| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr VII/54/2015 Rady Miejskiej w Sępólnie Krajeńskim

z dnia 29 kwietnia 2015r.

zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Sępólno Krajeńskie na 2015 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r. poz. 594 z późn. zm.) oraz art. 211 i 257 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z późn. zm.) uchwala się, co następuje:

§ 1. W uchwale Nr III/18/2014 Rady Miejskiej w Sępólnie Krajeńskim z dnia 30 grudnia 2014 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Sępólno Krajeńskie na 2015 rok, zmienionej Zarządzeniem Nr Or.0050.1.1.2015 Burmistrza Sępólna Krajeńskiego z dnia 2 stycznia 2015r., uchwałą Nr IV/26/2015 Rady Miejskiej w Sępólnie Krajeńskim z dnia 28 stycznia 2015r., uchwałą Nr V/40/2015 Rady Miejskiej w Sępólnie Krajeńskim z dnia 25 lutego 2015r., uchwałą Nr VI/45/2015 Rady Miejskiej w Sępólnie Krajeńskim z dnia 25 marca 2015r., Zarządzeniem Nr Or.0050.1.31.2015 Burmistrza Sępólna Krajeńskiego z dnia 31 marca 2015r., dokonuje się następujących zmian:

1) §1 otrzymuje brzmienie:

1. Określa się prognozowane dochody budżetu Gminy Sępólno Krajeńskie na kwotę 53 821 316,75zł.

2. Dokonuje się podziału dochodów ogółem na:

1) dochody bieżące w kwocie 46 702 104,75 zł;

2) dochody majątkowe w kwocie 7 119 212,00 zł.

3. W dochodach ogółem środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej wynoszą 6 936 670,00 zł.

4. Prognozowane dochody według działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej przedstawia załącznik nr 1.";

2) załącznik nr 1 otrzymuje brzmienie załącznika nr 1 do niniejszej uchwały;

3) §2 otrzymuje brzmienie:

1. Określa się wydatki budżetu Gminy Sępólno Krajeńskie na kwotę 58 956 879,64zł. w tym: wydatki bieżące w kwocie 42 111 943,33 zł wydatki majątkowe (załącznik nr 3) w kwocie 16 844 936,31 zł

2. W wydatkach bieżących wyodrębnia się:

1) wydatki jednostek budżetowych w kwocie 31 844 177,43 zł z tego:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane w kwocie 19 910 976,93 zł

- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań w kwocie 11 933 200,50 zł

2) dotacje na zadania bieżące w kwocie 2 423 200,00 zł

3) świadczenia na rzecz osób fizycznych w kwocie 7 117 052,30 zł

4) wydatki na programy finansowane z udziałem środków Unii Europejskiej 167 513,60 zł

5) wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji w kwocie 280 000,00 zł

6) obsługę długu w kwocie 280 000,00 zł

3. W wydatkach ogółem wyodrębnia się środki na programy finansowane z udziałem środków Unii Europejskiej w kwocie 12 018 593,60 zł zgodnie z załącznikiem nr 10. Planowane wydatki budżetu w podziale na działy, rozdziały i paragrafy klasyfikacji budżetowej przedstawia załącznik nr 2.";

4) Załącznik nr 2 otrzymuje brzmienie załącznika nr 2 do niniejszej uchwały;

5) Załącznik nr 3 otrzymuje brzmienie załącznika nr 3 do niniejszej uchwały;

6) §3 otrzymuje brzmienie:

1. Ustala się planowany deficyt w budżecie w wysokości 5 135 562,89zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z zaciągniętych pożyczek.

2. Przychody budżetu Gminy Sępólno Krajeńskie wynoszą 6 548 690,89 zł. Rozchody budżetu Gminy Sępólno Krajeńskie wynoszą 1 413 128,00 zł zgodnie z załącznikiem nr 4.";

7) załącznik nr 4 otrzymuje brzmienie załącznika nr 4 do niniejszej uchwały;

8) §4 otrzymuje brzmienie:

1. Określa się dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami (wg załącznika nr 5 i 5 a) w tym:

1) dochody w kwocie 5 810 862,64 zł;

2) wydatki w kwocie 5 810 862,64 zł.

2. Określa się dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej wykonywanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej (zgodnie z załącznikiem nr 6) w tym:

1) dochody w kwocie 1 000,00 zł;

2) wydatki w kwocie 1 000,00 zł.

3. Określa się dochody i wydatki związane z realizacją zadań na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego (zgodnie z załącznikiem nr 6 a) w tym:

1) dochody w kwocie 11 500,00 zł.

2) wydatki w kwocie 11 500,00 zł.";

9) Załącznik nr 5 otrzymuje brzmienie załącznika nr 5 do niniejszej uchwały;

10) Załącznik nr 5a otrzymuje brzmienie załącznika nr 6 do niniejszej uchwały;

11) §7 otrzymuje brzmienie:

Ustala się limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek przeznaczonych na:

1) pokrycie deficytu przejściowego w kwocie 1 500 000,00 zł;

2) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań w kwocie 810 378,76 zł;

3) pokrycie planowanego deficytu w kwocie 5 135 562,89zł, w tym 2 949 070,00zł na wyprzedzające dofinansowanie zadań realizowanych z budżetu Unii Europejskiej.";

12) Załącznik nr 10 otrzymuje brzmienie załącznika nr 7 do niniejszej uchwały;

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Sępólna Krajeńskiego.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego.

Przewodniczący Rady Miejskiej


Kazimierz Jagodziński


Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr VII/54/2015
Rady Miejskiej w Sępólnie Krajeńskim
z dnia 29 kwietnia 2015 r.
Zalacznik1.pdf


Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr VII/54/2015
Rady Miejskiej w Sępólnie Krajeńskim
z dnia 29 kwietnia 2015 r.
Zalacznik2.pdf


Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr VII/54/2015
Rady Miejskiej w Sępólnie Krajeńskim
z dnia 29 kwietnia 2015 r.
Zalacznik3.pdf


Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr VII/54/2015
Rady Miejskiej w Sępólnie Krajeńskim
z dnia 29 kwietnia 2015 r.
Zalacznik4.pdf


Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr VII/54/2015
Rady Miejskiej w Sępólnie Krajeńskim
z dnia 29 kwietnia 2015 r.
Zalacznik5.pdf


Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr VII/54/2015
Rady Miejskiej w Sępólnie Krajeńskim
z dnia 29 kwietnia 2015 r.
Zalacznik6.pdf


Załącznik Nr 7 do Uchwały Nr VII/54/2015
Rady Miejskiej w Sępólnie Krajeńskim
z dnia 29 kwietnia 2015 r.
Zalacznik7.pdf


Uzasadnienie

Zwiększenie planu dochodów o kwotę 1 645 788,15zł

Dział

Rozdział

Paragraf

Treść

Przed zmianą

Zmiana

Po zmianie

010

Rolnictwo i łowiectwo

0,00

610 809,39

610 809,39

01095

Pozostała działalność

0,00

610 809,39

610 809,39

2010

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami

0,00

610 809,39

610 809,39

Decyzja Wojewody - zwrot akcyzy zawartej w cenie paliwa

500

Handel

0,00

708 000,00

708 000,00

50095

Pozostała działalność

0,00

708 000,00

708 000,00

6297

Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł

0,00

708 000,00

708 000,00

Dofinansowanie budowy targowiska miejskiego - 70% kosztów kwalifikowanych

700

Gospodarka mieszkaniowa

3 885 000,00

123 800,00

4 008 800,00

70005

Gospodarka gruntami i nieruchomościami

835 000,00

123 800,00

958 800,00

0470

Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie, służebność i użytkowanie wieczyste nieruchomości

165 000,00

9 800,00

174 800,00

Zwiększenie planu do wysokości planowanego wykonania - opłata za użytkowanie wieczyste

0750

Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze

310 000,00

114 000,00

424 000,00

Zwiększenie planu do wysokości planowanego wykonania - wpływy z najmu i dzierżawy

750

Administracja publiczna

230 107,00

-4 659,24

225 447,76

75023

Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)

43 987,00

- 13 629,24

30 357,76

0920

Pozostałe odsetki

15 000,00

- 13 629,24

1 370,76

Zmniejszenie planu do wysokości planowanego wykonania - zmniejszenie oprocentowania środków na rachunkach bankowych Gminy

75095

Pozostała działalność

34 020,00

8 970,00

42 990,00

2707

Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł

34 020,00

8 970,00

42 990,00

Zwiększenie planu do wysokości wykonania - rozliczenie wniosku o płatność końcową projektu cyfryzacja za 2014r.

756

Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem

16 891 000,00

31 000,00

16 922 000,00

75615

Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych

4 219 500,00

12 000,00

4 231 500,00

0500

Podatek od czynności cywilnoprawnych

1 000,00

12 000,00

13 000,00

Zwiększenie planu do wysokości wykonania - wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych

75616

Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych

4 549 000,00

37 000,00

4 586 000,00

0310

Podatek od nieruchomości

2 823 000,00

7 000,00

2 830 000,00

0360

Podatek od spadków i darowizn

10 000,00

30 000,00

40 000,00

Zwiększenie planu do wysokości wykonania - wpływy z podatku od nieruchomości i podatku od spadków i darowizn

75618

Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw

611 000,00

- 18 000,00

593 000,00

0410

Wpływy z opłaty skarbowej

290 000,00

- 30 000,00

260 000,00

Zmniejszenie planu do wysokości wykonania - wprowadzenie ustawowych zwolnień z opłaty skarbowej

0490

Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw

90 000,00

12 000,00

102 000,00

Zwiększenie planu do wysokości planowanego wykonania - wpływy z opłaty parkingowej

801

Oświata i wychowanie

1 187 782,00

3 000,00

1 190 782,00

80104

Przedszkola

818 614,00

3 000,00

821 614,00

0830

Wpływy z usług

489 215,00

3 000,00

492 215,00

Zwiększenie planu do wysokości wykonania - wpływy za pobyt dzieci w przedszkolu

853

Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

615 852,00

- 107 000,00

508 852,00

85305

Żłobki

414 052,00

- 107 000,00

307 052,00

2030

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)

300 000,00

- 107 000,00

193 000,00

Zmniejszenie planu w związku ze zmianą sposobu dofinansowania pobytu dzieci w Żłobku i Klubie Dziecięcym (dotacja uzależniona od liczby dzieci)

900

Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

3 027 567,35

121 600,00

3 149 167,35

90019

Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska

76 600,00

121 600,00

198 200,00

2460

Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizacje zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych

0,00

121 600,00

121 600,00

Zwiększenie planu - środki WFOŚiGW na zakup drzewek i usuwanie azbestu na terenie Gminy

921

Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

141 674,00

159 238,00

300 912,00

92109

Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby

0,00

159 238,00

159 238,00

6297

Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł

0,00

159 238,00

159 238,00

Zwiększenie planu - dofinansowanie z PROW remontów świetlic wiejskich - rozliczenie za 2014r.

Razem:

52 175 528,60

1 645 788,15

53 821 316,75

Zwiększenie planu wydatków o kwotę 835 409,39zł

Dział

Rozdział

Paragraf

Treść

Przed zmianą

Zmiana

Po zmianie

010

Rolnictwo i łowiectwo

85 000,00

610 809,39

695 809,39

01095

Pozostała działalność

0,00

610 809,39

610 809,39

4110

Składki na ubezpieczenia społeczne

0,00

1 143,15

1 143,15

4120

Składki na Fundusz Pracy

0,00

144,56

144,56

4170

Wynagrodzenia bezosobowe

0,00

6 650,00

6 650,00

4210

Zakup materiałów i wyposażenia

0,00

4 038,94

4 038,94

4430

Różne opłaty i składki

0,00

598 832,74

598 832,74

Dotacja Wojewody na zwrot akcyzy zawartej w cenie paliwa wraz z kosztami obsługi zadania

600

Transport i łączność

5 827 600,00

- 15 000,00

5 812 600,00

60016

Drogi publiczne gminne

1 912 600,00

- 15 000,00

1 897 600,00

4210

Zakup materiałów i wyposażenia

49 000,00

110,00

49 110,00

4300

Zakup usług pozostałych

340 000,00

- 15 110,00

324 890,00

Przesunięcie 110,00zł z usług na zakup materiałów w związku z realizacją funduszu sołeckiego oraz przesunięcie 15 000,00zł do rozdziału 90003 na zakup skrzyń na piasek i pojemników na śmieci

60095

Pozostała działalność

3 890 000,00

0,00

3 890 000,00

6050

Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych

275 000,00

515 000,00

790 000,00

6057

Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych

3 315 000,00

- 715 000,00

2 600 000,00

6059

Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych

300 000,00

200 000,00

500 000,00

Przesunięcie pomiędzy ww paragrafami w związku z rozstrzygnięciem postępowania przetargowego na budowę terenów inwestycyjnych

700

Gospodarka mieszkaniowa

4 244 820,00

100 000,00

4 344 820,00

70004

Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej

665 000,00

100 000,00

765 000,00

4210

Zakup materiałów i wyposażenia

18 000,00

10 000,00

28 000,00

4260

Zakup energii

80 000,00

40 000,00

120 000,00

4270

Zakup usług remontowych

150 000,00

50 000,00

200 000,00

Zwiększenie planu do wysokości wpływów z czynszów związane z administrowaniem przez Gminę budynku na ul. Szkolnej

750

Administracja publiczna

4 045 592,00

0,00

4 045 592,00

75023

Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)

3 423 938,00

0,00

3 423 938,00

4300

Zakup usług pozostałych

300 000,00

- 3 936,00

296 064,00

6060

Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych

0,00

3 936,00

3 936,00

Przesunięcie środków w celu zakupu oprogramowania dotyczącego aktualizacji systemu ewidencji ludności dla gmin powyżej 15 tys. - program ŹRÓDŁO

75075

Promocja jednostek samorządu terytorialnego

85 000,00

0,00

85 000,00

4300

Zakup usług pozostałych

54 000,00

- 24 000,00

30 000,00

4430

Różne opłaty i składki

5 000,00

24 000,00

29 000,00

Przesunięcie środków pomiędzy ww paragrafami na składkę członkowską LGD (składka uzależniona od ilości mieszkańców gminy ustalana na nowy okres programowania))

754

Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

137 000,00

0,00

137 000,00

75412

Ochotnicze straże pożarne

106 000,00

0,00

106 000,00

4210

Zakup materiałów i wyposażenia

29 290,00

- 6 000,00

23 290,00

6060

Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych

0,00

6 000,00

6 000,00

Przesunięcie środków pomiędzy ww paragrafami na zakup silnika do łodzi dla OSP Sępólno Krajeńskie

801

Oświata i wychowanie

15 035 172,80

2 322,31

15 037 495,11

80101

Szkoły podstawowe

7 243 222,47

0,00

7 243 222,47

4260

Zakup energii

201 000,00

- 2 000,00

199 000,00

4270

Zakup usług remontowych

21 000,00

2 000,00

23 000,00

Przesunięcie środków pomiędzy ww paragrafami na remont instalacji gazowej w ZS nr 3

80104

Przedszkola

2 377 863,93

- 677,69

2 377 186,24

6050

Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych

13 000,00

- 577,69

12 422,31

6060

Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych

7 000,00

- 100,00

6 900,00

Przesunięcie planu do rozdziału 92109 paragraf 4300 - świetlice wiejskie

80114

Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół

450 930,39

3 000,00

453 930,39

4330

Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego

2 000,00

3 000,00

5 000,00

Zwiększenie planu na koszty pobytu dzieci w przedszkolach na terenie innych gmin

900

Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

10 690 509,00

136 600,00

10 827 109,00

90001

Gospodarka ściekowa i ochrona wód

8 071 509,00

0,00

8 071 509,00

4430

Różne opłaty i składki

33 600,00

- 2 800,00

30 800,00

6010

Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych

602 000,00

2 800,00

604 800,00

Przesunięcie planu pomiędzy ww paragrafami w celu zwiększenia udziałów w ZGK do wysokości określonej w uchwale Rady Miejskiej z dnia 25.09.2013r.

90003

Oczyszczanie miast i wsi

30 000,00

15 000,00

45 000,00

4210

Zakup materiałów i wyposażenia

10 000,00

15 000,00

25 000,00

Przesunięcie planu z rozdziału 60016 na zakup skrzyń na piasek i pojemników na śmieci

90019

Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska

40 000,00

121 600,00

161 600,00

4210

Zakup materiałów i wyposażenia

10 000,00

15 000,00

25 000,00

4300

Zakup usług pozostałych

30 000,00

106 600,00

136 600,00

Zwiększenie planu w związku z dofinansowaniem przez WFOŚiGW zakupu drzewek i likwidacji azbestu na terenie Gminy

921

Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

2 401 074,00

677,69

2 401 751,69

92109

Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby

1 586 200,00

677,69

1 586 877,69

4210

Zakup materiałów i wyposażenia

167 952,14

- 1 200,00

166 752,14

4300

Zakup usług pozostałych

30 806,86

1 877,69

32 684,55

Przesunięcie planu z rozdziału 80104 w wysokości 677,69zł oraz przesunięcie pomiędzy ww paragrafami związane z realizacją funduszu sołeckiego

92195

Pozostała działalność

330 674,00

0,00

330 674,00

4210

Zakup materiałów i wyposażenia

20 400,00

- 500,00

19 900,00

4260

Zakup energii

0,00

500,00

500,00

Przesunięcie planu pomiędzy paragrafami związane z realizacją funduszu sołeckiego

Razem:

58 121 470,25

835 409,39

58 956 879,64

A.B.

Przewodniczący Rady Miejskiej


Kazimierz Jagodziński

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Kancelaria Doradztwa Podatkowego Marcin Pietrusiński

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »