| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Obwieszczenie RADY MIEJSKIEJ W IZBICY KUJAWSKIEJ

z dnia 18 lutego 2015r.

w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu uchwały w sprawie Regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach prowadzonych przez Gminę i Miasto Izbica Kujawska

1. Na podstawie art.16 ust.3 ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (j.t. Dz.U. z 2011 r. Nr 197, poz.1172 z późń. zm.) ogłasza się w załączniku do niniejszego obwieszczenia jednolity tekst uchwały Nr XXIII/155/09 Rady Gminy i Miasta Izbica Kujawska z 23 listopada 2009 r. w sprawie Regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach prowadzonych przez Gminę i Miasto Izbica Kujawska (Dz. Urz. Woj. Kuj.Pom. z 2009 r. Nr 140, poz. 2594), z uwzględnieniem zmian wprowadzonych:

1) uchwałą Nr XXVIII/205/13 Rady Gminy i Miasta Izbica Kujawska z 28 sierpnia 2013 r. zmieniająca uchwałę w sprawie Regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach prowadzonych przez Gminę i Miasto Izbica Kujawska.

2. Podany w załączniku do niniejszego obwieszczenia tekst jednolity uchwały nie obejmuje:

1) § 4 uchwały nr XXIII/155/09 Rady Gminy i Miasta Izbica Kujawska z dnia 23 listopada 2009 r. w sprawie Regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach prowadzonych przez Gminę i Miasto Izbica Kujawska (Dz. Urz. Woj. Kuj-Pom. z 2009 r. Nr 140, poz. 2594), który stanowi:"§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego."

3. Obwieszczenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.

Przewodniczący Rady


Zofia Warda


Załącznik do obwieszczenia
Rady Miejskiej w Izbicy Kujawskiej
z 18 lutego 2015 r.

Uchwała Nr XXIII/155/09
Rady Gminy i Miasta Izbica Kujawska
z dnia 23 listopada 2009 r.
w sprawie Regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach prowadzonych przez Gminę i Miasto Izbica Kujawska

(tekst jednolity)

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) i art. 30 ust.6 , 10 i 10 a, w związku z art. 91 d pkt 1, oraz art.54 ust. 3 i 7 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r.- Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2006 r. Nr 97, poz. 674 z późn. zm.) oraz art. 4 ust. 1 ustawy z dnia 20 lipca 2000 roku o ogłoszeniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (tekst jednolity Dz. U. z 2007 r. Nr 68, poz. 449) w uzgodnieniu z Oddziałem Związku Nauczycielstwa Polskiego Gminy i Miasta Izbica Kujawska oraz Międzyszkolną Komisją NSZZ "Solidarność", uchwala się, co następuje:

Rada Gminy i Miasta

uchwala co następuje:

§ 1. Uchwala się regulamin wynagradzania nauczycieli, zatrudnionych w szkołach i placówkach prowadzonych przez Gminę i Miasto Izbica Kujawska, stanowiący załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2. Traci moc uchwała Nr XX/134/09 Rady Gminy i Miasta Izbica Kujawska z dnia 22 kwietnia 2009 roku w sprawie Regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach prowadzonych przez Gminę i Miasto Izbica Kujawska, uchwała Nr XXII/118/05 Rady Gminy i Miasta Izbica Kujawska z dnia 30 grudnia 2005r w sprawie określenia Regulaminu wysokości dodatku mieszkaniowego dla nauczycieli oraz szczegółowych zasad jego przyznawania, uchwała Nr XX/135/09 Rady Gminy i Miasta Izbica Kujawska z dnia 22 kwietnia 2009r zmieniającą uchwałę w sprawie określenia Regulaminu wysokości dodatku mieszkaniowego dla nauczycieli oraz szczegółowych zasad jego przyznawania, uchwała Nr XXIII/124/06 Rady Gminy i Miasta Izbica Kujawska z dnia 22 marca 2006r w sprawie określenia "regulaminu kryteriów i trybu przyznawania nagród dla nauczycieli za ich osiągnięcia dydaktyczno wychowawcze" i uchwała Nr XXII/146/09 z dnia 29 września 2009 r w sprawie Regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach prowadzonych przez Gminę i Miasto Izbica Kujawska

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Gminy i Miasta Izbica Kujawska oraz Dyrektorom Szkół w Gminie i Mieście Izbica Kujawska.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego.

Przewodniczący Rady


Zofia Warda


Załącznik do Uchwały Nr XXIII/155/09
RGiM Izbica Kujawska z dnia 23 listopada 2009 r.

REGULAMIN
WYNAGRADZANIA NAUCZYCIELI ZATRUDNIONYCH W SZKOŁACH I PLACÓWKACH PROWADZONYCH PRZEZ GMINĘ I MIASTOIZBICA KUJAWSKA

I. POSTANOWIENIA WSTĘPNE

§ 1. 1. Użyte w regulaminie określenia oznaczają:

1) ustawa - ustawa z dnia 26 stycznia 1982 roku Karta Nauczyciela- tekst jednolity (Dz. U. z 2006 r. Nr 97, poz. 674 ze zm.);

2) rozporządzenie - rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej Sportu z dnia 31 stycznia 2005 r. w sprawie wysokości minimalnych stawek wynagradzania zasadniczego nauczycieli, ogólnych warunków przyznawania dodatków do wynagrodzenia zasadniczego oraz wynagrodzenia za pracę w dniu wolnym od pracy (Dz U. z 2005 Nr 22 poz. 181 ze zm.);

3) wynagrodzenie zasadnicze - należne nauczycielowi wynagrodzenie;

4) szkoła - podmiot zatrudniający nauczycieli, dla których organem prowadzącym jest Gmina i Miasto Izbica Kujawska.

2. Średnią wynagrodzeń nauczycieli dla poszczególnych stopni awansu zawodowego oblicza się na podstawie liczby zatrudnionych w szkołach w wymiarze co najmniej 1 etatu.

3. Liczbę nauczycieli przyjętych do obliczeń stanowi suma liczby nauczycieli zatrudnionych w pełnym wymiarze oraz liczby pełnych etatów, wynikającej z dodania jednostkowego wymiaru zatrudnienia nauczycieli zatrudnionych w niepełnym wymiarze poniżej 1 etatu oblicza się proporcjonalnie do godzin ich pracy, według właściwego zaszeregowania.

II. DODATEK ZA WYSŁUGĘ LAT

§ 2. 1. Nauczycielom przysługuje dodatek za wysługę lat w wysokości określonej w art. 33 ust. 1 ustawy.

2. Okresy zatrudnienia oraz inne okresy uprawniające do dodatku określa §7 rozporządzenia.

III. DODATEK FUNKCYJNY

§ 3. 1. Dodatek funkcyjny przysługuje z pierwszym dniem miesiąca następującego po miesiącu, w którym powierzono funkcję. Jeśli powierzenie funkcji nastąpiło z dniem pierwszego miesiąca, dodatek przysługuje z tym miesiącem.

2. Wicedyrektorowi zastępującemu nieobecnego dyrektora przysługuje dodatek funkcyjny w stawce ustalonej dla dyrektora szkoły od pierwszego dnia miesiąca kalendarzowego następuje po jednym miesiącu zastępowania nieobecności dyrektora.

3. Nauczyciele, którym powierzono obowiązki kierownicze w zastępstwie mają prawo do dodatku funkcyjnego w stawce ustalonej dla danego stanowiska kierowniczego, od pierwszego dnia miesiąca po upływie jednomiesięcznego okresu pełnienia tych obowiązków.

4. Nauczycielom przedszkoli przysługuje dodatek za każdy oddział.

§ 4. 1. Wysokość dodatku funkcyjnego dla dyrektora szkoły w granicach stawek określonych w regulaminie, ustala Burmistrz .

2. Wysokość dodatku funkcyjnego dla wicedyrektora, innych osób zajmujących stanowiska kierownicze - w granicach stawek określonych w regulaminie ustala, w ramach przyznanych na ten cel środków, dyrektor szkoły.

§ 5. 1. Środki na dodatki funkcyjne rezerwuje się w wysokości nie niższej, niż kwota wynikająca z sumowania iloczynów liczby osób i odpowiadającej im średniej wysokości dodatku, dla każdej grupy wymienionej w § 3.

2. Nauczycielowi przysługuje dodatek funkcyjny, natomiast w razie zbiegu tytułów, przysługuje z każdego tytułu.

3. Dodatek funkcyjny nauczyciela, któremu powierzono wychowawstwo klasy, wypłaca się za okres pełnienia funkcji. W razie zaprzestania sprawowania funkcji wychowawcy w ciągu miesiąca lub powierzenia jej w takim czasie, nauczyciel otrzymuje dodatek z tego tytułu, proporcjonalnie do przepracowanego okresu. W takim wypadku wysokość dodatku ustala się dzieląc stawkę miesięcznego dodatku przez 30 i mnożąc przez liczbę dni kalendarzowych, przypadających w okresie przepracowanym.

§ 6. [1]) Określa się następujące stawki dodatków funkcyjnych dla nauczyciela, któremu powierzono stanowisko dyrektora lub wicedyrektora szkoły albo inne stanowisko kierownicze przewidziane w statucie szkoły i zatwierdzone przez organ prowadzący szkołę oraz nauczyciela, któremu powierzono funkcję wychowawcy klasy, opiekuna stażu:

1) Dyrektorowi - w wysokości od 300 do 900 złotych;

2) Wicedyrektorowi - w wysokości od 200 do 450 złotych;

3) Kierownikowi świetlicy - w wysokości od 75 do 200 złotych;

4) Wychowawcy klasy w wysokości 120 złotych;

5) Opiekunowi stażu - w wysokości 80 złotych;

6) Doradcy metodycznemu - 60 zł.

IV. DODATEK MOTYWACYJNY

§ 7. 1. Nauczycielowi przyznaje się dodatek motywacyjny, o którym mowa w § 6 rozporządzenia.

2. Dodatek motywacyjny przyznaje się na czas określony, nie krótszy niż 3 miesiące i nie dłuższy niż jeden rok szkolny. Dodatek motywacyjny jest uznaniowy.

3. Dodatek motywacyjny dla dyrektora szkoły przyznaje Burmistrz w granicach określonych w §8 niniejszego regulaminu, a dla nauczyciela dyrektor szkoły w granicach posiadanych środków finansowych, według stawek określonych w §8 niniejszego regulaminu.

4. Warunkami przyznawania dodatku motywacyjnego dla dyrektora są:

1) stwarzanie warunków dla prowadzenia prawidłowej działalności dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej szkoły poprzez:

a) właściwe organizowanie pracy rady pedagogicznej,

b) zachęcanie do podnoszenia kwalifikacji, doskonalenia zawodowego nauczycieli i awansu zawodowego nauczycieli,

c) stwarzanie warunków do wprowadzania innowacji pedagogicznych,

d) zachęcanie nauczycieli i uczniów do udziału w olimpiadach i konkursach,

e) właściwe sprawowanie nadzoru pedagogicznego;

2) racjonalne i zgodne z prawem gospodarowanie środkami finansowymi przydzielonymi szkole oraz pozyskiwanie środków pozabudżetowych;

3) współpraca ze środowiskiem szkolnym i lokalnym, aktywizacja uczniów do udziału w imprezach publicznych;

4) stwarzanie właściwych stosunków interpersonalnych i kreowanie twórczej atmosfery w pracy;

5) dbałość o czystość, estetykę szkoły i jej otoczenia;

6) znajomość i stosowanie prawa oświatowego i prawa pracy;

7) prawidłowe prowadzenie spraw kadrowych (zatrudnianie, zwalnianie, nagrody, kary);

8) wykazywanie zdolności i gotowości do podejmowania decyzji w zakresie swoich kompetencji;

9) terminowe i rzetelne wykonywanie poleceń służbowych.

§ 8. 1.[2]) Wysokość środków finansowych przeznaczonych na dodatek motywacyjny wynosi 4 % wynagrodzenia zasadniczego nauczycieli i dyrektorów zatrudnionych w danej szkole.

2. Dodatek motywacyjny dla nauczyciela nie może być niższy niż 75 i nie wyższy niż 150 miesięcznie.

3. Dodatek motywacyjny dla dyrektora szkoły nie może być niższy niż 120 i nie wyższy niż 250 miesięcznie.

§ 9. Przy ustalaniu wysokości dodatku motywacyjnego dla nauczyciel należy brać pod uwagę:

1) uzyskiwane osiągnięcia dydaktyczne, wychowawcze i opiekuńcze w szczególności:

a) wyniki uczniów w nauce z uwzględnieniem różnicy uzdolnień uczniów oraz warunków organizacyjnych i społecznych,

b) rozbudzanie w uczniach patriotyzmu i zrozumienia znaczenia własnego państwa oraz kształtowanie postawy etycznej zakorzenionej w polskim etosie narodowym,

c) umiejętne rozwiązywanie problemów wychowawczych uczniów we współpracy z ich rodzicami,

d) dobre rozpoznanie środowiska wychowawczego uczniów, aktywne i efektywne działanie na rzecz uczniów potrzebujących szczególnej opieki;

3) jakość pracy, a w szczególności:

a) wzbogacanie własnego warsztatu pracy,

b) dbałość o estetykę pomieszczeń oraz o stan techniczny pomocy dydaktycznych i innych urządzeń szkolnych,

c) prawidłowe prowadzenie dokumentacji szkolnej, w tym pedagogicznej,

d) rzetelne i terminowe wywiązywanie się z poleceń służbowych,

e) przestrzeganie dyscypliny pracy;

4) zaangażowanie w realizację zadań niezwiązanych z prowadzeniem zajęć lekcyjnych, a w szczególności:

a) udział w organizowaniu imprez i uroczystości szkolnych,

b) udział w komisjach przedmiotowych i innych zespołach,

c) opiekowanie się samorządem uczniowskim lub innymi organizacjami uczniowskimi działającymi na terenie szkoły, prowadzenie lekcji koleżeńskich oraz uczestnictwo w innych rodzajach działań w ramach wewnątrzszkolnego doskonalenia nauczycieli,

d) podejmowanie innych zadań zapisanych w statucie szkoły.

V. DODATEK ZA WARUNKI PRACY

§ 10. 1.[3]) Wysokość dodatku za warunki pracy ustala się w wysokości 10 % wynagrodzenia zasadniczego, jeśli jest wykonywana w pełnym wymiarze godzin, za które to wynagrodzenie przysługuje.

2. Dodatek za warunki pracy przysługuje za rzeczywiście przepracowane godziny i w wysokości proporcjonalnej do liczby tak przepracowanych godzin w stosunku do etatowego pensum.

3. Dodatek wypłaca się w całości, jeżeli nauczyciel realizuje w warunkach trudnych cały obowiązujący go wymiar zajęć oraz w przypadku, gdy nauczyciel, któremu powierzono stanowisko kierownicze, realizuje w tych warunkach obowiązujący go wymiar zajęć.

4. Wysokość stawki wynagrodzenia za godzinę ponadwymiarową, przepracowaną w warunkach trudnych, powiększa się odpowiednio.

§ 11. 1. Dodatek w wysokości 10% za trudne warunki pracy przysługuje nauczycielowi, z tytułu prowadzenia:

1) zajęć rewalidacyjno-wychowawczych z dziećmi i młodzieżą upośledzonymi umysłowo w stopniu głębokim;

2) zajęć dydaktycznych i wychowawczych w klasach specjalnych oraz prowadzenie indywidualnego nauczania dziecka zakwalifikowanego do kształcenia specjalnego;

3) zajęć dydaktycznych w klasach łączonych w szkołach podstawowych.

§ 12. Dodatek dla nauczyciela za pracę w warunkach uciążliwych przysługuje w wysokości 10% otrzymywanego wynagrodzenia zasadniczego.

§ 13. 1. Dodatki za warunki pracy przyznaje nauczycielom dyrektor, a dyrektorowi - Burmistrz.

2. Dodatki za warunki pracy przysługują w okresie faktycznego wykonywania pracy, z którą dodatki są związane oraz w okresie niewykonywania pracy, za który przysługuje wynagrodzenie liczone jak za okres urlopu wypoczynkowego.

VI. GODZINY PONADWYMIAROWE I ZASTĘPSTWA

§ 14. 1. W szczególnych przypadkach, podyktowanych koniecznością jak najlepszej realizacji programu dydaktycznego lub wychowawczego, nauczyciel bądź inny pracownik pedagogiczny posiadający właściwe kwalifikacje, może być zobowiązany do odpłatnej pracy w godzinach ponadwymiarowych, których liczba nie może przekroczyć 1 obowiązującego pensum godzin.

2. Godziny zajęć ponadwymiarowych mogą być stałe, przypisane na semestr lub na rok szkolny.

3. Stałe godziny ponadwymiarowe podlegają rozliczeniu na koniec każdego miesiąca i wypłacane są za miniony miesiąc.

4. Wynagrodzenie wypłaca się za godziny faktycznie zrealizowane.

§ 15. 1. Wynagrodzenie za jedną godzinę ponadwymiarową lub jedną godzinę doraźnego zastępstwa nauczyciela ustala się dzieląc przyznaną nauczycielowi stawkę wynagrodzenia zasadniczego (łącznie z dodatkiem za warunki pracy, jeżeli praca w tej godzinie została zrealizowana w warunkach uprawniających do dodatku) przez miesięczną liczbę godzin tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin, odpowiednio dla ustalonego rodzaju zajęć dydaktycznych, wychowawczych lub opiekuńczych, realizowanych w ramach godzin ponadwymiarowych lub doraźnych zastępstw.

2. Dla nauczycieli realizujących tygodniowy wymiar godzin ustalony na podstawie art. 42 ust. 4a ustawy wynagrodzenie za jedną godzinę doraźnego zastępstwa ustala się dzieląc przyznaną nauczycielowi stawkę wynagrodzenia zasadniczego (łącznie z dodatkiem za warunki pracy, jeżeli praca w tej godzinie została zrealizowana w warunkach uprawniających do dodatku) przez miesięczną liczbę godzin realizowanego wymiaru godzin.

3. Miesięczną liczbę godzin obowiązkowego lub realizowanego wymiaru godzin nauczyciela, o której mowa w ust. 1 i 2 uzyskuje się mnożąc tygodniowy obowiązkowy wymiar godzin przez 4,16 z zaokrągleniem do pełnych godzin w ten sposób, że czas zajęć do 0,5 godziny pomija się, a co najmniej 0,5 godziny liczy się za pełną godzinę.

4. Dla ustalenia wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe w tygodniach, w których przypadają dni usprawiedliwionej nieobecności w pracy nauczyciela lub dni ustawowo wolne od pracy; w tygodniach, w których zajęcia rozpoczynają się lub kończą w środku tygodnia, za podstawę ustalania liczby godzin ponadwymiarowych przyjmuje się obowiązkowy wymiar zajęć pomniejszony o 1/5 tego wymiaru (lub 1, gdy dla nauczyciela ustalono czterodniowy tydzień pracy) za każdy dzień usprawiedliwionej nieobecności w pracy lub dzień ustawowo wolny od pracy.

5. Liczba godzin ponadwymiarowych, za które przysługuje wynagrodzenie w takim tygodniu, nie może być jednakże większa niż liczba godzin przydzielonych w planie organizacyjnym.

6. Przepis ust. 4 nie dotyczy godzin ponadwymiarowych realizowanych w kształceniu zaocznym i placówce kształcenia na odległość.

7. Wynagrodzenie za jedną godzinę ponadwymiarową i godzinę doraźnego zastępstwa nauczyciela, realizującego zajęcia dydaktyczne, wychowawcze i opiekuńcze w różnym tygodniowym wymiarze ustala się dla zajęć, w zakresie, których godziny są realizowane na zasadach określonych w ust. 1 i 2.

8. Wynagrodzenie za zajęcia pozalekcyjne niewymienione w ramowych planach, a realizowane zgodnie z zatwierdzonym arkuszem organizacyjnym szkoły oraz za godziny indywidualnego nauczania, ustala się na zasadach określonych w ust. 1 i 2.

9. Nauczycielom zatrudnionym w szkołach, w których praca odbywa się we wszystkie dni tygodnia, którzy realizują zajęcia w dniu wolnym od pracy i nie otrzymują za ten dzień innego dnia wolnego od pracy, przysługuje odrębne wynagrodzenie, za wszystkie godziny efektywnie przepracowane w tym dniu, płatne według zasad określonych w ust. 1 i 2.

10. Nauczycielom zatrudnionym w szkołach niewymienionych w ust. 9, którzy w dniu wolnym od pracy realizują planowane i odpowiednio udokumentowane zorganizowane zajęcia dydaktyczne, wychowawcze lub opiekuńcze, a nie otrzymują za ten dzień innego wolnego, przysługuje odrębne wynagrodzenie za efektywnie przepracowane godziny.

VII. DODATEK MIESZKANIOWY

§ 16. 1. Nauczycielowi zatrudnionemu w wymiarze nie niższym niż połowa tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin w szkole i posiadającemu kwalifikacje wymagane do zajmowanego stanowiska - przysługuje nauczycielski dodatek mieszkaniowy.

2. Wysokość nauczycielskiego dodatku mieszkaniowego - w zależności od liczby osób w rodzinie uprawnionego nauczyciela - wynosi miesięcznie:

1) przy jednej osobie w rodzinie - 30 zł;

2) przy dwóch osobach w rodzinie - 40 zł;

3) przy trzech osobach w rodzinie - 50 zł;

4) przy czterech osobach w rodzinie - 60 zł;

3. Do członka rodziny, o których mowa w ust. 2 zalicza się nauczyciela oraz wspólnie z nim zamieszkujących: współmałżonka oraz dzieci a także rodziców pozostających na jego wyłącznym utrzymaniu.

4. Nauczycielowi i jego współmałżonkowi, będącego także nauczycielem, stale z nim zamieszkującemu, przysługuje tylko jeden dodatek mieszkaniowy w wysokości określonej w ust. 2. Małżonkowie wspólnie określają pracodawcę, który będzie im wypłacał dodatek.

§ 17. 1. Nauczycielski dodatek mieszkaniowy przyznaje się na wniosek nauczyciela, a w przypadku nauczycieli, o których mowa w ust. 4 na ich wspólny wniosek. Nauczycielowi dodatek przyznaje dyrektor szkoły, a dyrektorowi - burmistrz gminy i miasta.

2. Nauczycielski dodatek mieszkaniowy przysługuje nauczycielowi:

1) Niezależnie od tytułu prawnego do zajmowanego przez niego lokalu mieszkaniowego;

2) Od pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu w którym nauczyciel złożył wniosek o jego przyznanie;

3. Nauczycielski dodatek mieszkaniowy przysługuje w okresie wykonywania pracy, a także w okresach:

1) nieświadczenia pracy, za które przysługuje wynagrodzenie;

2) pobierania zasiłku z ubezpieczenia społecznego;

3) odbywania zasadniczej służby wojskowej, przeszkolenia wojskowego, okresowej służby wojskowej, w przypadku jednak, gdy z nauczycielem powołanym do służby zawarta była umowa o pracę na czas określony, dodatek wypłaca się nie dłużej niż do końca okresu na który umowa ta była zawarta;

4) korzystania z urlopu wychowawczego.

VII. NAGRODY

§ 18. 1. Nauczycielowi może być przyznana nagroda Burmistrza Gminy i Miasta oraz nagroda dyrektora szkoły.

2. Dyrektorowi może być przyznana nagroda Burmistrza Gminy i Miasta.

3. [4]) Nagroda Burmistrza Gminy i Miasta nie może być niższa niż 1000 i wyższa niż 3000 zł.

4. Nagroda dyrektora szkoły nie może być niższa niż 700 i wyższa niż 2000 zł.

VIII. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

§ 19. Zobowiązuje się dyrektorów szkół do udostępnienia treści niniejszego Regulaminu wszystkim nauczycielom.

Przewodniczący Rady


Zofia Warda


[1]) W brzmieniu ustalonym przez § 1 pkt. 1 uchwały Nr XXVIII/205/13 Rady Gminy i Miasta Izbica Kujawska z dnia 28 sierpnia 2013 r. zmieniająca uchwałę w sprawie Regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach prowadzonych przez Gminę i Miasto Izbica Kujawska (Dz. Urz. Woj. Kujawsko-Pomorskiego z 2013 r., poz. 2854), która weszła w życie z dniem 1 stycznia 2014 r.

[2]) W brzmieniu ustalonym przez § 1 pkt. 2 uchwały, o której mowa w odnośniku 1.

[3]) W brzmieniu ustalonym przez § 1 pkt. 3 uchwały, o której mowa w odnośniku 1.

[4]) W brzmieniu ustalonym przez § 1 pkt. 4 uchwały, o której mowa w odnośniku 1.

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Piotr Wyrwa

Doradca podatkowy nr 12653

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »