reklama
| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr V/41/15 Rady Gminy Dragacz

z dnia 22 czerwca 2015r.

zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia zasad udzielania i rozmiaru obniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych dla dyrektorów i wicedyrektorów szkół oraz ustalenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dla pedagogów, psychologów i nauczycieli realizujących w ramach stosunku pracy obowiązki określone dla stanowisk o różnym tygodniowym obowiązkowym wymiarze godzin

Na podstawie art. 42 ust. 7 pkt 2 i 3 w związku z art. 91d pkt 1 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2014 r. poz. 191[1])) uchwala się, co następuje :

§ 1. W uchwale Nr XII/89/12 Rady Gminy Dragacz z dnia 28 czerwca 2012 r. w sprawie ustalenia zasad udzielania i rozmiaru obniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych dla dyrektorów i wicedyrektorów szkół oraz ustalenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dla pedagogów i nauczycieli realizujących w ramach stosunku pracy obowiązki określone dla stanowisk o różnym tygodniowym obowiązkowym wymiarze godzin (Dziennik Urzędowy Województwa Kujawsko-Pomorskiego z 2012 r., poz. 1551), § 1 ppkt e otrzymuje brzmienie:

dla wicedyrektora szkoły o liczbie oddziałów powyżej 8 - w liczbie 9 h,".

§ 2. Uchwała ma zastosowanie do pensum realizowanego od 1 września 2015 r.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego.

Przewodniczący Rady


Ludwik Borolewski


Uzasadnienie

Zgodnie z art. 42 ust. 7 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela organ prowadzący szkołę (…) określa zasady udzielania i rozmiar obniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych dla dyrektorów i wicedyrektorów szkół (…), co zostało zrealizowane w uchwałach Rady Gminy Dragacz Nr 104/XIV/2000 z dnia 29 czerwca 2000 r., Nr XXI/176/05 z dnia 31 sierpnia 2005 r. oraz Nr XII/89/12 z dnia 28 czerwca 2012 r. z późn. zm. Użyte w uchwale określenie szkoła oznacza również przedszkole (art. 3 pkt 2 u. o s. o.).

Ust. 6 wspomnianego art. 42 stanowi, że dyrektorowi i wicedyrektorowi szkoły obniża się tygodniowy obowiązkowy wymiar godzin zajęć ( prowadzonych bezpośrednio z uczniami albo na ich rzecz, których normy są określone w ust. 3) w zależności od wielkości i typu szkoły oraz warunków pracy. Obowiązujące ustalenia w tym zakresie, określają obniżkę dla wicedyrektorów szkół liczących powyżej 10 oddziałów, a Gimnazjum od 1 września 2015 r. będzie liczyć 9 oddziałów. Liczba oddziałów zmniejszy się o 1 ale liczba uczniów tylko o siedmiu, co zasadniczo nie wpłynie na zmianę organizacji i warunków pracy w Gimnazjum. Dlatego proponuje się zmianę zapisu uchwały w zakresie określającym obniżkę pensum wicedyrektorów co pozwoli na zachowanie dotychczasowego standardu i warunków pracy. Liczba uczniów klas pierwszych (72) umożliwia utworzenie czterech oddziałów po 18-stu uczniów, wówczas liczba oddziałów w Gimnazjum nadal wynosiłby 10. Jednak nie wydaje się to być uzasadnione ekonomicznie, gdyż koszt wynagrodzenia nauczycieli (dodatkowe 21 godzin tygodniowo tj. 1 etat + 3 nadgodziny dla czwartego oddziału klasy pierwszej) średniomiesięczny to ok. 4.453 zł (rocznie - ok. 53.437 zł). Koszt obniżki pensum wicedyrektora o 9 h to koszt średniomiesięczny ok. 1.580 zł (rocznie - ok. 18.960 zł). Jednak przy braku stanowiska wicedyrektora konieczne byłoby zwiększenie obniżki pensum dyrektora a więc nie można zakładać oszczędności w kwocie 1.580 zł miesięcznie. Do statutowych obowiązków wicedyrektora należy m. in.: zastępowanie dyrektora, sprawowanie nadzoru pedagogiczny nad nauczycielami wspólnie z dyrektorem szkoły (np.: obserwacje zajęć, przygotowanie projektów tygodniowego rozkładu zajęć szkolnych, planu dyżurów nauczycieli w czasie przerw, przed i po lekcjach, systematyczna kontrola nauczycieli dotycząca pełnienia dyżurów podczas przerw międzylekcyjnych i po lekcjach, rozliczanie z realizacji zadań wychowawczo - opiekuńczych szkoły wychowawców klasowych), organizacja zastępstw za nieobecnych nauczycieli i prowadzenie dokumentacji z tym związanej, kontrola prowadzenia dokumentacji szkolnej (dzienniki lekcyjne, arkusze ocen, kontrola dzienników zajęć wyrównawczych i pozalekcyjnych wszystkich klas), przygotowanie informacji do wykazu miesięcznych godzin ponadwymiarowych nauczycieli, prowadzenie ewidencji wyjść w godzinach służbowych oraz zeszytu zwolnień nauczycieli i innych pracowników szkoły, prowadzenie rejestru wypadków uczniowskich oraz sporządzanie protokołów powypadkowych, pomoc w organizacji i nadzorze egzaminów zewnętrznych, opracowywanie raportu dotyczącego analizy wyników egzaminów zewnętrznych oraz inne prace zlecone przez dyrektora szkoły wynikające z bieżącego funkcjonowania szkoły oraz z nieustannie zmieniającego się prawa oświatowego. Ponadto należy zauważyć, że do obowiązków poza statutowych wicedyrektora należy planowanie dowozów gminnych na dany rok szkolny a także bieżąca koordynacja i nadzór nad ich realizacją, co wiąże się z koniecznością bycia dyspozycyjnym. Nie jest możliwe łączenie tego zadania z realizacją pełnego pensum tj. 18 godzin dydaktycznych tygodniowo.

Przewodniczący Rady


Ludwik Borolewski


[1]) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2015 roku, poz 357

reklama
reklama

POLECANE

reklama

Artykuł sponsorowany

reklama

Ostatnio na forum

reklama

Artykuł partnerski

reklama

Eksperci portalu infor.pl

Skrivanek sp. z o.o.

Skrivanek sp. z o.o. jest jedną z największych firm tłumaczeniowych i szkół językowych w Europie Środkowej i Wschodniej.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
reklama
reklama
reklama