| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XI.80.2015 Rady Gminy Baruchowo

z dnia 15 września 2015r.

zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu gminy Baruchowo na rok 2015

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9, lit. i, pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r. poz. 594 z późn. zm.[1])) oraz art. 211, 212, 214, 215, 222, 235-237, 242, 258,ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z późn. zm.[2])) uchwala się, co następuje:

§ 1. 1. W uchwale Nr III.19.2014 Rady Gminy Baruchowo z dnia 29 grudnia 2014 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Baruchowo na rok 2015 (Dz. Urz. Woj. Kuj.-Pom. z 2015 r. poz. 184 z późn. zm.[3])) wprowadza się następujące zmiany:

1) Dochody budżetowe ulegają zmianie z kwoty 16.543.958,02 na kwotę 16.595.763,61, wg załącznika nr 1;

2) Wydatki budżetowe ulegają zmianie z kwoty 18.903.533,02 na kwotę 18.998.888,61, wg załącznika nr 2, w tym wydatki majątkowe 8.175.253;

3) Deficyt budżetu wynosi 2.403.125.

4) § 5 otrzymuje brzmienie: "§ 5. Deficyt budżetu wynosi 2.403.125 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z kredytów/ pożyczek w kwocie 1.300.000zł , wolnymi środkami w kwocie 1.103.125.";

5) § 6 otrzymuje brzmienie: "§ 6. Łączną kwotę przychodów budżetu planuje się w wysokości 3.079.055 zł, oraz łączną kwotę rozchodów budżetu w wysokości 675.930 zł, zgodnie z Załącznikiem nr 6.".

2. Zmienia się załącznik nr 1, 2, 3, 3a, 5, 6 do uchwały, o której mowa w ust. 1, w ten sposób, że nadaje im się brzmienie określone odpowiednio w załączniku nr 1, 2, 3, 3a, 5, 6 do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem 15 września 2015 r. i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko- Pomorskiego.

Przewodniczący Rady Gminy Baruchowo


Jarosław Komorek


Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XI.80.2015
Rady Gminy Baruchowo
z dnia 15 września 2015 r.
Zalacznik1.pdf

DOCHODY BUDŻETOWE


Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XI.80.2015
Rady Gminy Baruchowo
z dnia 15 września 2015 r.
Zalacznik2.pdf

WYDATKI BUDZETOWE


Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XI.80.2015
Rady Gminy Baruchowo
z dnia 15 września 2015 r.
Zalacznik3.pdf

Plan finansowy dochodów na zadania zlecone


Załącznik Nr 3a do Uchwały Nr XI.80.2015
Rady Gminy Baruchowo
z dnia 15 września 2015 r.
Zalacznik3a.pdf

Plan finansowy wydatków na zadania zlecone


Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr XI.80.2015
Rady Gminy Baruchowo
z dnia 15 września 2015 r.
Zalacznik5.pdf

Załącznik inwestycyjny Gminy Baruchowo na 2015r


Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr XI.80.2015
Rady Gminy Baruchowo
z dnia 15 września 2015 r.
Zalacznik6.pdf

Przychody i rozchody budżetu w 2015r.


Uzasadnienie

Dokonano zmian w planie jednostki Urząd Gminy poprzez zwiększenie dochodów bieżących z tytułu wpływu podatku VAT o kwotę 100.000 zł. Dokonano innych zmian w planie dochodów zgodnie z przewidywanym wykonaniem. Na podstawie decyzji Nr WFB.I.3110.3.48.2015/74 z dnia 31 sierpnia 2015 r zwiększono plan dochodów i wydatków w rozdziale 85213 par. 2010 o kwotę 417 zł z przeznaczeniem na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające świadczenia pielęgnacyjne.

Na podstawie decyzji Nr WFB.I.3120.3.49.2015/74 z dnia 04 września 2015 r zwiększono plan dochodów i wydatków w rozdziale 85215 par. 2010 o kwotę 88,59 zł z przeznaczeniem na finansowanie wypłat dodatku energetycznego odbiorcom wrażliwym.

W planie wydatków jednostki Urząd Gminy dokonano zmian zgodnie z potrzebami.

W zakresie zadań inwestycyjnych dokonano następujących zmian:

-zmniejszono plan wydatków o kwotę 7.000 zł na zadaniu pn' Przebudowa chodnika w ciągu drogi gminnej Goreń Duży- granica Gminy".

-zwiększono plan wydatków o kwotę 225.912 zł- "Dotacja celowa na pomoc finansową udzieloną między jednostkami" Jest to dotacja celowa przeznaczona dla Starostwa Powiatowego we Włocławku w ramach podpisanego porozumienia na realizację wspólnego zadania -przebudowa dróg powiatowych w ramach "Narodowego Programu Przebudowy Dróg lokalnych - Etap II Bezpieczeństwo- Dostępność- Rozwój "

-zwiększono plan wydatków o kwotę 1.000 zł na zadaniu pn' Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Trzebowo".

-zmniejszono plan wydatków o kwotę 1.000 zł na zadaniu pn' Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Zawada- Piaski".

-zwiększono plan wydatków o kwotę 3.000 zł na zadaniu pn' Przebudowa nawierzchni drogi gminnej w miejscowości Kurowo- Parcele".

-zmniejszono plan wydatków o kwotę 28.000 zł na zadaniu pn' Przebudowa nawierzchni drogi gminnej w miejscowości Stawek".

-zwiększono plan wydatków o kwotę 31.900 zł na zadaniu pn' Przebudowa nawierzchni drogi gminnej w miejscowości Zakrzewo Parcele".

Przewodniczący Rady Gminy Baruchowo


Jarosław Komorek


[1]) zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2013 r. poz. 645 i 1318 oraz z 2014 r. poz. 379 i 1072

[2]) zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz.U. z 2013 r. poz. 938 i 1646, z 2014 r. poz. 379, 911, 1146, 1626 i 1877 oraz z 2015 r. poz. 238 i 532

[3]) zmiany wymienionej uchwały zostały ogłoszone w Dz. Urz. Woj. Kuj.-Pom. z 2015 r. poz. 235, 418, 523, 907, 1104, 1489, 1543, 1675, 1701, 1703, 1884, 1971, 1973, 2128, 2351, 2433 i 2526

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Kancelaria Bem & Wspólnicy

Kancelaria radców prawnych specjalizująca się w prawie medycznym, prawie pracy, prawie rodzinnym oraz prawie nieruchomości.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »