| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr VIII/67/15 Rady Miejskiej Chełmży

z dnia 29 października 2015r.

w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy miasta Chełmży

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2015 r. poz. 1515), w związku z art. 4 ust. 1 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2013 r. poz. 1399 i 1593 oraz z 2015 r. poz. 87 i 122), po zasięgnięciu opinii Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Toruniu uchwala się, co następuje:

§ 1. Przyjmuje się Regulamin utrzymania czystości i porządku na terenie gminy miasta Chełmży, zwany w dalszej części Regulaminem, w brzmieniu stanowiącym załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Chełmży.

§ 3. Traci moc uchwała Nr XXII/160/12 Rady Miejskiej Chełmży z dnia 19 grudnia 2012 r.
w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy miasta Chełmży (Dz. Urz. Woj. Kuj. - Pom. z 2012 r. poz. 3862).

§ 4. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko - Pomorskiego
i wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2016 r.

Przewodniczący Rady Miejskiej


Janusz Kalinowski


Załącznik do Uchwały Nr VIII/67/15
Rady Miejskiej Chełmży
z dnia 29 października 2015 r.

Regulamin
utrzymania czystości i porządku na terenie gminy miasta Chełmży.

Rozdział 1.
Postanowienia ogólne

§ 1. Określa się szczegółowe zasady utrzymania czystości i porządku na terenie gminy miasta Chełmży, w szczególności dotyczące:

1) wymagań w zakresie utrzymania czystości i porządku na terenie nieruchomości obejmujących:

a) prowadzenie we wskazanym zakresie selektywnego zbierania i odbierania odpadów komunalnych, w tym powstających w gospodarstwach domowych przeterminowanych leków i chemikaliów, zużytych baterii i akumulatorów, zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego, mebli i innych odpadów wielkogabarytowych, odpadów budowlanych i rozbiórkowych oraz zużytych opon, a także odpadów zielonych,

b) uprzątanie błota, śniegu, lodu i innych zanieczyszczeń z części nieruchomości służących do użytku publicznego,

c) mycie i naprawy pojazdów samochodowych poza myjniami i warsztatami naprawczymi;

2) rodzaju i minimalnej pojemności pojemników przeznaczonych do zbierania odpadów komunalnych na terenie nieruchomości oraz na drogach publicznych, warunków rozmieszczania tych pojemników i ich utrzymania w odpowiednim stanie sanitarnym, porządkowym i technicznym, przy uwzględnieniu:

a) średniej ilości odpadów komunalnych wytwarzanych w gospodarstwach domowych bądź
w innych źródłach,

b) liczby osób korzystających z tych pojemników;

3) częstotliwości i sposobu pozbywania się odpadów komunalnych i nieczystości ciekłych z terenu nieruchomości oraz z terenów przeznaczonych do użytku publicznego;

4) innych wymagań wynikających z wojewódzkiego planu gospodarki odpadami;

5) obowiązków osób utrzymujących zwierzęta domowe, mających na celu ochronę przed zagrożeniem lub uciążliwością dla ludzi oraz przed zanieczyszczeniem terenów przeznaczonych do wspólnego użytku;

6) wymagań utrzymywania zwierząt gospodarskich na terenach wyłączonych z produkcji rolniczej,
w tym także zakazu ich utrzymywania na określonych obszarach lub w poszczególnych nieruchomościach;

7) wyznaczenia obszarów podlegających obowiązkowej deratyzacji i terminów jej przeprowadzenia.

Rozdział 2.
Wymagania w zakresie utrzymania czystości i porządku na terenie nieruchomości

§ 2. 1. Właściciele nieruchomości zobowiązani są do prowadzenia selektywnego zbierania, a odbierający odpady do odbierania następujących rodzajów odpadów komunalnych:

1) tworzywa sztucznego, metali oraz opakowań wielomateriałowych;

2) papieru i tektury;

3) szkła;

4) bioodpadów, w tym odpadów zielonych;

5) popiołu;

6) przeterminowanych leków;

7) chemikaliów;

8) zużytych baterii i akumulatorów;

9) zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego;

10) mebli i innych odpadów wielkogabarytowych;

11) odpadów budowlanych i rozbiórkowych;

12) zużytych opon;

13) tekstyliów i odzieży;

14) niesegregowanych (zmieszanych) odpadów komunalnych.

2. Odpady określone w ust. 1 odbierane są w sposób gwarantujący ich niezmieszanie z innymi rodzajami odpadów. Odpady te należy zbierać zgodnie z częstotliwością określoną w rozdziale 5.

§ 3. 1. Obowiązek uprzątnięcia błota, śniegu i lodu oraz innych zanieczyszczeń z części nieruchomości służących do użytku publicznego, w tym z chodników położonych wzdłuż nieruchomości bezpośrednio przy jej granicy, właściciele nieruchomości realizują poprzez usuwanie tych zanieczyszczeń i umieszczanie ich przy krawężniku chodnika od strony jezdni w sposób niepowodujący zakłóceń w ruchu pieszych lub pojazdów.

2. Zadania określone w ust. 1 powinny być realizowane:

1) niezwłocznie po powstaniu zanieczyszczeń, z zastrzeżeniem pkt 2;

2) najpóźniej do godziny 6.30 - w przypadku wystąpienia zanieczyszczeń w godzinach nocnych, tj. od godziny 22.00 do godziny 6.00.

§ 4. 1. Mycie pojazdów samochodowych poza myjniami może odbywać się na własnej nieruchomości pod warunkiem:

1) niezanieczyszczania środowiska i odprowadzania powstających ścieków do kanalizacji sanitarnej lub zbiornika bezodpływowego;

2) dokonywania tych czynności w miejscach o utwardzonym podłożu oraz przy użyciu środków ulegających biodegradacji;

3) mycie dotyczy wyłącznie nadwozia samochodu.

2. Naprawy pojazdów samochodowych poza warsztatami naprawczymi mogą obejmować jedynie drobne naprawy związane z bieżącą eksploatacją pojazdu.

3. Naprawy, o których mowa w ust. 2, mogą być wykonywane w obrębie nieruchomości pod warunkiem, że nie spowodują zanieczyszczenia wód lub gleby oraz uciążliwości dla mieszkańców sąsiednich nieruchomości.

Rozdział 3.
Rodzaj i minimalne pojemności pojemników przeznaczonych do zbierania odpadów komunalnych na terenie nieruchomości oraz na drogach publicznych oraz warunki rozmieszczania tych pojemników i ich utrzymania w odpowiednim stanie sanitarnym, porządkowym i technicznym

§ 5. Ustala się następujące rodzaje pojemników przeznaczonych do zbierania niesegregowanych (zmieszanych) odpadów komunalnych na terenie nieruchomości:

1) pojemniki o pojemności: 60 l, 120 l, 240 l, 360 l, 660 l, 1100 l;

2) kosze na śmieci o pojemności: od 10 l do 60 l.

§ 6. Właściciel nieruchomości jest zobowiązany zbierać niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne w pojemnikach o minimalnej pojemności uwzględniającej, z zastrzeżeniem § 7, następujące tygodniowe wielkości wytwarzania odpadów:

1) 30 l - na osobę w budynkach mieszkalnych jednorodzinnych i wielolokalowych;

2) 3 l - na każdego pracownika i ucznia przebywającego na terenie szkoły wszelkiego typu, przedszkola, żłobka;

3) 10 l - na jedno łóżko lub miejsce w szpitalach, hotelach, domach opieki i itp.;

4) 5 l - na jedno miejsce konsumpcyjne w lokalach gastronomicznych;

5) 5 l - na jednego pracownika w zakładach rzemieślniczych, usługowych, produkcyjnych, magazynach, hurtowniach, placach budowy, biurach, urzędach, przychodniach, gabinetach lekarskich, lecznicach, aptekach, obiektach użyteczności publicznej z wyłączeniem obiektów wymienionych w pkt 2;

6) 5 l - na jednego pracownika w stacjonarnych punktach handlowych zlokalizowanych poza budynkami, typu kiosk, punkty szybkiej konsumpcji, kwiaciarnie;

7) 10 l - na jedną działkę w ogródkach działkowych w okresie od 1 kwietnia do 31 października każdego roku i 3 l poza tym okresem;

8) 2 l - na jedno miejsce pochówku, a w dniu 1 i 2 listopada dodatkowo przy każdym wejściu na cmentarz pojemnik 1100 l.

§ 7. Każda nieruchomość musi być wyposażona w co najmniej jeden pojemnik 60 l na niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne.

§ 8. 1. Ustala się następującą pojemność pojemników do zbierania odpadów komunalnych innych niż wymienione w § 5: 60 l, 110 l (z przeznaczeniem do gromadzenia popiołu), 120 l, 240 l, 360 l, 660 l, 1100 l, przy czym każda nieruchomość musi być wyposażona w pojemnik o pojemności minimum 60 l.

2. Na obszarze zabudowy budynkami jednorodzinnymi dopuszcza się stosowanie worków o pojemności minimalnej 120 l do zbierania odpadów wskazanych w § 2 ust. 1 pkt 1-3.

§ 9. Odpady zbierane w sposób selektywny wymienione w § 2 ust. 1 pkt 1-5 zbierane są w pojemnikach o odpowiedniej wytrzymałości mechanicznej i pojemnościach zapewniających zbieranie wszystkich odpadów z terenu nieruchomości przez okres między terminami odbioru odpadów.

§ 10. 1. Dla potrzeb selektywnej zbiórki odpadów stosuje się następujące oznakowania kolorystyczne pojemników przeznaczonych do:

1) zbierania papieru i tektury - kolor niebieski;

2) zbierania tworzyw sztucznych, metali oraz opakowań wielomateriałowych - kolor żółty;

3) zbierania szkła - kolor zielony;

4) zbierania bioodpadów - kolor brązowy;

5) zbierania odpadów komunalnych niesegregowanych (zmieszanych) - kolor zielony;

6) zbierania popiołu - metalowe (ocynkowane).

2. Dla potrzeb selektywnej zbiórki odpadów w zabudowie jednorodzinnej stosuje się następujące oznakowania kolorystyczne worków przeznaczonych do:

1) zbierania papieru i tektury - kolor niebieski;

2) zbierania tworzyw sztucznych, metali oraz opakowań wielomateriałowych - kolor żółty;

3) zbierania szkła - kolor biały.

3. Pojemnik do zbiórki odpadów musi posiadać oznaczenie określające rodzaj odpadu gromadzonego w pojemniku.

§ 11. 1. Właściciel nieruchomości jest zobowiązany ustawić pojemniki (worki) do gromadzenia odpadów komunalnych na terenie nieruchomości w miejscu dostępnym dla przedsiębiorcy odbierającego odpady.

2. W przypadku braku dostępu do pojemników (worków) dla przedsiębiorcy odbierającego odpady komunalne, właściciel nieruchomości zobowiązany jest w dniu odbioru odpadów komunalnych wystawić pojemnik (worek) przed nieruchomość tak, aby umożliwić odbiór odpadów przez przedsiębiorcę.

§ 12. Dopuszcza się w wyjątkowych przypadkach ustawienie pojemników do selektywnej zbiórki odpadów wymienionych w § 2 ust. 1 pkt 1-5 dla więcej niż jednej nieruchomości. Właściciele nieruchomości w tym przypadku składają stosowne oświadczenia w Urzędzie Miasta Chełmży.

§ 13. Ustala się minimalną pojemność koszy na śmieci przeznaczonych do zbierania w sposób nieselektywny odpadów komunalnych na drogach publicznych:

1) w terenie niezabudowanym - 10 l, usytuowane w odległości nie większej niż 1 km od kolejnego kosza;

2) w terenie zabudowanym - 10 l, usytuowane w odległości nie większej niż 300 m od kolejnego kosza.

§ 14. 1. Pojemniki powinny być utrzymywane w odpowiednim stanie technicznym, a w szczególności poprzez stałą naprawę ich szczelności, a także w odpowiednim stanie sanitarnym w szczególności poprzez ich mycie, dezynfekcję i dezynsekcję, co najmniej dwa razy w roku, w okresie od 1 maja do 30 września każdego roku.

2. Jeżeli podczas odbierania odpadów komunalnych dojdzie do uszkodzenia lub zniszczenia pojemników z winy przedsiębiorcy odbierającego odpady, będzie on zobowiązany do natychmiastowej wymiany uszkodzonego pojemnika na nowy, na własny koszt.

3. W przypadku uszkodzenia lub zniszczenia pojemnika z winy właściciela nieruchomości, przedsiębiorca odbierający odpady komunalne niezwłocznie dostarczy nowy pojemnik na koszt właściciela nieruchomości.

Rozdział 4.
Inne wymagania wynikające z wojewódzkiego planu gospodarki odpadami

§ 15. Właściciele nieruchomości powinni kierować się zasadami zmierzającymi do ograniczania ilości powstawania odpadów komunalnych poprzez:

1) świadomy wybór produktów pod kątem ilości i zawartości;

2) wielokrotne używanie produktów i opakowań;

3) stosowanie odświeżania, renowacji i drobnych napraw produktów;

4) unikanie produktów "nadmiernie" opakowanych;

5) unikanie produktów, które z pewnością trafią na składowisko, czyli nienadających się do recyklingu, kompostowania;

6) zagospodarowanie odpadów ulegających biodegradacji poprzez kompostowanie na terenie nieruchomości.

Rozdział 5.
Częstotliwość i sposób pozbywania się odpadów komunalnych i nieczystości ciekłych z terenu nieruchomości oraz z terenów przeznaczonych do użytku publicznego

§ 16. Pozbywanie się odpadów komunalnych i nieczystości ciekłych musi następować w terminach zapewniających właściwy stan sanitarno-porządkowy nieruchomości oraz terenów przeznaczonych do użytku publicznego.

§ 17. Określa się szczegółowy sposób pozbywania się odpadów komunalnych przez właścicieli nieruchomości:

1) niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne należy zbierać w pojemnikach, a w terminach odbioru odpadów udostępnić przedsiębiorcy odbierającemu odpady komunalne;

2) papier i tekturę, tworzywa sztuczne, metale i opakowania wielomateriałowe oraz szkło należy zbierać w pojemnikach (workach), a w terminach odbioru odpadów udostępnić przedsiębiorcy odbierającemu odpady komunalne;

3) bioodpady należy zbierać w pojemnikach, a w terminach odbioru odpadów udostępnić przedsiębiorcy odbierającemu odpady komunalne, przy czym odpady zielone można także:

a) przekazywać do punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych, w ramach wnoszonej do Urzędu Miasta Chełmży opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, w ilości do 10 kg na gospodarstwo domowe w danym roku kalendarzowym,

b) gromadzić w kompostowniach przydomowych;

4) przeterminowane leki należy:

a) gromadzić w przeznaczonych do tego celu pojemnikach ustawionych w aptekach,

b) przekazywać do punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych;

5) chemikalia należy przekazywać do:

a) punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych,

b) punktów ich sprzedaży;

6) zużyte opony należy przekazywać do:

a) punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych, w ramach wnoszonej do Urzędu Miasta Chełmży opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, w ilości do 4 opon o wielkości do 20" na gospodarstwo domowe w danym roku kalendarzowym,

b) punktów ich sprzedaży;

7) zużyte baterie należy:

a) gromadzić w przeznaczonych do tego celu pojemnikach ustawionych w budynkach użyteczności publicznej,

b) przekazywać do punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych,

c) przekazywać do punktów ich sprzedaży;

8) zużyte akumulatory należy:

a) przekazywać do punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych,

b) przekazywać do punktów ich sprzedaży;

9) zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny należy przekazywać:

a) do punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych,

b) do punktów ich sprzedaży;

10) meble i odpady wielkogabarytowe należy przekazywać do punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych, w ramach wnoszonej do Urzędu Miasta Chełmży opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, w ilości do 200 kg na gospodarstwo domowe w danym roku kalendarzowym;

11) odpady budowlane i rozbiórkowe:

a) stanowiące odpady komunalne wytworzone przez mieszkańców, pochodzące z drobnych remontów nieruchomości zamieszkałych, przekazywać do punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych, w ramach wnoszonej do Urzędu Miasta Chełmży opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, w ilości do 500 kg na gospodarstwo domowe w danym roku kalendarzowym,

b) inne niż wymienione w pkt. 3 lit. a, pkt. 6 lit. a, pkt. 10 oraz pkt. 11 lit. a, na dodatkowe zamówienie ich odbioru i za dodatkową opłatą ustaloną na podstawie cennika obowiązującego u przedsiębiorcy odbierającego odpady komunalne;

12) tekstylia i odzież należy przekazywać do punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych.

§ 18. Ustala się następującą częstotliwość odbierania odpadów komunalnych określonych w § 2 ust. 1, pkt 1-5 i 14 z terenów nieruchomości oraz terenów przeznaczonych do użytku publicznego:

1) z obszarów zabudowy budynkami jednorodzinnymi i wielolokalowymi do siedmiu lokali włącznie :

a) niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne - co tydzień,

b) bioodpady, w tym odpady zielone:

- w okresie od 1 kwietnia do 31 października - co tydzień,

- w okresie od 1 listopada do 31 marca - co dwa tygodnie;

c) papier i tektura - co cztery tygodnie,

d) szkło - co cztery tygodnie,

e) tworzywa sztuczne i metale oraz opakowania wielomateriałowe - co dwa tygodnie;

f) popiół - co tydzień w okresie od 15 października do 15 kwietnia każdego roku;

2) z obszarów zabudowy budynkami wielolokalowymi powyżej siedmiu lokali :

a) niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne - co tydzień,

b) bioodpady, w tym odpady zielone - co tydzień,

c) papier i tektura - co dwa tygodnie,

d) szkło - co cztery tygodnie,

e) tworzywa sztuczne i metale oraz opakowania wielomateriałowe - co tydzień,

f) popiół - co tydzień w okresie od 15 października do 15 kwietnia każdego roku;

3) z terenów nieruchomości przeznaczonych do użytku publicznego :

a) niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne - co tydzień,

b) bioodpady, w tym odpady zielone:

- w okresie od 1 kwietnia do 31 października - co tydzień,

- w okresie od 1 listopada do 31 marca - co dwa tygodnie;

c) papier i tektura - co dwa tygodnie,

d) szkło - co sześć tygodni,

e) tworzywa sztuczne i metale oraz opakowania wielomateriałowe:

- w okresie od 1 kwietnia do 31 października - co tydzień,

- w okresie od 1 listopada do 31 marca - co dwa tygodnie,

f) popiół - co tydzień w okresie od 15 października do 15 kwietnia każdego roku.

§ 19. Ustala się następującą częstotliwość pozbywania się odpadów komunalnych określonych § 2 ust. 1, pkt 6-13 z terenów nieruchomości oraz z terenów przeznaczonych do użytku publicznego:

1) przeterminowane leki - w punkcie selektywnego zbierania odpadów komunalnych oraz w wyznaczonych aptekach - w godzinach ich pracy;

2) zużyte baterie - w punkcie selektywnego zbierania odpadów komunalnych, w punktach ich sprzedaży oraz w wyznaczonych budynkach użyteczności publicznej - w godzinach ich pracy;

3) zużyte akumulatory - w punkcie selektywnego zbierania odpadów komunalnych oraz w punktach ich sprzedaży - w godzinach ich pracy;

4) zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny - w punkcie selektywnego zbierania odpadów komunalnych oraz w punktach ich sprzedaży - w godzinach ich pracy,

5) meble i odpady wielkogabarytowe - w punkcie selektywnego zbierania odpadów komunalnych - w godzinach jego pracy;

6) odpady budowlane i rozbiórkowe:

a) wymienione w § 17 pkt 11 lit. a - w punkcie selektywnego zbierania odpadów komunalnych - w godzinach jego pracy,

b) inne niż wymienione w § 17 pkt 11 lit. a, tj. na dodatkowe zamówienie ich odbioru i za dodatkową opłatą ustaloną na podstawie cennika obowiązującego u przedsiębiorcy odbierającego odpady komunalne - w dniach dostarczenia pojemnika zamówionego u przedsiębiorcy odbierającego odpady;

7) chemikalia - w punkcie selektywnego zbierania odpadów komunalnych oraz w punktach ich sprzedaży - w godzinach ich pracy;

8) zużyte opony - w punkcie selektywnego zbierania odpadów komunalnych oraz w punktach ich sprzedaży;

9) tekstylia i odzież - w punkcie selektywnego zbierania odpadów komunalnych - w godzinach jego pracy.

§ 20. Właściciele nieruchomości zobowiązani są do pozbywania się nieczystości ciekłych z terenu nieruchomości w sposób systematyczny, nie dopuszczając do przepełnienia się urządzeń do gromadzenia nieczystości ciekłych, gwarantując zachowanie czystości i porządku na nieruchomości, nie rzadziej niż dwa razy w roku.

Rozdział 6.
Osoby i podmioty uprawnione do przekazywania odpadów komunalnych do punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych

§ 21. 1. Uprawnionymi do przekazywania odpadów komunalnych do punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych, w ramach wnoszonej do Urzędu Miasta Chełmży opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, są osoby mieszkające na terenie gminy miasta Chełmży, po okazaniu dokumentu potwierdzającego fakt zamieszkania w gminie miasta Chełmży.

2. Osoby posiadające prawo do korzystania z punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych, spełniający warunki określone w ust. 1, mogą zlecać na własny koszt osobie trzeciej, podmiotowi prowadzącemu działalność gospodarczą lub innym wyżej nie wymienionym podmiotom, usługę transportową odpadów powstałych na ich nieruchomości, przy czym dostarczający musi przedłożyć pracownikowi punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych pisemne upoważnienie do transportu odpadów komunalnych lub oświadczenie wystawione przez właściciela odpadów.

3. Przedstawiciele m.in. spółdzielni mieszkaniowych, zarządcy nieruchomości oraz wspólnot mieszkaniowych usytuowanych na terenie gminy miasta Chełmży, na podstawie list określających z których lokali mieszkalnych pochodzą odpady komunalne, mogą zlecać ich dostawę do punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych w ramach wnoszonej do Urzędu Miasta Chełmży opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi:

1) odpadów budowlanych i rozbiórkowych stanowiących odpady komunalne wytworzonych przez mieszkańców, pochodzące z drobnych remontów nieruchomości zamieszkałych, w ilości do 500 kg na gospodarstwo domowe w danym roku kalendarzowym;

2) mebli i odpadów wielkogabarytowych, w ilości do 200 kg na gospodarstwo domowe w danym roku kalendarzowym;

3) zużytych opon, w ilości do 4 opon o wielkości do 20" na gospodarstwo domowe w danym roku kalendarzowym;

4) bioodpadów, wyłącznie zielonych tj. m.in. traw, gałęzi, liści pochodzących z poszczególnych mieszkań i pielęgnacji indywidualnych ogródków przydomowych lub upraw balkonowych w ilości do 10 kg na gospodarstwo domowe w danym roku kalendarzowym.

Rozdział 7.
Obowiązki osób utrzymujących zwierzęta domowe, mające na celu ochronę przed zagrożeniem lub uciążliwością dla ludzi oraz przed zanieczyszczeniem terenów przeznaczonych do wspólnego użytku

§ 22. Utrzymywanie zwierząt domowych nie może stanowić zagrożenia lub uciążliwości dla ludzi.

§ 23. 1. Osoby utrzymujące zwierzęta domowe, a w szczególności psy, zobowiązane są trzymać je na terenie swojej nieruchomości.

2. W przypadku wyprowadzania psa poza teren nieruchomości, do obowiązków osób utrzymujących psy należy wyprowadzenie psa na smyczy, a psów uznawanych za agresywne lub zachowujące się w sposób agresywny na smyczy i w kagańcu.

3. Osoby utrzymujące zwierzęta domowe zobowiązuje się do natychmiastowego usuwania zanieczyszczeń (odchodów i innych nieczystości) pozostawionych przez zwierzęta z pomieszczeń wspólnego użytku, placów, trawników lub zieleńców, ulic i chodników. Uprzątnięcia można dokonać poprzez wrzucenie zanieczyszczeń do pojemników przeznaczonych do zbierania odpadów komunalnych bądź urządzeń kanalizacyjnych.

Rozdział 8.
Zasady utrzymywania zwierząt gospodarskich na terenach wyłączonych z produkcji rolniczej

§ 24. Na terenach gminy miasta Chełmży wyłączonych z produkcji rolniczej wprowadza się całkowity zakaz utrzymywania zwierząt gospodarskich w następujących obszarach miasta:

1) na obszarze ograniczonym ulicami: Rybaki, A. Mickiewicza, gen. J. Hallera, ks. P. Skargi, Dworcową, gen. Wł. Sikorskiego, Toruńską, Bulwar 1000-lecia i Jeziorem Chełmżyńskim. Granice obszaru objętego zakazem utrzymywania zwierząt gospodarskich przedstawia załącznik do Regulaminu;

2) zabudowy budynkami wielolokalowymi.

§ 25. 1. Utrzymywanie zwierząt gospodarskich poza obszarami wymienionymi w § 24 powinno być usytuowane i prowadzone w taki sposób, aby nie pogarszało warunków zdrowotnych, sanitarnych i porządkowych otoczenia oraz nie powodowało zanieczyszczenia powietrza, gleby i wody.

2. Ule pszczele powinny być stawiane tylko na obrzeżach gminy miasta Chełmży, w odległości nie mniejszej niż 35 m od zabudowań mieszkalnych.

Rozdział 9.
Obszar i terminy przeprowadzenia deratyzacji

§ 26. Wyznacza się obszar całej gminy miasta Chełmży, jako obszar podlegający obowiązkowi przeprowadzenia deratyzacji w terminach od dnia 1 kwietnia do 30 kwietnia i od 1 października od 31 października.

§ 27. Obowiązek powyższy uznaje się za wykonany, jeżeli właściciel nieruchomości wyłoży trutkę przeciw gryzoniom w dniu 1 kwietnia i pozostawi ją do dnia 30 kwietnia oraz w dniu 1 października i pozostawi ją do dnia 31 października.

§ 28. Deratyzację przeprowadza się we wszystkich obiektach znajdujących się na terenie nieruchomości.

infoRgrafika


Uzasadnienie

do uchwały Nr VIII/67/15 Rady Miejskiej Chełmży z dnia 29 października 2015 r. w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy miasta Chełmży.

Na podstawie art. 4 ust. 1 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości
i porządku w gminach (Dz. U. z 2013 r. poz. 1399 z późn. zm.), rada gminy uchwala regulamin utrzymania czystości i porządku na terenie gminy, po zasięgnięciu opinii Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego.

W myśl przytoczonej powyżej ustawy, regulamin który jest aktem prawa miejscowego, określa szczegółowe zasady utrzymania czystości i porządku na terenie gminy dotyczące ogólnych zasad dotyczących gospodarowania odpadami komunalnymi, jak również innych wymagań wynikających z wojewódzkiego planu gospodarki odpadami, obowiązujących na terenie danego miasta.

W przedmiotowym regulaminie, zawarte są również częstotliwości i sposób pozbywania się odpadów komunalnych i nieczystości ciekłych z terenu nieruchomości oraz z terenów przeznaczonych do użytku publicznego. W związku z faktem, iż gmina zamierza zwiększyć częstotliwości wywozu takich frakcji odpadów komunalnych jak bioodpady oraz odpady zmieszane (niesegregowane), szkło, tworzywa sztuczne i metale oraz bioodpady, zaistniała potrzeba dostosowania w tym zakresie zapisów regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy miasta Chełmży.

Przyjęcie nowego regulaminu związane jest również z nowelizacją ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, która wprowadziła możliwość ograniczenia ilości przyjmowanych przez punkty selektywnego zbierania odpadów komunalnych niektórych frakcji odpadów komunalnych.

Mając na uwadze powyższe podjęcie przedmiotowej uchwały przez Radę Miejską Chełmży należy uznać za uzasadnione.

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Józef Edmund Nowicki

CONEXIS Kancelaria Zamówień Publicznych

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »