| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr VIII/65/15 Rady Miejskiej Chełmży

z dnia 29 października 2015r.

w sprawie Wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem gminy miasta Chełmży na lata 2015-2019

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 i art. 40 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2015 r. poz. 1515), art. 21 ust. 1 pkt 1 i ust. 2 ustawy z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego (Dz. U. z 2014 r. poz. 150 oraz z 2015 r. poz.1322) uchwala się, co następuje:

§ 1. Przyjmuje się Wieloletni program gospodarowania mieszkaniowym zasobem gminy miasta Chełmży na lata 2015-2019 stanowiący załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Chełmży.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko- Pomorskiego.

Przewodniczący Rady Miejskiej


Janusz Kalinowski


Załącznik do uchwały Nr VIII/65/15
Rady Miejskiej Chełmży
z dnia 29 października 2015 r.

Wieloletni program gospodarowania mieszkaniowym zasobem
gminy miasta Chełmży na lata 2015-2019

Spis treści:

1. WPROWADZENIE

2. ROZDZIAŁ I

Prognoza dotycząca wielkości oraz stanu technicznego zasobu mieszkaniowego gminy miasta Chełmży w latach 2015-2019 z podziałem na lokale socjalne i pozostałe lokale mieszkalne.

3. ROZDZIAŁ II

Analiza potrzeb oraz plan remontów i modernizacji wynikający ze stanu technicznego budynków i lokali w latach 2015-2019.

4. ROZDZIAŁ III

Planowana sprzedaż lokali w latach 2015-2019.

5. ROZDZIAŁ IV

Zasady polityki czynszowej oraz warunki obniżania czynszu.

6. ROZDZIAŁ V

Sposób i zasady zarządzania lokalami i budynkami wchodzącymi w skład mieszkaniowego zasobu gminy oraz przewidywane zmiany w zakresie zarządzania mieszkaniowym zasobem gminy w latach 2015-2019.

7. ROZDZIAŁ VI

Źródła finansowania gospodarki mieszkaniowej w latach 2015-2019.

8. ROZDZIAŁ VII

Wysokość wydatków w latach 2015-2019, z podziałem na koszty bieżącej eksploatacji, koszty remontów oraz koszty modernizacji lokali i budynków wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu gminy, koszty zarządu nieruchomościami wspólnymi, których gmina jest jednym ze współwłaścicieli, a także wydatki inwestycyjne.

9. ROZDZIAŁ VIII

Inne działania mające na celu poprawę wykorzystania i racjonalizację gospodarowania mieszkaniowym zasobem gminy miasta Chełmży, z uwzględnieniem w nich zakresu zamian lokali związanych z remontami budynków i lokali oraz planowaną sprzedażą lokali.


Wprowadzenie

Zgodnie z art. 4 ustawy z dnia 21 czerwca 2001r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego (Dz. U. z 2014 r. poz. 150 oraz z 2015 r. poz.1322) zadaniem własnym gminy jest tworzenie warunków do zaspokajania potrzeb mieszkaniowych wspólnoty samorządowej. Ustawa nakłada również na gminy obowiązek uchwalania wieloletnich programów gospodarowania mieszkaniowym zasobem gminy. Programy opracowywane są na co najmniej 5 lat, gdyż taki okres wydaje się być najbardziej realny do efektywnego i racjonalnego gospodarowania istniejącym zasobem mieszkaniowym.

W programie oprócz prognoz dotyczących wielkości zasobu, potrzeb remontowych oraz źródeł finansowania określa się zasady polityki czynszowej. Kluczowym aspektem wieloletniego programu jest wskazanie optymalnej formuły organizacji zarządzania i administrowania nieruchomościami mieszkaniowymi. Od jakości usług świadczonych przez zarządcę nieruchomości zależy bowiem racjonalizacja kosztów utrzymania zasobu, jak również komfort zamieszkiwania.

Na obecną chwilę zarządcą mieszkaniowego zasobu gminy miasta Chełmży jest Zakład Gospodarki Mieszkaniowej sp. z o.o. z siedzibą w Chełmży przy ulicy Gen.Sikorskiego 27 na podstawie umowy Nr 52/U/14 z dnia 17 marca 2014 r. na wykonanie zadania pn. Sprawowanie zarządu komunalnym zasobem budynków mieszkalnych, administrowanie mieszkaniowym zasobem gminnym oraz komunalnym zasobem lokali użytkowych wraz z terenami gminnymi, wykonywanie: napraw bieżących, prac porządkowych oraz usuwanie awarii w mieszkaniowym zasobie gminy w latach 2014 - 2016.

Rozdział 1.
Prognoza dotycząca wielkości oraz stanu technicznego zasobu mieszkaniowego gminy miasta Chełmży w latach 2015-2019 z podziałem na lokale socjalne i pozostałe lokale mieszkalne

§ 1. 1. Zasób gminnych lokali mieszkalnych na podstawie danych dostarczonych przez zarządcę, tj. ZGM sp. z o.o. w Chełmży oraz jego prognoza przedstawia się następująco:

Tabela nr 1. Prognoza wielkości zasobu na lata 2015-2019.

Lp.

Opis własności

2015

2016

2017

2018

2019

1.

Budynki stanowiące w całości własność gminy miasta Chełmży, w tym :

31

27

26

25

24

- ilość lokali socjalnych

68

68

68

68

68

- ilość lokali mieszkalnych

114

110

108

105

104

2.

Budynki w zarządzie gminy miasta Chełmży, w tym:

11

11

11

11

11

- ilość lokali socjalnych

-

-

-

-

-

- ilość lokali mieszkalnych

127

127

127

127

127

3.

Budynki wspólnot mieszkaniowych z udziałem gminy miasta Chełmży, w tym:

69

73

74

75

76

- ilość lokali socjalnych

-

-

-

-

-

- ilość lokali mieszkalnych

534

538

540

543

544

Prognozowane wielkości mają charakter szacunkowy, mogą zatem odbiegać od zaistniałych w rzeczywistości.

§ 2. Podstawowym zadaniem gminy jest utrzymanie właściwego stanu technicznego budynków, utrzymanie zasobu mieszkaniowego w stanie niepogorszonym oraz w miarę posiadanych środków, wykonywanie remontów budynków, których stan techniczny tego wymaga.

Przyjmuje się następującą prognozę dotyczącą stanu technicznego budynków mieszkaniowego zasobu gminy miasta Chełmży.

Tabela nr 2. Stan techniczny budynków.

Zasób

Stan techniczny

budynków

2015

2016

2017

2018

2019

Budynki z lokalami mieszkalnymi stanowiące w całości własność gminy miasta Chełmży

dobry

2

1

1

1

1

średni

13

10

9

8

7

zły

-

-

-

-

-

Budynki z lokalami socjalnymi

dobry

-

-

-

-

-

średni

16

16

16

16

16

zły

-

-

-

-

-

Budynki w zarządzie gminy miasta Chełmży (o nieuregulowanym stanie prawnym)

dobry

-

-

-

-

-

średni

11

11

11

11

11

zły

-

-

-

-

-

Budynki wspólnot mieszkaniowych z udziałem gminy miasta Chełmży

dobry

14

15

15

15

15

średni

55

58

59

60

61

zły

-

-

-

-

-

Prognozowane wielkości mają charakter szacunkowy, mogą zatem odbiegać od zaistniałych w rzeczywistości.

Rozdział 2.
Analiza potrzeb oraz plan remontów i modernizacji wynikający ze stanu technicznego budynków i lokali w latach 2015-2019

§ 3. 1. Potrzeby remontowe budynków i lokali wynikają z konieczności:

1) utrzymania stanu technicznego na poziomie zapewniającym bezpieczeństwo ludzi i mienia w okresie użytkowania;

2) ochrony zdrowia i ludzi w budynku;

3) zapewnienia użytkowania budynku i znajdujących się w nim pomieszczeń oraz urządzeń związanych z budynkiem zgodnie z przeznaczeniem, a w szczególności zapewnienia warunków umożliwiających zaopatrzenie w wodę, gaz, energię cieplną, energię elektryczną, odprowadzenie ścieków, usuwanie odpadów stałych oraz ochronę przeciwpożarową;

4) utrzymania wymaganego stanu estetycznego budynków, a przypadku wpisania budynku do rejestru zabytków - zachowania jego wartości podlegających ochronie konserwatorskiej;

5) zapewnienia możliwości racjonalizacji wykorzystania energii poprzez działania termomodernizacyjne.

2. Podstawą sporządzenia planów remontów i modernizacji w szczególności stanowić będą :

1) wyniki okresowych przeglądów budynków określonych w prawie budowlanym;

2) przewidywane remonty opróżnionych lokali w związku z naturalnym ruchem mieszkańców i konieczność wykonania remontów w lokalach zamieszkiwanych przez najemców.

§ 4. Zestawienie remontów planowanych do realizacji w latach 2015-2019 przedstawia się następująco:


Tabela nr 3. Plan remontów i modernizacji na lata 2015-2019.

Rodzaj robót

Wydatki w poszczególnych latach w

2015

2016

2017

2018

2019

Wymiana stolarki okiennej

20.000

20.000

20.000

20.000

20.000

Remont pieców kaflowych

25.000

25.000

25.000

25.000

25.000

Roboty dekarskie

23.000

16.000

15.000

15.000

15.000

Ocieplanie budynków

0

0

0

0

0

Remont klatek schodowych

0

0

0

0

0

Remont elewacji

0

0

0

0

0

Remont lub wymiana instalacji elektrycznej

30.000

30.000

30.000

30.000

30.000

Usuwanie awarii

80.000

60.000

60.000

60.000

60.000

Wymiana westfalek

0

0

0

0

0

Remont instalacji gazowej

2000

1500

1500

1500

1500

Remont kominów oraz wkładów kominowych

2000

0

0

0

0

Razem

182.000

152.000

151.500

151.500

151.500

Prognozowane wielkości mają charakter szacunkowy, mogą zatem odbiegać od zaistniałych w rzeczywistości.

§ 5. Realizacja remontów, przedstawiona w tabeli nr 3 uzależniona jest od posiadanych przez gminę środków finansowych.

Rozdział 3.
Planowana sprzedaż lokali w latach 2015-2019

§ 6. Planowana sprzedaż lokali w okresie 5 lat pozwoli gminie miasto Chełmża na prowadzenie prawidłowej polityki związanej z zamianami, jak i remontami budynków i lokali. Pierwszeństwo w nabywaniu lokali mieszkalnych przeznaczonych do sprzedaży przysługuje ich najemcom, z którymi umowy najmu zawarte zostały na czas nieoznaczony- sprzedaż następuje w trybie bezprzetargowym i odbywa się na preferencyjnych zasadach. Nie przewiduje się sprzedaży lokali socjalnych, lokali mieszkalnych w budynkach o nieustalonym stanie prawnym, będących w zarządzie gminy miasta Chełmży oraz lokali mieszkalnych osobom nie posiadającym tytułu prawnego do lokalu.

§ 7. Zakres planowanej sprzedaży przedstawia się następująco:

Tabela nr 4. Planowana sprzedaż lokali komunalnych w latach 2015 - 2019.

Lata

2015

2016

2017

2018

2019

Planowana ilość lokali do sprzedaży

10

8

7

5

5

Prognozowane wielkości mają charakter szacunkowy, mogą zatem odbiegać od zaistniałych w rzeczywistości.

Rozdział 4.
Zasady polityki czynszowej oraz warunki obniżania czynszu

§ 8. 1. Polityka czynszowa gminy powinna zmierzać do takiego kształtowania stawek czynszu, które zapewniłyby samowystarczalność finansową gospodarki mieszkaniowej. Należy dążyć do takiego stanu, aby zminimalizować dopłaty z budżetu gminy do utrzymania zasobu mieszkaniowego. Wpływy z czynszu winny pokrywać nie tylko koszty bieżące utrzymania budynków, ale zapewnić również pozyskanie środków na remonty.

2. Stawkę bazową czynszu za najem lokali komunalnych i socjalnych ustala w drodze zarządzenia Burmistrz Miasta.

3. Najemcy lokali komunalnych opłacają czynsz najmu, ustalony według stawki bazowej za 1m2 powierzchni użytkowej lokalu, z uwzględnieniem czynników podwyższających lub obniżających wartość użytkową lokalu, które określone są w tabeli nr 5.

4. Osoby zajmujące lokal mieszkalny lub lokal socjalny bez tytułu prawnego są zobowiązane do comiesięcznego uiszczania odszkodowania, w wysokości 100% należnego czynszu.

5. W przypadku, gdy w czasie trwania stosunku najmu dokonane zostaną przez gminę miasto Chełmża ulepszenia mające wpływ na wysokość czynszu, stawka czynszu zostaje podwyższona zgodnie z tabelą nr 5 od daty dokonania ulepszenia.

6. W przypadku gdy w czasie trwania stosunku najmu nastąpi, z przyczyn leżących po stronie gminy miasta Chełmży, pogorszenie stanu technicznego lub obniżenie standardów mających wpływ na wysokość czynszu, stawka czynszu zostaje obniżona zgodnie z tabelą nr 5, w miesiącu nastepnym po powstaniu pogorszenia.

Tabela nr 5. Czynniki podwyższające i obniżające wartość użytkową lokalu.

Lp.

Czynnik wpływający na wysokość stawki czynszu

% podwyżki lub obniżki w stosunku do stawki czynszu

1

Wyposażenie lokalu w instalację centralnego ogrzewania, do której energia cieplna dostarczana jest z kotłowni

+ 20 %

2

Wyposażenie lokalu w łazienkę, tj. pomieszczenie wydzielone, z doprowadzoną instalacją wod.-kan., umożliwiająca podłączenie wanny lub brodzika, użytkowaną przez 1 najemcę

+ 20 %

3

Wyposażenie lokalu mieszkalnego we wspólną łazienkę, tj. pomieszczenie wydzielone, z doprowadzoną instalacją wod.-kan., umożliwiającą podłączenie wanny lub brodzika, użytkowaną przez 2 lub więcej najemców, położoną w budynku tym samym, co lokal mieszkalny.

+ 10 %

4

Wyposażenie lokalu w ubikację, tj. pomieszczenie wydzielone ( może być wspólnie z łazienką z doprowadzoną instalacją wod.-kan., umożliwiającą podłączenie miski ustępowej i spłuczki, użytkową przez 1 najemcę

+ 20 %

5

Wyposażenie lokalu w ubikację, tj. pomieszczenie wydzielone ( może być wspólnie z łazienką), z doprowadzoną instalacją wod.-kan., umożliwiająca podłączenie miski ustępowej i spłuczki, użytkowana przez 2 i więcej najemców, położoną w tym samym budynku, co lokal mieszkalny

+ 10 %

6

Z tytułu położenia lokalu w budynku - położenie lokalu na 1 lub 2 piętrze , za wyjątkiem lokali zlokalizowanych na poddaszu budynku

+ 20 %

7

Z tytułu ogólnego stanu technicznego- położenie lokalu w budynku wybudowanym po 1950 roku

+ 20 %

8

Z tytułu termomodernizacji - docieplenia całego budynku, tj. wszystkich ścian, z wyłączeniem lokali mieszkalnych usytuowanych na poddaszu, które nie jest w całości docieplone

+ 20 %

9

Z tytułu wyposażenia technicznego lokalu - brak w lokalu instalacji wod.-kan.

- 30 %

10

Z tytułu odprowadzania ścieków do szamba

- 10 %

11

Z tytułu stanu technicznego budynku - przeznaczenie budynku, w którym znajduje się lokal do rozbiórki ( wydana przez właściwy organ nadzoru budowlanego decyzja o rozbiórce )

- 20 %

§ 9. 1. Na wniosek najemcy może zostać udzielona obniżka czynszu o 10% w przypadku, gdy jego średni miesięczny dochód na jednego członka gospodarstwa domowego w okresie 3 miesięcy poprzedzających datę złożenia wniosku nie przekracza 30% najniższej emerytury w gospodarstwie jednoosobowym i 20% najniższej emerytury w gospodarstwie wieloosobowym.

2. Obniżki czynszu udziela się na okres 12 miesięcy, licząc od pierwszego dnia miesiąca następującego po rozpatrzeniu wniosku, nie dłużej jednak niż do czasu osiągnięcia dochodu przekraczającego kryteria wymienione w ust 1.

3. W przypadku uwzględnienia wniosku najemcy o obniżkę czynszu, obniżony czynsz obowiązuje od pierwszego dnia miesiąca następującego po dacie złożenia wniosku.

Rozdział 5.
Sposób i zasady zarządzania lokalami i budynkami wchodzącymi w skład mieszkaniowego zasobu gminy oraz przewidywane zmiany w zakresie zarządzania mieszkaniowym zasobem gminy w latach 2015-2019

§ 10. 1. Lokalami wchodzącymi w skład mieszkaniowego zasobu gminy miasta Chełmży, a także lokalami użytkowymi oraz terenami gminnymi zarządza obecnie Zakład Gospodarki Mieszkaniowej sp. z o.o. z siedzibą w Chełmży przy ulicy Sikorskiego 27 na podstawie umowy Nr 52/U/14 z dnia 17 marca 2014 r. na wykonanie zadania pn. Sprawowanie zarządu komunalnym zasobem budynków mieszkalnych, administrowanie mieszkaniowym zasobem gminnym oraz komunalnym zasobem lokali użytkowych wraz z terenami gminnymi, wykonywanie: napraw bieżących, prac porządkowych oraz usuwanie awarii w mieszkaniowym zasobie gminy w latach 2014 - 2016.

2. Zarządcę mieszkaniowego zasobu gminy miasta Chełmży wyłania się w drodze przetargu.

3. W oparciu o ww. umowę o zarządzanie, zarządca wykonuje między innymi następujące zadania:

1) naliczanie i pobieranie należności z tytułu czynszu, opłat eksploatacyjnych, opłat za dostarczane świadczenia, odszkodowań za korzystanie z lokali bez tytułu prawnego, wszelkich innych opłat związanych z eksploatacją budynków i lokali, jak również windykacja tych należności;

2) prowadzenie obsługi finansowo - księgowej lokali mieszkalnych i użytkowych w zakresie wymiaru czynszu, opłat za c.o., wodę, kanalizację, wywóz nieczystości oraz innych opłat z tytułu świadczonych usług, w tym również dokonanych wpłat, występujących zaległości, nadpłat i należnych odsetek;

3) kontrolowanie terminowości wpłat, naliczanie odsetek zgodnie z obowiązującymi przepisami;

4) niezwłoczne podejmowanie działań mających na celu wyegzekwowanie zaległości czynszowych, opłat związanych z umową najmu wraz z odsetkami za zwłokę i kosztami egzekucji;

5) dokonywanie przeliczeń wymiaru należności i sporządzanie aneksów do umowy w każdym przypadku zmiany, któregokolwiek ze składników czynszu i opłat związanych z umową najmu;

6) sporządzanie i doręczanie najemcom lokali faktur VAT;

7) dokonywanie w terminach określonych w umowach ostatecznych rozliczeń za c.o., wodę, kanalizację, wywóz nieczystości itp.

4. Nie przewiduje się w kolejnych latach zmian w procedurach zarządzania mieszkaniowym zasobem gminy miasta Chełmży.

Rozdział 6.
Źródła finansowania gospodarki mieszkaniowej w latach 2015-2019

§ 11. 1. Zasób mieszkaniowy finansowany jest z bieżących wpływów należnego czynszu za wynajem lokali użytkowych i mieszkalnych.

2. Ewentualne inwestycje w zakresie budownictwa mieszkaniowego będą realizowane ze środków własnych gminy miasta Chełmży oraz ze środków pozyskanych ze źródeł zewnętrznych.

Rozdział 7.
Wysokość wydatków w latach 2015-2019, z podziałem na koszty bieżącej eksploatacji, koszty remontów oraz koszty modernizacji lokali i budynków wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu gminy, koszty zarządu nieruchomościami wspólnymi, których gmina jest jednym ze współwłaścicieli, a także wydatki inwestycyjne

§ 12. Koszty utrzymania mieszkaniowego zasobu gminy miasta Chełmży i koszty zarządu nieruchomościami wspólnymi przedstawia tabela nr 6

Tabela nr 6. Koszty utrzymania mieszkaniowego zasobu gminy miasta Chełmży.

Rodzaj kosztów

Wysokośc kosztów w poszczególnych latach w

2015

2016

2017

2018

2019

Koszty bieżącej eksploatacji mieszkaniowego zasobu gminy

960.000

960.000

960.000

960.000

960.000

Koszty remontów i modernizacji mieszkaniowego zasobu gminy

165.000

165.000

165.000

165.000

165.000

Koszty zarządu nieruchomościami wspólnymi

255.000

255.000

255.000

255.000

255.000

Koszty funduszu remontowego nieruchomości wspólnych

520.000

520.000

520.000

520.000

520.000

Ogółem

1.900.000

1.900.000

1.900.000

1.900.000

1.900.000

Prognozowane wielkości mają charakter szacunkowy, mogą odbiegać zatem od zaistniałych w rzeczywistości.

Rozdział 8.
Inne działania mające na celu poprawę wykorzystania i racjonalizację gospodarowania mieszkaniowym zasobem gminy miasta Chełmży, z uwzględnieniem w nich niezbędnego zakresu zamian lokali związanych z remontami budynków i lokali oraz planowaną sprzedażą lokali

§ 13. W celu poprawy wykorzystania i racjonalizacji gospodarowania mieszkaniowym zasobem gminy konieczne jest podejmowanie działań polegających w szczególności na:

1) koordynowaniu zamian lokali na lokale dostosowane do potrzeb mieszkaniowych i możliwości płatniczych najemców oraz pomiędzy zadłużonymi użytkownikami lokali a innymi najemcami, deklarującymi gotowość spłaty zadłużenia w całości lub w części;

2) ograniczaniu wypłaty odszkodowań przez gminę miasto Chełmża z tytułu niedostarczenia lokali socjalnych w związku z orzeczonymi wyrokami o eksmisję;

3) windykacji należności z tytułu najmu lokali oraz bezumownego korzystania z lokali i monitoringu stanu finansowego kont;

4) opróżnianiu lokali w związku ze zmianą przeznaczenia lokalu lub budynku oraz gdy budynek przeznaczony jest do remontu, rozbiórki lub zbycia;

5) sprzedaży lokali mieszkalnych przede wszystkim w budynkach, gdzie powstały wspólnoty mieszkaniowe;

6) poprawianiu stanu technicznego mieszkaniowego zasobu gminy miasta Chełmży; remonty w pierwszej kolejności dotyczyć będą pokryć dachowych, urządzeń sanitarnych i instalacji elektrycznych oraz pieców kaflowych.


Uzasadnienie

do uchwały nr VIII/65/15 Rady Miejskiej Chełmży z dnia 29 października 2015 r. w sprawie Wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem gminy miasta Chełmży na lata 2015-2019.

Zgodnie z art. 21 ust. 1 pkt 1 i ust. 2 ustawy z dnia 21 czerwca 2001r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego (Dz. U. z 2014 r. poz. 150 oraz z 2015 r. poz. 1322), gmina winna opracować wieloletni program gospodarowania zasobem mieszkaniowym. Program ten powinien obejmować co najmniej pięć kolejnych lat. Biorąc pod uwagę powyższe, opracowano Wieloletni program gospodarowania zasobem gminy miasta Chełmży na lata 2015-2019.

Tworzenie warunków do zaspokajania potrzeb mieszkaniowych mieszkańców gminy w myśl zapisu art. 4 ustawy o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego jest podstawowym zadaniem gminy.

Celem Wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem gminy miasta Chełmży na lata 2015 - 2019 jest wdrożenie racjonalnej polityki mieszkaniowej zmierzającej do:

- zwiększenia możliwości zabezpieczenia potrzeb mieszkaniowych najuboższych mieszkańców miasta,

- poprawy stanu technicznego mieszkaniowego zasobu miasta,

- określenia polityki czynszowej zapewniającej utrzymanie zasobu w należytym stanie technicznym,

- zwiększenia efektywności zarządzania mieszkaniowym zasobem gminy.

Mając na uwadze powyższe, uznaje się za zasadne podjęcie niniejszej uchwały.

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Zbigniew Waz

Managing Partner w Leaware - spółce tworzącej aplikacje mobilne i webowe dla klientów na całym świecie.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »