjnego do publicznych przedszkoli na terenie Gminy Golub-Dobrzyń, przyznania tym kryteriom liczby punktów oraz określenia dokumentów niezbędnych do ich potwierdzenia

Na podstawie art. 20c ust. 4 i 6, art. 20zf pkt 1 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572 z późn. zm.[1]) oraz art. 16 ust. 2 ustawy z dnia 6 grudnia 2013 r. o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2014 r. poz. 7 i 811) uchwala się, co następuje:

§ 1. Określa się następujące kryteria wraz z liczbą punktów brane pod uwagę na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego do publicznych przedszkoli, dla których organem prowadzącym jest Gmina Golub-Dobrzyń:

1) rodzice dziecka pracują/uczą się w trybie dziennym bądź prowadzą działalność gospodarczą-80 punktów;

2) dogodna odległość do przedszkola od miejsca zamieszkania dziecka-5 punktów;

3) rodzeństwo dziecka uczęszcza do danego przedszkola-10 punktów;

4) dziecko wychowuje się w wyjątkowo skomplikowanej sytuacji rodzinnej-4 punkty.

§ 2. 1. W celu potwierdzenia spełniania przez kandydata kryteriów, o których mowa w § 1, rodzice/prawni opiekunowie składają odpowiednie oświadczenia dołączane do wniosku o przyjęcie do przedszkola.

2. Oświadczenia, o których mowa w ust. 1 winny zawierać adnotację, że zawarte w nich dane są zgodne ze stanem faktycznym.

§ 3. Uchwała ma zastosowanie do postępowania rekrutacyjnego na rok szkolny 2015/2016 do oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Golub-Dobrzyń.

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Golub-Dobrzyń.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego.

Przewodniczący Rady Gminy


Bogdan Jagielski


Uzasadnienie

Na podstawie art. 6 ust. 1 ustawy z dnia 6 grudnia 2013 r. o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2014 r. poz. 7 z późn. zm.) w postępowaniu rekrutacyjnym na rok szkolny 2014/2015 do publicznych przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych form wychowania przedszkolnego kryteria i liczbę punktów stosowane w drugim etapie postępowania rekrutacyjnego (art. 20c ust. 4 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty - Dz.U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572 z późn. zm.) określał dyrektor w uzgodnieniu z wójtem. Spełnianie kryteriów potwierdzane było odpowiednimi oświadczeniami. Do przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego począwszy od rekrutacji na rok szkolny 2015/2016 niezbędne jest przyjęcie przez organ stanowiący jednostki samorządu terytorialnego stosownej uchwały, co wynika z art. 20c ust. 4 i 6 ustawy o systemie oświaty w związku z art. 20zf. Wskazane w projekcie uchwały kryteria powstały w wyniku konsultacji i uzgodnień z dyrektorami przedszkola i szkół podstawowych.


[1]] Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w : Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572, Nr 273, poz. 2703 i Nr 281, poz. 2781, z 2005 r. Nr 17, poz. 141, Nr 94, poz. 788, Nr 122, poz. 1020, Nr 131, poz. 1091, Nr 167, poz. 1400 i Nr 249, poz. 2104, z 2006 r. Nr 144, poz. 1043, Nr 208, poz. 1532 i Nr 227, poz. 1658, z 2007 r. Nr 42, poz. 273, Nr 80, poz. 542, Nr 115, poz. 791, Nr 120, poz. 818, Nr 180, poz. 1280 i Nr 181, poz. 1292, z 2008 r. Nr 70, poz. 416, Nr 145, poz. 917, Nr 216, poz. 1370 i Nr 235, poz. 1618, z 2009 r. Nr 6, poz. 33, Nr 31, poz. 206, Nr 56, poz. 458, Nr 157, poz. 1241 i Nr 219, poz. 1705, z 2010 r. Nr 44, poz. 250, Nr 54, poz. 320, Nr 127, poz. 857 i Nr 148, poz. 991, z 2011 r. Nr 106, poz. 622, Nr 112, poz. 654, Nr 139, poz. 814, Nr 149, poz. 887 i Nr 205, poz. 1206, z 2012 r. poz. 941 i 979, z 2013 r. poz. 87, 827, 1191, 1265, 1317 i 1650 oraz z 2014 r. poz. 7, 290, 538, 598, 642, 811, 1146, 1198 i 1877

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

Eksperci portalu infor.pl

Sergiusz Felbur

Prawnik, specjalista ds. produktów prawnych

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »