| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XI.83.2015 Rady Gminy Baruchowo

z dnia 15 września 2015r.

zmieniająca uchwałę w sprawie regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Baruchowo

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15, art. 40 ust. 1, art. 41 i art. 42 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2013 r. poz. 594 z późn. zm.[1])) w związku z art. 90 f ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572 z późn. zm.[2])) uchwala się, co następuje:

§ 1. W Regulaminie udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Baruchowo, stanowiącym Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XVIII.92.2012 Rady Gminy Baruchowo z dnia 29 marca 2012 r. w sprawie regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Baruchowo (Dz. Urz. Woj. Kuj-Pom. poz. 1034), zmienionym Uchwałą Nr XXIII.129.2012 Rady Gminy Baruchowo z dnia 21 września 2012 r. (Dz. Urz. Woj. Kuj-Pom. poz. 2290), zmienionym Uchwałą Nr X.75.2015 Rady Gminy Baruchowo z dnia 7 sierpnia 2015 r. (Dz. Urz. Woj. Kuj-Pom. poz. 2527) zmieniającą uchwałę w sprawie regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Baruchowo wprowadza się następujące zmiany:

1) § 10. otrzymuje brzmienie:

1. .Pomoc materialna przyznana w formie świadczenia pieniężnego wypłacana będzie jako częściowa lub całkowita refundacja kosztów poniesionych i udokumentowanych przez wnioskodawcę na podstawie przedłożonych oryginałów rachunków lub faktur wystawionych w okresie, na który przyznano stypendium przelewem na wskazany rachunek bankowy bądź w kasie Urzędu Gminy w Baruchowie.

2. W przypadku niedostarczenia dokumentów stanowiących podstawę do całkowitej wypłaty stypendium w formie pokrycia kosztów udziału ucznia w zajęciach edukacyjnych, o których mowa w § 8.1. regulaminu, Wójt Gminy wydaję decyzję o wygaśnięciu decyzji przyznającej stypendium, w trybie art. 162 § 1 pkt 2 Kodeksu postępowania administracyjnego.";

2) w §11 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

Dokumenty potwierdzające dokonanie wydatków przekłada się w Urzędzie Gminy Baruchowie w następujących terminach:

1) do 30 listopada - za stypendium przyznane na okres wrzesień -grudzień;

2) do 31 maja - za stypendium przyznane na okres styczeń - czerwiec.".


§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Baruchowo.

§ 3. Uchwała wschodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego.

Przewodniczący Rady Gminy Baruchowo


Jarosław Komorek


Uzasadnienie

Zmiana , dotyczy Regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Baruchowo, stanowiącym Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XVIII.92.2012 Rady Gminy Baruchowo z dnia 29 marca 2012 r. w sprawie regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Baruchowo (Dz. Urz. Woj. Kuj-Pom. poz. 1034), zmienionym Uchwałą NR XXIII.129.2012 Rady Gminy Baruchowo z dnia 21 września 2012 r. (Dz. Urz. Woj. Kuj-Pom. poz. 2290), zmienionym Uchwałą Nr X.75.2015 Rady Gminy Baruchowo z dnia 7 sierpnia 2015 r. (Dz. Urz. Woj. Kuj-Pom. poz. 2527), powyższe zmiany wpływają na konieczność aktualizacji treści regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Baruchowo.

W związku z powyższym uważam przyjęcie uchwały za zasadne.

Przewodniczący Rady Gminy Baruchowo


Jarosław Komorek


[1]) zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2013 r. poz. 645 i 1318 oraz z 2014 r. poz. 379 i 1072

[2]) zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2004 r. Nr 273, poz. 2703 i Nr 281, poz. 2781, z 2005 r. Nr 17, poz. 141, Nr 94, poz. 788, Nr 122, poz. 1020, Nr 131, poz. 1091, Nr 167, poz. 1400, i Nr 249, poz. 2104, z 2006 r. Nr 144, poz. 1043, Nr 208, poz. 1532 i Nr 227, poz. 1658, z 2007 r. Nr 42, poz. 273, Nr 80, poz. 542, Nr 115, poz. 791, Nr 120, poz. 818, Nr 180, poz. 1280 i Nr 181, poz. 1292, z 2008 r. Nr 70, poz. 416, Nr 145, poz. 917 i Nr 216, poz. 1370, z 2009 r. Nr 6, poz. 33, Nr 31, poz. 206, Nr 56, poz. 458, Nr 157, poz. 1241 i Nr 219, poz. 1705, z 2010 r. Nr 44, poz. 250, Nr 54, poz. 320, Nr 148, poz. 991 i Nr 127, poz. 857, z 2011 r. Nr 106, poz. 622, Nr 112, poz. 654, Nr 205, poz. 1206, Nr 149, poz. 887 i Nr 139, poz. 814, z 2012 r. poz. 941 i 979, z 2013 r. poz. 87, poz. 827, poz. 1265, poz. 1317 i poz. 1650, z 2014 r poz. 7, poz. 290, poz. 538, poz. 598, poz. 642, poz. 811, poz. 1146 i poz. 1877 oraz z 2015 r. poz. 357

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Strict Minds Communication

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »