| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr IV/22/15 Rady Gminy Lipno

z dnia 10 lutego 2015r.

zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Lipno na 2015 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r. poz. 594 z późn zm[1])) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 222, art. 235-237, art. 258, art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z póżn.zm.[2])), uchwala się co następuje:

§ 1. W uchwale Rady Gminy Nr III/16/14 z dnia 22 grudnia 2014 w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Lipno na rok 2015, zmienionej Zarządzeniem Wójta Gminy Lipno Nr 6/15 z dnia 27.01.2015r. wprowadza się następujące zmiany:

1) § 1 otrzymuje brzmienie:

Ustala się dochody budżetu Gminy Lipno na 2015 r. w łącznej wysokości 35.102.694,52 zł, z tego:

1) bieżące w wysokości 35.022.694,52 zł;

2) majątkowe w wysokości 80.000 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1.

2. Dochody o których mowa w ust. 1 obejmują w szczególności:

1) dotacje celowe na realizacje zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami w wysokości - 5.998.758,52 zł,

2) dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej,

3) dochody związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska.";

2) § 2 otrzymuje brzmienie:

Ustala się wydatki budżetu Gminy Lipno na 2015 r. w łącznej wysokości 37.407.645,52 zł, z tego:

1) bieżące w wysokości 33.696.710,52 zł;

2) majątkowe w wysokości 3.710.935 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2.

2. 2. Wydatki o których mowa w ust. 1 obejmują w szczególności:

1) wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami w wysokości - 5.998.758,52 zł,

2) wydatki związane z realizacją zadań wspólnych na podstawie umów lub porozumień z innymi JST w wysokości - 47.866 zł,

3. Określa się zadania inwestycyjne na 2015 rok zgodnie z załącznikiem nr 3.";

3) § 3 otrzymuje brzmienie:

Ustala się deficyt budżetu w wysokości 2.304.951 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z zaciągniętych kredytów w kwocie 2.304.951 zł.";

4) § 11 otrzymuje brzmienie:

"Ustala się dotacje udzielane z budżetu gminy w łącznej kwocie 960.866 zł, z tego:

1) dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych - 870.866 zł,

2) dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych - 90.000 zł zgodnie z załącznikiem nr 4".

§ 2. . Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy Lipno.

§ 3. . Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega publikacji w sposób zwyczajowo przyjęty.

Przewodniczący Rady Gminy Lipno


Bohdan Nowak


Zał.Nr 1 do Uchwały Rady Gminy Nr IV/22/15 z dnia 10.02.2015

Zmiany w planie dochodów budżetowych na 2015r.

Dział

Rozdział

Paragraf

Treść

Przed zmianą

Zmiana

Po zmianie

756

Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem

9 218 949,00

-1 157 200,00

8 061 749,00

75618

Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw

1 309 200,00

-1 157 200,00

152 000,00

0490

Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw

1 150 000,00

-1 150 000,00

0,00

0690

Wpływy z różnych opłat

7 000,00

- 7 000,00

0,00

0910

Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat

200,00

- 200,00

0,00

900

Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

10 000,00

1 157 200,00

1 167 200,00

90002

Gospodarka odpadami

0,00

1 157 200,00

1 157 200,00

0490

Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw

0,00

1 150 000,00

1 150 000,00

0690

Wpływy z różnych opłat

0,00

7 000,00

7 000,00

0910

Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat

0,00

200,00

200,00

Razem:

35 102 694,52

0,00

35 102 694,52


Zał.Nr 2 do Uchwały Rady Gminy Nr IV/22/15 z dnia 10.02.2015.

Zmiany w planie wydatków budżetowych na 2015r.

Dział

Rozdział

Paragraf

Treść

Przed zmianą

Zmiana

Po zmianie

750

Administracja publiczna

4134135,00

- 263 767,00

3 870 368,00

75023

Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)

3 643 991,00

- 263 767,00

3 380 224,00

4010

Wynagrodzenia osobowe pracowników

2177184,00

- 263 767,00

1 913 417,00

801

Oświata i wychowanie

15 627 422,00

0,00

15 627 422,00

80114

Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół

501 388,00

0,00

501 388,00

4210

Zakup materiałów i wyposażenia

20 000,00

- 2 500,00

17 500,00

6060

Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych

0,00

2 500,00

2 500,00

921

Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

1 320 729,00

263 767,00

1 584 496,00

92109

Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby

667 500,00

243 767,00

911 267,00

6050

Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych

257 500,00

-157 700,00

99 800,00

6057

Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych

0,00

301 100,00

301 100,00

6059

Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych

0,00

100 367,00

100 367,00

92120

Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami

0,00

20 000,00

20 000,00

2720

Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych

0,00

20 000,00

20 000,00

Razem:

37 407 645,52

0,00

37 407 645,52


Zał.Nr 3 do Uchwały Rady Gminy Lipno nr IV/22/15 z dnia 10.02.2015

Zadania inwestycyjne

Dział

Rozdział

Paragraf

Treść

Przed zmianą

Zmiana

Po zmianie

010

Rolnictwo i łowiectwo

2 145 000,00

0,00

2 145 000,00

01010

Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi

2145 000,00

0,00

2145 000,00

6050

Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych

1 650 000,00

0,00

1 650 000,00

Budowa oczyszczalni ścieków i sieci kanalizacyjnej w Radomicach

70 000,00

0,00

70 000,00

Budowa sieci kanalizacji sanitarnej z przykanalikami i pompowniami ścieków w Łochocinie

280 000,00

0,00

280 000,00

Budowa stacji uzdatniania wody w Wichowie

1 200 000,00

0,00

1 200 000,00

Przebudowa i uzupełnienia sieci wodociągowej

100 000,00

0,00

100 000,00

6059

Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych

420 000,00

0,00

420 000,00

Budowa sieci kanalizacji sanitarnej z przykanalikami i pompowniami ścieków w Łochocinie

420 000,00

0,00

420 000,00

6060

Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych

75 000,00

0,00

75 000,00

Zakup pomp do SUW Jastrzębie i Głodowo

25 000,00

0,00

25 000,00

Zakup studni wodomierzowych

50 000,00

0,00

50 000,00

600

Transport i łączność

300 346,00

0,00

300 346,00

60016

Drogi publiczne gminne

300 346,00

0,00

300 346,00

6050

Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych

300 346,00

0,00

300 346,00

Budowa chodnika w Chlebowie

7 000,00

0,00

7 000,00

Budowa chodnika w Karnkowie

29168,00

0,00

29168,00

Budowa chodnika w Ośmiałowie

6178,00

0,00

6178,00

Budowa chodnika w Wichowie

8 000,00

0,00

8 000,00

Budowa odcinków dróg

250 000,00

0,00

250 000,00

720

Informatyka

15 470,00

0,00

15 470,00

72095

Pozostała działalność

15 470,00

0,00

15 470,00

6069

Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych

15 470,00

0,00

15 470,00

Infostrada Kujaw i Pomorza

15 470,00

0,00

15 470,00

750

Administracja publiczna

111 500,00

0,00

111 500,00

75023

Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)

104 500,00

0,00

104 500,00

6050

Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych

50 000,00

0,00

50 000,00

Remont budynku urzędu gminy

50 000,00

0,00

50 000,00

6060

Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych

54 500,00

0,00

54 500,00

Zakup komputerów

10 000,00

0,00

10 000,00

Zakup serwera z systemem i licencjami+KVM

26 000,00

0,00

26 000,00

Zakup urządzenia zabezpieczającego UTM

18 500,00

0,00

18 500,00

75095

Pozostała działalność

7 000,00

0,00

7 000,00

6060

Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych

7 000,00

0,00

7 000,00

Zakup instrumentów muzycznych

7 000,00

0,00

7 000,00

754

Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

370 000,00

0,00

370 000,00

75412

Ochotnicze straże pożarne

370 000,00

0,00

370 000,00

6060

Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych

370 000,00

0,00

370 000,00

Zakup samochodu pożarniczego

370 000,00

0,00

370 000,00

801

Oświata i wychowanie

81 726,00

2 500,00

84 226,00

80101

Szkoły podstawowe

81 726,00

0,00

81 726,00

6060

Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych

15 500,00

0,00

15 500,00

Zakup kosiarki ciągnikowej do szkoły w Wichowie

7 000,00

0,00

7 000,00

Zakup kserokopiarki do szkoły w Karnkowie

5 000,00

0,00

5 000,00

Zakup kserokopiarki do szkoły w Maliszewie

3 500,00

0,00

3 500,00

6069

Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych

66 226,00

0,00

66 226,00

Zakup tablic interaktywnych do klas IV-VI

66 226,00

0,00

66 226,00

80114

Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół

0,00

2 500,00

2 500,00

6060

Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych

0,00

2 500,00

2 500,00

Zakup komputera

0,00

2 500,00

2 500,00

900

Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

59 500,00

0,00

59 500,00

90013

Schroniska dla zwierząt

3 500,00

0,00

3 500,00

6050

Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych

3 500,00

0,00

3 500,00

Zakup przyczepki do przewozu zwierząt

3 500,00

0,00

3 500,00

90015

Oświetlenie ulic, placów i dróg

56 000,00

0,00

56 000,00

6050

Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych

56 000,00

0,00

56 000,00

Zakup lamp solarowych

56 000,00

0,00

56 000,00

921

Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

367 229,00

243 767,00

610 996,00

92109

Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby

257 500,00

243 767,00

501 267,00

6050

Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych

257 500,00

-157 700,00

99 800,00

Remont Wiejskiego Domu Kultury w Trzebiegoszczu

250 000,00

-157 700,00

92 300,00

Zakup i montaż klimatyzacji do WDK Wichowo

7 500,00

0,00

7 500,00

6057

Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych

0,00

301 100,00

301 100,00

Remont Wiejskiego Domu Kultury w Trzebiegoszczu

0,00

301 100,00

301 100,00

6059

Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych

0,00

100 367,00

100 367,00

Remont Wiejskiego Domu Kultury w Trzebiegoszczu

0,00

100 367,00

100 367,00

92195

Pozostała działalność

109 729,00

0,00

109 729,00

6050

Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych

109 729,00

0,00

109 729,00

Budowa ogrodzenia przy świetlicy w Maliszewie

6 000,00

0,00

6 000,00

Remont świetlicy wiejskiej w Piątkach

11 680,00

0,00

11 680,00

Remont świetlicy wiejskiej w Tomaszewie

77 000,00

0,00

77 000,00

Utwardzenie placu przy świetlicy w Złotopolu

15 049,00

0,00

15 049,00

926

Kultura fizyczna

13 897,00

0,00

13 897,00

92695

Pozostała działalność

13 897,00

0,00

13 897,00

6050

Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych

13 897,00

0,00

13 897,00

Budowa boiska w Krzyżówkach

3 897,00

0,00

3 897,00

Budowa placu zabaw w Głodowie

10 000,00

0,00

10 000,00

Razem

3 464 668,00

246 267,00

3 710 935,00


Zał.Nr 4 do Uchwały Rady Gminy Lipno nr IV/22/15 z dnia 10.02.2015

Plan dotacji dla jednostek nie należących do sektora finansów publicznych w 2015 roku

Dział

Rozdział

Paragraf

Treść

Przed zmianą

Zmiana

Po zmianie

921

Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

0,00

20 000,00

20 000,00

92120

Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami

0,00

20 000,00

20 000,00

2720

Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych

0,00

20 000,00

20 000,00

926

Kultura fizyczna

70 000,00

0,00

70 000,00

92695

Pozostała działalność

70 000,00

0,00

70 000,00

2820

Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom

70 000,00

0,00

70 000,00

Razem:

70 000,00

20 000,00

90 000,00


Uzasadnienie

W budżecie Gminy Lipno na 2015 rok dokonano zmian w dochodach polegających na dostosowaniu do zmian w klasyfikacji budżetowej.

Zmiany w planie wydatków polegają na wprowadzeniu zmian w wydatkach bieżących i majątkowych. Wprowadzono środki z przeznaczeniem na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych - 20.000 zł. W załączniku inwestycyjnym zwiększono środki na zakup komputera dla SAPO - 2.500 zł, w związku z podpisaniem umowy na dofinansowanie zaktualizowano plan wydatków na realizację projektu "Remont Wiejskiego Domu Kultury w Trzebiegoszczu".


[1]) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2013 r. poz. 645 i poz. 1318, Dz.U. z 2014 poz.379 i poz.1072

[2]) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2013 r. poz. 938 i poz. 1646, Dz.U. z 2014 poz. 379, poz. 911, poz. 1146, poz. 1626 i poz. 1877

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

Eksperci portalu infor.pl

Grant Thornton

Grant Thornton to jedna z wiodących organizacji audytorsko-doradczych na świecie.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »