reklama
| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr VIII.46.2015 Rady Gminy Zbójno

z dnia 18 czerwca 2015r.

zmieniająca budżet Gminy Zbójno na 2015 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. d oraz lit. i ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2013 r., poz. 594, 1318, z 2014 r. poz. 379, 1072), ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. - Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz. U. z 2009 r. Nr 157, poz. 1241, Nr 219, poz. 1706, z 2010 r. Nr 96, poz. 620, Nr 152, poz. 1020, Nr 161, poz. 1078, Nr 226, poz. 1475, Nr 238, poz. 1578, z 2011 r. Nr 171, poz. 1016, Nr 178, poz. 1061, Nr 197, poz. 1170, z 2012 r. poz. 986, 1456, 1548, z 2014 r. poz. 1457) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 222, art. 235, art. 236, art. 237, art. 242, art. 258 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 885, 938, 1646, z 2014 r. poz. 379, 911, 1146, 1626, 1877, z 2015 r. poz. 238, 532) uchwala się, co następuje:

§ 1. W uchwale budżetowej Rady Gminy Zbójno Nr IV.11.2015 z dnia 26 stycznia 2015 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Zbójno na 2015 rok i zmienionej:

- Uchwałą Rady Gminy Zbójno Nr V.19.2015 z dnia 26.02.2015 r.,

- Uchwałą Rady Gminy Zbójno Nr VI.32.2015 z dnia 31.03.2015 r.,

- Uchwałą Rady Gminy Zbójno Nr VII.42.2015 z dnia 29.04.2015 r.,

- Zarządzeniem Wójta Gminy Zbójno Nr 31/2015 z dnia 08.05.2015 r.,

- Zarządzeniem Wójta Gminy Zbójno Nr 36/2015 z dnia 22.05.2015 r.,

wprowadza się następujące zmiany:

1. W § 1 uchwały budżetowej na 2015 rok:

Dochody budżetu w wysokości - 15.010.144 zł, z tego:

a) bieżące w wysokości - 14.424.365 zł,

b) majątkowe w wysokości - 585.779 zł,

zgodnie z załącznikiem nr 1".

zastępuje się wyrazami:

Dochody budżetu w wysokości - 15.038.844 zł, z tego:

a) bieżące w wysokości - 14.424.365 zł,

b) majątkowe w wysokości - 614.479 zł,

zgodnie z załącznikiem nr 1".

2. W § 2 uchwały budżetowej na 2015 rok:

Wydatki budżetu w wysokości - 15.010.144 zł, z tego:

a) bieżące w wysokości - 14.231.677 zł,

b) majątkowe w wysokości - 778.467 zł,

zgodnie z załącznikiem nr 2".

zastępuje się wyrazami:

Wydatki budżetu w wysokości - 15.114.965 zł, z tego:

a) bieżące w wysokości - 14.281.498 zł,

b) majątkowe w wysokości - 833.467 zł,

zgodnie z załącznikiem nr 2".

3. Powstały deficyt budżetu w kwocie 76.121 zł zostanie pokryty z wolnych środków.

§ 2. W załączniku Nr 2 do uchwały budżetowej wprowadza się zmiany określone odpowiednio załącznikami Nr 1do niniejszej uchwały.

§ 3. 1. §9 uchwały budżetowej otrzymuje brzmienie:

Ustala się łączną kwotę przychodów budżetu w wysokości 700.575 zł oraz łączną kwotę rozchodów budżetu w wysokości 624.454 zgodnie z załącznikiem nr 6".

2. Wprowadzone zmiany określa załącznik Nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 4. W załączniku Nr 3 do uchwały budżetowej "limity wydatków na zadanie inwestycyjne realizowane w 2015 roku" wprowadza się zmiany określone załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko - Pomorskiego.

Przewodniczący Rady Gminy


Mieczysław Pankiewicz


Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr VIII.46.2015
Rady Gminy Zbójno
z dnia 18 czerwca 2015 r.

Zmiany dochodów budżetowych.

Dz.

Rozdz.

§

T r e ś ć

Plan przed zmianą

Zwiększ

Zmniejsz

Plan po zmianie

w złotych

700

Gospodarka mieszkaniowa

223.279

28.700

0

251.979

70005

Gospodarka gruntami i nieruchomościami

223.279

28.700

0

251.979

6630

Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie umów między jednostkami samorządu terytorialnego

0

28.700

0

28.700

Ogółem

15.010.144

28.700

0

15.038.844


Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr VIII.46.2015
Rady Gminy Zbójno
z dnia 18 czerwca 2015 r.

Zmiany wydatków budżetowych.

Dz.

Rozdz.

§

T r e ś ć

Plan przed zmianą

Zwiększ

Zmniejsz

Plan po zmianie

w złotych

010

Rolnictwo i łowiectwo

812.297

30.000

0

842.297

01010

Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi

503.485

30.000

0

533.485

4210

Zakup materiałów i wyposażenia

30.000

15.000

0

45.000

4300

Zakup usług pozostałych

40.000

15.000

0

55.000

600

Transport i łączność

960.004

500

0

960.504

60016

Drogi publiczne gminne

818.004

500

0

818.504

4360

Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych

1.000

500

0

1.500

700

Gospodarka mieszkaniowa

121.827

69.000

0

190.827

70005

Gospodarka gruntami i nieruchomościami

121.827

69.000

0

190.827

4210

Zakup materiałów i wyposażenia

28.000

14.000

0

42.000

6050

Wydatki inwestycyjne

0

55.000

0

55.000

750

Administracja publiczna

2.223.664

0

500

2.223.164

75023

Urzędy gmin

1.752.360

0

500

1.751.860

4360

Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych

8.000

0

500

7.500

754

Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

50.500

2.936

2.500

50.936

75404

Komendy wojewódzkie Policji

2.500

0

2.500

0

3000

Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy

2.500

0

2.500

0

75411

Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej

0

2.000

0

2.000

3000

Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy

0

2.000

0

2.000

75412

OSP

48.000

500

0

48.500

4210

Zakup materiałów i wyposażenia

10.000

500

0

10.500

75414

OC

0

436

0

436

4210

Zakup materiałów i wyposażenia

0

436

0

436

801

Oświata i wychowanie

6.067.944

3.200

3.200

6.067.944

80101

Szkoły podstawowe

3.234.882

0

3.200

3.231.682

3240

Stypendia dla uczniów

15.000

0

3.200

11.800

80110

Gimnazjum

1.370.420

3.200

0

1.373.620

3240

Stypendia dla uczniów

0

3.200

0

3.200

851

Ochrona zdrowia

60.000

425

425

60.000

85154

Przeciwdziałanie alkoholizmowi

51.500

425

425

51.500

4300

Zakup usług pozostałych

8.000

0

425

7.575

4110

Składki ZUS

0

372

0

372

4120

Fundusz pracy

0

53

0

53

926

Kultura fizyczna

78.027

5.385

0

83.412

92605

Zadania w zakresie kultury fizycznej

78.027

5.385

0

83.412

4210

Zakup materiałów i wyposażenia

6.000

5.385

0

11.385

Ogółem

15.010.144

111.446

6.625

15.114.965


Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr VIII.46.2015
Rady Gminy Zbójno
z dnia 18 czerwca 2015 r.

Wykaz zadań inwestycyjnych do realizacji w 2015 roku po wprowadzeniu zmian.

Lp.

Dział

Rozdz.

§

Nazwa zadania inwestycyjnego

Łączne koszty finansowe

Planowane wydatki

Jednostka organizacyjna realizująca lub koordynująca wykonanie programu

Rok budżetowy 2014 (8+9+10+11)

z tego źródła finansowania

Dochody własne jst

Kredyty i pożyczki

Środki pochodzące z innych źródeł

Środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 u. f. p.

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

11.

12.

1.

750

75095

6630

Zakup tablic interaktywnych dla uczniów szkół podstawowych w ramach RPO Województwa Kujawsko-Pomorskiego

35.000

35.000

35.000

0

0

0

0

2.

600

60013

6630

Przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 556 relacji Ostrowite-Zbójno w granicach zabudowy zwartej od drogi wojewódzkiej Nr 554 w m. Zbójno

142.000

142.000

142.000

0

0

0

Urząd Marszałkowski

3

600

6016

6050

Budowa przystanków autobusowych na terenie gminy Zbójno

46.550

46.550

46.550

0

0

0

0

4

750

75020

6620

Budowa chodników przy drodze powiatowej w miejscowości Zbójno

33.000

33.000

33.000

0

0

0

Starostwo powiatowe

5

900

90015

6050

Opracowanie planu gospodarki niskoemisyjnej

32.000

32.000

32.000

0

0

0

0

6

010

01010

6050

Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Działyń

20.000

20.000

20.000

0

0

0

0

7

750

75023

6060

Zakup komputerów serwera do archiwizacji plików oraz szafy serwerowej

19.917

19.917

19.917

0

0

0

0

8

900

90002

6050

Rekultywacja składowiska odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne w miejscowości Rembiocha

450.000

450.000

22.500

0

427.500

0

Urząd Marszałkowski

9

700

70005

6050

Wymiana stolarki okiennej i drzwiowej w budynku świetlicy wiejskiej w miejscowości Obory

55.00

55.000

26.300

0

28.700

0

Urząd Marszałkowski

Ogółem

833.467

833.467

377.267

0

456.200

0

0


Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr VIII.46.2015
Rady Gminy Zbójno
z dnia 18 czerwca 2015 r.

Przychody i rozchody
budżetu Gminy Zbójnow 2015 roku po zmianach.

L.p.

TREŚĆ

Klasyfikacja

§

Kwota

2015 rok

(w złotych)

1

2

3

4

Przychody ogółem:

700.575

1.

Przychody z zaciągniętych kredytów i pożyczek na rynku krajowym

§ 952

624.454

2.

Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE

§ 903

x

3.

Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych

§ 957

x

4.

Przychody z tytułu innych rozliczeń (wolne środki)

§ 950

76.121

Rozchody ogółem:

624.454

1.

Spłaty otrzymanych krajowych kredytów i pożyczek

§ 992

624.454


Uzasadnienie

Uchwałą niniejszą do budżetu Gminy Zbójno wprowadza się następujące zmiany:

Po stronie dochodów budżetowych wprowadza się:

Do dz. 700 a rozdz. 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami wprowadza się dotację w wysokości 28.700 zł z Urzędu Marszałkowskiego przeznaczoną na dofinansowanie inwestycji realizowanej przez gminę pn. "wymiana stolarki okiennej i drzwiowej w świetlicy wiejskiej w miejscowości Obory".

W załączniku nr 2 uchwały budżetowej "wydatki budżetowe" dokonuje się następujących zmian:

W dz. 010 a rozdz. 01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi dokonuje się zwiększenia planowanych wydatków o kwotę 30.000 zł, z czego:

- w § 4210 zakup materiałów i wyposażenia zwiększa o kwotę 15.000 zł (z wolnych środków),

- § 4300 zakup usług zwiększa się o kwotę 15.000 zł z przeznaczeniem na pokrycie kosztów związanych z badaniami geologicznymi (wolne środki).

W dz. 600 a rozdz. 60016 Drogi publiczne gminne dokonuje się zwiększenia planowanych wydatków w § 4360 opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych o kwotę 500 zł (przeniesienie środków z rozdz. 75023 § 4360).

Do dz. 700 a rozdz. 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami dokonuje się zwiększenia planowanych wydatków o kwotę 69.000 zł z przeznaczeniem na zakup materiałów w kwocie 14.000 zł (wolne środki) oraz na wydatki inwestycyjne związane z wymianą stolarki okiennej i drzwiowej w świetlicy w Oborach 55.000 zł (26.300 zł z wolnych środków oraz 28.700 zł z dotacji).

W dz. 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa w prowadza się zmiany polegające na wprowadzeniu zwiększeń planowanych wydatków o kwotę 2.936 zł oraz zmniejszenia o kwotę 2.500 zł. Zmiany te wprowadza się w:

- w rozdz. 75404 Komendy wojewódzkie Policji zdejmuje się kwotę 2.500 zł zaplanowaną na fundusz wsparcia dla KPP. Środki te wprowadza się do rozdz. 75411 Komendy powiatowe PSP w kwocie 2.000 zł z przeznaczeniem na fundusz wsparcia oraz do rozdz. 75412 OSP kwotę 500 zł z przeznaczeniem na zakup materiałów,

- do rozdz. 75414 Obrona cywilna wprowadza się kwotę 436 zł z przeznaczeniem na zakup materiałów (wolne środki).

W dz. 801 Oświata i wychowanie dokonuje się przesunięcia w planowanych wydatkach na wypłatę stypendiów kwoty 3.200 zł tj. w rozdz. 80101 Szkoły podstawowe zmniejsza się wysokość planowanych wydatków na wypłatę stypendiów dla uczniów o kwotę 3.200 zł. Środki te wprowadza się na wypłatę stypendiów dla uczniów gimnazjum tj. w rozdz. 80110 Gimnazja.

W dz. 851 a rozdz. 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi wprowadzone zmiany polegają na dokonaniu przesunięć miedzy paragrafami tj. z § 4300 zakup usług pozostałych przesuwa się kwotę 425 zł z przeznaczenie na opłatę składek ZUS 372 zł oraz funduszu pracy kwotę 53 zł.

W dz. 926 a rozdz. 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej dokonuje się zwiększenia planowanych wydatków w kwocie 5.385 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu sprzętu dla szkółki kolarskiej przy SP w Zbójnie (wolne środki).

Po wprowadzeniu powyższych zmiany budżet Gminy Zbójno na dzień podjęcia niniejszej uchwały będzie wynosił po stronie planowanych dochodów w kwocie 15.038.844 zł natomiast po stronie planowanych wydatków budżetowych 15.114.965 zł. Powstały deficyt budżetu to kwota 76.121 zł (źródło pokrycia posiadane wolne środki).

reklama
reklama

POLECANE

reklama

Artykuł sponsorowany

reklama

Ostatnio na forum

reklama

Artykuł partnerski

reklama

Eksperci portalu infor.pl

Kinga Hanna Stachowiak

Wspólnik Zarządzający w Kancelarii Prawnej Skarbiec

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
reklama
reklama
reklama