| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr VII/35/2015 Rady Gminy Warlubie

z dnia 29 kwietnia 2015r.

zmieniająca uchwałę w sprawie zasad, trybu i rodzajów przyznawania i pozbawiania stypendiów, nagród i wyróżnień sportowych

Na podstawie art. 7 ust. 1 pkt 10 i art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r. poz. 594, poz. 645 i 1318 oraz z 2014 r. poz. 379 i 1072) w związku z art. 31 ust. 3 ustawy z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie (Dz. U. z 2014 r. poz. 715) uchwala się, co następuje:

§ 1. Regulamin przyznawania i pozbawiania stypendiów, nagród i wyróżnień sportowych Gminy Warlubie, stanowiący załącznik do uchwały Nr XIX/148/12 Rady Gminy Warlubie z dn. 27.09.2012 r. w sprawie określenia zasad, trybu przyznawania i pozbawiania oraz rodzaju i wysokości stypendiów, nagród i wyróżnień sportowych (Dz. Urz. Woj. Kuj.-Pom. z 2012 r. poz. 2272), otrzymuje brzmienie jak w załączniku do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Warlubie.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko - Pomorskiego.

Przewodnicząca Rady Gminy


Wanda Wolan


Załącznik do Uchwały Nr VII/35/2015
Rady Gminy Warlubie
z dnia 29 kwietnia 2015 r.

REGULAMIN PRZYZNAWANIA I POZBAWIANIASTYPENDIÓW, NAGRÓD
I WYRÓŻNIEŃ SPORTOWYCHGMINY WARLUBIE

CZĘŚĆ I

POSTANOWIENIA OGÓLNE

§ 1. 1. Niniejsza uchwała określa zasady i tryb przyznawania i pozbawiania oraz wysokość stypendiów, nagród i wyróżnień sportowych dla zawodników osiągających wysokie wyniki sportowe we współzawodnictwie na szczeblu wojewódzkim, krajowym lub międzynarodowym oraz zasady i tryb przyznawania nagród i wyróżnień w tym zakresie.

2. Za znaczące dla Gminy Warlubie uznaje się następujące dyscypliny sportowe: lekkoatletyka, wioślarstwo i piłka nożna.

§ 2. Ilekroć w niniejszej uchwale mowa jest o:

1) stypendium - rozumie się przez to cykliczne świadczenie pieniężne dla osób fizycznych (zawodników), czyli pomoc finansową, wspierającą proces szkolenia sportowego zawodnika;

2) zawodniku - należy przez to rozumieć sportowca przynależącego lub nie należącego do klubu sportowego, zamieszkałego na terenie Gminy Warlubie lub Gminę reprezentującego;

3) cofaniu stypendium - rozumie się przez to również pozbawienie stypendium;

4) nagrodzie sportowej - należy przez to rozumieć jednorazową nagrodę finansową, przyznaną za osiągnięcie przez zawodnika wysokiego wyniku sportowego;

5) wyróżnieniu sportowym - należy przez to rozumieć dyplom, list gratulacyjny, puchar, medal, statuetkę lub inne trofeum sportowe przyznane za osiągnięcie przez zawodnika wysokiego wyniku sportowego;

6) wysokim wyniku sportowym - należy przez to rozumieć spełnienie przez zawodnika co najmniej jednego z poniższych kryteriów:

a) uzyskanie miejsca medalowego na igrzyskach olimpijskich lub paraolimpijskich, mistrzostwach świata, Europy, Polski, województwa, Ogólnopolskiej Olimpiadzie Młodzieży, akademickich mistrzostwach świata, uniwersjadach letnich lub zimowych;

b) reprezentowanie Polski w igrzyskach olimpijskich lub paraolimpijskich;

c) uzyskanie przez zawodnika od pierwszego do dziesiątego miejsca w klasyfikacjach na mistrzostwach Polski, pucharu Polski, ogólnopolskich turniejach klasyfikacyjnych, młodzieżowych mistrzostwach Polski, mistrzostwach Polski juniorów lub ogólnopolskich olimpiad młodzieży (mistrzostw Polski juniorów młodszych);

d) reprezentowanie Polski w kategoriach młodzieżowych w konkurencjach objętych programem igrzysk olimpijskich;

e) reprezentowanie Polski w igrzyskach olimpijskich lub paraolimpijskich, mistrzostwach świata, pucharach świata, uniwersjadach, mistrzostwach Europy, pucharach Europy;

f) w przypadku gier zespołowych udział w ligowym współzawodnictwie sportowym i osiągnięcie wraz z zespołem wysokiego miejsca (od pierwszego do trzeciego) w tabeli współzawodnictwa pod koniec sezonu rozgrywek, co najmniej na szczeblu ogólnopolskim.

§3. Przyjmuje się następujące stopnie osiągnięć sportowych i odpowiadające im rangi imprez:

1) I stopień: przyznaje się za zajęcie 1 - 3 miejsca na igrzyskach olimpijskich lub paraolimpijskich, mistrzostwach świata, pucharach świata, uniwersjadach;

2) II stopień przyznaje się za zajęcie 1 - 3 miejsca w mistrzostwach Europy, pucharach Europy oraz za osiągnięcia w kategoriach młodzieżowych w konkurencjach objętych programem igrzysk olimpijskich lub paraolimpijskich oraz za zajęcie 4 - 6 miejsca na igrzyskach olimpijskich lub paraolimpijskich, mistrzostwach świata, pucharach świata, uniwersjadach;

3) III stopień przyznaje się za zajęcie 1 - 3 miejsca w mistrzostwach i pucharach Polski oraz za zajęcie 4 - 6 miejsca w mistrzostwach Europy, pucharach Europy oraz za osiągnięcia w kategoriach młodzieżowych w konkurencjach objętych programem igrzysk olimpijskich lub paraolimpijskich;

4) IV stopień przyznaje się za zajęcie 1 - 3 miejsca w mistrzostwach i pucharach wojewódzkich i międzywojewódzkich oraz za zajęcie 4 - 6 miejsca w mistrzostwach i pucharach Polski;

5) V stopień przyznaje się za zajęcie 4 - 6 miejsca w mistrzostwach i pucharach wojewódzkich i międzywojewódzkich.

§4. 1. Złożenie wniosku o przyznanie stypendium sportowego, nagrody lub wyróżnienia nie jest równoznaczne z jej przyznaniem.

2. Ilość przyznanych stypendiów i nagród sportowych uzależniona jest od kwoty zapisanej na ten cel w uchwalonym na dany rok budżecie Gminy.

CZĘŚĆ II

STYPENDIA SPORTOWE

§ 5. Wójt Gminy Warlubie przyznaje w drodze decyzji stypendia sportowe za wysokie wyniki sportowe we współzawodnictwie międzynarodowym, krajowym lub wojewódzkim dla zawodników zamieszkałych na terenie Gminy Warlubie lub Gminę reprezentujących, w dyscyplinach określonych w §1 ust. 2 niniejszego regulaminu.

§ 6. Stypendium sportowe może otrzymać zawodnik, który spełnia łącznie następujące warunki:

1) osiągnął wysoki wynik sportowy, a jego plany startów i przygotowań wskazują na możliwość osiągania w przyszłości wysokich wyników we współzawodnictwie wojewódzkim, krajowym lub międzynarodowym;

2) jest członkiem klubu sportowego lub należy do związku sportowego dyscyplin określonych w §1 ust. 2 niniejszego regulaminu;

3) wywiązuje się z podstawowych obowiązków sportowca;

4) zobowiązuje się realizować przedłożony z wnioskiem plan startów i przygotowań;

5) przestrzega powszechnie obowiązujące normy prawne i społeczne.

§ 7. 1. Uprawnionymi do zgłaszania wniosków o przyznanie lub pozbawienie stypendium sportowego są:

1) kluby, związki i stowarzyszenia działające w oparciu o ustawę z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie;

2) zawodnik;

3) Wójt Gminy Warlubie w dowolnym terminie.

2. Wniosek powinien zawierać:

1) imię i nazwisko zawodnika;

2) dokument potwierdzający przynależność zawodnika do klubu lub związku sportowego;

3) opis osiągnięć sportowych zawodnika, szczegółowo umotywowany i udokumentowany ze wskazaniem dotychczasowych osiągnięć sportowych kandydata we współzawodnictwie międzynarodowym, krajowym lub wojewódzkim (np. protokoły z zawodów, kserokopie dyplomów, wycinki prasowe, plany startów i przygotowań na najbliższe 12 miesięcy),

4) zobowiązanie wnioskodawcy do informowania Wójta Gminy Warlubie o wszelkich okolicznościach mających wpływ na utrzymanie stypendium sportowego.

3. Termin zgłaszania kandydatów na stypendium sportowe określa Wójt Gminy Warlubie w drodze zarządzenia.

4. Wzór wniosku o przyznanie stypendium sportowego stanowi załącznik nr 1 do niniejszego regulaminu.

§ 8. Stypendia przyznaje lub ich pozbawia Wójt Gminy Warlubie w drodze decyzji.

§ 9. 1. Stypendium dla uzdolnionych sportowców, mające charakter pomocy indywidualnej, będzie przyznawane na okres od dwóch do dwunastu miesięcy i wypłacane miesięcznie, kwartalnie, półrocznie lub w uzgodnionych transzach.

2. Częstotliwość i terminy wypłacania stypendium sportowego zostaną określone w indywidualnej umowie stypendialnej, której wzór stanowi załącznik nr 3 do niniejszego regulaminu.

3. Indywidualne umowy stypendialne zawiera Wójt Gminy Warlubie z pełnoletnim zawodnikiem lub opiekunem prawnym, jeśli zawodnik nie ukończył 18. roku życia.

§ 10. 1. Wysokość stypendium sportowego uzależniona jest od rangi osiągnięcia i rodzaju zawodów.

2. Podstawę ustalenia wysokości stypendium stanowi kwota 100,00 zł (słownie: sto złotych 00/100) miesięcznie.

3. Ustala się następujące kategorie stypendiów i ich wysokości:

1) osiągnięcia I stopnia - w wysokości 150% podstawy określonej w ust. 2;

2) osiągnięcia II stopnia - w wysokości 100% podstawy określonej w ust. 2;

3) osiągnięcia III stopnia - w wysokości 50% podstawy określonej w ust. 2.

§ 11. 1. Wypłatę stypendium wstrzymuje się w następujących przypadkach:

1) zawodnik jest czasowo niezdolny do startów lub treningów;

2) został zawieszony w prawach zawodnika przez organ statutowy klubu sportowego lub właściwego związku sportowego;

3) zawodnik z jakichkolwiek powodów czasowo zaprzestał startów lub treningów.

2. Wypłatę stypendium wstrzymuje się na czas trwania przyczyn określonych w ust. 1.

§ 12. 1. Zawodnik może zostać pozbawiony stypendium w następujących przypadkach:

1) zawodnik jest trwale niezdolny do startów lub treningów;

2) zawodnik trwale zaprzestał startów lub treningów;

3) zawodnik został trwale zdyskwalifikowany lub pozbawiony praw zawodnika;

4) zawodnik zmienił miejsce zamieszkania;

5) zawodnik swoim nagannym lub niegodnym zachowaniem, sprzecznym z normami prawnymi i zasadami współżycia społecznego lub ogólnie przyjętymi obyczajami, naraził dobre imię swojego klubu, związku sportowego, Gminy Warlubie lub Rzeczypospolitej Polskiej.

2. Zawodnika, który otrzymał stypendium sportowe w związku z przynależnością do zespołu, biorącego udział w rozgrywkach szczebla centralnego pozbawia się stypendium również w przypadku podpisania przez zawodnika, w trakcie trwania okresu stypendialnego, umowy z klubem upoważniającej do otrzymywania wynagrodzenia z tytułu uprawiania sportu.

3. Pozbawienie zawodnika stypendium sportowego następuje z początkiem miesiąca następującego po miesiącu, w którym wystąpiły okoliczności, o których mowa w ust. 1 i 2.

4. Macierzysty klub sportowy zawodnika, związek sportowy lub zawodnik niezwłocznie zawiadamia Wójta Gminy Warlubie o wystąpieniu okoliczności, o których mowa w § 11 i § 12.

§ 13. Zawodnikowi, który jest czasowo niezdolny do uprawiania sportu, a niezdolność ta została stwierdzona orzeczeniem wydanym przez lekarza uprawnionego do orzekania o stanie zdrowia sportowców, stypendium sportowe może być wypłacane przez okres tej niezdolności, jednak nie dłużej niż przez trzy miesiące.

CZĘŚĆ III

NAGRODY I WYRÓŻNIENIA

§ 14. Wójt Gminy Warlubie w drodze zarządzenia przyznaje nagrody i wyróżnienia za wysokie wyniki sportowe lub na zakończenie kariery sportowej dla zawodników zamieszkałych na terenie Gminy Warlubie lub Gminę reprezentujących, w dyscyplinach określonych w §1 ust. 2 niniejszego regulaminu.

§ 15. 1. Uprawnionymi do zgłaszania wniosków o przyznanie nagród i wyróżnień są podmioty określone w § 7 ust. 1.

2. Wniosek powinien zawierać:

1) imię i nazwisko zawodnika;

2) dokument potwierdzający przynależność zawodnika do klubu sportowego (dotyczy zawodników zrzeszonych w klubach);

3) dokument potwierdzający przynależność zawodnika do danego związku sportowego;

4) opis osiągnięć sportowych zawodnika, umotywowany i udokumentowany ze wskazaniem dotychczasowych osiągnięć sportowych kandydata we współzawodnictwie międzynarodowym, krajowym lub wojewódzkim (np. protokoły z zawodów, kserokopie dyplomów, wycinki prasowe).

3. Termin zgłaszania kandydatów na nagrody sportowe określa Wójt Gminy Warlubie w drodze zarządzenia.

§ 16. 1. Podstawę ustalenia wartości nagrody stanowi kwota 1.000,00 zł (słownie: jeden tysiąc złotych 00/100).

2. Ustala się następujące kategorie nagród i ich wysokości:

1) za osiągnięcia I stopnia w wysokości 200% podstawy określonej w ust. 1;

2) za osiągnięcia II stopnia w wysokości 150% podstawy określonej w ust. 1;

3) za osiągnięcia III stopnia w wysokości 100% podstawy określonej w ust. 1;

4) za osiągnięcia IV stopnia w wysokości 75% podstawy określonej w ust. 1;

5) za osiągnięcia V stopnia w wysokości 50% podstawy określonej w ust. 1.

3. Jednorazowa nagroda dla zawodnika nie może przekroczyć wartości 2.000,00 zł.

§ 17. W jednym roku zawodnik może otrzymać tylko jedną nagrodę.

§ 18. Wniosek o przyznanie nagrody lub wyróżnienia sportowego stanowi załącznik nr 2 do niniejszego regulaminu.

§ 19. 1. W przypadku osiągnięcia przez zawodnika w ciągu roku dwóch lub więcej wysokich wyników sportowych nagroda sportowa nie sumuje się.

2. W przypadku określonym w ust.1 przyznaje się jedną nagrodę, biorąc pod uwagę uzyskane miejsce i rangę zawodów w ten sposób, że igrzyska olimpijskie lub paraolimpijskie mają pierwszeństwo przed zawodami międzynarodowymi; zawody międzynarodowe mają pierwszeństwo przed zawodami ogólnopolskimi, a zawody ogólnopolskie przed wojewódzkimi.

§ 20. Wyróżnienie sportowe przysługuje sportowcom, którzy nie spełnili przesłanek otrzymania nagrody sportowej, określonych w § 2 pkt 6, § 3 i § 14.

CZĘŚĆ IV

KOMISJA OPINIUJĄCA

§ 21. 1. Wnioski o przyznanie stypendium sportowego oraz nagród i wyróżnień zawodnikom opiniuje Komisja Opiniująca, zwana dalej "Komisją", powołana zarządzeniem przez Wójta Gminy Warlubie, określającym jej skład osobowy i tryb działania.

2. Komisja przedkłada Wójtowi Gminy Warlubie listę kandydatów do stypendiów, nagród lub wyróżnień wraz z opinią, o której mowa w ust. 1.

Przewodnicząca Rady Gminy


Wanda Wolan


Załącznik Nr 1 do Załącznika

WNIOSEK

O PRZYZNANIE STYPENDIUM SPORTOWEGO GMINY WARLUBIE

Data wypełnienia wniosku: ……………………

UWAGA! Wniosek należy wypełnić ręcznie (wielkimi literami), komputerowo lub maszynowo.

I. DANE WNIOSKODAWCY

1. Nazwa: ………………………………………………………………………..………………………….

2. Adres: ………………………………………………………………………………….…...……………, telefon/ faks: …………………………..

3. Osoba upoważniona do reprezentowania wnioskodawcy (zgodnie z KRS lub innym dokumentem) ………………………………………………………..………………………………………………………

II. DANE ZAWODNIKA

1. Imię i nazwisko: ………………..………………………………………………………………………..

2. Data i miejsce urodzenia: ……………..…………………………………………………………………

3. Adres do korespondencji i telefon kontaktowy: ……………….………………………………………..

……………………………………………………….…………………………………………………..

4. Miejsce pracy/nauki: ……………………………….……………………………………………………

…………………………………………………………..……………………………………………………

5. Przynależność do klubu sportowego lub związku sportowego (nazwa, adres, telefon): ………..............

…......................................................................................................................................................................

6. Uprawiana dyscyplina sportowa: …………………………………..……………………………………

7. Kategoria wiekowa: ………………………………………………..……………………………………

8. Informacja o źródle pobierania innych stypendiów: ……………….……………………………………

………………………………………………………………………..…………………………………..

9. Nazwa banku i numer rachunku bankowego, na który ma zostać przekazane stypendium sportowe:

…......................................................................................................................................................................

III. INFORMACJA O WYNIKACH SPORTOWYCH ZAWODNIKA

(za rok w którym jest składany wniosek o przyznanie stypendium sportowego)

…………………………………………………………..……………………………………………………

…………………………………………………………..……………………………………………………

…………………………………………………………..……………………………………………………

…………………………………………………………..……………………………………………………

IV. OPINIA KLUBU / ZWIĄZKU / TRENERA:

…………………………………………………………..……………………………………………………

…………………………………………………………..……………………………………………………

…………………………………………………………..……………………………………………………

…………………………………………………………..……………………………………………………

V. PROGRAM PRZYGOTOWAŃ I STARTÓW:

1. Harmonogram przygotowań i startów podczas pobierania stypendium:

…………………………………………………………..……………………………………………………

…………………………………………………………..……………………………………………………

…………………………………………………………..……………………………………………………

2. Zamierzone cele do osiągnięcia w okresie pobierania stypendium:

…………………………………………………………..……………………………………………………

…………………………………………………………..……………………………………………………

…………………………………………………………..……………………………………………………

VI. ZAŁĄCZNIKI:

1) wydruk z Krajowego Rejestru Sądowego (jeśli dotyczy);

2) potwierdzona kopia dokumentu członkostwa w klubie sportowym lub związku sportowym;

3) potwierdzone kopie dokumentów o wynikach sportowych zawodnika;

4) aktualne zaświadczenie ze szkoły lub uczelni potwierdzające pobieranie nauki (jeśli dotyczy);

5) aktualne zaświadczenie z zakładu pracy o zatrudnieniu zawodnika (jeśli dotyczy).

VII. OŚWIADCZENIA:

1) Świadomy/a odpowiedzialności karnej na podstawie art. 233 ustawy z dn. 06 czerwca 1997 r. Kodeks karny (Dz. U. Nr 88, poz. 553 z późn. zm.) potwierdzam prawidłowość danych wpisanych we wniosku.

2) Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla wnioskowanych celów, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2014 r. poz.1182 z późn. zm.).

3) Zobowiązuję się poinformować pisemnie Wójta Gminy Warlubie o wszelkich okolicznościach, które mogą skutkować cofnięciem, wstrzymaniem lub odebraniem stypendium sportowego na wnioskowanego zawodnika.

……………..…………………………………………………

podpis sportowcapodpis i pieczęć wnioskodawcy


Załącznik Nr 2 do Załącznika

WNIOSEK

O PRZYZNANIE NAGRODY / WYRÓŻNIENIA* SPORTOWEGO GMINY WARLUBIE

Data wypełnienia wniosku: ……………………

UWAGA! Wniosek należy wypełnić ręcznie (wielkimi literami), komputerowo lub maszynowo.

I. DANE WNIOSKODAWCY

1. Nazwa: ………………………………………………………………………..………………………….

2. Adres: ………………………………………………………………………………….…...……………,

telefon/ faks: …………………………..

3. Osoba upoważniona do reprezentowania wnioskodawcy (zgodnie z KRS lub innym dokumentem) ………………………………………………………..………………………………………………………

II. DANE ZAWODNIKA

1. Imię i nazwisko: …………......……..……………………………………………………………………

2. Data i miejsce urodzenia: ……….....……..……………………..………………………………………

3. Adres zamieszkania i telefon kontaktowy: …………..............…….……………………………………

……………………………………………………….…….......……………………………………………..

4. Miejsce pracy/nauki: ……………………………….…......………..……………………………………

…………………………………………………………..…......………..……………………………………

5. Przynależność do klubu sportowego lub związku sportowego (nazwa, adres, telefon): …......……....…

…………………………………….......………………………………….…………………………………..

6. Uprawiana dyscyplina sportowa: …......………………………………..………………………………..

7. Kategoria wiekowa: …………………......……………………………..………………………………..

8. Informacja o źródle pobierania innych stypendiów: ………......……….………………..........................

………………………………………………………………………..…………………………………..

9. Nazwa banku i numer rachunku bankowego, na który ma zostać przekazane stypendium sportowe:

…......................................................................................................................................................................

…......................................................................................................................................................................

III. INFORMACJA O WYNIKACH SPORTOWYCH ZAWODNIKA

(za rok w którym jest składany wniosek o przyznanie nagrody lub wyróżnienia sportowego)

…………………………………………………………..……………………………………………………

…………………………………………………………..……………………………………………………

…………………………………………………………..……………………………………………………

IV. OPINIA KLUBU / ZWIĄZKU / TRENERA:

…………………………………………………………..……………………………………………………

…………………………………………………………..……………………………………………………

…………………………………………………………..……………………………………………………

…………………………………………………………..……………………………………………………

V. OSIĄGNIĘTE NAGRODY I WYRÓŻNIENIA W OKRESIE KARIERY SPORTOWEJ LUB WNIOSKOWANEGO OKRESU:

…………………………………………………………..……………………………………………………

…………………………………………………………..……………………………………………………

…………………………………………………………..……………………………………………………

…………………………………………………………..……………………………………………………

…………………………………………………………..……………………………………………………

VI. ZAŁĄCZNIKI:

1) wydruk z Krajowego Rejestru Sądowego (jeśli dotyczy);

2) potwierdzona kopia dokumentu członkostwa w klubie sportowym lub związku sportowym;

3) potwierdzone kopie dokumentów o wynikach sportowych zawodnika;

4) aktualne zaświadczenie ze szkoły lub uczelni potwierdzające pobieranie nauki (jeśli dotyczy);

5) aktualne zaświadczenie z zakładu pracy o zatrudnieniu zawodnika (jeśli dotyczy).

VII. OŚWIADCZENIA:

1) Świadomy/a odpowiedzialności karnej na podstawie art. 233 ustawy z dn. 06 czerwca 1997 r. Kodeks karny (Dz. U. Nr 88, poz. 553 z późn. zm.) potwierdzam prawidłowość danych wpisanych we wniosku.

2) Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych dla wnioskowanych celów, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2014 r. poz.1182 z późn. zm.).

……………..…………………………………………………

podpis sportowcapodpis i pieczęć wnioskodawcy

* Niepotrzebne skreślić


Załącznik Nr 3 do Załącznika

UMOWA STYPENDIALNA

zawarta w Warlubiu, dnia …... pomiędzy:

Gminą Warlubie reprezentowaną przez Wójta Gminy Warlubie - pana Krzysztofa Michalak, zwanego dalej "Wójtem" a

zawodnikiem/opiekunem prawnym zawodnika* …............... zamieszkałym w ….............., zwanym dalej "Stypendystą".

Na podstawie § 8 ust. 2 Uchwały Nr …./.../15 Rady Gminy Warlubie z dnia ….... 2015 r. zmieniającej uchwałę w sprawie określenia zasad, trybu przyznawania i pozbawiania oraz rodzaju i wysokości stypendiów, nagród i wyróżnień sportowych (Dz. Urz. Woj. Kuj. - Pom. z 2015 r. poz......), strony ustalają co następuje:

§ 1. 1. Wójt przyznaje Stypendyście (imię i nazwisko zawodnika) …............... stypendium sportowe na okres …... miesięcy tj. od dnia …......... do dnia …............., w wysokości …........ (słownie: …...........).

2. Wypłata stypendium dokonywana będzie miesięcznie/kwartalnie/półrocznie/w transzach#* w wysokości …..... zł każda, w terminach: …............, na rachunek bankowy Stypendysty wskazany we wniosku, o numerze: …

§ 2. Stypendysta zobowiązuje się do:

1) systematycznego uczęszczania na treningi i zajęcia sportowe;

2) kontynuowania nauki (jeśli dotyczy);

3) godnego reprezentowania macierzystego klubu sportowego lub związku sportowego i Gminy Warlubie na zawodach sportowych organizowanych w ramach wojewódzkiego, krajowego i międzynarodowego współzawodnictwa sportowego;

4) poinformowania Wójta o wszelkich przyczynach powodujących zawieszenie lub pozbawienie stypendium sportowego.

§ 3. 1. Wójt może pozbawić stypendium sportowego w przypadku, gdy zawodnik:

1) jest trwale niezdolny do startów lub treningów;

2) z jakichkolwiek powodów trwale zaprzestał startów lub treningów;

3) został trwale zdyskwalifikowany lub pozbawiony praw zawodnika;

4) podpisze, w trakcie trwania okresu stypendialnego, umowę z klubem upoważniającą do otrzymywania wynagrodzenia z tytułu uprawiania sportu;

5) swoim nagannym lub niegodnym zachowaniem, sprzecznym z zasadami prawnymi lub współżycia społecznego lub ogólnie przyjętymi obyczajami, naraził dobre imię swojego klubu, związku sportowego, Gminy Warlubie lub Rzeczypospolitej Polskiej.

2. W przypadku nagłej niezdolności zdrowotnej zawodnika, stwierdzonej przez lekarza medycyny sportowej, stypendium jest wypłacane nie dłużej niż przez 3 miesiące od stwierdzenia niezdolności zdrowotnej. Po tym okresie, jeśli zawodnik nie powróci do realizacji programu szkolenia, Wójt pozbawia zawodnika stypendium sportowego.

3. Pozbawienie zawodnika stypendium sportowego następuje z początkiem miesiąca następującego po miesiącu, w którym wystąpiły okoliczności, o których mowa w ust. 1 i 2.

4. Decyzja Wójta w przedmiocie pozbawienia zawodnika stypendium sportowego, doręczana jest zawodnikowi/opiekunowi prawnemu zawodnika oraz macierzystemu klubowi sportowemu zawodnika.

§ 5. Wójt może pozbawić stypendium sportowego z urzędu, na wniosek macierzystego klubu sportowego, związku sportowego lub stowarzyszenia działających w oparciu o ustawę z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie lub na wniosek Stypendysty.

§ 6. Zmiany postanowień umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.

§ 7. Spory mogące wyniknąć ze stosunku objętego umową rozstrzygane będą przez sąd miejscowo właściwy dla siedziby Wójta.

§ 8. Umowę sporządzono w 4 egzemplarzach, gdzie 1 egzemplarz otrzymuje Stypendysta, 1 egzemplarz
do wiadomości dla macierzystego klubu lub związku sportowego oraz dwa egzemplarze dla Wójta.

............................................................... .........................................................

Stypendysta Wójt


Uzasadnienie

Niniejsza uchwała została podjęta w celu dostosowania dotychczasowych przepisów do wykładni prawnej, jak też dla uporządkowania dotychczasowego stanu prawnego w Gminie Warlubie, obowiązującego w zakresie tematyki uchwały.

Przewodnicząca Rady Gminy


Wanda Wolan

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

Eksperci portalu infor.pl

Plantronics

Plantronics jest pionierem technologii audio i liderem rynku rozwiązań komunikacyjnych.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »