| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr VII/48/15 Rady Powiatu Świeckiego

z dnia 29 kwietnia 2015r.

w sprawie zmiany Statutu Powiatu Świeckiego

Na podstawie art. 169 ust. 4 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r. (Dz. U. Nr 78, poz. 483, zm.: Dz. U. z 2001 r. Nr 28, poz. 319, z 2006 r. Nr 200, poz. 1471, z 2009 r. Nr 114, poz. 946) uchwala się, co następuje:

§ 1. W uchwale Nr III/19/2002 Rady Powiatu Świeckiego z dnia 30 grudnia 2002 r. (Dz. Urz. Woj. Kuj.-Pom. z 2003 r., Nr 22, poz. 444, zm.: Dz. Urz. z 2008 r., Nr 10, poz. 111) wprowadza się następujące zmiany:

1) § 16 ust. 2 otrzymuje brzmienie:

Rada może upoważnić w drodze uchwały inną niż Przewodniczący osobę do reprezentowania jej na zewnątrz.";

2) w § 23 ust. 7 otrzymuje brzmienie:

7. Zawiadomienie o terminie, miejscu i przedmiocie sesji Rady Powiatu powinno zostać podane do publicznej wiadomości przez wywieszenie ogłoszenia na tablicy ogłoszeń w Starostwie oraz zamieszczone w Biuletynie Informacji Publicznej.";

3) § 28 ust. 4 otrzymuje brzmienie:

Fakt przerwania obrad oraz imiona i nazwiska radnych, którzy opuścili obrady przed ich zakończeniem, odnotowuje się w protokole.";

4) § 35 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

Sprawozdanie o jakim mowa w § 34 pkt 2 przedstawia Starosta a w przypadku jego nieobecności członek Zarządu albo Sekretarz Powiatu. Sprawozdanie to jest doręczane w formie pisemnej bezpośrednio przed rozpoczęciem sesji wszystkim radnym.";

5) § 41 ust. 2 otrzymuje brzmienie:

Wnioski formalne Przewodniczący Rady poddaje pod głosowanie po dopuszczeniu jednego głosu "za" i jednego głosu "przeciwko" wnioskowi.";

6) § 46 ust. 2 otrzymuje brzmienie:

Przebieg sesji, posiedzeń Zarządu i Komisji utrwalany jest na elektronicznym nośniku informacji.";

7) w § 47 ust. 2 lit. g skreśla się;

8) w § 62 ust. 2 skreśla się;

9) w § 64 ust. 1 skreśla się;

10) § 74 skreśla się;

11) § 86 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

Komisja Rewizyjna składa Radzie na miesiąc przed planowaną sesją absolutoryjną roczne sprawozdanie ze swojej działalności w roku poprzednim.";

12) § 89 otrzymuje brzmienie:

Obsługę biurową Komisji Rewizyjnej zapewnia Biuro Rady.";

13) § 95 ust. 2 otrzymuje brzmienie:

Komisje mogą podejmować współpracę z odpowiednimi komisjami innych jednostek samorządu terytorialnego, zwłaszcza sąsiadującymi, a nadto z innymi podmiotami, jeśli jest to uzasadnione przedmiotem ich działalności.";

14) § 98 otrzymuje brzmienie:

Przewodniczący komisji stałych raz na pół roku przedstawiają na sesji Rady sprawozdanie merytoryczne z bieżącej działalności oraz raz w roku sprawozdanie roczne.";

15) § 120 skreśla się;

16) § 128 otrzymuje brzmienie:

Dokumenty z zakresu działania Rady i komisji oraz Zarządu udostępnia się w Biurze Rady Starostwa, w godzinach pracy urzędu.";

17) § 129 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

Dokumenty z zakresu działania Rady, komisji oraz Zarządu są udostępniane obywatelom do wglądu, umożliwia się wykonywanie notatek, odpisów wyciągów oraz fotografii.";

18) § 132 otrzymuje brzmienie:

1. Z zastrzeżeniem ust. 2 spośród członków Zarządu pracownikami samorządowymi zatrudnionymi na podstawie wyboru są:

1) Starosta,

2) Wicestarosta.

2. Stosunek pracy może być nawiązany na podstawie wyboru z jednym etatowym członkiem Zarządu.".

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Staroście Świeckiemu.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego.

Przewodniczący Rady Powiatu Świeckiego


Grzegorz Chmielewski


Uzasadnienie

Czteroletni okres obowiązywania Statutu Powiatu Świeckiego przyniósł spostrzeżenia dotyczące niektórych rozwiązań w nim przyjętych. Przygotowana zmiana ma na celu uelastycznienie sposobu zarządzania powiatem. Pozwala dostosować zapisy statutu do potrzeb wynikających z różnych uwarunkowań. Jest spełnieniem postulatów zgłaszanych przez radnych.


Przewodniczący Rady Powiatu Świeckiego


Grzegorz Chmielewski

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

Eksperci portalu infor.pl

Inventage

Inventage jest międzynarodową firmą specjalizującą się w optymalizacji kosztów

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »