| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr VI/29/2015 Rady Gminy Świekatowo

z dnia 13 maja 2015r.

w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu ogólnego zagospodarowania przestrzennego gminy Świekatowo dla działki nr 116 położonej w miejscowości Jania Góra, gmina Świekatowo

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r. poz. 594, 1318, z 2014 r. poz. 379, 1072) oraz art. 20 ust 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2015 r. poz. 199, 443)

Rozdział 1.
Przepisy ogólne

§ 1. 1. Zgodnie z uchwałą Nr X/60/2011 Rady Gminy Świekatowo z dnia 20 października 2011 roku w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu ogólnego zagospodarowania przestrzennego gminy Świekatowo dla działki nr 116 położonej w miejscowości Jania Góra, gmina Świekatowo, po stwierdzeniu zgodności ze Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Świekatowo (Uchwała XXX/143/09 Rady Gminy Świekatowo z dnia 18.09.2009 r.) uchwala się miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego terenów położonych w obrębie miejscowości Jania Góra w gminie Świekatowo, zwany dalej planem.

2. Integralnymi częściami uchwały są następujące załączniki:

1) rysunek planu miejscowego w skali 1: 1 000 - załącznik nr 1;

2) rozstrzygnięcie Rady Gminy Świekatowo o sposobie realizacji, zapisanych w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej, które należą do zadań własnych gminy oraz zasadach ich finansowania - załącznik nr 2;

3) rozstrzygnięcie Rady Gminy Świekatowo o sposobie rozpatrzenia uwag wniesionych do projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego - załącznik nr 3.

3. Następujące oznaczenia graficzne na rysunkach planu są obowiązującymi ustaleniami planu:

1) granica obszaru objętego planem;

2) linie rozgraniczające tereny o różnym przeznaczeniu lub różnych zasadach zagospodarowania;

3) przeznaczenie terenu oznaczone numerem porządkowym i symbolem literowym;

4) nieprzekraczalne linie zabudowy;

5) strefa "B" ochrony konserwatorskiej;

6) linie wymiarowe.

4. Pozostałe oznaczenia nie wymienione w ust. 3 są oznaczeniami informacyjnymi lub wskazującymi stan prawny.

§ 2. 1. Ilekroć w uchwale jest mowa o:

1) uchwale - należy przez to rozumieć niniejszą uchwałę;

2) ustawie - należy przez to rozumieć ustawę z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2015 r. poz. 199, 443);

3) rysunku planu - należy przez to rozumieć część graficzną planu stanowiącą załącznik nr 1 do uchwały;

4) przepisach odrębnych - należy przez to rozumieć akty prawne o charakterze powszechnie obowiązującym, tj. ustawy i akty wydane na ich podstawie, rozporządzenia wojewody, uchwały jednostek samorządu terytorialnego, a w szczególności te akty, które wymienia się w podstawach prawnych opracowania niniejszego planu;

5) terenie - należy przez to rozumieć część obszaru planu wyznaczoną na rysunku planu liniami rozgraniczającymi, o określonym rodzaju przeznaczenia, posiadającą symbol i przypisane do niego ustalenia;

6) symbolu terenu - należy przez to rozumieć oznaczenie poszczególnych terenów wydzielonych liniami rozgraniczającymi, posiadających numer porządkowy i symbol literowy;

7) linii rozgraniczającej tereny o różnym przeznaczeniu lub różnych zasadach zagospodarowania - należy przez to rozumieć linię wyznaczającą podziały obszaru objętego planem na tereny o różnym przeznaczeniu, lub różnych zasadach zagospodarowania;

8) nieprzekraczalnej linii zabudowy - należy przez to rozumieć linię wyznaczoną na rysunku planu, poza którą nie należy realizować budynków; linia ta nie odnosi się do powierzchni zjazdów, placów, pochylni, itp. oraz ogrodzeń, małej architektury, urządzeń infrastruktury technicznej, a także elementów budynków takich jak schody, balkony, wykusze, podcienie, itp.;

2. Pojęcia występujące w niniejszej uchwale, nie wyjaśnione w ust. 1, należy interpretować zgodnie z definicjami przyjętymi w ustawie o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym oraz z definicjami wynikającymi z Polskich Norm i przepisów odrębnych.

§ 3. Ustala się przeznaczenie terenów wyznaczonych liniami rozgraniczającymi i oznaczonych symbolem przeznaczenia zgodnie z rysunkiem planu:

1) UP - teren zabudowy usług publicznych;

2) KDW - teren drogi wewnętrznej;

3) KP - teren komunikacji - parkingu.

§ 4. Zasady ochrony i kształtowania ładu przestrzennego:

1) lokalizacja zabudowy wyłącznie w obrębie części działki ograniczonej nieprzekraczalnymi liniami zabudowy, według rysunku planu z zachowaniem określonych odległości od granic działek, zgodnie z przepisami odrębnymi;

2) obowiązuje zakaz lokalizowania obiektów tymczasowych i prowizorycznych, nie związanych z realizacją inwestycji docelowych; poza obiektami tymczasowymi służącymi realizacji inwestycji docelowej w czasie ważności pozwolenia na budowę;

3) nie dopuszcza się wykonania ogrodzeń pełnych z prefabrykatów betonowych.

§ 5. Zasady ochrony środowiska, przyrody i krajobrazu kulturowego:

1) w granicach obszaru objętego planem nie występują formy ochrony przyrody objęte ochroną na podstawie przepisów odrębnych;

2) zakazuje się lokalizacji przedsięwzięć mogących potencjalnie i zawsze znacząco oddziaływać na środowisko z wyłączeniem obiektów i urządzeń infrastruktury technicznej.

§ 6. Zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków oraz dóbr kultury współczesnej:

1) na terenach w granicach opracowania planu nie odnotowano występowania stanowisk archeologicznych o wartości kulturowej ani obiektów zabytkowych podlegających ochronie;

2) część obszaru objętego planem położona jest w granicach obszaru historycznej wsi Jania Góra, wpisanego do ewidencji zabytków i objętego strefą "B" ochrony konserwatorskiej zgodnie
z rysunkiem planu, w strefie tej ustala się:

a) zachowanie historycznego układu zabudowy (linii zabudowy, proporcji gabarytów
i wysokości, podziałów historycznych), wkomponowane w krajobraz naturalny,

b) nowa zabudowa winna nawyzywać do zabudowy historycznej w zakresie gabarytów (wysokości, szerokości elewacji), kształtu i pokrycia dachów, kolorystyki elewacji.

§ 7. Wymagania dotyczące wymagań wynikających z potrzeb kształtowania przestrzeni publicznej:

- na obszarze objętym planem nie znajdują się obszary przestrzeni publicznej w rozumieniu obowiązujących przepisów.

§ 8. Granice i sposoby zagospodarowania terenów i obiektów podlegających ochronie, ustalonych na podstawie przepisów odrębnych, w tym terenów zagrożonych osuwaniem się mas ziemnych:

1) Na obszarze objętym planem nie występują:

a) tereny górnicze,

b) tereny narażone na niebezpieczeństwo powodzi,

c) tereny zagrożone osuwaniem się mas ziemnych,

d) nieruchomości uznane za niezbędne na cele obronności państwa oraz obiekty ważne i szczególnie ważne dla bezpieczeństwa i obronności państwa określone odrębnymi przepisami,

e) tereny wymagające przekształceń i rekultywacji,

f) tereny rehabilitacji istniejącej zabudowy i infrastruktury technicznej,

g) tereny służące realizacji imprez masowych.

§ 9. Zasady kształtowania zabudowy oraz wskaźniki zagospodarowania terenu:

- określono w ustaleniach szczegółowych.

§ 10. Szczegółowe zasady i warunki scalania i podziału nieruchomości:

- nie występuje potrzeba określenia.

§ 11. Zasady podziału nieruchomości:

- określono w ustaleniach szczegółowych.

§ 12. Ustalenia dotyczące szczególnych warunków zagospodarowania terenów oraz ograniczenia w ich użytkowaniu, w tym zakaz zabudowy:

- nie występuje potrzeba określenia.

§ 13. 1. Ustalenia dotyczące zasad modernizacji, rozbudowy i budowy systemów komunikacji i infrastruktury technicznej:

1) w zakresie modernizacji, budowy i rozbudowy systemów komunikacji:

- w liniach rozgraniczających drogi dopuszcza się realizację chodników, infrastruktury technicznej i komunikacyjnej, w tym obiektów i urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego, zgodnie z przepisami odrębnymi;

2) w zakresie zaopatrzenia w wodę:

a) w granicach planu ustala się budowę, rozbudowę i przebudowę sieci wodociągowej,

b) ustala się włączenie projektowanej zabudowy do sieci wodociągowej;

3) w zakresie gospodarki ściekami sanitarnymi:

a) ustala się odprowadzanie ścieków bytowych do zbiorczej kanalizacji sanitarnej,

b) obowiązuje zakaz wprowadzania nieoczyszczonych ścieków do wód powierzchniowych lub do gruntu oraz tworzenia i utrzymywania otwartych kanałów ściekowych,

c) odprowadzanie wód deszczowych z terenów zabudowy na teren własnej działki,

d) wody opadowe i roztopowe z terenu 3KP przed wprowadzeniem do gruntu należy podczyścić w urządzeniach do tego przystosowanych,

e) ustala się nakaz kształtowania powierzchni działek budowlanych w sposób zabezpieczający sąsiednie tereny przed spływem wód opadowych,

f) w granicach planu dopuszcza się budowę, rozbudowę i przebudowę sieci kanalizacyjnych;

4) w zakresie elektroenergetyki:

a) ustala się zasilanie projektowanej zabudowy poprzez istniejącą sieć elektroenergetyczną średniego napięcia zlokalizowaną na obszarze planu,

b) dopuszcza się budowę, rozbudowę i przebudowę sieci elektroenergetycznej średniego napięcia,

c) od linii 15kV wyznacza się strefę ochronną w szerokości 6,5m od osi linii,

d) w strefie ochronnej od linii 15kV obowiązuję zakaz realizacji obiektów budowlanych przeznaczonych na stały pobyt ludzi,

e) w przypadku przebudowy napowietrznej linii 15kV na podziemną nie obowiązują ustalania dla §13 ust. 1 pkt 4 lit c i d,

f) na całym obszarze planu dopuszcza się realizacje słupowych stacji transformatorowych;

5) w zakresie zasilania w ciepło:

- ustala się obowiązek projektowania i realizacji w obiektach budowlanych niskoemisyjnych źródeł energii cieplnej;

6) w zakresie zaopatrzenia w gaz:

a) ustala się zaopatrzenie w gaz z indywidualnych źródeł,

b) dopuszcza się budowę sieci gazowej;

7) w zakresie infrastruktury telekomunikacyjnej:

a) dopuszcza się podłączenie terenów objętych opracowaniem do istniejących sieci telekomunikacyjnych zlokalizowanych poza granicami obszaru objętego planem,

b) dopuszcza się budowę, rozbudowę i przebudowę sieci i urządzeń telekomunikacyjnych,

c) linie telekomunikacyjne prowadzić w liniach rozgraniczających projektowanych dróg,

d) w uzasadnionych przypadkach dopuszcza się budowę linii telekomunikacyjnych poza liniami rozgraniczającymi dróg,

e) sieci telekomunikacyjne należy realizować jako podziemne;

8) w zakresie gospodarki odpadami:

a) odpady komunalne należy gromadzić w pojemnikach sytuowanych na terenie własnej posesji,

b) obowiązuje wyznaczenie miejsc na pojemniki służące do czasowego gromadzenia odpadów stałych oraz prawidłowe zagospodarowanie tych odpadów,

c) odpady należy wywozić na składowisko odpadów, zgodnie z obowiązującymi przepisami odrębnymi oraz uchwalonymi przepisami lokalnymi.

2. Na całym obszarze objętym planem dopuszcza się lokalizację sieci infrastruktury technicznej wraz z urządzeniami towarzyszącymi takie jak sieci wodociągowe, kanalizacyjne, gazociągi, kablowe i napowietrzne linie elektroenergetyczne, stacje transformatorowe, przepompownie ścieków i inne.

§ 14. Sposób i termin tymczasowego zagospodarowania, urządzania i użytkowania terenów:

- określono w ustaleniach szczegółowych.

§ 15. Stawki procentowe, na podstawie których ustala się opłatę, o której mowa w art. 36 ust. 4 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym:

- określono w ustaleniach szczegółowych.

Rozdział 2.
Ustalenia szczegółowe

§ 16. Obowiązują ustalenia szczegółowe odnoszące się do przeznaczenia i sposobu zagospodarowania terenu oznaczonego na rysunku planu symbolem 1UP:

1) przeznaczenie: teren zabudowy usług publicznych;

2) zasady kształtowania zabudowy oraz wskaźniki zagospodarowania terenu:

a) intensywność zabudowy jako wskaźnik powierzchni całkowitej zabudowy w odniesieniu do powierzchni działki budowlanej wynosić powinna od 0,02 do 0,4;

b) wysokość zabudowy maksymalnie do dwóch kondygnacji nadziemnych (w tym poddasze użytkowe), lecz nie więcej niż 12,0 m do kalenicy;

c) dla dachów dwu- lub wielospadowych obowiązuje stosowanie pokrycia ceramicznego lub naśladującego ceramiczne w odcieniach koloru czerwonego lub brązowego;

d) wymóg stosowania jednolitego materiału pokrycia dachów dla wszystkich budynków w obrębie jednej działki;

e) sytuowanie budynku główną kalenicą równolegle do frontu działki;

f) w elewacjach budynku stosować materiały tradycyjne takie jak cegła ceramiczna, cegła klinkierowa, kamień, drewno, tynki w barwach pastelowych;

g) dopuszcza się podpiwniczenie budynku;

h) maksymalna powierzchnia zabudowy nie powinna być większa niż 60% powierzchni działki budowlanej;

i) minimalny udział powierzchni biologicznie czynnej nie powinien być mniejszy niż 40% powierzchni działki budowlanej;

j) maksymalna wysokość ogrodzenia działki przy drogach publicznych i wewnętrznych 1,5 m nad poziomem terenu;

k) dopuszcza się lokalizację obiektów sportowych, urządzeń rekreacji, małej architektury, wiat, pieców chlebowych oraz innych obiektów związanych z przeznaczeniem tego terenu itp.;

l) dopuszcza się lokalizację ciągów pieszych;

m) lokalizacja budynków wyłącznie w obrębie części działki ograniczonej maksymalnymi nieprzekraczalnymi liniami zabudowy, z zachowaniem właściwych odległości od granic działek sąsiednich;

n) zakazuje się realizacji wolnostojącej zabudowy gospodarczej i garażowej;

o) ustala się obowiązek wprowadzenia elementów rozdzielających strefy ruchu pieszego i kołowego;

3) ustalenia dotyczące zasad modernizacji, rozbudowy i budowy systemów komunikacji:

a) dostępność komunikacyjna terenu oznaczonego symbolem 1UP z drogi wewnętrznej oznaczonej na rysunku planu symbolem 2KDW.

b) dla obiektów usług publicznych należy zabezpieczyć odpowiednią liczbę miejsc do parkowania:

- minimum 3 miejsce do parkowania na 100 m2powierzchni użytkowej usług;

- minimum 1 miejsce do parkowania dla pojazdów zaopatrzonych w kartę parkingowa na każde 10 miejsc do parkowania, nie mniej niż 1 w ramach parkingu.

4) zasady podziału nieruchomości:

a) minimalna powierzchnia działki - 800m2,

b) dopuszcza się łączenie wydzielonych działek, w celu realizacji jednej inwestycji na większej powierzchni, pod warunkiem zachowania ustaleń podjętych w niniejszej uchwale,

5) sposób i termin tymczasowego zagospodarowania, urządzania i użytkowania terenów:

- do czasu realizacji ustaleń niniejszego planu dopuszcza się dotychczasowe użytkowanie terenów objętych planem;

6) stawka procentowa, na podstawie których ustala się opłatę, o której mowa w art. 36 ust.4 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym:

- ustala się stawkę 30% wzrostu wartości nieruchomości.

§ 17. Obowiązują ustalenia szczegółowe odnoszące się do przeznaczenia i sposobu zagospodarowania terenu oznaczonego na rysunku planu symbolem 2KDW:

1) przeznaczenie: tereny dróg wewnętrznych;

2) zasady ochrony i kształtowania ładu przestrzennego:

- szerokość drogi w liniach rozgraniczających zgodnie z rysunkiem planu;

3) zasady kształtowania zabudowy oraz wskaźniki zagospodarowania terenu:

- nie występuje potrzeba określenia;

4) ustalenia dotyczące zasad modernizacji, rozbudowy i budowy systemów komunikacji:

- nie występuje potrzeba określenia;

5) zasady podziału nieruchomości:

- nie występuje potrzeba określenia;

6) sposób i termin tymczasowego zagospodarowania, urządzania i użytkowania terenu:

- do czasu realizacji ustaleń niniejszego planu dopuszcza się dotychczasowe użytkowanie terenów objętych planem;

7) stawka procentowa, na podstawie których ustala się opłatę, o której mowa w art. 36 ust. 4 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym:

- ustala się stawkę 1% wzrostu wartości nieruchomości.

§ 18. Obowiązują ustalenia szczegółowe odnoszące się do przeznaczenia i sposobu zagospodarowania terenu oznaczonego na rysunku planu symbolem 3KP:

1) przeznaczenie: teren komunikacji - parking

2) zasady kształtowania zabudowy oraz wskaźniki zagospodarowania terenu:

a) maksymalną i minimalną intensywność zabudowy - 0,01 - 0,2,

b) minimalny udział powierzchni biologicznie czynnej - 10% działki budowlanej,

c) parametry zabudowy obiektów:

- wysokość zabudowy - do 1 kondygnacji nadziemnych, nie więcej niż 4,0 m,

- dachy płaskie.

d) ustala się realizację minimum 1 miejsca do parkowania dla pojazdów zaopatrzonych w kartę parkingowa na każde 15 miejsc do parkowania jednak nie mniej niż 2 w obrębie całego parkingu.

3) ustalenia dotyczące zasad modernizacji, rozbudowy i budowy systemów komunikacji:

- powierzchnie parkingów wykonać jako utwardzonych, nieprzepuszczalnych;

4) zasady podziału nieruchomości:

- nie ustala się;

5) sposób i termin tymczasowego zagospodarowania, urządzania i użytkowania terenu:

- do czasu realizacji ustaleń niniejszego planu dopuszcza się dotychczasowe użytkowanie terenów objętych planem;

6) stawka procentowa, na podstawie których ustala się opłatę, o której mowa w art. 36 ust. 4 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym:

- ustala się stawkę 5% wzrostu wartości nieruchomości.

Rozdział 3.
Przepisy końcowe

§ 19. Wykonanie niniejszej uchwały powierza się Wójtowi Gminy Świekatowo.

§ 20. Traci moc miejscowy plan ogólny zagospodarowania przestrzennego Gminy Świekatowo zatwierdzony uchwałą nr III/14/98 Rady Gminy Świekatowo z dnia 14 grudnia 1998 r., dla terenu o którym mowa w §1 ust 1.

§ 21. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dnia od jej ogłoszenia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego.

§ 22. Uchwała o której mowa w §1, podlega publikacji na stronie internetowej Gminy Świekatowo.

Przewodniczący Rady Gminy


Ewelina LedzińskaZałącznik Nr 1 do Uchwały Nr VI/29/2015
Rady Gminy Świekatowo
z dnia 13 maja 2015 r.
Zalacznik1.pdf


Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr VI/29/2015
Rady Gminy Świekatowo
z dnia 13 maja 2015 r.

Rozstrzygnięcie Rady Gminy Świekatowo o sposobie realizacji, zapisanych w zmianie miejscowego planu ogólnego zagospodarowania przestrzennego gminy Świekatowo dla działki nr 116 położonej w miejscowości Jania Góra, gmina Świekatowo inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej, które należą do zadań własnych gminy oraz zasadach ich finansowania

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (jt. Dz. U. z 2012 r., poz. 647 z poźn., zm.), określa się następujący sposób realizacji oraz zasady finansowania inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej, które należą do zadań własnych gminy.

§ 1. 1. Inwestycje z zakresu infrastruktury technicznej służące zaspokajaniu zbiorowych potrzeb mieszkańców należą, zgodnie z art. 7 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (jt. Dz. U. z 2013 r. poz. 594 z późn., zm.) do zadań własnych gminy.

2. Inwestycje z zakresu infrastruktury technicznej zapisane w planie obejmują:

1) budowę i rozbudowę sieci wodociągowej i kanalizacyjnej.

§ 2. Inwestycje z zakresu infrastruktury technicznej należące do zadań własnych gminy wymienione w ust. 2 będą wykonywane zgodnie z zasadami określonymi w planie oraz przepisami odrębnymi.


Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr VI/29/2015
Rady Gminy Świekatowo
z dnia 13 maja 2015 r.

Rozstrzygnięcie Rady Gminy Świekatowo o sposobie rozpatrzenia uwag wniesionych do projektu zmiany miejscowego planu ogólnego zagospodarowania przestrzennego gminy Świekatowo dla działki nr 116 położonej w miejscowości Jania Góra, gmina Świekatowo.

Projekt zmiany miejscowego planu ogólnego zagospodarowania przestrzennego gminy Świekatowo dla działki nr 116 położonej w miejscowości Jania Góra, gmina Świekatowo wraz z prognozą oddziaływania na środowisko został wyłożony do publicznego wglądu w dniach od ………… r. do ………….. r. Dyskusja publiczna nad przyjętymi w projekcie planu rozwiązaniami została zorganizowana w dniu ……………...r., a termin 14-tu dni od dnia zakończenia okresu wyłożenia planu upłynął dnia …………….. r.

W w/w terminie nie wpłynęły uwagi do projektu zmiany miejscowego planu ogólnego zagospodarowania przestrzennego gminy Świekatowo dla działki nr 116 położonej w miejscowości Jania Góra, gmina Świekatowo.

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Impel Facility Services spółka z o.o.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »