| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XII/114/2015 Rady Miejskiej w Żninie

z dnia 28 października 2015r.

w sprawie określenia metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawek opłat

Na podstawie art. 6k, w związku z art. 6i i art. 6j ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (tj. Dz. U. z 2013 r. poz. 1399 z późn. zm.[1])) oraz art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2015 r. poz. 1515 z późn. zm.), uchwala się, co następuje:

§ 1. Dokonuje się wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w taki sposób, że w przypadku nieruchomości, na której zamieszkują mieszkańcy opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi stanowi iloczyn liczby mieszkańców zamieszkujących daną nieruchomość oraz stawki opłaty określonej w §2.

§ 2. 1. Ustala się stawkę opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w wysokości 12 zł miesięcznie od osoby zamieszkującej daną nieruchomość.

2. Określa się wyższą stawkę opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, jeżeli odpady komunalne nie są zbierane i odbierane w sposób selektywny w wysokości 26 zł miesięcznie od osoby zamieszkującej daną nieruchomość.

§ 3. 1. Ustala się stawkę opłaty za pojemnik do odpadów komunalnych zmieszanych, wytwarzanych na nieruchomościach niezamieszkałych, opróżniany zgodnie z regulaminem utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Żnin, w następujących wysokościach:

1) 18 zł - za pojemnik o pojemności 60 litrów;

2) 27 zł - za pojemnik o pojemności 120 litrów;

3) 47 zł - za pojemnik o pojemności 240 litrów;

4) 162 zł - za pojemnik o pojemności 1100 litrów;

5) 550 zł - za pojemnik o pojemności 7000 litrów.

2. Określa się wyższą stawkę opłaty za pojemnik do odpadów komunalnych zmieszanych, wytwarzanych na nieruchomościach niezamieszkałych, opróżniany zgodnie z regulaminem utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Żnin, jeżeli odpady komunalne nie są zbierane i odbierane w sposób selektywny, w następujących wysokościach:

1) 28 zł - za pojemnik o pojemności 60 litrów;

2) 42 zł - za pojemnik o pojemności 120 litrów;

3) 70 zł - za pojemnik o pojemności 240 litrów;

4) 243 zł - za pojemnik o pojemności 1100 litrów;

5) 830 zł - za pojemnik o pojemności 7000 litrów.

3. Uchwala się ryczałtową stawkę opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, zbieranych i odbieranych w sposób selektywny od właścicieli nieruchomości, na których znajdują się domki letniskowe lub innych nieruchomości rekreacyjno-wypoczynkowych w wysokości 100 zł rocznie od domku letniskowego.

4. Uchwala się wyższą ryczałtową stawkę opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, jeżeli odpady komunalne nie są zbierane i odbierane w sposób selektywny od właścicieli nieruchomości, na których znajdują się domki letniskowe lub innych nieruchomości rekreacyjno-wypoczynkowych w wysokości 200 zł rocznie od domku letniskowego.

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Żnina.

§ 5. Traci moc uchwała nr IV/30/2015 Rady Miejskiej w Żninie z dnia 6 lutego 2015 r. w sprawie określenia metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stwek opłat (Dz. Urz. Woj. Kuj.-Pom. z 2015 r. poz. 409) oraz uchwała nr X/98/2015 Rady Miejskiej w Żninie z dnia 2 września 2015 r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawek opłat (Dz. Urz. Woj. Kuj.-Pom. z 2015 r. poz. 2754).

§ 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2016 roku i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego.


Uzasadnienie

Wypełniając dyspozycję art. 6k ustawy z dnia 13 września 1996 r., rada gminy w drodze uchwały zobowiązana jest dokonać wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi powstającymi na nieruchomościach zamieszkałych oraz ustalić stawkę takiej opłaty. Natomiast w odniesieniu do nieruchomości niezamieszkałych przez mieszkańców, rada gminy ustala stawki opłaty za pojemnik o określonej pojemności.

Zgodnie z art. 6j ust. 3b ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, rada gminy uchwala ryczałtową stawkę opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi za rok od domku letniskowego lub innej nieruchomości wykorzystywanej na cele rekreacyjno-wypoczynkowe.

Po dokonaniu analizy kosztów związanych z funkcjonowaniem systemu gospodarki odpadami, uwzględniono koszty podmiotu świadczącego usługi odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych, ustalono zmianę opłaty za gospodarowanie odpadami.

Zatem podjęcie niniejszej uchwały jest w pełni uzasadnione.


[1]) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz.U. z 2013 r. poz. 1593, z 2015 r. poz. 87 i 122

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Kancelaria Radców Prawnych R. Ptak i Wspólnicy sp.k.

Obsługa prawna przedsiębiorców

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »