| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr V/32/15 Rady Gminy Topólka

z dnia 17 kwietnia 2015r.

w sprawie: nadania Statutu Sołectwu Czamanin - Kolonia

Na podstawie art. 35 ust. 1 i ust. 3 art. 40 ust. 1 i ust. 2 pkt 1 oraz art.48 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2013 r. poz. 594, poz. 645 i poz.1318, z 2014r. poz. 379 i poz.1072),

uchwala się, co następuje:

§ 1. Po przeprowadzeniu konsultacji z mieszkańcami sołectwa Czamanin - Kolonia, uchwala się Statut Sołectwa Czamanin - Kolonia.

Rozdział 1.
Postanowienia ogólne.

§ 2. 1. Ilekroć w niniejszym statucie jest mowa o:

1) Gminie - należy przez to rozumieć Gminę Topólka;

2) Radzie - należy przez to rozumieć Radę Gminy Topólka;

3) Wójcie - należy przez to rozumieć Wójta Gminy Topólka;

4) Statucie Gminy - należy przez to rozumieć Statut Gminy Topólka;

5) Statucie - należy przez to rozumieć statut Sołectwa;

6) Sołectwie - należy przez to rozumieć jednostkę pomocniczą określoną w § 5 niniejszego statutu;

7) Sołtysie - należy przez to rozumieć organ wykonawczy Sołectwa;

8) Zebraniu wiejskim - należy przez to rozumieć organ uchwałodawczy Sołectwa.

Rozdział 2.
Nazwa i obszar działania Sołectwa.

§ 3. 1. Nazwa samorządu mieszkańców wsi Czamanin - Kolonia, brzmi: Sołectwo Czamanin - Kolonia.

2. Ogół mieszkańców Sołectwa stanowi samorząd mieszkańców wsi Czamanin - Kolonia.

§ 4. 1. Sołectwo położone jest w Gminie Topólka.

2. Sołectwo działa zgodnie z postanowieniami obowiązujących przepisów:

1) ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r. z późn. zm.);

2) Statutu Gminy;

3) postanowień niniejszego Statutu.

§ 5. Teren działania Sołectwa obejmuje miejscowość Czamanin - Kolonia.

Rozdział 3.
Zakres zadań Sołectwa oraz sposób ich realizacji.

§ 6. Do zakresu działania Sołectwa należą sprawy publiczne o znaczeniu lokalnym, a także powierzone mu przez Radę, służące zaspokajaniu zbiorowych potrzeb i poprawie warunków życia jego mieszkańców.

§ 7. 1. Do zadań Sołectwa należy:

1) dbanie o społeczny i gospodarczy rozwój Sołectwa;

2) organizowanie zbiorowej działalności społeczności Sołectwa w sprawach publicznych mających znaczenie dla Sołectwa, Gminy, powiatu, województwa, kraju;

3) kształtowanie zasad współżycia społecznego;

4) wnioskowanie do organów Gminy oraz jednostek organizacyjnych funkcjonujących na obszarze Sołectwa, w sprawach istotnych dla społeczności lokalnej;

5) organizowanie samopomocy mieszkańców i wspólnych prac na rzecz miejscowego środowiska, utrzymania czystości i porządku.

2. Dla realizacji wspólnych przedsięwzięć Sołectwo może nawiązać współpracę z innymi sołectwami.

§ 8. 1. Zadania określone w § 7 Sołectwo realizuje poprzez:

1) podejmowanie uchwał w sprawach Sołectwa w ramach przyznanych kompetencji;

2) współuczestnictwo w organizowaniu konsultacji społecznych projektów uchwał Rady w sprawach o podstawowym znaczeniu dla mieszkańców Sołectwa;

3) współpraca z Wójtem i Radą w zakresie zadań własnych Gminy.

Rozdział 4.
Organizacja i zadania organów Sołectwa.

§ 9. 1. Organami Sołectwa są:

1) Zebranie wiejskie, jako organ uchwałodawczy;

2) Sołtys, jako organ wykonawczy.

2. Działalność Sołtysa wspomaga Rada sołecka.

§ 10. 1. Zebranie wiejskie zwołuje Sołtys:

1) z własnej inicjatywy;

2) na wniosek Rady sołeckiej;

3) na wniosek, co najmniej 1/5 mieszkańców uprawnionych do głosowania;

4) na wniosek Wójta lub Rady.

§ 11. 1. Zebranie Wiejskie odbywa się w miarę istniejących potrzeb, jednakże nie rzadziej niż dwa razy w roku.

2. Termin i miejsce Zebrania wiejskiego Sołtys podaje do publicznej wiadomości w sposób zwyczajowo przyjęty w Sołectwie.

3. Zebranie wiejskie zwołane na wniosek mieszkańców, Rady Sołeckiej, Wójta lub Rady winno odbyć się w terminie 7 dni chyba, że wnioskodawca proponuje termin późniejszy.

§ 12. 1. Zebranie wiejskie jest ważne, gdy mieszkańcy Sołectwa zostali o nim prawidłowo powiadomieni, zgodnie z wymogami Statutu.

2. Zebranie wiejskie otwiera Sołtys i przewodniczy jego obradom.

3. Zebraniu wiejskiemu zwołanemu w celu przeprowadzenia konsultacji z mieszkańcami lub w celu dokonania wyboru Sołtysa oraz Rady Sołeckiej, przewodniczy Wójt.

4. W razie nieobecności Sołtysa obradom Zebrania wiejskiego przewodniczy członek Rady sołeckiej wskazany przez Sołtysa.

5. W przypadku, gdy Sołtys nie może prowadzić zwołanego Zebrania wiejskiego i gdy nie wskazał żadnego z członków Rady sołeckiej, obradom Zebrania wiejskiego przewodniczy mieszkaniec Sołectwa, wybrany przez Zebranie wiejskie.

6. Zebranie wiejskie wybiera protokolanta.

7. Zebranie wiejskie ustala porządek obrad na podstawie projektu przedłożonego przez podmiot, który złożył wniosek o zwołanie Zebrania wiejskiego.

8. Porządek obrad Zebrania wiejskiego konsultowany jest z Radą sołecką.

§ 13. 1. Zebranie wiejskie może podejmować prawomocne uchwały, gdy mieszkańcy zostali poinformowani zgodnie z wymogami niniejszego Statutu i uczestniczy w nim, co najmniej 1/10 uprawnionych do głosowania mieszkańców Sołectwa w pierwszym terminie.

2. Jeżeli w wyznaczonym terminie nie uczestniczy w Zebraniu wiejskim, co najmniej 1/10 uprawnionych do głosowania mieszkańców Sołectwa, Zebranie wiejskie odbywa się w tym samym dniu, po upływie 30 minut bez względu na liczbę obecnych na Zebraniu wiejskim.

3. O wyznaczeniu drugiego terminu, zawiadamia się mieszkańców w pierwszym ogłoszeniu o Zebraniu wiejskim.

4. Uchwały Zebrania wiejskiego są podejmowane zwykłą większością głosów.

5. Głosowanie odbywa się w sposób jawny.

§ 14. 1. Do wyłącznej właściwości Zebrania wiejskiego należy:

1) rozpatrywanie sprawozdań z prac Sołtysa i Rady sołeckiej;

2) określenie przeznaczenia środków finansowych wydzielonych w budżecie Gminy do dyspozycji Sołectwa;

3) uchwalenie wniosku o przyznanie środków z funduszu sołeckiego oraz określenie sposobu wykorzystania funduszu;

4) występowanie z wnioskiem do Rady w sprawie zmian w Statucie;

5) ustalenie zasad współpracy z innymi sołectwami w celu realizacji wspólnych zadań;

6) podejmowanie inicjatyw społecznych i przedstawiannie organom Gminy.

§ 15. 1. Uchwały Zebrania wiejskiego podpisuje osoba, o której mowa w § 12 ust. 2, 4 i 5.

2. Sołtys przekazuje uchwały Wójtowi w terminie do 7 dni od dnia odbycia Zebrania wiejskiego.

§ 16. 1. Z każdego Zebrania wiejskiego sporządza się protokół, który powinien zawierać:

1) miejsce, datę i godzinę Zebrania wiejskiego;

2) liczbę mieszkańców biorących udział w Zebraniu wiejskim wraz ze stwierdzeniem jego prawomocności;

3) wybór protokolanta;

4) nazwiska osób zaproszonych na Zebranie wiejskie;

5) zatwierdzony porządek Zebrania wiejskiego;

6) streszczenie przebiegu obrad oraz treści wystąpień;

7) treść podejmowanych uchwał oraz wyniki głosowania;

8) podpis przewodniczącego Zebrania wiejskiego i protokolanta.

2. Do protokołu dołącza się listę obecności uczestników Zebrania wiejskiego, podjęte uchwały oraz wszystkie inne załączniki, jeśli były niezbędne do przeprowadzenia obrad.

3. Protokoły z Zebrania wiejskiego przedkłada się Wójtowi w terminie do 7 dni od dnia odbycia Zebrania wiejskiego.

§ 17. 1. Do obowiązków i kompetencji Sołtysa należy:

1) zwoływanie Zebrań wiejskich i przewodniczenie ich obradom;

2) organizowanie, koordynowanie i uczestniczenie w inicjatywach i przedsięwzięciach społecznych mających na celu poprawę warunków życia społeczności sołeckiej;

3) współdziałanie z Radą sołecką w realizacji uchwał Zebrania wiejskiego;

4) udział w posiedzeniach organizacji samorządowych, zawodowych i społecznych działających w Sołectwie oraz organizowanie innej formy współdziałania;

5) występowanie z wnioskami dotyczącymi potrzeb Sołectwa i jego mieszkańców oraz prowadzenie działalności informacyjnej w tym zakresie;

6) wykonywanie uchwał Zebrań wiejskich;

7) przedkładanie na Zebraniach wiejskich informacji o swej działalności oraz o wykorzystaniu środków wydzielonych w budżecie gminy do dyspozycji sołectwa;

8) udział w posiedzeniach organizowanych przez Wójta, na których omawiane są sprawy Sołectwa;

9) reprezentowanie interesów społeczności Sołectwa przed organami Gminy, organami administracji rządowej i innymi podmiotami życia publicznego.

§ 18. 1. Rada sołecka składa się z 3 osób.

2. Sołtys nie wchodzi w skład Rady Sołeckiej.

3. Posiedzenia Rady sołeckiej odbywają się w miarę potrzeb, nie rzadziej jednak niż dwa razy w roku.

4. Czynności Rady sołeckiej wspomagające działalność Sołtysa polegają na:

1) opracowywaniu i przedkładaniu na Zebraniu wiejskim projektów uchwał w sprawach będących przedmiotem rozpatrywania przez Zebranie wiejskie;

2) występowaniu wobec Zebrania wiejskiego z inicjatywami dotyczącymi mieszkańców w rozwiązywaniu problemów sołectwa i realizacji zadań samorządu;

3) opracowywaniu i przedkładaniu na Zebraniu wiejskim projektów programów pracy samorządu;

4) współdziałaniu z organizacjami społecznymi w celu wspólnej realizacji zadań;

5) inicjowaniu i organizowaniu działań społeczno-użytecznych dla Sołectwa i jego mieszkańców.

Rozdział 5.
Zasady i tryb wyboru oraz odwołania Sołtysa i Rady Sołeckiej.

§ 19. 1. Kadencja Sołtysa i Rady Sołeckiej trwa 4 lata licząc od dnia wyborów.

2. Po upływie kadencji Sołtys i Rada sołecka pełnią swoje obowiązki do dnia wyboru Sołtysa i Rady sołeckiej na nową kadencję.

3. Wybory Sołtysa i Rady sołeckiej zarządza Wójt wyznaczając termin ich przeprowadzenia, w okresie do 3 miesięcy po upływie ich kadencji, w którym określa miejsce, dzień i godzinę zebrania.

4. Zarządzenie Wójta o zwołaniu zebrania podaje się do wiadomości mieszkańców w sposób zwyczajowo przyjęty najpóźniej na 7 dni przed wyznaczoną datą zebrania.

§ 20. 1. Dla dokonania ważnego wyboru Sołtysa i Rady sołeckiej na zebraniu wymagana jest obecność, co najmniej 1/4 stałych mieszkańców Sołectwa uprawnionych do głosowania. W przypadku braku obecności, co najmniej 1/4 stałych mieszkańców Sołectwa, § 13, ust. 2 stosuje się odpowiednio.

2. Obecność uczestnika na zebraniu potwierdza lista obecności.

3. Z zebrania sporządza się protokół, który powinien zawierać:

1) datę, miejsce, godzinę zebrania i oznaczenie, w którym terminie się odbywa;

2) nazwiska osób zaproszonych na zebranie;

3) liczbę mieszkańców biorących udział w zebraniu;

4) zatwierdzony porządek obrad;

5) przebieg obrad;

6) skład Komisji Skrutacyjnej;

7) treść podjętych uchwał ze wskazaniem liczby osób uprawnionych, głosujących "za" lub "przeciw" uchwale;

8) podpis prowadzącego zebranie i protokolanta.

§ 21. 1. Wybory przeprowadza Komisja skrutacyjna w składzie, co najmniej 3 osób wybranych spośród uprawnionych uczestników zebrania. Członkiem Komisji skrutacyjnej nie może być osoba kandydująca na Sołtysa lub członka Rady sołeckiej.

2. Do zadań Komisji Skrutacyjnej należy:

1) przedstawienie projektu regulaminu głosowania;

2) przyjęcie zgłoszeń kandydatów;

3) przeprowadzenie głosowania;

4) ustalenie wyników wyborów;

5) ogłoszenie wyników wyborów;

6) sporządzenie i odczytanie protokołu o wynikach wyborów.

3. Protokół podpisują członkowie Komisji skrutacyjnej oraz Przewodniczący zebrania.

§ 22. W pierwszej kolejności przeprowadza się zgłaszanie kandydatów i głosowanie dla dokonania wyboru Sołtysa. W drugiej kolejności przeprowadza się wybory członków Rady sołeckiej.

§ 23. 1. Sołtysem zostaje kandydat, który uzyskał największą liczbę głosów ważnie oddanych.

2. Członkami Rady sołeckiej zostają ci kandydaci, którzy uzyskali największą liczbę głosów.

§ 24. Mandat Sołtysa lub członka Rady sołeckiej wygasa w przypadku:

1) śmierci;

2) złożenia rezygnacji z pełnionej funkcji.

§ 25. Sołtys i każdy członek Rady sołeckiej są bezpośrednio odpowiedzialni przed Zebraniem i mogą być odwołani przed upływem kadencji, jeżeli:

1) nie wykonują swoich obowiązków;

2) naruszają postanowienia Statutu;

3) naruszają postanowienia uchwał Zebrań wiejskich.

§ 26. 1. Odwołanie Sołtysa lub członka Rady sołeckiej następuje na wniosek:

1) Co najmniej 20% uprawnionych mieszkańców do głosowania z danego Sołectwa;

2) Wójta lub Rady;

3) Sołtysa w zakresie odwołania poszczególnych członków Rady sołeckiej;

4) Wniosek o odwołanie Sołtysa lub Rady sołeckiej winien zawierać uzasadnienie;

5) Odwołanie Sołtysa lub Rady sołeckiej przez zebranie następuje w trybie przewidzianym dla wyboru Sołtysa lub Rady sołeckiej.

§ 27. 1. W przypadku odwołania lub wygaśnięcia mandatu Sołtysa lub członka Rady sołeckiej, Wójt zwołuje zebranie dla wyboru nowego Sołtysa lub członka Rady sołeckiej w terminie 14 dni od daty odwołania lub wygaśnięcia mandatu.

2. Kadencja Sołtysa lub członka Rady sołeckiej wybranych w wyborach uzupełniających upływa z dniem zakończenia kadencji Sołtysa lub Rady Sołeckiej wybranych w wyborach zarządzonych na podstawie § 19.

Rozdział 6.
Mienie i gospodarka finansowa Sołectwa.

§ 28. 1. Bieżący zarząd składnikami mienia należy do Sołtysa.

2. Sołectwo nie posiada własnego mienia, ale może otrzymać w użyczenie mienie gminne, na podstawie zarządzenia Wójta lub uchwały Rady Gminy, zgodnie z obowiązującymi przepisami.

3. Oddane Sołectwu w użyczenie mienie gminne może być wynajmowane na różne uroczystości pod warunkiem, że zebranie wiejskie podejmie uchwałę określającą wysokość opłat za korzystanie z wynajętego mienia. Projekt uchwały zebrania wiejskiego musi być pozytywnie zaopiniowany przez Wójta.

4. Zbycie przez gminę mienia komunalnego oddanego Sołectwu w użyczenie, wymaga uprzedniej opinii zebrania wiejskiego w formie uchwały.

5. Dochody z tytułu korzystania z mienia komunalnego stanowią dochody budżetu Gminy. Budżet Gminy pokrywa wydatki związane z utrzymaniem mienia komunalnego powierzonego Sołectwu.

6. Zarząd powierzonym mieniem gminnym sprawuje Sołtys, przy stałej współpracy z Wójtem.

Rozdział 7.
Zakres i formy kontroli oraz nadzór nad działalnością Sołectwa.

§ 29. 1. Nadzór nad działalnością Sołectwa sprawowany jest na podstawie kryterium zgodności z prawem, celowością, rzetelnością i gospodarnością.

2. Nadzór i kontrolę nad działalnością Sołectwa sprawuje Rada oraz Wójt .

3. Wójt czuwa, aby mienie Sołectwa nie było narażone na szkody i uszczuplenie.

4. Organy nadzoru mają prawo do niezbędnych informacji, danych i wyjaśnień dotyczących funkcjonowania Sołectwa oraz mogą uczestniczyć w posiedzeniach organów Sołectwa.

5. W przypadku zakwestionowania przez Wójta zgodności z prawem treści niektórych postanowień lub całej uchwały - uchwała podlega przekazaniu w ciągu 7 dni Radzie, celem zajęcia ostatecznego stanowiska na najbliższej sesji. Wniesienie sprzeciwu przez Wójta wstrzymuje wykonanie uchwały.

6. O nieważności uchwały w całości lub w części orzeka Rada.

Rozdział 8.
Postanowienia końcowe.

§ 30. Do zmiany Statutu stosuje się przepisy dotyczące jego uchwalenia.

§ 31. Tracą moc:

1. Uchwała Nr XXVI/173/02 Rady Gminy Topólka z dnia 29 sierpnia 2002r. w sprawie uchwalenia statutów sołectw gminy Topólka, załącznik Nr 5 do w/w uchwały (Dziennik Urzędowy Województwa Kujawsko - Pomorskiego Nr 140, poz.2639 z 29.11.2002 r.).

2. Uchwała Nr IV/38/03 Rady Gminy Topólka z dnia 20 marca 2003r. w sprawie uchwalenia zmian w statutach sołectw gminy Topólka, załącznik Nr 5 do w/w uchwały ( Dziennik Urzędowy Województwa Kujawsko - Pomorskiego Nr 65, poz.1052 z 03.07.2003 r.).

§ 32. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 33. 1. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko - Pomorskiego.

2. Uchwała podlega podaniu do publicznej wiadomości poprzez ogłoszenie w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Gminy Topólka.

Przewodniczący Rady Gminy Topólka


Stanisław Borkowski


Uzasadnienie

Przepis art. 35 ust. 1 ustawy o samorządzie gminnym nakłada na Radę Gminy obowiązek określenia statutu jednostki pomocniczej, po przeprowadzeniu konsultacji z jej mieszkańcami. Rada Gminy, uchwałą Nr XV/111/05 z dnia 10 marca 2005 r. określiła zasady i tryb przeprowadzenia konsultacji z mieszkańcami gminy.

Po przeprowadzeniu konsultacji z mieszkańcami sołectwa Czamanin - Kolonia zasadnym jest przyjęcie statutu jednostki pomocniczej w przedstawionym brzmieniu.

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

Eksperci portalu infor.pl

Kancelaria LTCA

Kancelaria LTCA Zarzycki Niebudek Adwokaci i Doradcy Podatkowi sp.k. specjalizuje się w profesjonalnym doradztwie prawnym i podatkowym na rzecz podmiotów prawa gospodarczego.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »