| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr VI/23/2015 Rady Gminy Rojewo

z dnia 31 marca 2015r.

zmieniająca Uchwałę Nr III/8/2014 Rady Gminy Rojewo z dnia 30 grudnia 2014 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Rojewo na 2015 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 i pkt 9 lit. i ustawy z dnia 08 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jedn. Dz. U. z 2013 r. poz. 594, z późn. zm.)[1]) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 235, art. 236 i art. 237 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jedn. Dz. U. z 2013 r. poz. 885, z późn. zm.)[2]) uchwala się, co następuje:

§ 1. W uchwale Nr III/8/2014 Rady Gminy Rojewo z dnia 30 grudnia 2014 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Rojewo na 2015 rok, zmienionej Zarządzeniem Nr 1/2015 Wójta Gminy Rojewo z dnia 30 stycznia 2015 r., Zarządzeniem Nr 7/2015 Wójta Gminy Rojewo z dnia 19 lutego 2015 r., wprowadza się następujące zmiany:

1. Dochody budżetowe zaplanowane w kwocie16.180.269,00 zł

- zwiększa się o kwotę219.698,10 zł

- zmniejsza się o kwotę138.807,00 zł

- dochody po zmianie wynoszą16.261.160,10 zł

(zgodnie z Zał. nr 1)

z czego:

1) Dochody bieżące13.974.495,10 zł

w tym:

a) dotacje celowe na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej

zaplanowane w kwocie1.574.269,00 zł

- zwiększa się o kwotę14.368,10 zł

- dotacje po zmianie wynoszą1.588.637,10 zł

(zgodnie z Zał. nr 2)

b) dotacje celowe na zadania powierzone realizowane na podstawie porozumień, zaplanowane w kwocie 2.000,00 zł pozostają bez zmian,

c) dotacje i środki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych, zaplanowane w kwocie 91.725,00 złpozostają bez zmian,

d) subwencja ogólna zaplanowana w kwocie5.729.050,00 zł

- zmniejsza się o kwotę162.168,00 zł

- subwencja ogólna po zmianach wynosi5.566.882,00 zł

w tym:

· część oświatowa zaplanowana w kwocie- 4.055.959,00 zł

- zmniejsza się o kwotę- 162.168,00 zł

- po zmianie wynosi- 3.893.791,00 zł

· część wyrównawcza- 1.665.911,00 zł

· część równoważąca- 7.180,00 zł

2) Dochody majątkowe zaplanowane w kwocie2.286.665,00 zł

pozostają bez zmian

w tym:

a) dotacje i środki na inwestycje2.211.965,00 zł

z tego:

- dotacje i środki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p. 2.211.965,00 zł

b) dochody ze sprzedaży mienia74.700,00 zł

2. Wydatki budżetowe zaplanowane w kwocie17.350.346,00 zł

- zwiększa się o kwotę219.698,10 zł

- zmniejsza się o kwotę138.807,00 zł

- wydatki po zmianie wynoszą17.431.237,10 zł

(zgodnie z Zał. nr 3)

z czego:

1) wydatki bieżące w kwocie13.394.794,10 zł

w tym:

- wynagrodzenia i pochodne6.687.803,00 zł

- wydatki związane z realizacją zadań statutowych4.080.008,10 zł

- dotacje na zadania bieżące190.761,00 zł

- świadczenia na rzecz osób fizycznych2.243.294,00 zł

- wydatki na obsługę długu100.000,00 zł

- wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa

w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p. 92.928,00 zł

2) wydatki majątkowe zaplanowane w kwocie4.198.611,00 zł

- zmniejsza się o kwotę162.168,00 zł

- wydatki majątkowe po zmianie wynoszą4.036.443,00 zł

(zgodnie z Zał. nr 4)

w tym:

- wydatki realizowane z udziałem środków, o których mowa

w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p. 3.590.493,00zł

§ 2. 1. 1. Deficyt budżetowy zaplanowany w kwocie 1.170.077,00 zł, pozostaje bez zmian a sfinansowany będzie z przychodów pochodzących z zaciągniętych kredytów i pożyczek w kwocie 170.077,00 zł.

2. Ustala się przychody budżetu w kwocie 1.717.141,86 zł oraz rozchody budżetu w kwocie 547.064,86 zł w tym: spłaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej - 60.000,00 zł (zgodnie z Zał. nr 5)

§ 3. Ustala się limity z tytułu kredytów i pożyczek zaciągniętych na:

1) pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu w kwocie 600.000,00 zł;

2) finansowanie planowanego deficytu budżetu jednostki samorządu terytorialnego w kwocie 1.170.077,00 zł;

3) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek w kwocie 547.064,86 zł, w tym spłaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej - 60.000,00 zł.

§ 4. Wydatki na programy i projekty realizowane w 2015 r. ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych, zgodnie z Zał. nr 6.

§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń oraz publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko - Pomorskiego.

Przewodniczący Rady Gminy Rojewo


Dariusz Witkowski


Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr VI/23/2015
Rady Gminy Rojewo
z dnia 31 marca 2015 r.
Zalacznik1.pdf


Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr VI/23/2015
Rady Gminy Rojewo
z dnia 31 marca 2015 r.
Zalacznik2.pdf


Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr VI/23/2015
Rady Gminy Rojewo
z dnia 31 marca 2015 r.
Zalacznik3.pdf


Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr VI/23/2015
Rady Gminy Rojewo
z dnia 31 marca 2015 r.
Zalacznik4.pdf


Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr VI/23/2015
Rady Gminy Rojewo
z dnia 31 marca 2015 r.
Zalacznik5.pdf


Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr VI/23/2015
Rady Gminy Rojewo
z dnia 31 marca 2015 r.

Przychody i rozchody budżetu na 2015 rok

Lp.

Klasyfikacja

Treść

Kwota

(zł)

Przychody ogółem

1.717.141,86

1.

§ 952

Kredyty

1.187.918,91

2.

§ 952

Pożyczki

248.624,00

3.

§ 903

Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z Unii Europejskiej

-

4.

§ 951

Spłaty pożyczek udzielonych

-

5.

§ 944

Prywatyzacja majątku

-

6.

§ 957

Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych

-

7.

§ 931

Papiery wartościowe (obligacje)

-

8.

§ 950

Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy

280.598,95

Rozchody ogółem

547.064,86

1.

§ 992

Spłaty kredytów

260.960,32

2.

§ 992

Spłaty pożyczek

226.104,54

3.

§ 963

Spłaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej

60.000,00

4.

§ 991

Udzielone pożyczki

-

5.

§ 994

Lokaty

-

6.

§ 982

Wykup papierów wartościowych

-

7.

§ 995

Rozchody z tytułu innych rozliczeń

-

Deficyt zaplanowany w kwocie 1.170.077,00 zł, sfinansowany zostanie planowanymi:

1) pożyczkami z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu w kwocie 248.624,00 zł,

2) kredytami w kwocie 921.453,00 zł.

Ad 1)Planowane do zaciągnięcia z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska iGospodarki Wodnej pożyczki w kwocie 248.624,00 zł, dotyczą następujących zadań:

- ,, Rekultywacja składowiska odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne w miejscowości Rojewo gmina Rojewo" - planowana kwota pożyczki - 159.657,00 zł,

- "Rozbudowa oczyszczalni ścieków w Gniewkowie" - planowana kwota pożyczki - 88.967,00 zł

Ad 2)Planowane do zaciągnięcia kredyty w kwocie 921.453,00 zł dotyczą następujących zadań:

- ,,Przebudowa drogi gminnej Nr 150208 C Płonkowo - Dobiesławice Gmina Rojewo" - planowana kwota kredytu 858.612,00 zł;

- ,,Przebudowa drogi gminnej w Jezuickiej Strudze" - planowana kwota kredytu 62.841,00 zł.

Rozchody zaplanowane w kwocie 547.064,86 zł dotyczą spłaty zobowiązań wcześniej zaciągniętych, z tego:

- spłaty kredytów - kwota 260.960,32 zł,

- spłaty pożyczek - kwota 226.104,54 zł,

- spłaty pożyczek zaciągniętych w Banku Gospodarstwa Krajowego na wyprzedzające finansowanie małych projektów realizowanych w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 - 2013 w roku 2014 - kwota 60.000,00 zł.


Załącznik Nr 7 do Uchwały Nr VI/23/2015
Rady Gminy Rojewo
z dnia 31 marca 2015 r.
Zalacznik7.pdf


Uzasadnienie

do Uchwały Nr VI/23/2015 Rady Gminy Rojewo z dnia 31 marca 2015 r. zmieniającej Uchwałę Nr III/8/2014 Rady Gminy Rojewo z dnia 30 grudnia 2014 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Rojewo na 2015 r.

Zmiany wprowadzone do budżetu na podstawie tej uchwały spowodowały zwiększenie dochodów i wydatków o kwotę 80.891,10 zł. Deficyt budżetowy zaplanowany w kwocie 1.170.077,00 zł, pozostał bez zmian.

Wprowadzone zmiany dotyczą:

1. Na podstawie pisma Nr ST3.4750.5.2015 otrzymanego od Ministra Finansów dotyczącego ostatecznych kwot subwencji ogólnej, część oświatowa, która zgodnie z pismem ST3/4820/16/2014 zaplanowana była w kwocie 4.055.959,00 zł uległa zmniejszeniu do kwoty 3.893.791,00 zł. Kwota zmniejszenia to 162.168,00 zł. Ponadto, w kwocie subwencji oświatowej wyodrębnione zostały środki w wysokości 203.449,00 zł na zadania związane ze stosowaniem specjalnej organizacji nauki i metod pracy.

2. Na podstawie promesy Nr D15327 udzielenia dotacji otrzymanej z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu, ujęte zostały środki po stronie dochodów i wydatków w kwocie 10.000,00 zł na realizację przedsięwzięcia pn. "Zakup i nasadzenia drzewek i krzewów na terenie Gminy Rojewo".

3. Na podstawie Decyzji Nr 15/2015 z dnia 11 marca 2015 r. Dyrektora Delegatury Krajowego Biura Wyborczego w Bydgoszczy zostały ujęte dochody i wydatki w dziale 751 - Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa, rozdział 75107 - Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej o kwotę 13.361,00 zł. Jest to dotacja celowa na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej, przeznaczona na wydatki związane z przeprowadzeniem I i II tury wyborów, bez diet dla członków obwodowych komisji wyborczych.

Z powyższej kwoty na I turę zaplanowano kwotę 8.907,00 zł, natomiast na II turę zaplanowano 4.454,00 zł.

4. Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 16 grudnia 2014 r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych (Dz.U. z 2014 r., poz. 1952) w dziale 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, rozdział 90002 zostały ujęte dochody gminy z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi zaplanowane w kwocie 412.144,00 zł.

Dotychczas dochody te ujęte były w dziale 756 - Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem, rozdział 75618 - Wpływy z innych opłat stanowiących dochody j.s.t. na podstawie ustaw.

5. Zmiany wprowadzone po stronie wydatków dotyczą:

1) Zmniejszenia wydatków majątkowych zaplanowanych na zadanie pn. "Rekultywacja składowiska odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne w miejscowości Rojewo gmina Rojewo" w części środków własnych zaplanowanych na realizację tego zadania o kwotę 162.168,00 zł. Wartość tego zadania po przeprowadzeniu przetargu uległa zmniejszeniu. Ostateczna kwota korekty zostanie wprowadzona po podpisaniu aneksów przez wszystkie gminy biorące udział w realizacji tego projektu. Obecnie 29 gmin uczestniczy w tym projekcie.

Zmniejszenie to wprowadzone zostało w związku ze zmniejszeniem subwencji oświatowej, aby nie zwiększać kwoty deficytu, co wiązałoby się z koniecznością zaciągnięcia wyższych zobowiązań. Zwiększenie kwoty zobowiązań mogłoby spowodować przekroczenie indywidualnego wskaźnika spłat dopuszczalnego dla Gminy Rojewo.

Zgodnie z opinią Regionalnej Izby Obrachunkowej realizując budżet 2015 r. gmina musi zachować dyscyplinę, aby nie dopuścić do przekroczenia ustawowych wskaźników zadłużenia, a szczególnie wskaźnika planowanych spłat zobowiązań.

2) Na podstawie wniosku SZOiK.3026.4.2015.SW, złożonego przez Kierownika Samorządowego Zespołu Oświaty i Kultury w Rojewie zostały wprowadzone zmiany w dziale 801 - Oświata i wychowanie, polegające na utworzeniu nowych rozdziałów, zgodnie z rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 16 grudnia 2014 r.

· 80149 - realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego;

· 80150 - realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych.

Zmiany te są podyktowane koniecznością wyodrębnienia środków finansowych na realizację ww. zadań związanych z nauczaniem indywidualnym. Środki na powyższe ujęte były w rozdziałach 80101 - Szkoły podstawowe, 80103 - Oddziały przedszkolne przy szkołach podstawowych, 80104 - Przedszkola oraz 80110 - Gimnazja.

Wprowadzenie powyższych zmian nie spowodowało konieczności zwiększenia środków zaplanowanych poprzednio w dziale 801.

W związku z koniecznością zabezpieczenia środków finansowych na realizację zadań organizacji specjalnej nauki i metod pracy nauczania indywidualnego zabezpieczono środki finansowe na ww. nauczanie do 31 sierpnia 2015 r. Od 01 września 2015 r. na podstawie nowych decyzji o nauczaniu indywidualnym zostaną dokonane korekty planów zgodnie z organizacją pracy szkół w roku szkolnym 2015/2016.

3) Zmiany wprowadzone do załącznika nr 5 "Przychody i rozchody" dotyczą zmniejszenia przychodów i rozchodów o kwotę 72.363,89 zł. Zmniejszenie to zostało spowodowane możliwością:

- Umorzenia pożyczki Nr PB09063/OW-kk z dnia 12.11.2009 r. zaciągniętej na przedsięwzięcie pn." Budowa sieci kanalizacyjnej w miejscowości Rojewo" - planowana kwota umorzenia to 223.887,50 zł, z czego do spłaty w roku 2015 przypadałaby kwota 80.599,50 zł, co spowodowało zmniejszenie rozchodów,

- Zwiększeniem spłat pożyczek i kredytów (rozchodów) o kwotę 8.235,51 zł, która została spowodowana uaktualnieniem spłat kredytów i pożyczek zaciągniętych w roku 2014. Harmonogramy spłat tych zobowiązań wpłynęły w roku 2015 po uchwaleniu budżetu.

Ponadto zgodnie z bilansem z wykonania budżetu w załączniku tym zostały ujęte tzw. "wolne środki" jakie pozostały z roku 2014 w kwocie 280.598,95 zł, które w całości przeznaczone będą na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań.

Ujęcie tych środków spowodowało zmniejszenie kwoty kredytów zaplanowanych do zaciągnięcia na pokrycie rozchodów (spłat zobowiązań).

6. Na podstawie decyzji Wojewody Kujawsko - Pomorskiego WFB.I.3120.3.6.2015/50, zwiększone zostały dochody i wydatki w dziale 852 - Pomoc społeczna, rozdział 85295 - Pozostała działalność, o kwotę 400,00 zł. Jest to dotacja celowa na zadania zlecone, z przeznaczeniem na realizację Rządowego programu wspierania osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne.

7. Na podstawie decyzji WFB.I.3120.3.8.2015/50 Wojewody Kujawsko - Pomorskiego, zwiększone zostały dochody i wydatki :

- w dziale 852 - Pomoc społeczna, rozdział 85295 - Pozostała działalność - o kwotę 607,10 zł. Jest to dotacja celowa na zadania zlecone przeznaczona na realizację zadań związanych z przyznaniem Karty Dużej Rodziny, wynikajacych z ustawy o karcie Dużej Rodziny.

- w dziale 801 - Oświata i wychowanie - zwiększenie dochodów i wydatków o kwotę 117.116,00 zł przeznaczonych na:

· rozdział 80103 - Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych - kwota 90.383,00 zł,

· rozdział 80104 - Przedszkola - kwota 26.733,00 zł. Są to dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego w 2015 r.

8. Na podstawie promesy Nr D 15432 udzielenia dotacji otrzymanej z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu, zwiększone zostały dochody i wydatki w dziale 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, rozdział 90002 - Gospodarka odpadami, o kwotę 101.575,00 zł, przeznaczone na realizację przedsiewziecia pn."Demontaż, transport i unieszkodliwianie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Rojewo".

9. Ponadto dokonuje się sprostowania zapisu w Załączniku nr 10 i 11 Uchwały Nr III/8/2014 Rady Gminy Rojewo z dnia 30 grudnia 2014 r. w następujący sposób:

1) w Zał. Nr 10 "Zadania inwestycyjne na 2015 r." na skutek pomyłki pisarskiej

- w poz. 11 "Ogrodzenie terenu wokół świetlicy w Mierogoniewicach" było:

· Dział 921, Rozdział - 92109, § 6050, winno być:

· Dział 921, Rozdział - 92109, § 6060,

- w poz. 16 "Siłownia zewnętrzna przy boisku szkolnym w Rojewie" było:

· Dział 926, Rozdział - 92601, § 6050, winno być:

· Dział 926, Rozdział - 92601, § 6060,

2) w Zał. Nr 11 "Plan wydatków na przedsięwzięcia realizowane w ramach funduszu sołeckiego w 2015 roku" w poz. 13 dla miejscowości Rojewo było:

· Dział 921, Rozdział 92195 § 6060, winno być:

· Dział 926, Rozdział 92601, § 6060.

Wydatki w Załączniku Nr 2 do Uchwały Nr III/8/2014 Rady Gminy Rojewo z dnia 30 grudnia 2014 r. zostały ujęte prawidłowo (Dział, Rozdział, §). Do niniejszej Uchwały załącza się Załącznik Nr 3a "Plan wydatków na przedsięwzięcia realizowane w ramach funduszu sołeckiego w 2015 roku", po korekcie.

10. Dokonano zmiany nazwy zadania w Załączniku Nr 4 poz. 5 - Zadania inwestycyjne na 2015 rok i w Załączniku Nr 6 poz. I.4 - Wydatki na programy i projekty realizowane w roku 2015 ze środków pochodzących z Funduszy Strukturalnych i Funduszy Spójności prowadzonego w związku z rekultywacją, które obecnie brzmi: "Rekultywacja składowiska odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne w miejscowości Rojewo gmina Rojewo".

11. Pozostałe zmiany wprowadzone do budżetu w ramach działów, pomiędzy rozdziałami i paragrafami wyniknęły w trakcie realizacji budżetu, a ich wprowadzenie jest konieczne w celu prawidłowej jego realizacji.

Biorąc powyższe pod uwagę podjęcie niniejszej Uchwały jest konieczne i uzasadnione.


[1]) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w: Dz. U. z 2013 r. poz. 645 i poz. 1318 oraz z 2014 r. poz. 379 i poz. 1072.

[2]) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w: Dz. U. z 2013 r. poz. 938 i poz. 1646 oraz z 2014 r. poz. 379, poz. 911, poz. 1146, poz. 1626 i poz. 1877.

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

Eksperci portalu infor.pl

SI-Consulting Sp. z o.o.

Kompleksowe rozwiązania informatyczne dla przedsiębiorstw

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »