| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr V/40/2015 Rady Miejskiej w Pakości

z dnia 30 kwietnia 2015r.

w sprawie sprawie zarządzenia poboru podatków w drodze inkasa, wyznaczenia inkasentów oraz ustalenia wynagrodzenia za inkaso

Na podstawie art. 18 ust.2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r., poz. 594, z późn zm.[1])), art. 6 ust. 12 i art 19 pkt 2 ustawy z 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2014 r., poz. 849, z późn. zm.[2])), art. 6b ustawy z 15 listopada 1984 r. o podatku rolnym (Dz. U. z 2013 r., poz. 1381, z późn. zm.[3])), art. 6 ust. 8 ustawy z 30 października 2002 r. o podatku leśnym (Dz. U. z 2013 r. poz. 465) oraz art. 9 i art. 28 § 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2012 r., poz. 749, z późn. zm.[4])) uchwala się co następuje:

§ 1. Zarządza się pobór w drodze inkasa:

1) podatku od nieruchomości od osób fizycznych,

2) podatku rolnego od osób fizycznych,

3) podatku leśnego od osób fizycznych,

4) łącznego zobowiązania pieniężnego,

5) innych należności z tytułu podatków i opłat, stanowiących dochód budżetu gminy.

§ 2. Na inkasentów podatków i należności, o których mowa w § 1, wyznacza się sołtysów uprawnionych do pobierania wymienionych podatków z terenu swojego sołectwa:

1) p. Barbara Białecka - sołtys Dziarnowa - na terenie sołectwa Dziarnowo,

2) p. Lidia Cecelon - sołtys Ludkowa, Mielna, Wojdala - na terenie sołectwa Ludkowo, Mielno, Wojdal,

3) p. Roman Kacprzak - sołtys Rycerzewka - na terenie sołectwa Rycerzewko,

4) p. Halina Kędra - sołtys Radłowa - na terenie sołectwa Radłowo,

5) p. Wioletta Krawczyk - sołtys Wielowsi - na terenie sołectwa Wielowieś,

6) p. Piotr Małetka - sołtys Kościelca - na terenie sołectwa Kościelec,

7) p. Tomasz Oset - sołtys Łącka - na terenie sołectwa Łącko,

8) p. Beata Szulc - sołtys Ludwińca - na terenie sołectwa Ludwiniec,

9) p. Anna Trześniewska - sołtys Jankowa - na terenie sołectwa Jankowo,

10) p. Tadeusz Wiliński - sołtys Gorzan, Giebni, Węgierc - na terenie sołectwa Gorzany, Giebnia, Węgierce,

11) p. Cyryla Wleklińska - sołtys Rybitw - na terenie sołectwa Rybitwy,

12) p. Elżbieta Woźniak - sołtys Rycerzewa - na terenie sołectwa Rycerzewo.

§ 3. Inkasentom przysługuje wynagrodzenie w wysokości 5% od każdej zainkasowanej i wpłaconej należności i podatków, o których mowa w § 1.

§ 4. Umocowanie do poboru podatków, o których mowa w § 1 wygasa z chwilą zakończenia pełnienia funkcji sołtysa.

§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Pakości.

§ 6. Traci moc chwała nr XXIV/232/2013 Rady Miejskiej w Pakości z dnia 27 czerwca 2013 r. w sprawie zarządzenia poboru podatków w drodze inkasa, wyznaczenia inkasentów oraz ustalenia wynagrodzenia za inkaso, z późniejszymi zmianami.

§ 7. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko - Pomorskiego.

Przewodniczący Rady Miejskiej


Jerzy Joachimiak


Uzasadnienie

do uchwały nr V/40/2015 Rady Miejskiej w Pakości z dnia 30 kwietnia 2015 r.

w sprawie zarządzenia poboru podatków w drodze inkasa, wyznaczenia inkasentów oraz ustalenia wynagrodzenia za inkaso

Rada Gminy może zarządzić pobór podatku od nieruchomości, podatku rolnego, podatku leśnego, łącznego zobowiązania pieniężnego w drodze inkasa, jednocześnie wyznaczając inkasenta oraz określając wysokość wynagrodzenia za inkaso. Ustanowienie poboru wymienionych należności przez inkasentów znacznie ułatwi mieszkańcom poszczególnych sołectw, wywiązanie się z ciążących na nich obowiązkach podatkowych wobec gminy Pakość. Ponadto, w związku z dokonaniem wyboru, w niektórych sołectwach nowych sołtysów, wystąpiła konieczność wprowadzenia zmian wśród inkasentów.

Podstawę prawną podjęcia przedmiotowej uchwały stanowią przepisy przywołane w podstawie prawnej niniejszej uchwały.


[1]) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2013 r. poz. 645 i 1318 oraz z 2014 r. poz. 379 i 1072.

[2]) Zmiana tekstu jednolitego wymienionej ustawy została ogłoszona w Dz. U. z 2015 r. poz.528

[3]) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2014 r. poz. 40,

[4]) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2012 r. poz. 848, 1101, 1342, 1529, z 2013 r. poz. 35, 985, 1027, 1036, 1145, 1149, 1289 i 1313, z 2014 r. poz. 183, 567, 915, 117, 1215, 1328, 1644 oraz z 2015 r. poz. 211 i 251.

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Stowarzyszenie Agencji Zatrudnienia

branżowa organizacja pracodawców

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »