| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr VII/49/15 Rady Gminy Sicienko

z dnia 24 czerwca 2015r.

w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości tej opłaty

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 i art. 40 ust. 1 i art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r. poz. 594, poz. 645, poz. 1318, z 2014 r. poz. 379, poz. 1072) oraz art. 6j ust. 2a, art. 6k ust.1 pkt 1 oraz ust. 3 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz.U. z 2013 r. poz. 1399, poz. 1593, z 2015 r. poz. 87, poz. 122) uchwala się, co następuje:

§ 1. 1. Ustala się, że opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi pobierana przez Gminę Sicienko od właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy, będzie stanowić iloczyn liczby mieszkańców zamieszkujących daną nieruchomość i stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, o której mowa w ust. 2 lub 3.

2. Ustala się stawkę opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi:

a) w wysokości: 12 zł miesięcznie od osoby, z zastrzeżeniem postanowień lit. b;

b) w przypadku, gdy liczba osób stanowiąca wspólne gospodarstwo domowe przekracza 4 - w wysokości 6 zł miesięcznie od każdej następnej osoby powyżej 4.

3. W przypadku, gdy odpady komunalne nie są zbierane i odbierane w sposób selektywny, stawka opłaty wynosi 20 zł miesięcznie od osoby zamieszkującej daną nieruchomość.

§ 2. Tracą moc:

1) uchwała Nr XX/164/12 Rady Gminy Sicienko z dnia 23 listopada 2012 r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości tej opłaty;

2) uchwała Nr XXXI/252/13 Rady Gminy Sicienko z dnia 27 listopada 2013 r. zmieniająca uchwałę w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości tej opłaty.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Sicienko.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego.

Przewodniczący Rady Gminy Sicienko


Marek Nadolny


Uzasadnienie

Zgodnie z art. 6k ust. 1 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2013 r. poz. 1399 z późn. zm.) rada gminy dokonuje w drodze uchwały wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz określa wysokości stawki tejże opłaty.

Na tej podstawie Rada Gminy Sicienko podjęła uchwałę Nr XX/164/12 z dnia 23 listopada 2012 r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości tej opłaty, zmienioną uchwałą Nr XXXI/252/13 z dnia 27 listopada 2013 r.

W związku z nowelizacją ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach z dnia 28 listopada 2014 r. (data wejścia w życie 01.02.2015 r.), zmieniony został art. 6k ust. 3, który stanowi, iż rada gminy określi wyższe stawki opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi, jeżeli odpady komunalne nie są zbierane i odbierane w sposób selektywny.

Zgodnie z powyższym istnieje wymóg zmiany zapisów, określając jako podstawową stawkę opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi dla tych właścicieli nieruchomości, którzy zbierają odpady komunalne w sposób selektywny.

Podjęcie uchwały nie wpływa na wysokość dotychczasowych opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

RT Tax Poland

Założona w 2000 roku firma jest obecnie jednym ze światowych liderów. Oferuje usługi zwrotu podatku dla osób, które pracowały za granicą. RT Tax posiada około 400 przedstawicielstw w 40 krajach na całym świecie.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »