| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr V/44/2015 Rady Powiatu w Radziejowie

z dnia 30 kwietnia 2015r.

w sprawie zmian w budżecie Powiatu Radziejowskiego na 2015 rok

Na podstawie art. 12 pkt 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2013 r., poz. 595 z późn. zm.[1])), art. 211 ust. 1, art. 212 ust. 1 pkt 1, 2, 3 i 10, art. 214 pkt 3, art. 216, art. 217 ust. 1, art. 235, art. 236 i art. 237 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z późn. zm.[2])) uchwala się, co następuje:

§ 1. W uchwale Nr III/27/2015 Rady Powiatu w Radziejowie z dnia 29 stycznia 2015 r. w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Radziejowskiego na 2015 rok, zmienionej Uchwałą Nr III/33/2015 Rady Powiatu w Radziejowie z dnia 29 stycznia 2015 r., Uchwałą Nr 13/2015 Zarządu Powiatu w Radziejowie z dnia 18 lutego 2015 r., Uchwałą Nr IV/40/2015 Rady Powiatu w Radziejowie z dnia 26 marca 2015 r., Uchwałą Nr 21/2015 Zarządu Powiatu w Radziejowie z dnia 16 kwietnia 2015 r., wprowadza się następujące zmiany:

1) § 1 otrzymuje brzmienie:

Dochody budżetu w wysokości: 47.309.547,00 zł., z tego:

1) bieżące w wysokości: 46.619.862,00 zł.,

2) majątkowe w wysokości: 689.685,00 zł., zgodnie z załącznikiem Nr 1.";

2) § 2 otrzymuje brzmienie:

Wydatki budżetu w wysokości: 47.067.730,00 zł., z tego:

1) bieżące w wysokości: 45.223.883,00 zł.,

2) majątkowe w wysokości: 1.843.847,00 zł., zgodnie z załącznikiem Nr 2.

2. Limity wydatków na zadania inwestycyjne realizowane w 2015 roku, zgodnie z załącznikiem Nr 4.";

3) § 6 otrzymuje brzmienie:

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami, zgodnie z załącznikiem Nr 3.";

4) § 11 otrzymuje brzmienie:

Określa się plan przychodów i kosztów samorządowego zakładu budżetowego:

1) przychody - 1.899.749,00 zł.,

2) koszty - 1.894.284,00 zł. zgodnie z załącznikiem Nr 5.";

8) Wprowadza się zmiany w załączniku nr 1, 2, 4, 5 i 11 do uchwały, o której mowa w § 1, określone załącznikiem: 1, 2, 3, 4, 5 do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko - Pomorskiego.

Przewodniczący Rady Powiatu


Leszek Rosół


Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr V/44/2015
Rady Powiatu w Radziejowie
z dnia 30 kwietnia 2015 r.
Zalacznik1.pdf


Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr V/44/2015
Rady Powiatu w Radziejowie
z dnia 30 kwietnia 2015 r.
Zalacznik2.pdf


Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr V/44/2015
Rady Powiatu w Radziejowie
z dnia 30 kwietnia 2015 r.
Zalacznik3.pdf


Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr V/44/2015
Rady Powiatu w Radziejowie
z dnia 30 kwietnia 2015 r.
Zalacznik4.pdf


Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr V/44/2015
Rady Powiatu w Radziejowie
z dnia 30 kwietnia 2015 r.
Zalacznik5.pdf


Uzasadnienie

I. DOCHODY- zwiększenia ogółem o kwotę: 102.500,00 zł.

1. Na podstawie pisma Nr WFB.I.3120.1.37.2015/11 Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 10 lutego 2015 roku zwiększa się plan dochodów z tytułu dotacji celowych przekazanych z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu o kwotę: 2.500,00 zł., w dz. 852 rozdz. 85202 § 2130 z przeznaczeniem na działalność Domu Pomocy Społecznej.

2. Na podstawie Porozumienia z jednostką niezaliczaną do sektora finansów publicznych zwiększa się dochody o kwotę 100.000,00 zł., z przeznaczeniem na bieżące zadania własne powiatu zgodnie z zawartym porozumieniem - remont nawierzchni drogi powiatowej uszkodzonej w związku z przejazdem pojazdów nienormatywnych. Przejazd wyżej wymienionych pojazdów wykracza poza zwyczajne korzystanie z dróg powiatowych, co ma negatywny wpływ na ich stan techniczny, podpisane porozumienie pozwoli na finansowanie remontu nawierzchni jezdni w ciągu drogi powiatowej, celem przywrócenia właściwego jej stanu.

II. DOCHODY - zmniejszenia ogółem o kwotę: 105.400,00 zł.

1. Zmniejsza się plan dochodów na podstawie pisma Nr WFB.I.3120.1.37.2015/11 Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 10 lutego 2015 roku z tytułu dotacji celowych przekazanych z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz na inne zadania zlecone realizowane przez powiat o kwotę łączną 5.400,00 zł., w tym: w dz. 710 rozdz. 71013 § 2110 o kwotę 5.000,00 zł. (prace geodezyjne i kartograficzne), w dz. 754 rozdz. 75411 § 2110 o kwotę 400,00 zł. (Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej).

2. Zmniejsza się plan dochodów w Starostwie Powiatowym w Radziejowie z tytułu pozostałych odsetek (odsetki bankowe naliczane od środków zgromadzonych na rachunku bankowym) o kwotę 96.000,00 zł.

3. Zmniejsza się plan dochodów w Starostwie Powiatowym w Radziejowie z tytułu opłaty za użytkowanie wieczyste (zgodnie z dochodami przypisanymi na 2015 rok) o kwotę 4.000, 00 zł.

III. WYDATKI- zwiększenia ogółem o kwotę: 102.500,00 zł.

1. Zwiększa się plan wydatków w Zarządzie Dróg Powiatowych w Radziejowie o kwotę: 100.000,00 zł. z przeznaczeniem remont bieżący dróg powiatowych zgodnie z podpisanym porozumieniem z jednostką niezaliczaną do sektora finansów publicznych w dz. 600, rozdz. 60014.

2. Zwiększa się plan wydatków Domu Pomocy Społecznej w Piotrkowie Kujawskim o kwotę 2.500.00 zł. zgodnie z pismem Nr WFB.I.3120.1.37.2015/11 Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 10 lutego 2015 roku (zwiększenie dotacji), na wydatki bieżące na podstawie złożonego przez jednostkę wniosku o zmianę planu finansowego

IV. WYDATKI- zmniejszenia ogółem o kwotę: 105.400,00 zł.

1. Zmniejsza się plan wydatków bieżących w Powiatowym Zarządzie Dróg w Radziejowie o kwotę 100.000,00 zł. z środków własnych powiatu.

2. Zmniejsza się plan wydatków bieżących w Komendzie Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Radziejowie o kwotę 400,00 zł. zgodnie z pismem Nr WFB.I.3120.1.37.2015/11 Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 10 lutego 2015 roku, na podstawie złożonego przez jednostkę wniosku o zmianę planu finansowego.

3. Zmniejsza się plan wydatków bieżących w dz. 710, rozdz. 71013, w Starostwie Powiatowym w Radziejowie na podstawie pisma Nr WFB.I.3120.1.37.2015/11 Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 10 lutego 2015 roku, o kwotę 5.000,00 zł. (dotyczy zmniejszenia planu na usługi związane z pracami geodezyjnymi i kartograficznymi - nieinwestycyjnymi).

V. Na podstawie złożonego wniosku przez Powiatowy Zarząd Dróg w Radziejowie dokonuje się przeniesienia planu z wydatków bieżących na wydatki inwestycyjne w kwocie 1.100.000,00 zł. Powyższe zmiany są konieczne celem realizacjinastępujących zadań inwestycyjnych dotyczących przebudowy dróg powiatowych:

- "Przebudowa drogi powiatowej Nr 2628C Radziejów - Sędzin",

- "Przebudowa dróg powiatowych Nr 2817C Radziejów - Bytoń, Nr 2822C Radziejów-Stary Radziejów, Nr 2816C Skibin - Stary Radziejów".

VI. Na podstawie złożonego wniosku przez Zakład Aktywności Zawodowej w Radziejowie dokonuje się zmian w planie finansowym samorządowego zakładu budżetowego zgodnie z załącznikiem Nr 5 polegających na przeniesieniach pomiędzy paragrafami klasyfikacji budżetowej w planie kosztów.

VII. Na podstawie złożonych wniosków przez kierowników jednostek organizacyjnych oraz zgodnie z zaistniałymi potrzebami w toku wykonywania budżetu dokonuje się przeniesień między działami, rozdziałami i paragrafami we wydatkach klasyfikacji budżetowej w obowiązujących planach finansowych jednostek budżetowych, zmiany związane są z dostosowaniem planu do faktycznych potrzeb.


[1]) Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2013 r. poz. 645, z 2014 r. poz. 379, poz. 1072.

[2]) Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2013 r. poz. 938, poz. 1646, z 2014 r. poz. 379, poz. 911, poz. 1146, poz. 1626, poz. 1877, z 2015 r. poz. 238.

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

Eksperci portalu infor.pl

Dorota Echaust-Przybytniak

Deputy Legal Director, RK RODO

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »