| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XI/68/15 Rady Gminy Lipno

z dnia 17 listopada 2015r.

w sprawie określenia stawek podatku od nieruchomości na rok 2016

Na podstawie art.18 ust.2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2015 r. poz. 1515[1])), art.5 i art.7 ust.3 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2014 r., poz. 849 z późn. zm.[2])) oraz w związku z Obwieszczeniem Ministra Finansów z dnia 5 sierpnia 2015 r. w sprawie górnych granic stawek kwotowych podatków i opłat lokalnych w 2016r. (M.P.2015, poz. 735), uchwala się, co następuje:

§ 1. Określa się stawki podatku od nieruchomości na 2016 rok w wysokości:

1) od gruntów:

a) związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej, bez względu na sposób zakwalifikowania w ewidencji gruntów i budynków - 0,55 zł od 1 m2 powierzchni,

b) pod wodami powierzchniowymi stojacymi lub wodami powierzchniowymi płynacymi jezior i zbiorników sztucznych - 4,58 zł od 1 ha powierzchni,

c) pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego - 0,27 zł od 1 m2 powierzchni;

d) niezabudowanych objętych obszarem rewitalizacji, o którym mowa w ustawie z dnia 9 października 2015 roku o rewitalizacji (Dz. U. poz. 1777), i położonych na terenach, dla których miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego przewiduje przeznaczenie pod zabudowę mieszkaniową, usługową albo zabudowę o przeznaczeniu mieszanym obejmującym wyłącznie te rodzaje zabudowy, jeżeli od dnia wejścia w życie tego planu w odniesieniu do tych gruntów upłynął okres 4 lat, a w tym czasie nie zakończono budowy zgodnie z przepisami prawa budowlanego - 3,00 zł od 1 m2 powierzchni;

2) od budynków lub ich części :

a) mieszkalnych - 0,62 zł od 1m2 powierzchni,

b) związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej oraz od budynków mieszkalnych lub ich części zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej -19,10 zł od 1m2 powierzchni użytkowej,

c) zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie obrotu kwalifikowanym materiałem siewnym - 10,68 zł od 1m2 powierzchni użytkowej,

d) związanych z udzielaniem świadczeń zdrowotnych w rozumieniu przepisów o działalności leczniczej, zajętych przez podmioty udzielające tych świadczeń - 4,65 zł od 1m2 powierzchni użytkowej,

e) pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publiczneg - 3,85 zł od 1m2 powierzchni użytkowej;

3) od budowli - 2% ich wartości, określonej na podstawie art.4 ust. 1 pkt 3 i ust.3-7 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych.

§ 2. Zwalnia się z podatku od nieruchomości:

1) rurociągi wodociągowe, kanalizacyjne i zajęte pod nie grunty oraz budowle służące zaopatrzeniu w wodę, odprowadzeniu ścieków i oczyszczaniu ścieków, z wyjątkiem prowadzenia działalności gospodarczej;

2) budynki lub ich części i grunty zajęte na potrzeby działalności przeciwpożarowej, z wyjątkiem prowadzenia działalności gospodarczej;

3) budynki lub ich części oraz grunty zajęte na prowadzenie działalności w zakresie kultury i sztuki, z wyjątkiem prowadzenia działalności gospodarczej;

4) budynki, budowle, grunty lub ich części zajęte pod cmentarze.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Lipno.

§ 4. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego i wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2016 roku.

Przewodniczący Rady Gminy Lipno


Bohdan Nowak


[1]) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2015 r. , poz. 1045

[2]) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały zgłoszone w Dz. U. z 2015 r. poz. 528, 699, 774, 1045,poz. 1283 oraz M.P. z 2014 r., poz. 718 i poz. 895, z 2015 r., poz. 912, poz. 735 i poz. 1029

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Magdalena Golińska

aplikant radcowski

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »