| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr VII/60/2015 Rady Miejskiej Inowrocławia

z dnia 27 kwietnia 2015r.

zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia strefy płatnego parkowania w Inowrocławiu oraz wysokości stawek opłat za parkowanie pojazdów samochodowych na drogach publicznych w strefie płatnego parkowania i sposobu ich pobierania

Na podstawie art. 13b ust. 3 i 4 i art. 13f ust. 2 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 460) oraz art. 18 ust. 2 pkt 8, art. 40 ust. 1, art. 41 ust. 1 i art. 42 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r. poz. 594, 645 i 1318 oraz 2014 r. poz. 379 i 1072) uchwala się, co następuje:

§ 1. W załączniku nr 3 do uchwały nr X/114/2011 Rady Miejskiej Inowrocławia z dnia 26 maja 2011 r. w sprawie ustalenia strefy płatnego parkowania w Inowrocławiu oraz wysokości stawek opłat za parkowanie pojazdów samochodowych na drogach publicznych w strefie płatnego parkowania i sposobu ich pobierania (Dz. Urz. Woj. Kujawsko-Pomorskiego Nr 140, poz. 1189 i Nr 283, poz. 2926 oraz z 2013 r. poz. 56, 3213 i 4154) § 3 otrzymuje brzmienie:

1. Opłatę za parkowanie pojazdów samochodowych na drogach publicznych w SPP pobiera się w dni robocze, od poniedziałku do piątku w godzinach od 10.00 do 18.00, z zastrzeżeniem ust. 2 i 3.

2. W rejonie ul. Grodzkiej, al. Henryka Sienkiewicza na odcinku od ul. Prezydenta Franklina D. Roosevelta do ul. Grodzkiej oraz ul. Solankowej na odcinku od ul. Stanisława Staszica do ul. Prezydenta Franklina D. Roosevelta opłatę pobiera się w dni robocze od poniedziałku do piątku w godzinach od 8.00 do 16.00.

3. W rejonie ul. Toruńskiej na odcinku zamkniętym od ul. Średniej do ul. Bpa Antoniego Laubitza opłatę pobiera się w dni robocze od poniedziałku do piątku w godzinach od 8.00 do 16.00.".

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Inowrocławia.

§ 3. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego i wchodzi w życie po upływie 14 dni od jej ogłoszenia.

Przewodniczący Rady Miejskiej Inowrocławia


Tomasz Marcinkowski


Uzasadnienie do Uchwały Nr VII/60/2015
Rady Miejskiej Inowrocławia
z dnia 27 kwietnia 2015 r.

Nowelizacja uchwały nr X/114/2011 Rady Miejskiej Inowrocławia z dnia 26 maja 2011 r. w sprawie ustalenia strefy płatnego parkowania w Inowrocławiu oraz wysokości stawek opłat za parkowanie pojazdów samochodowych na drogach publicznych w strefie płatnego parkowania i sposobu ich pobierania polegająca na zmianie § 3 ust. 1, 2,3 Regulaminu SPP stanowiącego załącznik nr 3 do uchwały podyktowana jest zwiększeniem atrakcyjności centrum miasta.

Zmiany w § 3 ust. Regulaminu strefy płatnego parkowania (załącznik nr 3 do uchwały) dokonuje się na wniosek przedsiębiorców prowadzących działalność gospodarczą w centralnej części miasta. Zaprzestanie poboru opłat w strefie płatnego parkowania w soboty wpłynie na ożywienie handlu w centrum miasta, a także zwiększy atrakcyjność miasta.

Projekt uchwały został przekazany w dniu 7 kwietnia 2015 r. do zaopiniowania przez Zarząd Powiatu Inowrocławskiego oraz Starostę Inowrocławskiego. W ustawowym terminie określonym w art. 89 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r. poz. 594, 645 i 1318 oraz 2014 r. poz. 379 i 1072) Zarząd Powiatu Inowrocławskiego oraz Starosta Inowrocławski nie przedstawili swoich opinii.

Zgodnie z art. 13 b ust. 3 i 4 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych rada gminy (rada miasta) na wniosek wójta (burmistrza, prezydenta miasta), zaopiniowany przez organy zarządzające drogami i ruchem na drogach, może ustalić strefę płatnego parkowania. Rada gminy (rada miasta), ustalając strefę płatnego parkowania:

1) ustala wysokość opłaty, o której mowa w art. 13 ust. 1 pkt 1, z tym że opłata za pierwszą godzinę postoju pojazdu samochodowego nie może przekraczać 3 zł;

2) może wprowadzić opłaty abonamentowe lub zryczałtowane oraz zerową stawkę opłaty dla niektórych użytkowników drogi;

3) określa sposób pobierania opłaty, o której mowa w art. 13 ust. 1 pkt 1.

Uchwała jako akt prawa miejscowego podlega ogłoszeniu w wojewódzkim dzienniku urzędowym (art. 42 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym oraz art. 13 pkt 2 ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (Dz.U. z 2011 r. Nr 197, poz. 1172, z późn. zm.).

Inicjatorem wywołania uchwały jest Prezydent Miasta Inowrocławia.

Rada Miejska Inowrocławia podjęła uchwałę zmieniającą uchwałę w sprawie ustalenia strefy płatnego parkowania w Inowrocławiu oraz wysokości stawek opłat za parkowanie pojazdów samochodowych na drogach publicznych w strefie płatnego parkowania i sposobu ich pobierania w głosowaniu jawnym.

Na 23 radnych w głosowaniu wzięło udział 22 radnych obecnych na sesji. Za przyjęciem uchwały głosowało 20 radnych, głosy przeciwne - 0, wstrzymujących się - 2.

Przewodniczący Rady Miejskiej Inowrocławia


Tomasz Marcinkowski

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

Eksperci portalu infor.pl

Ekspert firmy Xella Polska

Eksperci Budowy SILKA YTONG.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »