| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr IX/48/2015 Rady Miasta Włocławek

z dnia 23 czerwca 2015r.

w sprawie zwolnień od podatku od nieruchomości w ramach pomocy de minimis na terenie Gminy Miasto Włocławek

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 w związku z art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2013 r. poz. 594, poz. 645 i poz. 1318 oraz z 2014 r. poz. 379 i poz. 1072) oraz art. 7 ust. 3 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz.U. z 2014 r. poz. 849 oraz z 2015 r. poz. 528),

uchwala się, co następuje:

§ 1. 1. Zwalnia się od podatku od nieruchomości na okres 12 miesięcy, budynki lub ich części związane z prowadzeniem działalności gospodarczej, w których nastąpił wzrost stanu zatrudnienia o 50% w stosunku do średniego zatrudnienia za ostatnie 6 miesięcy.

2. Zwolnienie przysługuje od pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym wystąpiły okoliczności uprawniające do zwolnienia.

3. Tryb korzystania ze zwolnienia, o którym mowa w § 1 określony jest w załączniku do niniejszej uchwały.

§ 2. 1. Zwalnia się od podatku od nieruchomości, związane z prowadzeniem działalności gospodarczej budynki lub ich części, budowle lub ich części oraz grunty, na których w wyniku inwestycji to jest działań polegających na budowie nowych budynków i budowli w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2013 r. poz. 1409 z późn. zm.), utworzono nowe miejsca pracy w wysokości określonej w załączniku do niniejszej uchwały. Zwolnienie przysługuje przez okres wskazany w załączniku do niniejszej uchwały.

2. Zwolnienie przysługuje od pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym wystąpiły okoliczności uprawniające do zwolnienia.

3. Tryb korzystania ze zwolnienia, o którym mowa w § 2 określony jest w załączniku do niniejszej uchwały.

§ 3. 1. Dla podatników prowadzących działalność gospodarczą bez względu na formę organizacyjno - prawną i sposób finansowania, zwolnienia, o których mowa w §1 i 2 stanowią pomoc de minimis, której udzielenie następuje zgodnie z warunkami określonymi w rozporządzeniu Komisji (UE) Nr 1407/2013 z dnia 18 grudnia 2013 r. w sprawie stosowania art. 107 i 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej do pomocy de minimis (Dz. Urz. UE L 352/1 z 24.12.2013).

2. Pomoc de minimis może być udzielona dla przedsiębiorstw we wszystkich sektorach z wyjątkiem określonych w art. 1 Rozporządzenia Komisji (UE) nr 1407/2013 z dnia 18 grudnia 2013 r., w sprawie stosowania art. 107 i 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej do pomocy de minimis.

3. Pomoc de minimis określona niniejszą uchwałą może być udzielona w przypadku, gdy kwota planowanej pomocy dla jednego przedsiębiorstwa, łącznie z kwotą pomocy de minimis uzyskanej przez to przedsiębiorstwo od jednego państwa członkowskiego w różnych formach i z różnych źródeł, w okresie obejmującym bieżący rok podatkowy oraz dwa poprzedzające go lata podatkowe, nie przekracza kwoty stanowiącej równowartość 200 tys. euro brutto, a odpowiednio dla jednego przedsiębiorstwa prowadzącego działalność zarobkową w zakresie drogowego transportu towarów pomoc de minimis nie może przekroczyć 100 tys. euro brutto.

4. Wielkość przedsiębiorstwa określa się na podstawie załącznika I do rozporządzenia Komisji (UE) nr 651/2014 z dnia 17 czerwca 2014 r. uznającego niektóre rodzaje pomocy za zgodne z rynkiem wewnętrznym w zastosowaniu art. 107 i 108 Traktatu (Dz. U. UE L 187/1 dnia 26.06.2014).

5. Zwolnienia przewidziane w niniejszej uchwale nie dotyczą nieruchomości związanych z działalnością handlową oraz przedsiębiorców prowadzących działalność deweloperską.

6. Jeżeli przedsiębiorca spełnia warunki z różnych zwolnień udziela się mu tylko jednego zwolnienia, przez niego wybranego.

7. Zwolnienie od podatku od nieruchomości w zakresie określonym w niniejszej uchwale nie stosuje się, jeżeli podatnik zalega z zapłatą zobowiązań wobec Gminy Miasto Włocławek.

§ 4. Wykonanie niniejszej uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Włocławek.

§ 5. 1. Traci moc uchwała nr XXVIII/30/09 Rady Miasta Włocławek z dnia 27 kwietnia 2009 r. sprawie zwolnień od podatku od nieruchomości w ramach pomocy de minimis na terenie
Gminy Miasto Włocławek (Dz. Urz. Woj. Kuj. - Pom. Nr 70, poz. 1321), z wyłączeniem przepisów dotyczących kontroli zwolnień uzyskanych na podstawie przepisów dotychczasowych.

2. Niniejsza uchwała obowiązuje do dnia 31 grudnia 2020 r.

§ 6. 1. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko - Pomorskiego.

2. Uchwała podlega podaniu do publicznej wiadomości poprzez ogłoszenie w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta Włocławek.

Przewodniczący Rady Miasta


Jarosław Chmielewski


Załącznik do Uchwały Nr IX/48/2015
Rady Miasta Włocławek
z dnia 23 czerwca 2015 r.

Tryb zwalniania przedsiębiorców od podatku od nieruchomości

I. Warunki uzyskania zwolnienia, o którym mowa w § 1 uchwały

1. Podatnicy podatku od nieruchomości będący mikroprzedsiębiorstwami i małymi przedsiębiorstwami mogą uzyskać zwolnienie, o którym mowa w § 1 uchwały, jeżeli zwiększą zatrudnienie co najmniej o 50% w przeliczeniu na pełne etaty w stosunku do średniego zatrudnienia (w przeliczeniu na pełen etat) w okresie ostatnich 6 miesięcy poprzedzających miesiąc, w którym wzrasta zatrudnienie uprawniające do korzystania ze zwolnienia.

Wzrost zatrudnienia o 21 - 25 etatów - zwolnienie od podatku budynków lub ich części w wysokości 100%,

Wzrost zatrudnienia o 16 - 20 etatów - zwolnienie od podatku budynków lub ich części w wysokości 80%,

Wzrost zatrudnienia o 11 - 15 etatów - zwolnienie od podatku budynków lub ich części w wysokości 70%,

Wzrost zatrudnienia o 6 - 10 etatów - zwolnienie od podatku budynków lub ich części w wysokości 60%.

2. Zwolnienie przysługuje w stosunku do nieruchomości, o ile wchodzą w skład przedsiębiorstwa i są wykorzystywane na potrzeby prowadzonej przez przedsiębiorstwo działalności gospodarczej, w ramach której utworzono nowe miejsca pracy.

3. W przypadku utworzenia nowych miejsc pracy przez ten sam podmiot w kilku odrębnych nieruchomościach, zwolnienie przysługuje dla każdej nieruchomości w wysokości określonej w ust. 1 niniejszego załącznika przy zachowaniu zasad w nim określonych.

4. W przypadku prowadzenia działalności przez podmiot uprawniony do zwolnienia w nieruchomości będącej we współwłasności zwolnienie przysługuje proporcjonalnie do udziału we współwłasności uprawnionego przedsiębiorcy.

5. Zwolnienie przysługuje pod warunkiem złożenia przed końcem miesiąca, w którym nastąpił wzrost zatrudnienia wniosku wraz z:

1) potwierdzonymi przez ZUS deklaracjami lub zaświadczeniami o ilości zatrudnionych osób za ostatnie 6 miesięcy poprzedzających miesiąc, w którym wzrasta zatrudnienie uprawniające do korzystania ze zwolnienia;

2) wszystkimi zaświadczeniami o pomocy de minimis lub pomocy de minimis w rolnictwie i w rybołówstwie, jakie podatnik otrzymał w roku, w którym ubiega się o pomoc oraz w ciągu 2 poprzedzających go lat, albo oświadczenia o wielkości pomocy de minimis otrzymanej w tym okresie, albo oświadczenia o nieotrzymaniu takiej pomocy w tym okresie;

3) informacjami określonymi w rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 29 marca 2010 r. w sprawie zakresu informacji przedstawianych przez podmiot ubiegający się o pomoc de minimis (Dz. U. Nr 53, poz. 311 z późn. zm.);

4) potwierdzonym przez ZUS zgłoszeniem do ubezpieczenia nowych pracowników.

6. Korzystający ze zwolnienia jest zobowiązany do przekazywania informacji dotyczącej pomocy publicznej, podmiotowi udzielającemu pomocy publicznej na jego żądanie, w zakresie i terminie określonym w żądaniu.

7. Korzystający ze zwolnienia jest zobowiązany jest do zachowania nowoutworzonych miejsc pracy co najmniej przez 3 lata licząc od ostatniego roku podatkowego korzystania ze zwolnienia.

8. Podatnik zobowiązany jest do pisemnego powiadomienia o utracie warunków do zwolnienia do końca miesiąca, w którym nastąpiły okoliczności powodujące utratę prawa do zwolnienia. Uprawnienie do zwolnienia traci moc od dnia udzielenia zwolnienia.

9. W wyniku utraty prawa do zwolnienia należne kwoty podatku podlegają uregulowaniu wraz z odsetkami liczonymi od ustawowych terminów płatności podatku od nieruchomości do dnia zapłaty.

10. Organ podatkowy ma prawo do kontroli spełnienia warunków do zwolnienia do 5 lat od ostatniego roku podatkowego korzystania ze zwolnienia.

II. Warunki uzyskania zwolnienia, o którym mowa w § 2 uchwały

1. Zwolnienie od podatku od nieruchomości, o którym mowa w § 2 uchwały, obejmujące nieruchomości, w których utworzono nowe miejsca pracy w wyniku inwestycji, przysługuje przez okres:

a) przy wzroście zatrudnienia o 25-50 etatów przez 24 miesiące,

b) przy wzroście zatrudnienia o 51-75 etatów przez 36 miesięcy,

c) przy wzroście zatrudnienia o 76-100 etatów przez 48 miesięcy,

d) przy wzroście zatrudnienia o 101-125 etatów przez 60 miesięcy,

e) przy wzroście zatrudnienia o 126-150 etatów przez 72 miesiące.

2. Wniosek powinien być złożony w terminie 3 miesięcy od dnia zakończenia inwestycji potwierdzonej decyzją o pozwoleniu na użytkowanie inwestycji wydanej przez właściwy organ administracji publicznej i utworzeniu deklarowanej ilości etatów.

3. Do wniosku należy dołączyć:

1) wszystkie zaświadczenia o pomocy de minimis lub pomocy de minimis w rolnictwie i w rybołówstwie, jakie podatnik otrzymał w roku, w którym ubiega się o pomoc oraz w ciągu 2 poprzedzających go lat, albo oświadczenia o wielkości pomocy de minimis otrzymanej w tym okresie, albo oświadczenia o nieotrzymaniu takiej pomocy w tym okresie;

2) informacje określone w rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 29 marca 2010 r. w sprawie zakresu informacji przedstawianych przez podmiot ubiegający się o pomoc de minimis (Dz. U. Nr 53, poz. 311 z późn. zm.);

3) potwierdzone przez ZUS zgłoszenia do ubezpieczenia nowych pracowników.

4. Zwiększenie zatrudnienia w trakcie korzystania ze zwolnienia, o którym mowa w § 2 uchwały, daje uprawnienia do zwiększenia okresu zwolnienia w wymiarze określonym w tym punkcie, licząc od pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym nastąpił wzrost zatrudnienia.

5. Podatnik w czasie trwania zwolnienia zobowiązany jest w terminie do dnia 15 stycznia każdego roku złożyć oświadczenie potwierdzające uprawnienia do korzystania ze zwolnienia, a także, na żądanie organu udzielającego pomocy publicznej, informacji o:

1) wielkości poniesionych nakładów inwestycyjnych;

2) wielkości oraz przeznaczeniu uzyskanej pomocy;

3) poziomie zatrudnienia pracowników.

6. Korzystający ze zwolnienia jest zobowiązany do przekazywania informacji dotyczącej pomocy publicznej podmiotowi udzielającemu pomocy publicznej na jego żądanie, w zakresie i terminie określonym w żądaniu.

7. Korzystający ze zwolnienia jest zobowiązany do zachowania nowoutworzonych miejsc pracy co najmniej przez 5 lat licząc od ostatniego roku podatkowego korzystania ze zwolnienia.

8. Podatnik zobowiązany jest do pisemnego powiadomienia o utracie warunków do zwolnienia do końca miesiąca, w którym nastąpiły okoliczności powodujące utratę prawa do zwolnienia. Uprawnienie do zwolnienia traci moc od dnia udzielenia zwolnienia.

9. W wyniku utraty prawa do zwolnienia należne kwoty podatku podlegają uregulowaniu wraz z odsetkami liczonymi od ustawowych terminów płatności podatku od nieruchomości do dnia zapłaty.

10. Organ podatkowy ma prawo do kontroli spełnienia warunków do zwolnienia do 5 lat od ostatniego roku podatkowego przysługiwania zwolnienia.


Uzasadnienie

Podstawę do podjęcia proponowanej uchwały stanowi art. 7 ust. 3 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych, w świetle którego rada gminy posiada uprawnienie do wprowadzania w drodze uchwał zwolnień przedmiotowych w zakresie podatku od nieruchomości.

Niniejszy projekt uchwały jest programem pomocowym przewidującym udzielanie pomocy de minimis w oparciu o Rozporządzenie Komisji (UE) nr 1470/2013 z dnia 18 grudnia 2013 r. w sprawie stosowania art. 107 i 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej do pomocy de minimis (Dz. Urz. UE L 352/1 z 24.12.2013).

Przewiduje się, że skutki finansowe związane z rezygnacją z części dochodów budżetowych zostaną zrekompensowane przez utworzenie nowych miejsc pracy, a ponadto złagodzeniu ulegną skutki bezrobocia. Zaproponowana pomoc ma służyć wsparciu rozwoju nowych i istniejących podmiotów gospodarczych inwestujących na terenie miasta Włocławka i tworzących nowe miejsca pracy.

Przedmiotowy projekt uchwały uwzględnia techniczne uwagi (nie mające wpływu na jego istotne elementy) zawarte w piśmie z dnia 16 czerwca 2015 r. otrzymanym od Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów, który na podstawie art. 7 ust. 3 ustawy o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej, jest organem właściwym do opiniowania projektów uchwał przewidujących pomoc de minimis.

Przedłożona uchwała w swym założeniu ma stanowić istotny instrument w kreowaniu rozwoju gospodarczego miasta Włocławka, wobec powyższego uprzejmie wnoszę o jej podjęcie.

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Monika Sawarska

Ekspert w zakresie prawa gospodarczego (prawa spółek, prawa bankowego, odpowiedzialności odszkodowawczej oraz handlu międzynarodowego).

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »