| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XI/54/2015 Rady Miejskiej w Gniewkowie

z dnia 24 czerwca 2015r.

w sprawie środków finansowych przeznaczonych na pomoc zdrowotną dla nauczycieli, rodzajów świadczeń przyznawanych w ramach tej pomocy oraz warunków i sposobu ich przyznawania

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r. poz. 594[1])) oraz art. 72 ust. 1 w związku z art. 91d pkt. 1 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. - Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2014 r. poz. 191 i 1198[2])) uchwala się, co następuje:

§ 1. Ilekroć w uchwale jest mowa o:

1) szkole - należy przez to rozumieć również inne placówki wymienione w art. 1 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. - Karta Nauczyciela, dla których organem prowadzącym jest Gmina Gniewkowo,

2) nauczycielach - należy przez to rozumieć również nauczycieli emerytów i rencistów, oraz nauczycieli pobierających nauczycielskie świadczenie kompensacyjne uprawnionych do pomocy zdrowotnej.

§ 2. 1. Przepisy uchwały mają zastosowanie do nauczycieli zatrudnionych w wymiarze, co najmniej 1 obowiązkowego wymiaru zajęć dydaktycznych, wychowawczych lub opiekuńczych w szkołach prowadzonych przez Gminę Gniewkowo oraz do nauczycieli emerytów, rencistów i pobierających nauczycielskie świadczenie kompensacyjne ze szkół prowadzonych przez Gminę Gniewkowo, które były ich ostatnim miejscem zatrudnienia lub w szkole wskazanej przez organ prowadzący, z zastrzeżeniem ust. 2.

2. Warunek dotyczący zatrudnienia uważa się za spełniony jeżeli nauczyciel jest zatrudniony w kilku szkołach, w każdej w wymiarze mniejszym niż połowa obowiązującego go wymiaru zajęć, łącznie jednak w wymiarze, co najmniej połowy obowiązującego go wymiaru zajęć.

§ 3. 1. W budżecie Gminy Gniewkowo przeznacza się środki finansowe na pomoc zdrowotną dla nauczycieli w wysokości określonej corocznie przez Radę Miejską w stosownej uchwale.

2. Środkami finansowymi przeznaczonymi na pomoc zdrowotną dla nauczycieli dysponuje Burmistrz Gniewkowa.

3. Fundusz wykorzystuje się w danym roku kalendarzowym.

§ 4. O pomoc zdrowotną ze środków przeznaczonych na ten cel mogą ubiegać się nauczyciele w związku z:

1) leczeniem się z powodu choroby przewlekłej związanej z wykonywanym zawodem lub choroby przewlekłej wymagającej stałej opieki specjalistycznej;

2) leczeniem szpitalnym wynoszącym powyżej 4 dni;

3) chorobą nowotworową;

4) zakupem specjalistycznego sprzętu medycznego, rehabilitacyjnego, wyrobów medycznych;

5) leczeniem uzdrowiskowym przysługującym na podstawie skierowania.

§ 5. 1. Pomoc udzielana jest w formie zasiłku pieniężnego na uzasadniony wniosek nauczyciela.

2. Wnioski o przyznanie zasiłku zdrowotnego należy składać do Burmistrza Gniewkowa za pośrednictwem Samorządowego Zespołu Ekonomiczno-Administracyjnym Szkół w Gniewkowie, ul. Powstańców Wielkopolskich 5, 88-140 Gniewkowo w terminach do: 31 maja i 30 listopada danego roku.

3. Wzór wniosku określa załącznik nr 1 do uchwały.

§ 6. Wniosek o przyznanie zasiłku zdrowotnego powinien w szczególności zawierać:

1) aktualne zaświadczenie lekarskie potwierdzające leczenie choroby przewlekłej związanej z wykonywanym zawodem lub choroby przewlekłej wymagającej leczenia specjalistycznego, choroby nowotworowej (określenie charakteru choroby) lub zaświadczenie lekarskie potwierdzające leczenie szpitalne (wypis ze szpitala);

2) udokumentowany wydatek (np. faktura, rachunek lub imienny dowód zapłaty) związany z leczeniem sanatoryjnym lub zakupem sprzętu rehabilitacyjnego, medycznego, wyrobów medycznych;

3) kserokopię skierowania na leczenie sanatoryjne;

§ 7. Przy rozpatrywaniu wniosków nauczycieli o udzielenie pomocy zdrowotnej bierze się pod uwagę:

1) wysokość środków finansowych określonych w budżecie gminy w danym roku,

2) sytuację materialną nauczyciela oraz osób prowadzących z nim wspólne gospodarstwo domowe,

3) sytuację zdrowotną nauczyciela.

§ 8. 1. Burmistrz Gniewkowa może odmówić przyznania pomocy zdrowotnej nauczycielowi.

2. Odmowa przyznania pomocy zdrowotnej wymaga uzasadnienia.

§ 9. 1. Pomoc zdrowotna udzielana jest w formie świadczenia pieniężnego stanowiącego jednorazowy zasiłek zdrowotny.

2. Zasiłek zdrowotny może być przyznany nauczycielowi nie częściej niż raz na 12 miesięcy.

3. Wysokość zapomogi uzależniona jest od przebiegu choroby, okoliczności z nią związanych oraz wysokości dochodu na jednego członka rodziny.

§ 10. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko - Pomorskiego.

§ 11. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Gniewkowa.

§ 12. Traci moc Uchwała Nr IX/45/2015 Rady Miejskiej w Gniewkowie z dnia 29 kwietnia 2015 roku.

Przewodniczący Rady

mgr inż. Przemysław Stefański


Załącznik do Uchwały Nr XI/54/2015
Rady Miejskiej w Gniewkowie
z dnia 24 czerwca 2015 r.

Wniosek
o przyznanie zasiłku zdrowotnego dla nauczycieli, nauczycieli emerytów i rencistów szkół oraz placówek prowadzonych przez Gminę Gniewkowo korzystających z opieki zdrowotnej

Nazwisko i imię……………………………………………………

Miejsce zamieszkania……………………………………………………

Ostatnie miejsce pracy……………………………………………………

Stanowisko…………………….……………………………..

Wymiar czasu pracy……………………………………………………

Uzasadnienie złożenia wniosku (opis choroby i przebiegu leczenia): ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

Forma wypłaty:

Gotówka

Przelew nr konta bankowego ………….………………………………….

Potwierdzenie zatrudnienia

……………………………….

Pieczątka i podpis dyrektora placówki

I. Oświadczenie o dochodach:

Niniejszym oświadczam, że średni miesięczny dochód brutto wyliczony za okres trzech miesięcy poprzedzających dzień złożenia wniosku, wyniósł w moim gospodarstwie domowym w przeliczeniu na jedną osobę .......................zł ( brutto) słownie ...............................................................

Oświadczenie składam w celu przyznania zasiłku pieniężnego na pomoc zdrowotną dla nauczycieli, świadoma/y odpowiedzialności karnej za zatajenie prawdy lub podanie nieprawdziwych danych.

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2014 r. poz. 1182, 1662)

……………………………………….

data i podpis osoby ubiegającej o zasiłek zdrowotny

UWAGA:

Wniosek o przyznanie zasiłku zdrowotnego powinien w szczególności zawierać:

1. Aktualne zaświadczenie lekarskie potwierdzające leczenie choroby przewlekłej związanej z wykonywanym zawodem lub choroby przewlekłej wymagającej leczenia specjalistycznego, choroby nowotworowej (określenie charakteru choroby) lub zaświadczenie lekarskie potwierdzające leczenie szpitalne (wypis ze szpitala).

2. Udokumentowany wydatek (np. faktura, rachunek lub imienny dowód zapłaty) związany z leczeniem sanatoryjnym lub zakupem sprzętu rehabilitacyjnego, medycznego, wyrobów medycznych.

3. Kserokopię skierowania na leczenie sanatoryjne.

Na podstawie Uchwały Nr /2015 Rady Miejskiej w Gniewkowie z dnia roku przyznaje się / nie przyznaje się zapomogę zdrowotną

Pani/Panu ........................................................ w wysokości .......................................

słownie : ....................................................................................

Gniewkowo, dnia ....................


Uzasadnienie

Podjęcie niniejszej uchwały jest wykonaniem zapisów ustawy z dnia 26 stycznia 1982r. Karta Nauczyciela (tj. Dz. U. z 2014 r. poz. 191, 1198 oraz z 2015 r. poz. 357). Zgodnie z art. 72 ust. 1 ustawy Karta Nauczyciela, niezależnie od przysługującego nauczycielowi i członkom jego rodziny prawa do świadczeń z ubezpieczenia zdrowotnego, organ prowadzący szkoły jest zobowiązany do zabezpieczenia corocznie w budżecie odpowiednich środków finansowych z przeznaczeniem na pomoc zdrowotną dla nauczycieli korzystających z opieki zdrowotnej. Organ prowadzący zobowiązany jest także do określenia rodzajów świadczeń przyznawanych w ramach pomocy zdrowotnej oraz warunków i sposobów ich przyznawania. Uchwała wynika z potrzeby doprecyzowania zapisów dotyczących warunków i sposobu przyznawania świadczeń w ramach pomocy zdrowotnej ze środków finansowych przeznaczonych corocznie na ten cel w uchwale budżetowej.


[1]) Zm. Dz. U. z 2013 r. poz. 645, 1318, z 2014 r. poz. 379, 1072

[2]) Zm. Dz. U. z 2015 r. poz. 357

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Tomasz Goc

Dyrektor Handlowy w firmie Janpol

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »