| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr X/47/2015 Rady Miejskiej Łasin

z dnia 24 czerwca 2015r.

zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Miasta i Gminy Łasin na 2015 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. i, pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r., poz. 594 z późn. zm.[1])) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 222, art. 235, art. 236, art. 237, art. 239, art. 258, art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013r., poz. 885 z późn. zm.[2])) uchwala się co następuje:

§ 1. W Uchwale Nr VI/20/2015 Rady Miejskiej Łasin z dnia 28 stycznia 2015 roku w sprawie uchwalenia budżetu Miasta i Gminy Łasin na 2015 rok (zmiany: Zarządzenie Nr 44/2015 Burmistrza Miasta i Gminy Łasin z dnia 18 lutego 2015r.; Uchwała Nr VII/27/2015 Rady Miejskiej Łasin z dnia 27 marca 2015r., Zarządzenie Nr 71/2015 Burmistrza Miasta i Gminy Łasin z dnia 31 marca 2015r., Zarządzenie Nr 82/2015 Burmistrza Miasta i Gminy Łasin z dnia 28 kwietnia 2015r., Zarządzenie Nr 85/2015 Burmistrza Miasta i Gminy Łasin z dnia 7 maja 2015r., Zarządzenie Nr 90/2015 Burmistrza Miasta i Gminy Łasin z dnia 21 maja 2015r., Zarządzenie Nr 92/2015 Burmistrza Miasta i Gminy Łasin z dnia 29 maja 2015r.) wprowadza się następujące zmiany:

1) § 1 otrzymuje brzmienie:

Ustala się łączną kwotę dochodów budżetu na 2015 rok w wysokości 29.397.691,38 zł, z tego:

1) dochody bieżące w wysokości 25.182.019,38 zł;

2) dochody majątkowe w wysokości 4.215.672,00 zł zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały.";

2) § 2 ustęp 1 otrzymuje brzmienie:

1. Ustala się łączną kwotę wydatków budżetu na 2015 rok w wysokości 30.822.387,38 zł, z tego:

3) wydatki bieżące w wysokości 23.898.112,38 zł;

4) wydatki majątkowe w wysokości 6.924.275,00 zł zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały.";

3) w załączniku nr 1 "Dochody budżetu na 2015 rok" wprowadza się zmiany jak w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały;

4) w załączniku nr 2 "Wydatki budżetu na 2015 rok" wprowadza się zmiany jak w załączniku nr 2 do niniejszej uchwały;

5) załącznik nr 3 "Zadania inwestycyjne w 2015 roku" otrzymuje brzmienie jak załącznik nr 3 do niniejszej uchwały;

6) § 9 otrzymuje brzmienie:

Ustala się plan dotacji udzielanych z budżetu:

1) jednostkom sektora finansów publicznych w wysokości 1.057.360,00 zł;

2) jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych w wysokości 192.000,00 zł zgodnie z załącznikiem nr 8 do uchwały."; ";

7) załącznik nr 8 "Plan dotacji udzielanych z budżetu jednostkom należącym do sektora finansów publicznych oraz jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych w 2015 roku" otrzymuje brzmienie jak załącznik nr 4 do niniejszej uchwały;

8) § 11 ustęp 1otrzymuje brzmienie:

1. Ustala się dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w wysokości 104.000,00 zł oraz wydatki na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w wysokości 104.000,00 zł.";

9) § 13 otrzymuje brzmienie:

Ustala się wpływy z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi w wysokości 882.000,00 zł oraz wydatki związane z systemem gospodarowania odpadami komunalnymi w wysokości 1.075.588,00 zł zgodnie z załącznikiem nr 11 do uchwały.";

10) załącznik nr 11 "Wpływy z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi i wydatki związane z systemem gospodarowania odpadami komunalnymi" otrzymuje brzmienie jak załącznik nr 5 do niniejszej uchwały;

11) załącznik nr 13 "Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności na 2015 rok" otrzymuje brzmienie jak załącznik nr 6 do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Łasin.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta i Gminy.

Przewodniczący Rady Miejskiej


Rafał Radacki


Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr X/47/2015
Rady Miejskiej Łasin
z dnia 24 czerwca 2015 r.
Zalacznik1.pdf

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr X/47/2015
Rady Miejskiej Łasin
z dnia 24 czerwca 2015 r.
Zalacznik2.pdf

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr X/47/2015
Rady Miejskiej Łasin
z dnia 24 czerwca 2015 r.
Zalacznik3.pdf

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr X/47/2015
Rady Miejskiej Łasin
z dnia 24 czerwca 2015 r.
Zalacznik4.pdf

Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr X/47/2015
Rady Miejskiej Łasin
z dnia 24 czerwca 2015 r.
Zalacznik5.pdf

Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr X/47/2015
Rady Miejskiej Łasin
z dnia 24 czerwca 2015 r.
Zalacznik6.pdf


[1]) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy ogłoszone w Dz. U. z 2013r., poz. 645 i poz. 1318 oraz z 2014r., poz. 379 i poz. 1072

[2]) Zmiany wymienionej ustawy ogłoszone w Dz. U. z 2013r., poz. 938 i poz. 1646, z 2014r., poz. 379, poz. 911, poz. 1146, poz. 1626 i poz. 1877 oraz z 2015r., poz. 532

POLECANE

Artykuł partnerski

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

e-file sp. z o.o.

Producent aplikacji i rozwiązań pomocnych w biznesie oraz w kontaktach z urzędami

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »