| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr VIII.56.2015 Rady Gminy Zbójno

z dnia 18 czerwca 2015r.

w sprawie ustalenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej, przez właścicieli nieruchomości położonych na terenie Gminy Zbójno, na których znajdują się domki letniskowe lub inne nieruchomości wykorzystywane na cele rekreacyjno - wypoczynkowe, wykorzystywane jedynie przez część roku

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15, art. 40 ust. 1, art. 41 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2013 r., poz. 594, 1318, z 2014 r. poz. 379, 1072) oraz art. 6n ust. 1 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 1399, 1593, z 2015 r. poz. 87, 122) uchwala się, co następuje:

§ 1. Określa się wzór deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości, na których znajdują się domki letniskowe lub inne nieruchomości wykorzystywane na cele rekreacyjno - wypoczynkowe, wykorzystywane jedynie przez część roku położonych na terenie Gminy Zbójno, w brzmieniu stanowiącym załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2. Pierwszą deklarację, o której mowa w § 1 właściciele nieruchomości zobowiązani są złożyć do Wójta Gminy Zbójno osobiście, przesyłką pocztową lub drogą elektroniczną w terminie do 30 sierpnia 2015 roku.

§ 3. W przypadku zmiany danych będących podstawą ustalenia wysokości należnej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi właściciel nieruchomości obowiązany jest złożyć nową deklarację do Wójta Gminy Zbójno w terminie 14 dni od dnia nastąpienia zmiany.

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Zbójno.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia opublikowania w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego.

Przewodniczący Rady Gminy


Mieczysław Pankiewicz


Załącznik do Uchwały Nr VIII.56.2015
Rady Gminy Zbójno
z dnia 18 czerwca 2015 r.

infoRgrafika

infoRgrafika

infoRgrafika

infoRgrafika

infoRgrafika


Uzasadnienie

Zgodnie z art. 6n ust. 1 ustawy z dnia 13 września 1996 roku o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (tj. Dz. U. z 2013 r., poz.1399 z późn. zm.) Rada Gminy Zbójno, uwzględniając konieczność zapewnienia prawidłowego obliczenia wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi przez właścicieli nieruchomości, na których znajdują się domki letniskowe lub inne nieruchomości wykorzystywane na cele rekreacyjno - wypoczynkowe, wykorzystywane jedynie przez część roku wprowadziła wzór deklaracji obejmujący objaśnienia dotyczące sposoby jej wypełniania oraz pouczenie, że deklaracja stanowi podstawę do wystawienia tytułu wykonawczego. Uchwała zawiera także informacje o terminach i miejscu składania deklaracji.

Biorąc powyższe pod uwagę, podjęcie niniejszej uchwały jest zasadne.

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

Eksperci portalu infor.pl

GLC

Doradztwo podatkowe i prawne. Outsourcing usług księgowych i HR. Audyty finansowe.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »