| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr 167/15 Rady Miasta Torunia

z dnia 29 października 2015r.

zmieniająca uchwałę w sprawie zwolnienia od podatku od nieruchomości

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2015 r. poz. 1515), art. 7 ust. 3 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2014 r. poz. 849 z późn. zm.[1])) uchwala się, co następuje:

§ 1. W uchwale Nr 770/14 Rady Miasta Torunia z dnia 15 maja 2014 r. w sprawie zwolnienia od podatku od nieruchomości (Dz. Urz. Woj. Kuj.-Pom. z 23.05.2014 r. poz. 1637) wprowadza się następujące zmiany:

1) § 1 otrzymuje brzmienie:

Zwalnia się od podatku od nieruchomości, na zasadach określonych w niniejszej uchwale grunty, budynki i ich części, budowle i ich części, położone na obszarze określonym w załączniku nr 1 do uchwały, w których podjęto po raz pierwszy na wskazanym obszarze prowadzenie działalności gospodarczej produkcyjnej, usługowej i handlowej.";

2) § 3 otrzymuje brzmienie:

Okres zwolnienia wynosi 2 lata od dnia nabycia prawa do zwolnienia. Podatnik nabywa prawo do zwolnienia od następnego miesiąca po miesiącu, w którym złożył wniosek o zwolnienie.";

3) § 5 :

a) pkt 1 otrzymuje brzmienie:

złożenie przez podatnika wniosku stanowiącego załącznik nr 2 do uchwały",

b) pkt 4 otrzymuje brzmienie:

złożenie wszystkich zaświadczeń o pomocy de minimis i o pomocy de minimis w rolnictwie i w rybołówstwie, otrzymanych w roku, w którym podatnik ubiega się o pomoc, oraz w ciągu dwóch poprzedzających go lat, albo oświadczenia o wielkości pomocy de minimis i o wielkości pomocy de minimis w rolnictwie i w rybołówstwie otrzymanej w tym okresie, albo oświadczenia o nieotrzymaniu takiej pomocy w tym okresie";

4) § 6 ust. 1 pkt 2 otrzymuje brzmienie:

wszystkich zaświadczeń o pomocy de minimis i o pomocy de minimis w rolnictwie
i w rybołówstwie, otrzymanych w roku, w którym podatnik ubiega się o pomoc, oraz w ciągu dwóch poprzedzających go lat, albo oświadczenia o wielkości pomocy de minimis i o pomocy de minimis w rolnictwie i w rybołówstwie, otrzymanej w tym okresie, albo oświadczenie o nieotrzymaniu takiej pomocy w tym okresie";

5) § 7 pkt 1 otrzymuje brzmienie:

prowadzenia działalności gospodarczej w nieruchomości objętej zwolnieniem przez okres trwania zwolnienia od podatku".

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Torunia.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego.

Przewodniczący Rady Miasta Torunia


Marcin Czyżniewski


[1]) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2015 r. poz. 528, poz. 699, poz. 774, poz. 1045, poz. 1283.

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

TomTom

Założona w 1991 firma TomTom (AEX:TOM2) jest wiodącym na świecie dostawcą produktów i usług lokalizacyjnych i nawigacyjnych ukierunkowanym na dostarczenie wszystkim kierowcom najlepszych na świecie rozwiązań nawigacyjnych.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »