| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XI/95/15 Rady Miasta Rypin

z dnia 8 października 2015r.

w sprawie zmiany uchwały Nr XXVII/200/12 Rady Miasta Rypina z dnia 29 listopada 2012r. w sprawie szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat , jak również trybu ich pobierania

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U z 2013r. poz. 594 z późn. zm[1])) oraz art. 50 ust.6 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej ( Dz. U. z 2015r. poz. 163 z późn.zm[2])) uchwala się , co następuje:

§ 1. W załączniku do uchwały Nr XXVII/200/12 Rady Miasta Rypina z dnia 29 listopada 2012r. w sprawie szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat , jak również trybu ich pobierania, wprowadza się następujące zmiany:

1. § 4 otrzymuje brzmienie: "§ 4. Świadczeniobiorca ponosi odpłatność za usługi opiekuńcze lub specjalistyczne usługi opiekuńcze z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi w części lub całości , jeżeli dochód osoby samotnie gospodarującej oraz dochód na osobę w rodzinie osoby zobowiązanej przekracza kwotę kryterium dochodowego, w wysokości określonej w poniższej tabeli:

% dochodu osoby w stosunku do kryterium dochodowego określonego w art. 8 ust.1

Wysokość odpłatności ponoszonej przez osoby samotnie gospodarujące liczona w % od kosztu usługi

Wysokość odpłatności ponoszonej przez osoby w rodzinie liczona w % od kosztu usługi

Ustawy o pomocy społecznej

0 do 100

nieodpłatnie

nieodpłatnie

Powyżej 100 do 150

5

10

Powyżej 150 do 200

10

15

Powyżej 200 do 250

15

20

Powyżej 250 do 300

20

25

Powyżej 300 do 350

30

40

Powyżej 350 do 400

50

60

Powyżej 400 do 500

70

80

Powyżej 500

90

100

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Rypin.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego .

Przewodniczący Rady Miasta Rypin


Jarosław Sochacki


Uzasadnienie

W dniach 23.03 - 08.04.2015r. inspektorzy Wydziału Polityki Społecznej w Bydgoszczy, działający na podstawie upoważnień Wojewody Kujawsko - Pomorskiego przeprowadzili kontrolę problemową w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Rypinie.

Zakres kontroli obejmował między innymi kierowanie do domu pomocy społecznej z uwzględnieniem pomocy w formie usług opiekuńczych (zadania własne).

Podczas czynności kontrolnych ustalono, że MOPS realizował pomoc w formie usług opiekuńczych i specjalistycznych usług opiekuńczych z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi w oparciu o Uchwałę Nr XXVII/200/12 Rady Miasta Rypina z dnia 29 listopada 2012r. wydaną na podstawie art. 50 ust. 6 ustawy o pomocy społecznej. Uchwała zawierała elementy wyszczególnione wskazanym powyżej przepisem prawa. Jedna zawarta w § 4 tabela odpłatności za usługi opiekuńcze została skonstruowana w taki sposób, iż wydzielone przedziały procentowe dochodu osoby w stosunku do kryterium dochodowego, nie obejmowały dochodu zawierającego się każdorazowo między zamykającą liczbą przedziału poprzedzającego, a rozpoczynającą liczbą przedziału następnego. Tym samym uchwała nie obejmowała osób, które w stosunku do kryterium miały procent dochodu wyższy niż np. 150%, ale niższy niż 151%.

Zgodnie zatem z zaleceniami pokontrolnymi Wojewody Kujawsko -Pomorskiego z dnia 3 sierpnia 2015r. dokonuje się dostosowania aktu prawnego.

Przewodniczący Rady Miasta Rypin


Jarosław Sochacki


[1]) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz.U. z 2013r. poz. 645 i 1318, z 2014r. poz.379 i 1072.

[2]) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz.U. z 2015r. poz. 163 i 693.

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Masterlease Polska

Firma leasingowa

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »