| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XIII/219/15 Rady Miasta Bydgoszczy

z dnia 24 czerwca 2015r.

w sprawie uchwalenia regulaminu określającego zasady i tryb korzystania z Parku Jana Kochanowskiego w Bydgoszczy oraz urządzeń znajdujących się na tym terenie

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 i art. 40 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r. poz. 594, 645 i 1318 oraz z 2014 r. poz. 379 i 1072) uchwala się, co następuje:

§ 1. 1. Uchwala się Regulamin określający zasady i tryb korzystania z Parku Jana Kochanowskiego w Bydgoszczy oraz urządzeń znajdujących się na tym terenie.

2. Obszar objęty postanowieniami Regulaminu oznaczony został w załączniku do uchwały.

§ 2. Na terenie określonym w § 1 ust. 2 zakazuje się:

1) Poruszania się pojazdami z wyjątkiem:

a) wózków inwalidzkich,

b) rowerów po oznakowanej ścieżce rowerowej,

c) pojazdów posiadających zezwolenie wydane przez uprawniony organ;

2) parkowania rowerów z wyłączeniem miejsc przy stojakach rowerowych;

3) poruszania się na łyżworolkach i deskorolkach;

4) spożywania napojów alkoholowych;

5) spożywania narkotyków i innych substancji odurzających lub przebywania pod ich wpływem;

6) palenia wyrobów tytoniowych;

7) wnoszenia i używania materiałów pirotechnicznych, wybuchowych i szkodliwych substancji chemicznych;

8) zachowań zakłócających spokój, odpoczynek i bezpieczeństwo innych użytkowników Parku;

9) prowadzenia bez zezwolenia działalności handlowej, rozrywkowej oraz innej o podobnym charakterze;

10) umieszczania bez zezwolenia ogłoszeń oraz materiałów reklamowych i promocyjnych;

11) zanieczyszczania i zaśmiecania terenu;

12) niszczenia i uszkadzania roślinności oraz rozkopywania gruntu;

13) niszczenia i uszkadzania elementów wyposażenia: ławek, koszy, stojaków na rowery; psich pakietów, tablic informacyjnych, stołów szachowych, elementów placów zabaw, rzeźb i innych elementów infrastruktury parkowej;

14) samowolnego dostawiania bądź przestawiania urządzeń;

15) płoszenia ptactwa;

16) dokarmiania ptaków z wyłączeniem karmników;

17) wprowadzania zwierząt domowych (psów, kotów itd.) na teren placu zabaw oraz rabat kwietnych i polany oznaczonych kolorem czerwonym w załączniku, o którym mowa w § 1 ust. 2.

§ 3. Regulamin, o którym mowa w §1 podaje się do wiadomości publicznej poprzez wywieszenie go na tablicach usytuowanych na terenie Parku Jana Kochanowskiego.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego.

Przewodniczący Rady Miasta


dr Zbigniew Sobociński


Załącznik do Uchwały Nr XIII/219/15
Rady Miasta Bydgoszczy
z dnia 24 czerwca 2015 r.
Zalacznik1.pdf


Uzasadnienie

1. Przedmiot regulacji.

Określenie zasad korzystania przez mieszkańców z terenu Parku Jana Kochanowskiego obejmującego działki nr 1/5 i 2/2 w obr. 166 w Bydgoszczy.

2. Omówienie podstawy prawnej.

Zgodnie z art. 40 ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r. poz. 594, 645 i 1318 oraz z 2014 r. 379 i 1072) organy gminy mogą wydawać akty prawa miejscowego w zakresie zasad i trybu korzystania z gminnych obiektów i urządzeń użyteczności publicznej.

3. Konsultacje wymagane przepisami prawa (łącznie z przepisami wewnętrznymi).

Nie są wymagane.

4. Uzasadnienie merytoryczne.

Teren Parku Jana Kochanowskiego z uwagi na swoje walory przyrodniczo-funkcjonalne od wielu lat stanowi miejsce wypoczynku i rekreacji dla mieszkańców miasta Bydgoszczy. Celem wprowadzenia regulaminu, określającego zasady i tryb korzystania z terenu Parku Jana Kochanowskiego, jest uregulowanie kwestii nieunormowanych w przepisach prawa powszechnie obowiązującego. Jest to niezbędne w celu zapewnienia czystości i porządku na obszarze objętym niniejszą uchwałą, jak również bezpieczeństwa osób na nim przebywających.

W Parku Jana Kochanowskiego prowadzone są prace związane z jego rewitalizacją. W wyniku prac budowlanych i ogrodniczych zostanie odtworzony historyczny układ tego założenia parkowego dostosowany do współczesnych potrzeb.

Przygotowanie Regulaminu dla tego obiektu wynika z konieczności zebrania w formie pisemnej zasad korzystania z Parku po jego rewitalizacji. Usystematyzowane zasady i tryb korzystania z terenu parku i urządzeń znajdujących się w jego obrębie w formie regulaminu umieszczone zostaną na specjalnych pulpitach w Parku. Ułatwi to użytkownikom korzystanie z Parku, natomiast służbom porządkowym egzekwowanie zapisów regulaminu.

5. Ocena skutków regulacji.

Podjęcie niniejszej uchwały nie wywołuje skutków finansowych.

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Duże Odszkodowania

Kancelaria odszkodowawcza

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »