| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr 1/15 Zarządu Związku Gmin Ziemi Kujawskiej w Aleksandrowie Kujawskim

z dnia 31 marca 2015r.

w sprawie sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Związku Gmin Ziemi Kujawskiej zs. w Aleksandrowie Kujawskim za rok 2014

Na podstawie art. 267 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 ze zm.) oraz art. 30 ust. 2 pkt. 4, art. 42, art. 61 ust. 2 w związku z art. 73a ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U z 2013 r. poz. 594 ze zm.).

Zarząd Związku uchwala, co następuje:

§ 1. Realizując uchwałę nr XII/47/13 Zgromadzenia Związku Gmin Ziemi Kujawskiej zs. w Aleksandrowie Kujawskim z dnia 30.12.2013r. w sprawie uchwalenia budżetu Związku Gmin Ziemi Kujawskiej na rok 2014, Zarząd Związku przedstawia sprawozdanie roczne z wykonania budżetu za rok 2014 następująco:

1) Dochody budżetu zrealizowano w wysokości 2 106 479,60 zł, tj. 96,60 % planowanych dochodów ogółem (pl. 2 180 552,00 zł) w tym:

a) dochody majątkowe - 1 755 696,52 zł,

b) dochody bieżące - 350 783,08 zł.

2) Wydatki budżetowe zrealizowano w wysokości 395 056,83 zł, tj. 21,18 % planowanych wydatków ogółem (pl. 1 865 432,00 zł) w tym:

a) wydatki majątkowe - 229 956,12 zł,

b) wydatki bieżące - 165 100,71 zł.

3) Rok budżetowy zamknął się nadwyżką budżetową w kwocie 1 711 422,77 zł.

4) Spłacono raty kredytu w wysokości 74 000,00 zł.

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko Pomorskiego.

Przewodniczący Zarządu Związku Gmin Ziemi Kujawskiej w Aleksandrowie Kujawskim


Ryszard Borowski


Wójt Gminy Zakrzewo


Artur Nenczak


Wójt Gminy Waganiec


Piotr Kosik


Załącznik do Uchwały Nr 1/15
Zarządu Związku Gmin Ziemi Kujawskiej w Aleksandrowie Kujawskim
z dnia 31 marca 2015 r.

Sprawozdanie z wykonania budżetu Związku Gmin Ziemi Kujawskiej za rok 2014.

Budżet ZGZK na rok 2014 uchwalony został dnia 30.12.2013r., uchwałą nr XII/47/13 Zgromadzenia ZGZK. Po stronie dochodów plan wynosił 2.180.552,00 zł. Natomiast po stronie wydatków plan ustalono w wysokości 1.865.432,00 zł. Zaplanowano nadwyżkę budżetową w wysokości 315.120,00 zł, którą planowano przeznaczyć na spłatę kredytu w wysokości 74.000,00 zł oraz kwotę 241.120,00 zł na zadania przyszłych okresów. W roku 2014 Zgromadzenie wprowadziło 4 zmiany w budżecie ZGZK uchwałami: nr XIII/51/14 z dnia 17.02.2014r., nr XIV/55/14 z dnia 10.03.2014r., nr XV/59/14 z dnia 11.06.2014r., nr XVI/62/14 z dnia 30.09.2014r. Natomiast Zarząd Związku dokonał 1 zmiany uchwałą: nr 24/14 z dnia 22.10.2014r. Realizacja budżetu za rok 2014 przedstawiała się następująco:

DOCHODY

Plan dochodów zrealizowano w wysokości 2.106.479,60 zł co stanowiło 96,60 % planu dochodów ogółem (pl.2.180.552,00 zł). Źródłami dochodów budżetowych ZGZK były:

1) Wpłaty czynszu za wydzierżawienie spółce PUP "EKOSKŁAD" w Służewie ruchomości w wysokości 24.000,00 zł co stanowi 40% planowanych dochodów z tego tytułu (pl.60.000,00 zł). Zaległości spółki PUP "EKOSKŁAD" wynoszą 36.000,00 zł;

2) Dochody z tytułu składek członkowskich wynosiły 168.386,46 zł tj.97,38 % zaplanowanych dochodów z tego tytułu (pl.172.909,00 zł). Gmina miejska Nieszawa nie wpłaciła składek członkowskich na kwotę 4.525,00 zł, gmina Bądkowo ma nadpłatę 2,45 zł;

3) Wpływy z różnych dochodów związanych ze zwrotem podatku VAT od towarów i usług wyniosły 91.568,00 zł tj. 100 % planu (pl.91.568,00 zł);

4) Dochody z tytułu odsetek od środków na koncie ZGZK wyniosły 22.148,73 zł (pl.300,00 zł);

5) Wpływy z rozliczeń z gminą miejską Nieszawa dotyczące odsetek od kredytu i prowizji bankowych wyniosły 44.642,99 zł tj. 100% planu (pl.44.642,99 zł), (Płatności dokonała spółka Magellan S.A.);

6) Wpłaty gmin na zadanie inwestycyjne pn."Budowa ścieżek rowerowych na terenie gmin należących do ZGZK" zostały zrealizowane w 2014r.w kwocie 415.681,21 zł co stanowi 88,24 % planu dochodów z tego tytułu (pl.471.105,00 zł) Natomiast Urząd Marszałkowski w Toruniu przekazał dofinansowanie ze środków europejskich w wysokości 1.340.015,31 zł, co stanowi 100 % planu dochodów z tego tytułu (pl.1.340.015,00 zł). Inwestycja pn. "Budowa ścieżek rowerowych na terenie gmin należących do ZGZK" współfinansowana jest z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Osi priorytetowej 1. Rozwój infrastruktury technicznej; Działania 1.1. Infrastruktura drogowa Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2007-2013. Umowa nr WPW.I.3043-1-5-425/2010 o dofinansowanie w formie zaliczki i refundacji Projektu podpisana została w dniu 25 sierpnia 2010r. Całkowita wartość projektu wynosi 5.460.505,87 zł w tym dofinansowanie ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w kwocie nie większej niż 3.997.116,01 zł. W 2014r. inwestycja została ukończona, lecz rozliczenie końcowego wniosku o płatność przez Urząd Marszałkowski nastąpiło w I kw. 2015r.

WYDATKI

Plan wydatków zrealizowano w wysokości 395.056,83 zł co stanowiło 21.18 % planowanych wydatków ogółem (pl.1.865.432,00 zł). Realizacja wydatków przedstawia się następująco:

1) W dziale "Administracja publiczna" wydatki wykonano w wysokości 151.622,76 zł stanowiły 87,62 % planu wydatków (pl.173.050,00 zł) tego działu i obejmowały:

a) wydatki na rzecz osób fizycznych związane z wypłatą diet przedstawicielom za udział w Zgromadzeniu, członkom komisji oraz Przewodniczącemu i Zastępcy Przewodniczącego Zarządu w wysokości 13.170,00 zł (pl.13.750,00 zł),

b) wydatki na wynagrodzenia osobowe brutto oraz dodatkowe wynagrodzenia roczne wyniosły 65.811,89 zł dotyczyły wynagrodzeń dla pracowników ZGZK (pl.74.500,00 zł),

c) składki ZUS od pracodawcy oraz Fundusz Pracy wyniosły 14.527,44 zł (pl.16.200,00 zł),

d) wydatki związane z zakupami bieżącymi (art. spożywcze, art. chemiczne, papier) wyniosły 4.612,71 zł (pl.6.500,00 zł),

e) wynagrodzenia bezosobowe dotyczące umów - zleceń (obsługa prawna, obsługa informatyczna) wyniosły 18.000,00 zł (pl.17.019,00 zł),

f) wydatki na usługi remontowe zrealizowano w kwocie 904,00 zł dotyczyły konserwacji kserokopiarki (pl.1.360,00 zł),

g) wydatki na usługi internetowe (abonament za internet) zrealizowano w wysokości 539,88 zł (pl.1.000,00 zł),

h) wydatki na delegacje służbowe wyniosły 2.697,37 zł dotyczyły wyjazdów pracowników biura i Przewodniczącego Zarządu (pl.3.000,00 zł),

i) odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych wyniosły 1.509,62 zł (pl.2.600,00 zł),

j) wydatki na szkolenia pracowników wyniosły 662,00 zł (pl.3.800,00 zł),

k) opłaty za rozmowy telefonii stacjonarnej wyniosły 1.259,84 zł (pl.2.000,00 zł),

l) zakup usług pozostałych oraz opłaty, czynsze i składki wyniosły 28.909,01 zł (pl.30.140,00 zł).

2) W dziale "Różne rozliczenia" wydatki wyniosły 12.807,27 zł co stanowiło 43,83% planu (pl.29.222 zł) i dotyczyły:

- podatek VAT płatny do Urzędu Skarbowego 10.100,00 zł,

- koszty zawarcia umowy z Magellan S.A. 2.707,27 zł.

3) W dziale "Obsługa długu publicznego" wydatki wyniosły 670,68 zł co stanowiło 19,16 % planu (pl.3.500,00 zł):

- odsetki i prowizje od kredytu na wkład własny Nieszawy 670,68 zł.

4) W dziale "Drogi publiczne gminne" wydatkowano kwotę 229.956,12 zł co stanowiło 13,87 % planu (pl.1.657.460,00 zł).

Prowadzona inwestycja pn. "Budowa ścieżek rowerowych na terenie gmin należących do ZGZK" obejmowała wydatki związane z robotami końcowymi budowy ścieżek rowerowych na terenie 6 gmin należących do ZGZK, w tym:

- wydatki ze środków pochodzących z budżetów gmin uczestniczących w inwestycji to kwota 229.956,12 zł.

Nie zrealizowano wydatków związanych ze zwrotem do gmin dofinansowania z Urzędu Marszałkowskiego z uwagi na niezakończoną procedurę rozliczeniową ostatniego wniosku o płatność z Urzędu Marszałkowskiego. Ostateczne rozliczenie nastąpiło w I kwartale 2015r.

Wykonanie budżetu za rok 2014 zamknięto nadwyżką budżetową w wysokości 1.711.422,77 zł przy planowanej nadwyżce w kwocie 315.120,00 zł.

W roku 2014 spłacono raty kredytu w łącznej wysokości 74.000,00 zł.

- KBS Aleksandrów Kujawski, kredyt na wkład własny Nieszawy w budowie ścieżki rowerowej 74.000,00 zł.

Na dzień 31.12.2014r. Związek Gmin Ziemi Kujawskiej nie posiadał zobowiązań wymagalnych. Należności wymagalne wynosiły 40.525,00 zł, i dotyczyły należności z tytułu czynszu dzierżawnego od spółki PUP "EKOSKŁAD" w kwocie 36.000,00 zł oraz braku wpłaty składki członkowskiej przez gminę miejską Nieszawa w kwocie 4.525,00 zł, a należności niewymagalne 143.067,00 zł i dotyczyły rozliczeń z Urzędem Marszałkowskim - 143.067,00 zł w związku z budową ścieżek rowerowych.

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Małopolski Instytut Studiów Podatkowych

Doradztwo podatkowe, rachunkowość, audyt, obsługa i pomoc w trakcie postępowań z organami podatkowymi

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »