| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr VIII/63/15 Rady Miejskiej Radzynia Chełmińskiego

z dnia 29 czerwca 2015r.

w sprawie zmiany uchwały w sprawie uchwalenia budżetu gminy Radzyń Chełmiński na 2015r

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9, lit. i, pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r., poz. 594 ze zm.) oraz art. 211, 212, 214, 215, 222, 235-237 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2013r, poz. 885 ze zm.) uchwala się, co następuje:w uchwale Nr III/16/14 Rady Miejskiej Radzynia Chełmińskiego z dnia 30 grudnia 2014r w sprawie uchwalenia budżetu gminy Radzyń Chełmiński na 2015 rok Uchwałami Rady Miejskiej Radzynia Chełmińskiego Nr IV/33/15 z dnia 2 lutego 2015r i Nr VI/40/15 z dnia 27 marca 2015r oraz Zarządzeniami Burmistrza Miasta i Gminy Radzyń Chełmiński Nr 2/2015 z dnia 15 stycznia 2015r, Nr 5/2015 z dnia 30 stycznia 2015r, Nr 8/2015 z dnia 9 lutego 2015r, Nr 10/2015 z dnia 27 lutego 2015r, Nr 19/2015 z dnia 30 marca 2015r, Nr 32/2015 z dnia 29 kwietnia 2015r, Nr 33/2015 z dnia 8 maja 2015r, Nr 35/2015 z dnia 22 maja 2015roraz Zarządzeniami Burmistrza Miasta i Gminy Radzyń Chełmiński Nr 2/2015 z dnia 15 stycznia 2015r, Nr 5/2015 z dnia 30 stycznia 2015r, Nr 8/2015 z dnia 9 lutego 2015r, Nr 10/2015 z dnia 27 lutego 2015r, Nr 36/2015 z dnia 3 czerwca 2015r wprowadza się następujące zmiany:

§ 1. Dochody budżetu na 2015 rok w wysokości 20 930 836,68zł zastępuje się dochodami w wysokości 20 983 182,48zł

z tego:

- dochody bieżące w wysokości 19 536 715,48zł

- dochody majątkowe w wysokości 1 446 467,00zł

zgodnie z załącznikiem Nr 1.

§ 2. 1. Wydatki budżetu na 2015rok w wysokości 20 436 842,68zł zastępuje się wydatkami w wysokości 20 489 188,48zł

z tego:

- wydatki bieżące w wysokości 18 412 519,48zł

- wydatki majątkowe w wysokości 2 076 669,00zł

zgodnie z załącznikiem Nr 2.

2. Limity wydatków na zadania inwestycyjne w 2015 roku zgodnie z załącznikiem Nr 3.

§ 3. Nadwyżka budżetu w wysokości 493 994,00zł zostanie przeznaczona na sfinansowanie wcześniej zaciągniętych pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej.

§ 4. Łączna kwota planowanych przychodów w wysokości 337 624,39zł i łączna kwota planowanych rozchodów w wysokości 831 618,39zł pozostaje bez zmian.

§ 5. Dochody i wydatki związane z realizacją:

1) zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami w wysokości 2 448 030,89zł, pozostaje bez zmian;

2) zadań wykonywanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej w wysokości 1 000,00zł, pozostają bez zmian.

§ 6. Plan finansowy dochodów budżetu państwa związanych z realizacją zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego w wysokości 16 200,00zł pozostaje bez zmian.

§ 7. Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu gminy:

1) dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych w wysokości 365 243,55zł zgodnie z załącznikiem Nr 4;

2) dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych w wysokości 150 000,00zł pozostają bez zmian.

§ 8. Plan wpływów i wydatków związanych z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska:

1) wpływy w wysokości 377 554,35zł

2) wydatki w wysokości 377 554,35zł

zgodnie z załącznikiem Nr 5.

§ 9. Dochody w wysokości 82 453,14zł z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki w kwocie 82 453,14zł na realizację zadań określonych w miejsko-gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych, przeciwdziałania narkomanii oraz przeciwdziałania przemocy w rodzinie, zgodnie z załącznikiem Nr 1 i 2.

§ 10. Rezerwy

1) ogólna w wysokości 113 000,00zł,

2) celowa w wysokości 90 000,00zł,

z przeznaczeniem na :

a) realizację zadań własnych gminy w ramach pożytku publicznego w wysokości 47 000,00zł

b) rezerwę celową zgodnie z ustawą o zarządzaniu kryzysowym w wysokości 43 000,00zł

pozostają bez zmian.

§ 11. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy.

§ 12. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko - Pomorskiego.

Przewodniczący Rady Miejskiej


Jan Michaliszyn


Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr VIII/63/15
Rady Miejskiej Radzynia Chełmińskiego
z dnia 29 czerwca 2015 r.
Zalacznik1.pdf


Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr VIII/63/15
Rady Miejskiej Radzynia Chełmińskiego
z dnia 29 czerwca 2015 r.
Zalacznik2.pdf


Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr VIII/63/15
Rady Miejskiej Radzynia Chełmińskiego
z dnia 29 czerwca 2015 r.

infoRgrafika

Założenia planowanych zadań inwestycyjnych oraz zakupów inwestycyjnych na 2015 rok.

I. Zadania inwestycyjne

1. Zaprojektowanie i wykonanie studni głębinowej wraz z podłączeniem i uruchomieniem stacji uzdatniania wody Rywałd, gm. Radzyń Chełmiński. Planowane nakłady finansowe wyniosą 300 000,00zł i pokryte zostaną dochodami własnymi gminy.

2.Opracowanie dokumentacji technicznej oraz rozbudowa sieci wodociągowej w miejscowości Gołębiewo i Radzyń Chełmiński. Planowane nakłady finansowe wyniosą 20 000,00zł i pokryte zostaną dochodami własnymi gminy.

3.Budowa małej infrastruktury turystycznej przy jeziorze Szumiłowo wraz z zagospodarowaniem terenu w miejscowości Zakrzewo gmina Radzyń Chełmiński - etap II. Planowane nakłady finansowe wyniosą 252 729,00zł i pokryte zostaną dochodami własnymi gminy w wysokości 124 961,00zł oraz środkami pochodzącymi z budżetu Unii Europejskiej w ramach środka 4.1. Rozwój obszarów zależnych od rybactwa z wyłączeniem realizacji operacji polegających na funkcjonowaniu grupy rybackiej (LGR) oraz nabywaniu umiejętności i aktywizacji lokalnych społeczności w ramach Programu Operacyjnego "Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007-2013" w wysokości 127 768,00zł.

4. Opracowanie dokumentacji na budowę chodnika wzdłuż drogi wojewódzkiej Zielnowo i Zakrzewo. Planowane nakłady finansowe wyniosą 30 000,00zł i pokryte zostaną dochodami własnymi gminy.

5. Opracowanie dokumentacji na przebudowę drogi powiatowej Nr 1418C Zielnowo - Gawłowice. Planowane nakłady finansowe wyniosą 120 000,00zł i pokryte zostaną dochodami własnymi gminy.

6. Przebudowa części drogi gminnej nr 041618C Radzyń Wieś - Gawłowice dojazdowej do gruntów rolnych o nawierzchni bitumicznej w miejscowości Radzyń Wieś. Planowane nakłady finansowe wyniosą 300 000,00zł i pokryte zostaną dochodami własnymi gminy.

7. Opracowanie dokumentacji na przebudowę ulicy Długosza, Podgrodzie i Fijewo. Planowane nakłady finansowe wyniosą 30 000,00zł i pokryte zostaną dochodami własnymi gminy.

8. Przebudowa drogi gminnej na osiedlu Fijewo w Radzyniu Chełmińskim. Planowane nakłady finansowe wyniosą 60 000,00zł i pokryte zostaną dochodami własnymi gminy.

9. Opracowanie dokumentacji technicznej oraz przebudowa drogi gminnej Zielnowo. Planowane nakłady finansowe wyniosą 45 000,00zł i pokryte zostaną dochodami własnymi gminy.

10. Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Zielnowo (Drejsza). Planowane nakłady finansowe wyniosą 40 000,00zł i pokryte zostaną dochodami własnymi gminy.

11. Opracowanie dokumentacji na przebudowę drogi gminnej Mazanki i Czeczewo. Planowane nakłady finansowe wyniosą 15 000,00zł i pokryte zostaną dochodami własnymi gminy.

12. Opracowanie dokumentacji na przebudowę ulicy Widokowej w Radzyniu Chełmińskim. Planowane nakłady finansowe wyniosą 10 000,00zł i pokryte zostaną dochodami własnymi gminy.

13. Budowa punktu postojowego we wsi Czeczewo. Planowane nakłady finansowe wyniosą 20 000,00zł i pokryte zostaną dochodami własnymi gminy.

14. Wymiana i rozbudowa sieci wodociągowej na terenie miasta i gminy Radzyń Chełmiński. Planowane nakłady finansowe wyniosą 25 000,00zł i pokryte dochodami własnymi gminy.

15. Przebudowa systemu napowietrzania w oczyszczalni ścieków w Radzyniu Chełmińskim. Planowane nakłady finansowe wyniosą 10 000,00zł i pokryte zostaną dochodami własnymi gminy.

16. Budowa nowych punktów świetlnych na terenie miasta i gminy Radzyń Chełmiński. Planowane nakłady finansowe wyniosą 70 000,00zł i pokryte zostaną dochodami własnymi gminy.

17. Radzyń Chełmiński, ruiny zamku krzyżackiego konwentualnego (XIIIw.): zabezpieczenie i konserwacja murów - etap III. Planowane nakłady finansowe wyniosą 300 000,00zł i pokryte zostaną dochodami własnymi gminy w wysokości 50 000,00zł oraz dotacją celową ze środków finansowych Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z budżetu państwa w wysokości 250 000,00zł.

18.Opracowanie dokumentacji technicznej na adaptację pomieszczeń zamku na muzeum i kawiarnię. Planowane nakłady finansowe wyniosą 77 000,00zł i pokryte zostaną dochodami własnymi gminy.

19. Rozbudowa parku rekreacji, sportu i wypoczynku oraz terenów rekreacyjnych w Radzyniu Chełmińskim. Planowane nakłady finansowe wyniosą 120 000,00zł i pokryte zostaną dochodami własnymi gminy.

II. Zakupy inwestycyjne

1. Wykup i zamiana gruntów pod budowę ścieżki rowerowej Radzyń Chełmiński - Czeczewo - Gołębiewo. Planowane nakłady finansowe wyniosą 106 000,00zł i pokryte zostaną dochodami własnymi gminy.

2. Zakup wiat przystankowych. Planowane nakłady finansowe wyniosą 9 000,00zł i pokryte zostaną dochodami własnymi gminy.

3. Zakup pompy obiegowej do kotłowni Fijewo w Radzyniu Chełmińskim. Planowane nakłady finansowe wyniosą 8 000,00zł i pokryte zostaną dochodami własnymi gminy.

4. Zakup busa dla potrzeb osób niepełnosprawnych. Planowane nakłady finansowe wyniosą 120 000,00zł i pokryte zostaną dochodami własnymi gminy.

5. Realizacja systemu innowacyjnej edukacji w województwie Kuj. - Pom. poprzez zbudowanie systemu dystrybucji treści edukacyjnych (zakup tablic interaktywnych). Planowane nakłady finansowe wyniosą 14 717,00zł i pokryte zostaną dochodami własnymi gminy. W ramach tego zadania gmina nasza podpisała umowę partnerską, zgodnie z uchwałą Rady Miejskiej Radzynia Chełmińskiego Nr XXIII/202/13 z dnia 8 marca 2013r w sprawie przystąpienia do partnerstwa na rzecz realizacji Projektu pn."Realizacja systemu innowacyjnej edukacji w województwie kujawsko - pomorskim poprzez zbudowanie systemu dystrybucji treści edukacyjnych" w ramach działania 4.2 Rozwój usług i aplikacji dla ludności (Nr RPOWKP 93/IV/4.2013) Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko - Pomorskiego na lata 2007 - 2013. Zakres rzeczowy tego zadania przewiduje wdrożenie nowych, innowacyjnych form nauczania, w sposób umożliwiający sprawne i efektywne osiągniecie zakładanego celu, w szczególności doposażenie szkół podstawowych w narzędzia poprawiające jakość procesu kształcenia. Zespół Szkół w Radzyniu Chełmińskim w ramach tego projektu otrzyma 4 zestawy, na które składa się tablica interaktywna wraz z oprzyrządowaniem i laptopem oraz pokryty zostanie koszt budowy systemu treści edukacyjnych, szkolenia, promocja i zarzadzanie projektem. Umowa Partnerska została podpisana celem złożenia wniosku o dofinansowanie projektu partnerskiego w ramach RPO. Zgodnie z pismem z Urzędu Marszałkowskiego środki dotyczące wkładu własnego niewykorzystane w roku 2014 przechodzą na rok 2015.

6.Zakup sprzętu komputerowego w ramach projektu "Infostrada Kujaw i Pomorza". Planowane nakłady finansowe wyniosą 21 343,00zł i pokryte zostaną dochodami własnymi gminy. W ramach tego zadania Gmina nasza przystąpiła do realizacji projektu kluczowego pn."Infostrada Kujaw i Pomorza" realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko - Pomorskiego na lata 2007 -2013. Realizacja tego zadania następuje w latach 2011-2015. Środki zaplanowane na 2015 rok stanowią wkład własny gminy w realizację tego zadania.

7. Zakup samochodu osobowo - terenowego typu SUV w wersji oznakowanej dla Komendy Miejskiej Policji w Grudziądzu. Planowane nakłady finansowe wyniosą 4 880,00zł i pokryte zostaną dochodami własnymi gminy.

8. Zakup naleśnikarek do stołówki szkolnej. Planowane nakłady finansowe wyniosą 15 000,00zł i pokryte zostaną dochodami własnymi gminy.

9. Zakup kotła warzelnego elektrycznego do kuchni szkolnej. Planowane nakłady finansowe wyniosą 15 000,00zł i pokryte zostaną dochodami własnymi gminy.

10. Zakup pompy kanalizacyjnej do przepompowni ścieków. Planowane nakłady finansowe wyniosą 10 000,00zł i pokryte zostaną dochodami własnymi gminy.

11. Zakup pompki dozującej reagenty na Stacji Uzdatniania Wody w Radzyniu Chełmińskim. Planowane nakłady finansowe wyniosą 8 000,00zł i pokryte zostaną dochodami własnymi gminy.

12. Zakup urządzenia spiralnego do udrażniania kanalizacji (przepychacz rur). Planowane nakłady finansowe wyniosą 20 000,00zł i pokryte zostaną dochodami własnymi gminy.


Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr VIII/63/15
Rady Miejskiej Radzynia Chełmińskiego
z dnia 29 czerwca 2015 r.
Zalacznik4.pdf

zalacznik nr 4 dotacje


Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr VIII/63/15
Rady Miejskiej Radzynia Chełmińskiego
z dnia 29 czerwca 2015 r.
Zalacznik5.pdf

zalacznik nr 5 ochrona srodowiska

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Sienkiewicz, Jaroszewski, Zamroch – Radcowie Prawni Spółka Partnerska

Kancelaria oferuje kompleksową obsługę prawną przedsiębiorców, jak również pomoc dla klientów indywidualnych.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »