| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr VII/41/15 Rady Gminy Gruta

z dnia 8 maja 2015r.

w sprawie dokonania zmian w budżecie Gminy Gruta na rok 2015

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. d i lit. i, pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2013 r., poz. 594, 645 i 1318 z 2014 r. poz. 379 i 1072), art. 211 ust. 3 i 4 , art. 212, art. 222 ust. 1 i 2, art. 235 ust. 1 i 4 , art. 236 ust. 4 , art. 237, art. 258 ust. 1 , art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2013 r. poz. 885, poz. 938, poz. 1646 oraz z 2014 r. poz. 379, poz. 911, poz. 1146, poz. 1626 i poz 1877), oraz art. 26 ust 4 ustawy z dnia 26 kwietnia 2007 r.o zarządzaniu kryzysowym (Dz. U.z 2013 r. poz. 1166)

Rada Gminy
uchwala, co następuje:

§ 1. W Uchwale Nr III/14/14 Rady Gminy Gruta z dnia 30.12.2014 roku w sprawie uchwalenia Budżetu Gminy na 2015 rok (zmiany: Zarządzenie Nr 03/2015 Wójta Gminy Gruta z dnia 09.01.2015 r., Zarządzenie 08/2015 Wójta Gminy Gruta z dnia 26.01.2015 r., Zarządzenie Nr 09/2015 Wójta Gminy Gruta z dnia 29.01.2015 r., Uchwała V/19/15 Rady Gminy Gruta z dnia 19.02.2015 r, Zarządzenie Nr 11/2015 Wójta Gminy Gruta z dnia 20.02.2015 r., Uchwała Nr VI/31/15 Rady Gminy Gruta z dnia 30.03.2015 r., Zarządzenie Nr 20/2015 Wójta Gminy Gruta z dnia 24.04.2015 r., Zarządzenie Nr 26/2015 Wójta Gminy Gruta z dnia 29.04.2015 r.) wprowadza się następujące zmiany:

1. Dochody budżetu gminy ogółem 24 746 344,38 zł,w tym:- dochody bieżące w kwocie19 792 298,39 zł,

- dochody majątkowe w kwocie4 954 045,99 zł,jak w załączniku Nr 1 do uchwały

2. Wydatki budżetu gminy ogółem24 291 044,38 zł, w tym:- wydatki bieżące w wysokości17 955 964,38 zł,

- wydatki majątkowe w wysokości6 335 080 ,00 zł,jak w załączniku Nr 2 do uchwały

3. Określa się limit wydatków na zadania inwestycyjne realizowane w 2015 roku jak w załączniku Nr 3 do uchwały.

4. Plan dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami zawiera załącznik Nr 4 do uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Gruta.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym woj. kujawsko-pomorskiego

Przewodniczący Rady Gminy Gruta


Piotr Szynkowski


Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr VII/41/15
Rady Gminy Gruta
z dnia 8 maja 2015 r.
Zalacznik1.pdf

Plan dochodów budżetu Gminy Gruta na 2015 rok -zmiany- załącznik nr 1

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr VII/41/15
Rady Gminy Gruta
z dnia 8 maja 2015 r.
Zalacznik2.pdf

Plan wydatków budżetu Gminy Gruta na 2015 rok -zmiany- załącznik nr 2

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr VII/41/15
Rady Gminy Gruta
z dnia 8 maja 2015 r.
Zalacznik3.pdf

PLAN WYDATKÓW INWESTYCYJNYCH 2015 ROK- załącznik nr 3

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr VII/41/15
Rady Gminy Gruta
z dnia 8 maja 2015 r.
Zalacznik4.pdf

Plan dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami


Uzasadnienie

Dochody

Dział 010 -Rolnictwo i łowiectwo,

rozdział 01041 PROW 2007-2013 § 6208 kwota 18 825,99 zł

Na podstawie umowy przyznania pomocy oraz w wyniku zakończonej weryfikacji wniosku w ramach działania 413 Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju w zakresie małych projektów objetych PROW dot. zadania "Zagospodarowanie terenu przy jeziorze Dużym w Grucie - uporządkowanie i rewitalizacja plaży oraz terenu zielonego" włynęły środki w wysokości

18 825,99 zł

Dział 751 - Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa

rozdział 75107 Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej

§ 2010 kwota 13 995,00 zł

Przyznana została dotacja na 2015 rok na zadanie zlecone gminom z przeznaczeniem na pokrycie wydatków związanych z przygotowaniem i przeprowadzeniem wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 10 maja 2015 roku.

Dział 758 - Różne rozliczenia

rozdział 75807§ 2920 kwota -2 018,00 zł

Zmniejszono część wyrównawczą subwencji ogólnej na 2015 rok o kwotę 2 018,00 zł zgodnie z decyzją Ministra Finansów z dnia 16.04.2015 r.

Dział 801 - Oświata i wychowanie

rozdział 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych

§ 2030 kwota 113 297,00 zł

rozdział 80104 Przedszkola kwota 90 383,00 zł

Zwiększono plan dotacji na 2015 rok z przeznaczeniem na udzielenie dotacji celowej z budzetu państwa na realizację zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego.

Dział 852 - Pomoc społeczna

rozdział 85216 § 2030 kwota 29.828,00 zł

Zwiększono plan dotacji z przeznaczeniem na dofinansowanie wypłat zasiłków stałych.

rozdział 85212 § 0980 kwota 8.000,00 zł

Korekta planu dochodów z tytułu zwrotu wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego związana ze wzrostem wpłat od dłużników alimentacyjnych.

rozdział 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

§ 0830 kwota 5 000,00 zł

Korekta planu dochodów z tytułu wpłat za świadczone usługi opiekuńcze związana ze wzrostem zapotrzebowania na te usługi.

rozdział 85278 § 2010 kwota 15.500,00 zł

Zwiększono plan dotacji z przeznaczeniem na wypłatę zasiłków celowych dla osób lub rodzin poszkodowanych w wyniku zdarzenia noszącego znamiona klęski żywiołowej (huragan Feliks), który miał miejsce 10-11 stycznia 2015 roku.

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

rozdział 90002 Gospodarka odpadami kwota 85 271,00 zł

Zarząd Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu uchwałą Zarządu przyznał dotację na przedsięwzięcie pn. "Demontaż, transport i unieszkodliwienie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Gruta".

Wydatki:

Dział 710 Działalność usługowa

rozdział 71004 Plany zagospodarowania przestrzennego,

§4300 kwota -2 018,00 zł

Skorygowano plan wydatków o 2.018,00 zł w rozdziale plany zagospodarowania przestrzennego.

Dział 750 Administracja publiczna

rozdział 75023§4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników -10 000,00

rozdział 75023§4610 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego +1 825,99 zł

W celu zabezpieczenia środków zwiększono wydatki na § 4610 - Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego, ponadto zmniejszono wydatki na wynagrodzeniach osobowych pracowników o 10 000,00 zł

Dział 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej ....

rozdział 75107 Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej kwota 13 995,00

Dokonano podziału środków na zadanie zlecone gminom z przeznaczeniem na pokrycie wydatków związanych z przygotowaniem i przeprowadzeniem wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej.

Dział 801 Oświata i wychowanie

rozdział 80103 Odziały przedszkolne w szkołach podstawowych

§4010 kwota 103 297,00 zł

§4110 kwota 10 000,00 zł

rozdział 80104 Przedszkola

§4010 kwota 80 383,00 zł

§4300 kwota 10 000,00 zł

Otrzymaną dotację przeznaczono na realizację zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego.

Dział 851 Ochrona zdrowia

rozdział 85117 Zakłady opiekuńczo-lecznicze i pielęgnacyjno-opiekuńcze kwota 17 000,00 zł

Dotacja celowa z budżetu na dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych dla Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Grucie.

Dział 852 Pomoc społeczna

rozdział 85206 Wspieranie rodziny kwota 10 000,00 zł

Zwiększono plan wydatków przeznaczonych na pokrycie kosztów pobytu dzieci z gminy Gruta w placówkach opiekuńczo-wychowawczych i rodzinach zastępczych.

rozdział 85216 § 3110 wypłata zasiłków stałych

Zwiększono plan wydatków o przyznaną dodatkowo dotację o kwotę 29 828,00 zł
z przeznaczeniem na dofinansowanie wypłat zasiłków stałych

rozdział 85278§3110, wypłata zasiłków celowych (zad.zlec)

Przyznano kwotę 15 500,00 zł na wypłatę zasiłków celowych dla osób lub rodzin poszkodowanych w wyniku zdarzenia noszącego znamiona klęski żywiołowej (huragan Feliks), który miał miejsce 10-11 stycznia 2015 r.

Dokonano przesunięcia środków:

- 85212§ 4040dodatkowe wynagrodzenie roczne - 85,00 zł (zad. włas.)

- 85228§4040 dodatkowe wynagrodzenie roczne - 230,00 zł (zad. włas.)

- 85219§ 4040dodatkowe wynagrodzenie roczne + 315,00 zł (zad. włas.)

rozdział 85219

§ 4300 kwota 6.110,00 złw związku z korektą planu dochodów zwiększono plan wydatków o kwotę 6.110,00 zł z przeznaczeniem na zakup usług pozostałych.

Dokonano przesunięcia środków:

§ 4700 szkolenie pracowników kwota 390,00 złpowyższe przesunięcie wynika z konieczności płacenia szkoleń pracowników.

rozdział 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

§ 4410 kwota 1.500,00 zł

§ 4170 kwota 5.000,00 zł

W związku z korektą planu dochodów zwiększono plan wydatków o kwotę 1.500,00 zł
z przeznaczeniem na podróże służbowe krajowe i o kwotę 5.000,00 zł z przeznaczeniem na wynagrodzenia bezosobowe wraz z pochodnymi.

Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

rozdział 90002 Gospodarka odpadami

§ 4300 kwota 85 271,00 zł

Dotację przeznaczona zostanie na wykonanie zadania pn. "Demontaż, transport i unieszkodliwienie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Gruta".

Dokonano przesunięcia środków w rozdziale 90002 Gospodarka odpadami kwoty 32 460,00 zł (wynagrodzenia i pochodne) do paragrafu 4300 Zakup usług pozostałych w celu zabezpieczenia środków.

Dział 600 - Transport i łączność

rozdział 60016§ 4300 kwota + 6 700,00 zł

Dział 750 - Administracja publiczna

rozdział 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego § 4210 kwota -3 000,00 zł

rozdział 75095 Pozostała działalność § 4210 kwota -3 700,00 zł

Sołectwo Słup dokonało zmiany w funduszu sołeckim. W celu zapewnienia środków dokonano przesunięcia w odpowiednich działach i rozdziałach.


Dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

rozdział 92109§ 4210 kwota + 3 000,00 zł

Dział 926 - Kultura fizyczna

rozdział 92605 § 4300 kwota -3 000,00 zł

Sołectwo Mełno Cukrownia dokonało zmiany w funduszu sołeckim. W celu zapewnienia środków dokonano przesunięcia w odpowiednich działach i rozdziałach.

rozdział 85212 Świadczenia rodzinne… (własne)

Dokonano przesunięcia środków:

- § 4300 zakup usług pozostałych - 319,00 zł

- § 4700 szkolenie pracowników + 319,00 zł

Powyższe przesunięcia wynikają z konieczności płacenia szkoleń pracowników.

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

Eksperci portalu infor.pl

Plantronics

Plantronics jest pionierem technologii audio i liderem rynku rozwiązań komunikacyjnych.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »