| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XIII/87/2015 Rady Gminy Jeżewo

z dnia 26 listopada 2015r.

w sprawie opłaty targowej

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( Dz.U. z 2015r. poz. 1515) i art. 15 ust. 1, art. 19 pkt 1 lit. a) i pkt 2 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych[1]) (tekst jednolity: Dz.U. z 2014 r. poz. 849; z 2015 r. poz. 528, poz. 699, poz. 774, poz. 1045) oraz art. 47 § 4a ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (tekst jednolity: Dz.U. z 2015 r. poz. 613, poz. 699, poz. 978, poz. 1197) zarządza się co następuje:

§ 1. Uchwałą niniejszą Rada Gminy Jeżewo:

1. wprowadza opłatę targową;

2. określa wysokość stawek opłaty targowej;

3. określa zasady ustalania i poboru oraz termin płatności opłaty targowej;

4. zarządza pobór opłaty targowej w drodze inkasa, określa inkasentów, termin płatności dla inkasentów.

§ 2. Na terenie Gminy Jeżewo wprowadza się opłatę targową.

§ 3. Ustala się stawki opłaty targowej za każdy dzień sprzedaży w wysokości:

1. od sprzedaży z ręki, koszyków, skrzynek i wiader - 5,00zł;

2. od sprzedaży ze stołu o wymiarach 2,40m x 1,00m - 6,00zł;

3. od sprzedaży z wózka, przyczepki, samochodu osobowego - 11,00zł;

4. od sprzedaży z samochodu dostawczego do 2,5t - 15,00zł;

5. od sprzedaży z przyczepy lub samochodu ciężarowego - 23,00zł;

6. od sprzedaży z namiotu - 22,00zł.

§ 4. W przypadku, gdy dla danej sprzedaży właściwa jest więcej niż jedna stawka opłaty targowej, stosuje się stawkę wyższą.

§ 5. Dzienna opłata targowa o której mowa w § 3 od osoby fizycznej, prawnej lub jednostki organizacyjnej nie mającej osobowości prawnej nie może przekroczyć kwoty określonej corocznie przez Ministra finansów w drodze obwieszczenia w sprawie górnych granic stawek kwotowych podatków i opłat lokalnych.

§ 6. Terminem płatności opłaty targowej jest dzień, w którym dokonywana jest sprzedaż.

§ 7. Opłatę targową pobiera inkasent w bloczku wpłat będącym drukiem ścisłego zarachowania i odprowadza ją miesięcznie w kasie Urzędu Gminy Jeżewo.

§ 8. Na inkasenta wyznacza się Urząd Gminy Jeżewo.

§ 9. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi gminy Jeżewo.

§ 10. Z dniem wejścia w życie niniejszej uchwały, traci moc Uchwała Nr XXXIX/249/10 Rady Gminy Jeżewo z dnia 5 października 2010r. w sprawie opłaty targowej.

§ 11. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko - Pomorskiego, nie wcześniej jednak niż z dniem 1 stycznia 2016 r.

Przewodniczący Rady Gminy


Dariusz Werkowski


[1]) Niniejsza ustawa dokonuje w zakresie swojej regulacji wdrożenia następujących dyrektyw Wspólnot Europejskich:
1) dyrektywy 92/106/EWG z dnia 7 grudnia 1992 r. w sprawie ustanowienia wspólnych zasad dla niektórych typów transportu kombinowanego towarów między państwami członkowskimi (Dz.Urz. WE L 368 z 17.12.1992),
2) dyrektywy 1999/62/WE z dnia 17 czerwca 1999 r. w sprawie pobierania opłat za użytkowania niektórych typów infrastruktury przez pojazdy ciężarowe (Dz.Urz. WE L 187 z 20.07.1999). Dane dotyczące ogłoszenia aktów prawa Unii Europejskiej, zamieszczone w niniejszej ustawie - z dniem uzyskania przez Rzeczpospolitą Polską członkostwa w Unii Europejskiej - dotyczą ogłoszenia tych aktów w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej - wydanie specjalne.

POLECANE

Artykuł partnerski

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Rafał Jankowski

Przedsiębiorca, Partner Zarządzający Cafe Finance

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »