| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr IX/69/2015 Rady Miejskiej w Sępólnie Krajeńskim

z dnia 24 czerwca 2015r.

w sprawie zasad i trybu przeprowadzania konsultacji z mieszkańcami Gminy Sępólno Krajeńskie

Na podstawie art. 5a ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r., poz. 594 ze zm.) uchwala się, co następuje:

§ 1. Konsultacje z mieszkańcami Gminy Sępólno Krajeńskie zwane dalej "konsultacjami" w wypadkach przewidzianych ustawą oraz w innych sprawach ważnych dla gminy inicjuje Burmistrz Sępólna Krajeńskiego chyba, że przepisy prawa stanowią inaczej.

§ 2. Konsultacje w zależności od ich przedmiotu obejmować mogą :

1) obszar całej gminy;

2) obszar jednej lub więcej jednostek pomocniczych lub miejscowości;

3) grupę docelową wyodrębnioną spośród mieszkańców gminy.

§ 3. Rada Miejska w Sępólnie Krajeńskim w drodze uchwały określa:

1) przedmiot konsultacji;

2) formę konsultacji;

3) termin przeprowadzenia konsultacji i czas ich trwania;

4) szczegółowy tryb przeprowadzenia konsultacji;

5) obszar gminy, który obejmują;

6) grupę docelową.

§ 4. 1. Konsultacje mogą być przeprowadzane w następujących formach:

1) protokołowanych otwartych spotkań z mieszkańcami;

2) przez składanie wniosków w formie pisemnej, w tym przesyłanych drogą elektroniczną;

3) zbierania uwag w punkcie konsultacyjnym;

4) ankiet samodzielnie wypełnianych przez respondentów, w tym wypełnianych przy użyciu Internetu.

2. Burmistrz Sępólna Krajeńskiego może powierzyć przeprowadzenie konsultacji wyspecjalizowanym podmiotom, zajmującym się badaniem opinii publicznej.

§ 5. 1. Przeprowadzenie konsultacji powinno być poprzedzone akcją informacyjną, trwającą co najmniej 7 dni, zawierającą w szczególności informacje o przedmiocie konsultacji, formie, trybie, terminie, obszarze gminy, który obejmują, grupie docelowej.

2. Akcja informacyjna o konsultacjach prowadzona jest poprzez umieszczanie ogłoszeń:

1) na stronie internetowej Gminy Sępólno Krajeńskie;

2) w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Sępólno Krajeńskie;

3) na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miejskim w Sępólnie Krajeńskim;

4) na tablicach ogłoszeń jednostek pomocniczych objętych konsultacjami.

§ 6. Wyniki konsultacji Burmistrz Sępólna Krajeńskiego podaje do wiadomości:

1) Radzie Miejskiej w Sępólnie Krajeńskim, na najbliższej sesji po przeprowadzeniu konsultacji;

2) mieszkańcom gminy, w terminie do 30 dni od daty zakończenia konsultacji.

§ 7. 1. Konsultacje uznawane są za ważne bez względu na liczbę osób i podmiotów w nich uczestniczących, jeżeli zostały przeprowadzone zgodnie z niniejszą uchwałą.

2. Konsultacje mają charakter opiniodawczy a ich wyniki nie wiążą organów gminy chyba, że ustawa stanowi inaczej.

§ 8. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Sępólna Krajeńskiego.

§ 9. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego.

§ 10. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego.

Przewodniczący Rady Miejskiej


Kazimierz Jagodziński


Uzasadnienie

Projekt niniejszej uchwały podejmowany jest w związku z potrzebą określenia nowych zasad i trybu przeprowadzania konsultacji z mieszkańcami Gminy Sępólno Krajeńskie w sprawach ważnych dla rozwoju i funkcjonowania gminy.

Ustalenie takich zasad sprzyjać będzie budowaniu warunków dla rozwoju społeczeństwa obywatelskiego. Projekt niniejszej uchwały uzyskał pozytywną opinię Komisji Statutowej i Pomocy Społecznej Rady Miejskiej w Sępólnie Krajeńskim.

Przewodniczący Rady Miejskiej


Kazimierz Jagodziński

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

Artykuł Partnerski

Eksperci portalu infor.pl

TC Concept

Firma doradcza

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »