| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Porozumienie Zarządu Powiatu Świeckiego

z dnia 17 sierpnia 2015r.

w sprawie przekazania zarządzania drogą powiatową nr 1242C Drzycim - Sulnówko - Świecie na odcinku od km 15+620 do km 15+920 w trybie art. 19 ust. 4 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych

Zawarte w dniu 17 sierpnia 2015 r. w Świeciu, pomiędzy:

1. Zarządem Powiatu Świeckiego z siedzibą w Świeciu przy ul. Gen. Józefa Hallera 9, zwany dalej ,,Przekazującym" reprezentowanym przez:

Franciszka Koszowskiego - Starostę Świeckiego

Barbarę Studzińską - Wicestarostę Świeckiego

a

2. Burmistrzem Świecia - Tadeuszem Pogodą, zwanym dalej ,,Przejmującym",

Na podstawie art. 19 ust. 4 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych(Dz. U. z 2015 r., poz. 460), mając na względzie wagę realizowanego przedsięwzięcia inwestycyjnego pn. ,,Rozbudowa skrzyżowania ulic: Sienkiewicza, Kościuszki i Słowackiego w Świeciu wraz z przebudową kolidującej infrastruktury" ustala się co następuje:

§ 1. 1. Przekazujący przekazuje na podstawie art. 19 ust. 4 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych Przyjmującemu wykonywanie wszystkich funkcji zarządcy drogi nr 1242C Drzycim - Sulnówko - Świecie na odcinku od km 15+620 do km 15+920 na w/w odcinku do końca roku 2020, w pełnym zakresie określonym ustawą z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2015 r., poz. 460), w szczególności w zakresie wskazanym w art. 20 w/w ustawy.

2. Przejmujący przyjmuje do realizacji wszelkie zadania zarządcy drogi powiatowej wynikające z obowiązujących przepisów prawa.

§ 2. 1. Przedsięwzięcie obejmuje rozbudowę skrzyżowania ulic: Sienkiewicza, Kościuszki i Słowackiego w Świeciu wraz przebudową kolidującej infrastruktury i jest zadaniem przygotowanym i realizowanym przez Gminę Świecie i Powiat Świecki.

2. Przedsięwzięcie o którym mowa w ust.1, planowane jest do realizacji w roku 2016, ze środków własnych Gminy Świecie przy współudziale środków finansowych powiatu oraz środków finansowych pochodzących z Narodowego programu Przebudowy Dróg Lokalnych.

3. W przypadku powstania jakichkolwiek kosztów związanych z realizacją przedsięwzięcia, a nie przewidzianych niniejszą umową, zasady ich finansowania i rozliczenia zostaną określone odrębnymi uzgodnieniami.

§ 3. Przekazanie zarządzania drogami, o którym mowa w § 1 następuje z dniem podpisania niniejszego porozumienia.

§ 4. 1. Przejmujący rezygnuje z prawa do otrzymywania od Przekazującego środków finansowych na wykonanie czynności zarządcy drogi.

2. Zadania przekazane niniejszym porozumieniem Przejmujący będzie wykonywał za pośrednictwem właściwych organów w formach przewidzianych prawem.

3. Właściwe organy Przejmującego w celu realizacji zadań będą podejmowały odpowiednie czynności, tj. uchwały, decyzje administracyjne, umowy, postanowienia, czynności egzekucyjne itd.

4. Czynności gospodarowania nieruchomościami Przejmujący wykonuje na podstawie odrębnego pełnomocnictwa.

5. Przejmujący może zadania wynikające z niniejszego porozumienia wykonywać za pośrednictwem zarządu dróg.

§ 5. 1. Niniejsze porozumienie wchodzi w życie z datą jego zawarcia.

2. Przejmujący z tytułu realizacji zadań objętych porozumieniem ponosi odpowiedzialność wobec powiatu i osób trzecich.

§ 6. 1. Do spraw nieuregulowanych w niniejszym porozumieniu zastosowanie mają przepisy Ustawy o drogach publicznych oraz Kodeksu cywilnego.

2. Wszelkie zmiany treści porozumienia wymagają aneksu w formie pisemnej pod rygorem nieważności.

3. Porozumienie sporządzono w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, z których dwa egzemplarze otrzymuje Przejmujący a jeden egzemplarz Przekazujący.

§ 7. 1. Porozumienie zawarto do dnia 31 grudnia 2020 r. Każdej ze stron przysługuje prawo pisemnego wypowiedzenia porozumienia z zachowaniem 3 miesięcznego terminu wypowiedzenia.

2. W razie rażącego naruszenia przez jedną ze stron postanowień Porozumienia lub nienależytego wykonywania obowiązków, druga strona ma prawo rozwiązać Porozumienie bez zachowania terminu wypowiedzenia przez oświadczenie złożone na piśmie.

§ 8. Porozumienie wchodzi w życie 17 sierpnia 2015 t. i podlega opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego.

Przekazujący:Przejmujący:

Starosta Świecki


Franciszek Koszowski


Wicestarosta Świecki


Barbara Studzińska

Burmistrz Świecia


Tadeusz Pogoda

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Michał Wójtowicz

Ekspert Kredytowy Salomon Finance

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »