| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr V/33/15 Rady Gminy Osie

z dnia 13 maja 2015r.

w sprawie regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie gminy Osie

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 14a, art. 40 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U z 2013 r. poz. 594, 645 i 1318 oraz z 2014 r. poz. 379 i poz. 1072) oraz art. 90f ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty ( Dz. U. z 2004r. Nr 256 poz. 2572 z późn. zm.[1])) uchwala się, co następuje:

§ 1. 1. Uchwala się regulamin udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie gminy Osie, stanowiący załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.

2. Określa się wzór wniosku o przyznanie stypendium szkolnego (zasiłku szkolnego), za pomocą którego można ubiegać się o świadczenia, stanowiący załącznik nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 2. Traci moc uchwała Rady Gminy Osie Nr XIX/112/05 z dnia 9 marca 2005 r. w sprawie regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie gminy Osie (Dz. Urz. Województwa Kujawsko-Pomorskiego Nr 36 , poz.738)

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Osie.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego.

Przewodniczący Rady Gminy


mgr Roman Waśkowski


Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr V/33/15
Rady Gminy Osie
z dnia 13 maja 2015 r.

REGULAMIN

UDZIELANIA POMOCY MATERIALNEJ O CHARAKTERZE SOCJALNYM DLA UCZNIÓW ZAMIESZKAŁYCH NA TERENIE GMINY OSIE

Rozdział 1.
Przepisy ogólne

§ 1. Regulamin określa wysokość, formy, tryb i sposób udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym uczniom znajdującym się w trudnej sytuacji materialnej wynikającej z niskich dochodów na osobę w rodzinie.

§ 2. Pomoc materialna o charakterze socjalnym przysługuje uczniom, słuchaczom i wychowankom szkół i placówek, o których mowa w art. 90b ust. 3 i ust 4 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 Nr 256, poz. 2572 z późn. zm.), zwanej dalej "ustawą".

§ 3. Świadczeniami pomocy materialnej o charakterze socjalnym są:

1) stypendium szkolne,

2) zasiłek szkolny.

Rozdział 2.
Sposób ustalania wysokości stypendium szkolnego

§ 4. 1. Stypendium szkolne może otrzymać uczeń znajdujący się w trudnej sytuacji materialnej, wynikającej z niskich dochodów na osobę w rodzinie, w wysokości uzależnionej od skali występowania w rodzinie takich okoliczności, jak: bezrobocie, niepełnosprawność, ciężka lub długotrwała choroba, wielodzietność, brak umiejętności wypełniania funkcji opiekuńczo - wychowawczych, alkoholizm lub narkomania, a także, gdy rodzina jest niepełna lub wystąpiło zdarzenie losowe.

2. Uprawnienie ubiegania się o stypendium szkolne przysługuje, jeżeli miesięczna wysokość dochodu na osobę w rodzinie ucznia nie przekracza kwoty, o której mowa w art. 8 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2015 r. poz. 163 z późn. zm.), weryfikowanej w drodze rozporządzenia Rady Ministrów, zwaną dalej "ustawą o pomocy społecznej" - kryterium dochodowe na osobę w rodzinie uprawniające do świadczeń pieniężnych z pomocy społecznej.

§ 5. 1. Przyznane stypendium szkolne nie może być niższe miesięcznie niż 80 % kwoty, o której mowa w art. 6 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. z 2015 r. poz. 114, z późn. zm.), zwanej dalej "ustawą o świadczeniach rodzinnych" - kwota zasiłku rodzinnego na dziecko w wieku powyżej 5 roku życia do ukończenia 18 roku życia - i nie może przekraczać 200 % tej kwoty.

2. W zależności od sytuacji materialnej rodziny, w której zamieszkuje uczeń oraz od skali okoliczności, o których mowa w § 4 ust. 1 regulaminu, ustala się wysokość stypendium szkolnego miesięcznie:

1) przy miesięcznej wysokości dochodu na osobę w rodzinie ucznia do 100 zł netto -do 200 % kwoty, o której mowa w ust. 1;

2) przy miesięcznej wysokości dochodu na osobę w rodzinie ucznia powyżej 100 zł do 200 zł netto - do 150 % kwoty, o której mowa w ust. 1;

3) przy miesięcznej wysokości dochodu na osobę w rodzinie ucznia powyżej 200 zł netto do wysokości kwoty, o której mowa w § 4 ust.2 regulaminu -do 100 % kwoty, o której mowa w ust. 1.

3. W przypadku, gdy środki budżetowe gminy przeznaczone na w/w cel nie są wystarczające, gmina realizuje świadczenia w kwocie minimalnej wynikającej z art. 90d ust. 9 ustawy o systemie oświaty.

Rozdział 3.
Formy stypendium szkolnego

§ 6. Stypendium szkolne może być udzielane w formie:

1. Całkowitego lub częściowego pokrycia kosztów udziału w zajęciach edukacyjnych prowadzonych w ramach planu nauczania, jak również wykraczających poza ten plan i wyrównawczych, a także udziału w zajęciach edukacyjnych realizowanych poza szkołą, dotyczących w szczególności:

1) zakupu podręczników, lektur szkolnych, encyklopedii, słowników, programów komputerowych i innych pomocy edukacyjnych,

2) zakupu przyborów i pomocy szkolnych, tornistrów, stroju na zajęcia wychowania fizycznego oraz innego wyposażenia uczniów wymaganego przez szkołę,

3) opłat za udział w zajęciach nauki języków obcych lub w innych zajęciach edukacyjnych,

4) opłat za udział w wycieczkach szkolnych, wyjściach (wyjazdach) do kin, teatrów lub innych imprezach organizowanych przez szkołę,

2. Całkowitego lub częściowego pokrycia opłat wymaganych przez szkołę, w tym opłat czesnego w szkołach niepublicznych,

3. Całkowitego lub częściowego pokrycia kosztów związanych z pobieraniem nauki poza miejscem zamieszkania takich jak dojazdy do szkoły, opłaty za internat, opłaty za szkołę, wyżywienie, itp. przez uczniów szkół ponadgimnazjalnych oraz słuchaczy kolegiów, o których mowa w art. 90d ust. 3 ustawy o systemie oświaty.

4. Pomocy rzeczowej o charakterze edukacyjnym, w tym w szczególności zakupu podręczników, lektur szkolnych i innych książek niezbędnych do procesu edukacyjnego oraz przyborów szkolnych.

5. Świadczenia pieniężnego w przypadkach określonych w art. 90d ust. 5 ustawy, jeżeli organ przyznający stypendium uzna, że udzielenie stypendium w innych formach określonych w ustawie nie jest możliwe, a w przypadku słuchaczy kolegiów nie jest celowe.

6. Stypendium szkolne może być udzielone w jednej lub kilku formach jednocześnie.

§ 7. 1. Stypendium szkolne udzielone w formie, o której mowa w § 6 ust. 1, 2 i 3 regulaminu będzie przekazywane rodzicom, opiekunom prawnym lub pełnoletnim uczniom, jako częściowa lub całkowita refundacja kosztów, poniesionych i udokumentowanych zakupów i opłat, na podstawie oryginałów (lub poświadczonych za zgodność z oryginałem) rachunków i faktur dotyczących dofinansowanych kosztów zakupów lub opłat.

2. Stypendium szkolne udzielone w formie, o której mowa w § 6 ust. 4 regulaminu, będzie realizowane przez zakup i przekazanie (rodzicom, opiekunom prawnym lub pełnoletnim uczniom),za pokwitowaniem, przedmiotów pomocy rzeczowej.

Rozdział 4.
Tryb i sposób udzielania stypendium szkolnego

§ 8. 1. Wniosek o stypendium szkolne składa się w sekretariacie urzędu gminy w terminach określonych w art. 90 n ust. 6 ustawy o systemie oświaty.

2. Wniosek może być złożony na formularzu określonym w załączniku nr 2 do uchwały lub bez wykorzystania tego formularza, ale z zachowaniem obowiązujących elementów, o których mowa w art. 90n ust. 4 ustawy.

§ 9. 1. Do wniosku o przyznanie stypendium szkolnego należy dołączyć zaświadczenia lub oświadczenia o wysokości dochodów netto członków rodziny zamieszkujących wspólnie z uczniem, z miesiąca poprzedzającego złożenie wniosku lub w przypadku utraty dochodu z miesiąca, w którym wniosek został złożony, bez względu na tytuł i źródło ich uzyskania, a w szczególności:

1) zaświadczenia/oświadczenia o zarobkach

2) zaświadczenia o ilości hektarów przeliczeniowych lub nakaz podatkowy,

3) zaświadczenia o wysokości otrzymywanych rent, emerytur lub alimentów,

4) zaświadczenia/oświadczenia o wysokości dochodu z prowadzonej działalności gospodarczej,

5) zaświadczenia/oświadczenia o korzystaniu ze świadczeń pieniężnych z pomocy społecznej, z wyszczególnieniem rodzaju i wysokości świadczenia,

6) zaświadczenia lub oświadczenia o dochodach z pracy dorywczej,

7) zaświadczenia lub decyzje z Powiatowego Urzędu Pracy o prawie i wysokości zasiłku dla bezrobotnych lub innych świadczeń z funduszu pracy.

2. Oświadczenia, o których mowa w ust. 1 składa się pod rygorem odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych zeznań. Składający oświadczenie jest obowiązany do zawarcia w nim klauzuli następującej treści: "Jestem świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia.".

3. Do obliczenia dochodu na osobę w rodzinie, uprawniającego do ubiegania się o stypendium szkolne stosuje się zasady określone w art. 8 ust. 3-13 ustawy o pomocy społecznej.

§ 10. Stypendium szkolne przyznaje lub odmawia prawa do stypendium Wójt Gminy Osie w drodze decyzji administracyjnych.

§ 11. Stypendia szkolne przyznane w formie pieniężnej, o których mowa w § 6 regulaminu wypłacane są w kasie Banku Spółdzielczego w Osiu lub przelewem na rachunek bankowy, rodzicowi, opiekunowi prawnemu ucznia, bądź pełnoletniemu uczniowi - na których wystawiono decyzje administracyjne przyznające stypendia.

Rozdział 5.
Tryb i sposób udzielania zasiłku szkolnego

§ 12. 1. Zasiłek szkolny może być przyznany uczniowi (słuchaczowi lub wychowankowi) znajdującemu się przejściowo w trudnej sytuacji materialnej, wyłącznie z powodu zdarzenia losowego.

2. Zasiłek szkolny może być przyznany jeden raz w stosunku do jednego zdarzenia losowego.

3. Zasiłek szkolny może być przyznawany w formie świadczenia pieniężnego na pokrycie wydatków związanych z procesem edukacyjnym lub w formie pomocy rzeczowej o charakterze edukacyjnym, raz lub kilka razy w roku szkolnym, niezależnie od otrzymywanego stypendium szkolnego.

4. Wysokość zasiłku szkolnego nie może przekroczyć jednorazowo kwoty stanowiącej pięciokrotność kwoty, o której mowa w art. 6 ust. 2 pkt 2 ustawy o świadczeniach rodzinnych - zasiłek rodzinny na dziecko w wieku powyżej 5 roku życia do ukończenia 18 roku życia.

5. Przy ustalaniu wysokości zasiłku szkolnego bierze się pod uwagę ocenę skutków zdarzenia losowego i sytuację materialną rodziny, w której zamieszkuje uczeń.

6. Zasiłek szkolny wypłaca się bez względu na wysokość dochodu w rodzinie.

7. Nie wymaga się udokumentowania poniesionych kosztów związanych z procesem edukacyjnym.

8. O zasiłek szkolny można się ubiegać na wniosek, złożony w sekretariacie urzędu gminy, w terminie nie dłuższym niż dwa miesiące od wystąpienia zdarzenia losowego uzasadniającego przyznanie zasiłku.

Rozdział 6.
Przepisy końcowe

§ 13. Postępowanie w sprawie przyznania świadczenia pomocy materialnej z urzędu uwarunkowane jest wyrażeniem zgody strony na wszczęcie tego postępowania.

§ 14. 1. Stypendium szkolne wstrzymuje się lub cofa, jeżeli:

1) dochód na osobę w rodzinie przekroczy kwotę, o której mowa w § 4 ust. 2 regulaminu,

2) uczeń przerwał naukę lub został skreślony z listy uczniów szkoły,

3) uczeń otrzymał inne stypendium o charakterze socjalnym ze środków publicznych, które łącznie ze stypendium szkolnym przekracza kwoty, o których mowa w art. 90d ust. 13 ustawy o systemie oświaty,

4) uczeń zmienił miejsce zamieszkania - poza obszar gminy Osie.

2. Rodzice ucznia otrzymującego stypendium, opiekunowie prawni, pełnoletni uczeń lub dyrektor szkoły albo ośrodka, do których uczęszcza uczeń, słuchacz lub wychowanek, są obowiązani w terminie 7 dni zawiadomić organ przyznający stypendium o wystąpieniu przyczyn wstrzymania lub cofnięcia stypendium, o których mowa w ust. 1.

3. Decyzje w sprawie wstrzymania, cofnięcia stypendium lub zwrotu nienależnie pobranego stypendium bądź odstąpienia od żądania zwrotu, wydaje Wójt Gminy Osie.

4. W przypadku niedostarczenia dokumentów stanowiących podstawę wypłaty stypendium w formie pokrycia kosztów udziału ucznia w zajęciach edukacyjnych, o których mowa w § 7 ust. 1 regulaminu, wójt gminy wydaje decyzję o wygaśnięciu decyzji przyznającej stypendium, w trybie art. 162 Kodeksu postępowania administracyjnego.


Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr V/33/15
Rady Gminy Osie
z dnia 13 maja 2015 r.
Zalacznik2.pdf

wniosek


Uzasadnienie

Utworzenie nowej uchwały w sprawie regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie gminy Osie podyktowane jest zmianą sytuacji zarówno faktycznej , jak i prawnej w tym zakresie w ciągu 10 lat od podjęcia poprzedniej uchwały. W nowym stanie prawnym nie jest wymagana już opinia dyrektora szkoły, większą rolę odgrywają także oświadczenia o sytuacji materialnej rodziny, obwarowane ostrzeżeniem o odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych zeznań.

Mając powyższe na uwadze podjęcie niniejszej uchwały jest uzasadnione.


[1]) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2004r., Nr 256, poz. 2572, Nr 273, poz. 2703, Nr 281, poz. 2781, z 2005 r., Nr 17, poz. 141, Nr 94, poz. 788, Nr 122, poz. 1020, Nr 131, poz. 1091, Nr 167, poz. 1400, Nr 249, poz. 2104, z 2006 r. Nr 144, poz. 1043, Nr 208, poz. 1532, Nr 227, poz. 1658, z 2007 r. Nr 42, poz. 273, Nr 80, poz. 542, Nr 115, poz. 791, Nr 120, poz. 818, Nr 180, poz. 1280, Nr 181, poz. 1292, z 2008 r. Nr 70, poz. 416, Nr 145, poz. 917, Nr 216, poz. 1370, Nr 235, poz. 1618, z 2009 r. Nr 6, poz. 33, Nr 31, poz. 206, Nr 56, poz. 458, Nr 157, poz. 1241, Nr 219, poz. 1705, Nr z 2010 r. Nr 44, poz. 250, Nr 54, poz. 320, Nr 127, poz. 857, Nr 148, poz. 991, z 2011 r. Nr 106, poz. 622, Nr 112, poz. 654, Nr 139, poz. 814, Nr 149, poz. 887, Nr 205, poz. 1206, z 2012 r. poz. 941, poz. 979, z 2013 r. poz. 87, poz. 827, poz. 1317, poz. 1265, poz. 1650 z 2014 r. poz. 7, poz. 290, poz. 538, poz. 598, poz. 642, poz. 811, poz. 1146 i poz. 1877 oraz z 2015 r. poz.357.

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Małgorzata Regulska-Cieślak

Radca prawny

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »