| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XIII/58/2015 Rady Gminy Warlubie

z dnia 29 października 2015r.

w sprawie sposobu świadczenia usług przez Punkt Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych w Warlubiu

Na podstawie art. 3 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 13 września 1996r. z późń. zm. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2013 r. poz. 1399 i 1593 oraz z 2015 r. poz. 87 i 122) oraz z art. 18 ust 2 pkt 15 i art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2015 r. poz. 1515) oraz § 19 Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Warlubie, stanowiącego załącznik do uchwały Nr XXI/178/12 Rady Gminy Warlubie z dnia 19 grudnia 2012 r. (Dz.Urz.Woj.Kuj.Pom. z 2013 r. poz. 131, 1533 i 3251) uchwala się, co następuje:

§ 1. Uchwala się Regulamin Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych w Warlubiu stanowiący załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Warlubie.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego.

Przewodnicząca Rady Gminy


Wanda Wolan


Załącznik do Uchwały Nr XIII/58/2015
Rady Gminy Warlubie
z dnia 29 października 2015 r.

REGULAMIN
Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych w Warlubiu

§ 1. 1. Regulamin określa szczegółowe zasady funkcjonowania Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych w Warlubiu - zwanego dalej PSZOK.

2. PSZOK zlokalizowany jest w miejscowości Warlubie, przy ulicy Komorskiej, obok Oczyszczalni Ścieków.

3. Do PSZOK przyjmowane są selektywnie zebrane odpady komunalne pochodzące z nieruchomości objętych systemem zagospodarowania odpadami. Odpady pochodzące z działalności gospodarczej oraz rolniczej nie będą przyjmowane. Szczegółowy wykaz odpadów znajduje się w § 19 Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Warlubie.

4. PSZOK obsługiwany jest przez firmę, która w drodze przetargu realizuje usługę odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych na terenie Gminy Warlubie

§ 2. 1. Materiały do PSZOK należy dostarczyć we własnym zakresie.

2. Przyjęcia tych materiałów dokonuje upoważniony pracownik PSZOK.

3. PSZOK służy do odbioru odpadów selektywnie zebranych z nieruchomości objętych systemem zagospodarowania odpadami.

4. PSZOK przyjmuje odpady selektywnie zebrane takie jak: papier, szkło, tworzywa sztuczne, metale i opakowania wielomateriałowe, leki i chemikalia, zużyte baterie i akumulatory, zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, meble i inne odpady wielkogabarytowe, odpady budowlano- rozbiórkowe, opony (bez opon od maszyn rolniczych, pojazdów ciężarowych) oraz odpady zielone.

5. PSZOK przyjmuje nieodpłatnie, z nieruchomości objętych systemem zagospodarowania odpadami komunalnymi w ilościach:

a) meble i inne odpady wielkogabarytowe - do 200 kg/nieruchomość /rok,

b) opony - w ilości 4 szt. / nieruchomość / rok,

c) odpady budowlano - rozbiórkowe w ilości do 2 m3/gospodarstwo domowe/rok przy czym wymaga się odrębnego wydzielenia gruzu budowlanego, tworzyw sztucznych, styropianu i odpadów niebezpiecznych (czysty gruz),

d) pozostałe odpady, wymienione w § 3- w każdej ilości.

6. Przyjęcia odpadów dokonuje się po sprawdzeniu zgodności dostarczonych odpadów z wykazem aktualnie przyjmowanych odpadów.

7. W przypadku dostarczenia odpadów wymienionych w ust. 4 w formie zmieszanej dostarczający jest obowiązany je posegregować. W przypadku odmowy segregacji, odpady nie zostaną przyjęte do PSZOK.

8. W przypadku mieszania odpadów lub umieszczania odpadów w pojemnikach, kontenerach lub urządzeniach niezgodnie z ich przeznaczeniem obsługa PSZOK, może odmówić przyjęcia odpadów.

9. Korzystający z PSZOK zobowiązani są do bezwzględnego przestrzegania niniejszego Regulaminu.

§ 3. Rodzaje odpadów komunalnych przyjmowanych do PSZOK:

1) opakowania z papieru i tektury (15 01 01),

2) opakowania z metali i metale (15 01 04, 20 01 40),

3) opakowania z tworzyw sztucznych (15 01 02),

4) opakowania wielomateriałowe (15 01 05),

5) opakowania ze szkła (15 01 07),

6) odpady ulegające biodegradacji, w tym odpady opakowaniowe ulegające biodegradacji oraz odpady zielone (20 02 01),

7) przeterminowane leki (20 01 31*, 20 01 32),

8) chemikalia (20 01 13*, 20 01 14*, 20 01 15*, 20 01 17*, 20 01 19*, 20 01 21*, 20 01 25, 20 01 26*, 20 01 27*, 20 01 28, 20 01 29*, 20 01 30, 20 01 80),

9) zużyte baterie i akumulatory (20 01 33*, 20 01 34),

10) zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny (20 01 23*, 20 01 35, 20 01 36),

11) meble i inne odpady wielkogabarytowe (20 03 07),

12) odpady budowlane - rozbiórkowe z gospodarstw domowych w ilości określonej w § 2 ust. 5 lit. c (17 01 01, 17 01 02),

13) zużyte opony (20 03 99, 16 01 03) w ilości określonej w § 2 ust. 5 lit. b,

14) meble i inne odpady wielkogabarytowe w ilości określonej w § 2 ust. 5 lit. a.

§ 4. Punkt Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych jest czynny w czwartki od godziny 8.00 do 12.00, w pozostałe dni tygodnia możliwe jest oddanie odpadów po wcześniejszym kontakcie telefonicznym pod nr 533 322 271 oraz 52 33 26460.

§ 5. 1. Odpady wymienione w § 3 gromadzone są selektywnie, w specjalnie do tego celu przeznaczonych, oznakowanych pojemnikach, bądź w wyznaczonych miejscach w sposób bezpieczny dla zdrowia, ludzi i środowiska.

2. Obsługa PSZOK nie dokonuje rozładunku dostarczonych odpadów, a jedynie wskazuje miejsce gdzie należy złożyć przywiezione odpady.

3. Przyjęcie odpadów będzie rejestrowane na formularzu zawierającym datę przyjęcia odpadu, jego rodzaj, ilość i wagę, oraz dane osoby go dostarczającej.

§ 6. 1. Na teren PSZOK nie będą przyjmowane odpady inne niż wymienione w § 3 niniejszego Regulaminu.

2. W PSZOK nie będą przyjmowane:

a) odpady budowlane zawierające azbest, papę, smołę oraz wełnę mineralną.

b) odpady od osób fizycznych w ilościach wskazujących na pochodzenie z innego źródła niż wytworzone na terenie nieruchomości zamieszkałej przez jej mieszkańców.

c) odpady pochodzące z działalności rolniczej lub prowadzenia działalności gospodarczej

3. Obsługa PSZOK ma prawo odmówić przyjęcia odpadu, jeśli byłoby to sprzeczne z przepisami prawa oraz mogłoby zagrażać zdrowiu i życiu ludzi.

§ 7. Regulamin korzystania z PSZOK dostępny jest w siedzibie Punktu oraz na stronie internetowej Urzędu Gminy w Warlubiu.

Przewodnicząca Rady Gminy


Wanda Wolan


Uzasadnienie

Przedmiotem uchwały jest opracowanie Regulaminu dla Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych. Główne zapisy dotyczą ograniczonej ilości odpadów, które mieszkaniec może oddać bezpłatnie w punkcie. Dotychczas nie wprowadzono limitów dla jednego mieszkańca, co powodowało masowe oddawanie odpadów przez mieszkańców. W związku z powyższym podjęcie przedmiotowej uchwały jest uzasadnione.

Przewodnicząca Rady Gminy


Wanda Wolan

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Jowita Mulawa-Krause

Radca prawny, ekspert w dziedzinie prawa podatkowego, cywilnego i handlowego.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »