| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr III/27/2015 Rady Miejskiej w Piotrkowie Kujawskim

z dnia 20 marca 2015r.

zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Miasta i Gminy Piotrków Kujawski na rok 2015

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. d, lit. i oraz pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013r. poz.594, poz.645, poz.1318, z 2014r. poz.379, poz.1072) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 222, art. 235, art. 236, art. 237, art. 258 i art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013r. poz.885, poz.938, poz.1646, z 2014r. poz.379, poz.911, poz.1146, poz.1626, poz.1877) uchwala się, co następuje:

§ 1. W uchwale Nr II/17/2014 Rady Miejskiej w Piotrkowie Kujawskim z dnia 22 grudnia 2014r., zarządzeniu Nr 5/2015 z dnia 30 stycznia 2015r., zarządzeniu Nr 15/2015 z dnia 24 lutego 2015r. wprowadza się następujące zmiany w budżecie Miasta i Gminy Piotrków Kujawski na rok 2015:

1) § 1 otrzymuje brzmienie:

§ 1. Dochody budżetu gminy zwiększa się z kwoty 25.754.781,00 zł na kwotę 25.863.869,50 zł, z tego:

1) Dochody bieżące w wysokości 25.859.369,50 zł,

2) Dochody majątkowe w wysokości 4.500,00 zł,

zgodnie z załącznikiem Nr 1";

2) w § 2:

a) ust. 1 otrzymuje brzmienie:

1.Wydatki budżetu gminy zwiększa się z kwoty 28.917.956,00 zł na kwotę 29.027.044,50 zł, z tego:

1) Wydatki bieżące w wysokości 25.830.035,50 zł,

2) Wydatki majątkowe w wysokości 3.197.009,00 zł,

zgodnie z załącznikiem Nr 2",

b) ust.2 otrzymuje brzmienie:

2. Określa się limity wydatków na zadania inwestycyjne realizowane w 2015 roku, zgodnie z załącznikiem Nr 3";

3) § 3 otrzymuje brzmienie:

§ 3. Deficyt budżetu gminy w wysokości 3.163.175,00 zł zostanie sfinansowany przychodami z tytułu:

1) wolnych środków w kwocie 3.163.175,00 zł";

4) § 4 otrzymuje brzmienie:

§ 4. Określa się łączną kwotę planowanych przychodów budżetu w wysokości 3.703.708,00 zł i łączną kwotę planowanych rozchodów budżetu w wysokości 540.533,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 4";

5) § 5 otrzymuje brzmienie:

§ 5 . W budżecie tworzy się rezerwy:

1) ogólną w wysokości 80.000,00 zł,

2) celową w wysokości 70.000,00 zł,

z przeznaczeniem na:

a) realizację zadań w zakresie zarządzania kryzysowego 70.000,00 zł";

6) § 6 ust.1otrzymuje brzmienie:

"§ 6. 1. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami zwiększa się z kwoty 5.219.350,00 zł na kwotę 5.377.350,00 zł, zgodnie z załącznikami Nr 5a i 5b", będącymi załącznikami Nr 5 i Nr 6 do niniejszej uchwały.

7) § 8 ust.1 pkt 3 otrzymuje brzmienie:

"§ 8. 1.Ustala się planowane kwoty dotacji udzielanych z budżetu JST dla jednostek sektora finansów publicznych, z tego:

3)dotacja podmiotowa dla instytucji kultury - Miejsko Gminnego Ośrodka Kultury, Sportu i Rekreacji w Piotrkowie Kujawskim w wysokości 370.000,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 9", będącym załącznikiem Nr 7 do niniejszej uchwały.

8) § 11 otrzymuje brzmienie:

"§ 11. Ustala się dochody w kwocie 740.000,00 zł z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz wydatki w kwocie 773.730,00 zł związane z funkcjonowaniem systemu gospodarowania odpadami, zgodnie z załącznikiem Nr 13", będącym załącznikiem Nr 8 do niniejszej uchwały.

9) § 12 otrzymuje brzmienie:

§ 12. Limity zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz kredytów i pożyczek zaciąganych na:

1) sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu w kwocie 1.000.000,00 zł".

§ 2. Szczegółowe zmiany klasyfikacji budżetowej zawierają załączniki.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Piotrków Kujawski.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego, w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta i Gminy w Piotrkowie Kujawskim oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta i Gminy.


Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr III/27/2015
Rady Miejskiej w Piotrkowie Kujawskim
z dnia 20 marca 2015 r.
Zalacznik1.pdf

Załącznik Nr 1 - Dochody budżetu gminy


Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr III/27/2015
Rady Miejskiej w Piotrkowie Kujawskim
z dnia 20 marca 2015 r.
Zalacznik2.pdf

Załącznik Nr 2 - Wydatki budżetu gminy


Objaśnienia

Dochody

Dz. 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem

rozdz. 75615 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych

Zwiększa się dochody w § 0310 Podatek od nieruchomości o kwotę 50.000,00 zł.

rozdz. 75618 Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego

W związku ze zmianą klasyfikacji budżetowej przenosi się do rozdziału 90002 dochody z § 0490 Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw o kwotę 740.000,00 zł - opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

Dz. 758 Różne rozliczenia

rozdz. 75801 Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego

Zmniejsza się dochody w § 2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa o kwotę 106.249,00 zł, zgodnie z załącznikiem do pisma Ministra Finansów nr ST3.4750.5.2015 z dnia 06 lutego 2015r.

Dz. 801 Oświata i wychowanie

rozdz. 80101 Szkoły podstawowe

Zwiększa się dochody w § 0970 Wpływy z różnych dochodów o kwotę 3.806,25 zł - prowizja z tytułu ubezpieczenia dzieci i młodzieży (UMiG).

rozdz. 80104 Przedszkola

Zwiększa się dochody w § 0970 Wpływy z różnych dochodów o kwotę 831,25 zł - prowizja z tytułu ubezpieczenia dzieci i młodzieży (UMiG).

rozdz. 80110 Gimnazja

Zwiększa się dochody w § 0970 Wpływy z różnych dochodów o kwotę 1.700,00 zł - prowizja z tytułu ubezpieczenia dzieci i młodzieży (UMiG).

Dz. 852 Pomoc społeczna

rozdz. 85212 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego

Zwiększa się dochody w § 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami o kwotę 158.600,00 zł, zgodnie z pismem WFB.I.3120.1.30.2015/71 z dnia 10 lutego 2015r.

rozdz. 85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej

Zmniejsza się dochody w § 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami o kwotę 600,00 zł, zgodnie z pismem WFB.I.3120.1.30.2015/71 z dnia 10 lutego 2015r.

rozdz. 85219 Ośrodki pomocy społecznej

Zwiększa się dochody w § 2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin o kwotę 1.000,00 zł, zgodnie z pismem WFB.I.3120.1.30.2015/71 z dnia 10 lutego 2015r.

Dz. 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

rozdz. 90002 Gospodarka odpadami

W związku ze zmianą klasyfikacji budżetowej przenosi się z rozdziału 75618 dochody do § 0490 Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw o kwotę 740.000,00 zł - opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

Wydatki

Dz. 010 Rolnictwo i łowiectwo

rozdz. 01095 Pozostała działalność

Zwiększa się wydatki w § 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych o kwotę 30.000,00 zł na zadanie pn."Wymiana sieci wodociągowej w ul. Kolejowej w Piotrkowie Kujawskim".

Dz. 600 Transport i łączność

rozdz. 60016 Drogi publiczne gminne

Zmniejsza się wydatki w § 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych o kwotę 30.000,00 zł z zadania pn."Przebudowa drogi gminnej Piotrków Kujawski - Tomisławice III etap".

Dz. 700 Gospodarka mieszkaniowa

rozdz. 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami

Zwiększa się wydatki w § 4480 Podatek od nieruchomości o kwotę 3.500,00 zł.

Dz. 750 Administracja publiczna

rozdz. 75023 Urzędy gmin

Zwiększa się wydatki w § 3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych o kwotę 16.400,00 zł.

Przenosi się do rozdziału 90002 wydatki na ogólną kwotę 33.730,00 zł, w tym: z § 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników kwotę 24.780,00 zł, z § 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne kwotę 4.240,00 zł, z § 4120 Składki na Fundusz Pracy kwotę 610,00 zł, z § 4210 Zakup materiałów i wyposażenia kwotę 3.000,00 zł oraz z § 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych kwotę 1.100,00 zł - wydatki związane z funkcjonowaniem systemu gospodarowania odpadami komunalnymi.

rozdz. 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego

Zwiększa się wydatki w § 4210 Zakup materiałów i wyposażenia o kwotę 1.851,00 zł - materiały na promocję gminy oraz w § 4300 Zakup usług pozostałych o kwotę 60.000,00 zł - zakup usług związanych z promocją gminy, w tym na organizację imprez.

Dz. 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

rozdz. 75412 Ochotnicze straże pożarne

Zwiększa się wydatki w § 4210 Zakup materiałów i wyposażenia o kwotę 4.500,00 zł.

Dz. 758 Różne rozliczenia

rozdz. 75818 Rezerwy ogólne i celowe

Likwiduje się rezerwę celową w kwocie 175.000,00 zł na zwiększenie wydatków w rodziale 80149 i w rodziale 80150.

Dz. 801 Oświata i wychowanie

rozdz. 80101 Szkoły podstawowe

Zmniejsza się wydatki na ogólną kwotę 348.304,00 zł, w tym: w § 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń o kwotę 19.486,00 zł, z tego: w SP Bycz o kwotę 910,00 zł, w SP Dębołęka o kwotę 977,00 zł, w szkole podstawowej w Zespole Szkół i Placówek w Piotrkowie Kujawskim o kwotę 17.599,00 zł; w § 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników o kwotę 229.595,00 zł, z tego: w SP Bycz o kwotę 9.980,00 zł, w SP Dębołęka o kwotę 20.573,00 zł, w szkole podstawowej w Zespole Szkół i Placówek w Piotrkowie Kujawskim o kwotę 199.042,00 zł; w § 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne o kwotę 42.862,00 zł, z tego: w SP Bycz o kwotę 1.882,00 zł, w SP Dębołęka o kwotę 3.723,00 zł, w szkole podstawowej w Zespole Szkół i Placówek w Piotrkowie Kujawskim o kwotę 37.257,00 zł; w § 4120 Składki na Fundusz Pracy o kwotę 6.076,00 zł, z tego: w SP Bycz o kwotę 290,00 zł, w SP Dębołęka o kwotę 538,00 zł, w szkole podstawowej w Zespole Szkół i Placówek w Piotrkowie Kujawskim o kwotę 5.248,00 zł; w § 4210 Zakup materiałów i wyposażenia o kwotę 11.666,00 zł, z tego: w SP Bycz o kwotę 1.078,00 zł, w SP Dębołęka o kwotę 3.471,00 zł, w szkole podstawowej w Zespole Szkół i Placówek w Piotrkowie Kujawskim o kwotę 7.117,00 zł; w § 4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek o kwotę 315,00 zł, z tego: w SP Bycz o kwotę 44,00 zł, w SP Dębołęka o kwotę 89,00 zł, w szkole podstawowej w Zespole Szkół i Placówek w Piotrkowie Kujawskim o kwotę 182,00 zł; w § 4260 Zakup energii o kwotę 11.605,00 zł, z tego: w SP Bycz o kwotę 440,00 zł, w SP Dębołęka o kwotę 1.335,00 zł, w szkole podstawowej w Zespole Szkół i Placówek w Piotrkowie Kujawskim o kwotę 9.830,00 zł; w § 4270 Zakup usług remontowych o kwotę 4.770,00 zł, z tego: w SP Bycz o kwotę 44,00 zł, w SP Dębołęka o kwotę 4.089,00 zł, w szkole podstawowej w Zespole Szkół i Placówek w Piotrkowie Kujawskim o kwotę 637,00 zł; w § 4280 Zakup usług zdrowotnych o kwotę 315,00 zł, z tego: w SP Bycz o kwotę 44,00 zł, w SP Dębołęka o kwotę 89,00 zł, w szkole podstawowej w Zespole Szkół i Placówek w Piotrkowie Kujawskim o kwotę 182,00 zł; w § 4300 Zakup usług pozostałych o kwotę 4.767,00 zł, z tego: w SP Bycz o kwotę 484,00 zł, w SP Dębołęka o kwotę 1.033,00 zł, w szkole podstawowej w Zespole Szkół i Placówek w Piotrkowie Kujawskim o kwotę 3.250,00 zł; w § 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych o kwotę 961,00 zł, z tego: w SP Bycz o kwotę 128,00 zł, w SP Dębołęka o kwotę 241,00 zł, w szkole podstawowej w Zespole Szkół i Placówek w Piotrkowie Kujawskim o kwotę 592,00 zł; w § 4410 Podróże służbowe krajowe o kwotę 245,00 zł, z tego: w SP Bycz o kwotę 36,00 zł, w SP Dębołęka o kwotę 72,00 zł, w szkole podstawowej w Zespole Szkół i Placówek w Piotrkowie Kujawskim o kwotę 137,00 zł; w § 4430 Różne opłaty i składki o kwotę 674,00 zł, z tego: w SP Bycz o kwotę 132,00 zł, w SP Dębołęka o kwotę 267,00 zł, w szkole podstawowej w Zespole Szkół i Placówek w Piotrkowie Kujawskim o kwotę 275,00 zł; w § 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych o kwotę 14.764,00 zł, z tego: w SP Bycz o kwotę 865,00 zł, w SP Dębołęka o kwotę 815,00 zł, w szkole podstawowej w Zespole Szkół i Placówek w Piotrkowie Kujawskim o kwotę 13.084,00 zł; w § 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej o kwotę 203,00 zł, z tego: w SP Bycz o kwotę 22,00 zł, w SP Dębołęka o kwotę 89,00 zł, w szkole podstawowej w Zespole Szkół i Placówek w Piotrkowie Kujawskim o kwotę 92,00 zł.

Zwiększa się wydatki na ogólną kwotę 3.806,25 zł, w tym: w § 4210 Zakup materiałów i wyposażenia o kwotę 2.981,25 zł, z tego: w SP Bycz o kwotę 268,75 zł na zakup sprzętu sportowego oraz w szkole podstawowej w Zespole Szkół i Placówek w Piotrkowie Kujawskim o kwotę 2.712,50 zł na zakup lamp oświetleniowych; w § 4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek o kwotę 825,00 zł w SP Dębołęka na zakup pomocy dydaktycznych.

rozdz. 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych

Zmniejsza się wydatki na ogólną kwotę 32.990,00 zł, w tym: w § 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników o kwotę 27.100,00 zł, w § 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne o kwotę 4.690,00 zł, w § 4120 Składki na Fundusz Pracy o kwotę 100,00 zł, w § 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych o kwotę 1.100,00 zł w SP w Dębołęce.

rozdz. 80104 Przedszkola

Zmniejsza się wydatki na ogólną kwotę 163.486,00 zł, w tym: w § 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń o kwotę 1.830,00 zł, § 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników o kwotę 119.310,00 zł, w § 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne o kwotę 20.720,00 zł, w § 4120 Składki na Fundusz Pracy o kwotę 2.973,00 zł, w § 4210 Zakup materiałów i wyposażenia o kwotę 8.883,00 zł, w § 4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek o kwotę 375,00 zł, w § 4260 Zakup energii o kwotę 3.740,00 zł, w § 4270 Zakup usług remontowych o kwotę 187,00 zł, w § 4280 Zakup usług zdrowotnych o kwotę 187,00 zł, w § 4300 Zakup usług pozostałych o kwotę 2.525,00 zł, w § 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych o kwotę 561,00 zł, w § 4410 Podróże służbowe krajowe o kwotę 150,00 zł, w § 4430 Różne opłaty i składki o kwotę 561,00 zł, w § 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych o kwotę 1.297,00 zł, w § 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej o kwotę 187,00 zł w Przedszkolu Samorządowym w Piotrkowie Kujawskim.

Zwiększa się wydatki na ogólną kwotę 3.331,25 zł, w tym: w § 4210 Zakup materiałów i wyposażenia o kwotę 831,25 zł na zakup zabawek oraz w § 4300 Zakup usług pozostałych o kwotę 2.500,00 zł na obchody 70 -lecia Przedszkola.

rozdz. 80110 Gimnazja

Zmniejsza się wydatki na ogólną kwotę 544.805,00 zł, w tym: w § 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń o kwotę 32.532,00 zł, w § 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników o kwotę 373.067,00 zł, w § 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne o kwotę 69.740,00 zł, w § 4120 Składki na Fundusz Pracy o kwotę 9.954,00 zł, w § 4210 Zakup materiałów i wyposażenia o kwotę 14.870,00 zł, w § 4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek o kwotę 364,00 zł, w § 4260 Zakup energii o kwotę 13.650,00 zł, w § 4270 Zakup usług remontowych o kwotę 364,00 zł, w § 4280 Zakup usług zdrowotnych o kwotę 364,00 zł, w § 4300 Zakup usług pozostałych o kwotę 2.730,00 zł, w § 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych o kwotę 1.202,00 zł, w § 4410 Podróże służbowe krajowe o kwotę 275,00 zł, w § 4430 Różne opłaty i składki o kwotę 910,00 zł, w § 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych o kwotę 24.598,00 zł, w § 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej o kwotę 185,00 zł w gimnazjum w Zespole Szkół i Placówek w Piotrkowie Kujawskim.

Zwiększa się wydatki w § 4270 Zakup usług remontowych o kwotę 1.700,00 zł na remont łazienki w gimnazjum w Zespole Szkół i Placówek w Piotrkowie Kujawskim.

rozdz. 80149 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego

Zwiększa się wydatki na ogólną kwotę 217.981,00 zł, w tym: w § 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń o kwotę 2.730,00 zł, z tego: w SP Dębołęka o kwotę 900,00 zł, w Przedszkolu o kwotę 1.830,00 zł; w § 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników o kwotę 162.870,00 zł, z tego: w SP Dębołęka o kwotę 43.560,00 zł, w Przedszkolu o kwotę 119.310,00 zł; w § 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne o kwotę 28.410,00 zł, z tego: w SP Dębołęka o kwotę 7.690,00 zł, w Przedszkolu o kwotę 20.720,00 zł; w § 4120 Składki na Fundusz Pracy o kwotę 3.503,00 zł, z tego: w SP Dębołęka o kwotę 530,00 zł, w Przedszkolu o kwotę 2.973,00 zł; w § 4210 Zakup materiałów i wyposażenia o kwotę 8.883,00 zł w Przedszkolu; w § 4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek o kwotę 375,00 zł w Przedszkolu; w § 4260 Zakup energii o kwotę 3.740,00 zł w Przedszkolu; w § 4270 Zakup usług remontowych o kwotę 187,00 zł w Przedszkolu; w § 4280 Zakup usług zdrowotnych o kwotę 187,00 zł w Przedszkolu; w § 4300 Zakup usług pozostałych o kwotę 2.525,00 zł w Przedszkolu; w § 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych o kwotę 561,00 zł w Przedszkolu; w § 4410 Podróże służbowe krajowe o kwotę 150,00 zł w Przedszkolu; § 4430 Różne opłaty i składki o kwotę 561,00 zł w Przedszkolu; w § 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych o kwotę 3.112,00 zł, z tego: w SP Dębołęka o kwotę 1.815,00 zł, w Przedszkolu o kwotę 1.297,00 zł; w § 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej o kwotę 187,00 zł w Przedszkolu.

rozdz. 80150 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych

Zwiększa się wydatki na ogólną kwotę 871.604,00 zł, w tym: w § 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń o kwotę 51.118,00 zł, z tego: w SP Bycz o kwotę 910,00 zł, w SP Dębołęka o kwotę 77,00 zł, w Zespole Szkół i Placówek w Piotrkowie Kujawskim o kwotę 50.131,00 zł; w § 4010 Wynagrodzenia osobowe

pracowników o kwotę 586.202,00 zł, z tego: w SP Bycz o kwotę 9.980,00 zł, w SP Dębołęka o kwotę 4.113,00 zł, w Zespole Szkół i Placówek w Piotrkowie Kujawskim o kwotę 572.109,00 zł; w § 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne o kwotę 109.602,00 zł, z tego: w SP Bycz o kwotę 1.882,00 zł, w SP Dębołęka o kwotę 723,00 zł, w Zespole Szkół i Placówek w Piotrkowie Kujawskim o kwotę 106.997,00 zł; w § 4120 Składki na Fundusz Pracy o kwotę 15.600,00 zł, z tego: w SP Bycz o kwotę 290,00 zł, w SP Dębołęka o kwotę 108,00 zł, w Zespole Szkół i Placówek w Piotrkowie Kujawskim o kwotę 15.202,00 zł; w § 4210 Zakup materiałów i wyposażenia o kwotę 26.536,00 zł, z tego: w SP Bycz o kwotę 1.078,00 zł, w SP Dębołęka o kwotę 3.471,00 zł, w Zespole Szkół i Placówek w Piotrkowie Kujawskim o kwotę 21.987,00 zł; w § 4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek o kwotę 679,00 zł, z tego: w SP Bycz o kwotę 44,00 zł, w SP Dębołęka o kwotę 89,00 zł, w Zespole Szkół i Placówek w Piotrkowie Kujawskim o kwotę 546,00 zł; w § 4260 Zakup energii o kwotę 25.255,00 zł, z tego: w SP Bycz o kwotę 440,00 zł, w SP Dębołęka o kwotę 1.335,00 zł, w Zespole Szkół i Placówek w Piotrkowie Kujawskim o kwotę 23.480,00 zł; w § 4270 Zakup usług remontowych o kwotę 5.134,00 zł, z tego: w SP Bycz o kwotę 44,00 zł, w SP Dębołęka o kwotę 4.089,00 zł, w Zespole Szkół i Placówek w Piotrkowie Kujawskim o kwotę 1.001,00 zł; w § 4280 Zakup usług zdrowotnych o kwotę 679,00 zł, z tego: w SP Bycz o kwotę 44,00 zł, w SP Dębołęka o 89,00 zł, w Zespole Szkół i Placówek w Piotrkowie Kujawskim o kwotę 546,00 zł; w § 4300 Zakup usług pozostałych o kwotę 7.497,00 zł, z tego: w SP Bycz o kwotę 484,00 zł, w SP Dębołęka o kwotę 1.033,00 zł, w Zespole Szkół i Placówek w Piotrkowie Kujawskim o kwotę 5.980,00 zł; w § 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych o kwotę 2.163,00 zł, z tego: w SP Bycz o kwotę 128,00 zł, w SP Dębołęka o kwotę 241,00 zł, w Zespole Szkół i Placówek w Piotrkowie Kujawskim o kwotę 1.794,00 zł; w § 4410 Podróże służbowe krajowe o kwotę 520,00 zł, z tego: w SP Bycz o kwotę 36,00 zł, w SP Dębołęka o kwotę 72,00 zł, w Zespole Szkół i Placówek w Piotrkowie Kujawskim o kwotę 412,00 zł; w § 4430 Różne opłaty i składki o kwotę 1.584,00 zł, z tego: w SP Bycz o kwotę 132,00 zł, w SP Dębołęka o kwotę 267,00 zł, w Zespole Szkół i Placówek w Piotrkowie Kujawskim o kwotę 1.185,00 zł; w § 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych o kwotę 38.647,00 zł, z tego: w SP Bycz o kwotę 865,00 zł, w SP Dębołęka o kwotę 100,00 zł, w Zespole Szkół i Placówek w Piotrkowie Kujawskim o kwotę 37.682,00 zł; w § 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej o kwotę 388,00 zł, z tego: w SP Bycz o kwotę 22,00 zł, w SP Dębołęka o kwotę 89,00 zł, w Zespole Szkół i Placówek w Piotrkowie Kujawskim o kwotę 277,00 zł.

Dz. 852 Pomoc społeczna

rozdz. 85212 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego

Zwiększa się wydatki na wypłatę i obsługę świadczeń rodzinnych - zadania zlecone na ogólną kwotę 158.600,00 zł, z tego: w § 3110 Świadczenia społeczne o kwotę 153.980,49 zł, w tym: wypłata świadczeń rodzinnych o kwotę 138.980,49 zł, składki na ubezpieczenia społeczne za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne o kwotę 15.000,00 zł; w § 4210 Zakup materiałów i wyposażenia o kwotę 500,00 zł; w § 4260 Zakup energii o kwotę 1.500,00 zł; w § 4280 Zakup usług zdrowotnych o kwotę 140,00 zł; w § 4300 Zakup usług pozostałych o kwotę 1.509,51 zł;w § 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych o kwotę 600,00 zł; § 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej o kwotę 370,00 zł.

rozdz. 85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej

Zmniejsza się wydatki w § 4130 Składki na ubezpieczenie zdrowotne o kwotę 600,00 zł na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne - zadania zlecone.

rozdz. 85219 Ośrodki pomocy społecznej

Zwiększa się wydatki w § 4300 Zakup usług pozostałych o kwotę 1.000,00 zł.

Dz. 854 Edukacyjna opieka wychowawcza

rozdz. 85415 Pomoc materialna dla uczniów

Zwiększa się wydatki w MGOPS w § 3240 Stypendia dla uczniów o kwotę 55.000,00 zł - środki własne gminy.

Zmniejsza się wydatki § 3240 Stypendia dla uczniów o kwotę 55.000,00 zł przenosząc wydatki z UMiG do MGOPS-u jako 20% udział własny gminy w świadczeniu pomocy materialnej dla uczniów.

Dz. 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

rozdz. 90002 Gospodarka odpadami

Zwiększa się wydatki na ogólną kwotę 33.730,00 zł, w tym: w § 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników o kwotę 24.780,00 zł, w § 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne o kwotę 4.240,00 zł, w § 4120 Składki na Fundusz Pracy o kwotę 610,00 zł, w § 4210 Zakup materiałów i wyposażenia o kwotę 1.000,00 zł, w § 4300 Zakup usług pozostałych o kwotę 1.500,00 zł, w § 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych o kwotę 1.100,00 zł oraz w § 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej o kwotę 500,00 zł - wydatki związane z funkcjonowaniem systemu gospodarowania odpadami komunalnymi.

rozdz. 90095 Pozostała działalność

Zwiększa się wydatki na ogólną kwotę 60.000,00 zł, w tym: w § 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników o kwotę 50.000,00 zł, w § 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne o kwotę 8.700,00 zł, w § 4120 Składki na Fundusz Pracy o kwotę 1.300,00 zł na zatrudnienie pracowników w ramach robót publicznych.

W części opisowej wydatków budżetowych w ramach § 4300 Zakup usług pozostałychujmuje się również wydatki związane z ochroną zwierząt.

Dz. 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

rozdz. 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby

Zmniejsza się wydatki w § 2480 Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury o kwotę 30.000,00 zł - dotacja dla Miejsko Gminnego Ośrodka Kultury, Sportu i Rekreacji w Piotrkowie Kujawskim.


Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr III/27/2015
Rady Miejskiej w Piotrkowie Kujawskim
z dnia 20 marca 2015 r.
Zalacznik3.pdf

Załącznik Nr 3 - Zadania inwestycyjne w 2015r.


Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr III/27/2015
Rady Miejskiej w Piotrkowie Kujawskim
z dnia 20 marca 2015 r.
Zalacznik4.pdf

Załącznik Nr 4 - Przychody i rozchody budżetu w 2015r.


Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr III/27/2015
Rady Miejskiej w Piotrkowie Kujawskim
z dnia 20 marca 2015 r.
Zalacznik5.pdf

Załącznik Nr 5 -Dochody związane z realizacją zadań z zakresu adm.rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2015r.


Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr III/27/2015
Rady Miejskiej w Piotrkowie Kujawskim
z dnia 20 marca 2015 r.
Zalacznik6.pdf

Załącznik Nr 6 - Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu adm.rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2015r.


Załącznik Nr 7 do Uchwały Nr III/27/2015
Rady Miejskiej w Piotrkowie Kujawskim
z dnia 20 marca 2015 r.
Zalacznik7.pdf

Załącznik Nr 7 - Dotacje podmiotowe dla jednostek sektora finansów publicznych w 2015r.


Załącznik Nr 8 do Uchwały Nr III/27/2015
Rady Miejskiej w Piotrkowie Kujawskim
z dnia 20 marca 2015 r.
Zalacznik8.pdf

Załącznik Nr 8 - Plan dochodów z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz wydataków na funkcjonowanie systemu gospodarowania odpadami w 2015r.

Przewodnicząca Rady Miejskiej


Joanna Halina Karmowska

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

Eksperci portalu infor.pl

Finesia Consulting Sp. z o.o.

Usługi księgowe i kadrowo-płacowe

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »