| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XI/56/2015 Rady Gminy Osiek

z dnia 3 grudnia 2015r.

w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2015 r. poz. 1515 ze.zm) i art. 5 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz.U. z 2014r., poz. 849 z późn.zm.[1])) oraz Obwieszczenia Ministra Finansów z dnia 5 sierpnia 2015r. w sprawie górnych granic stawek kwotowych podatków i opłat lokalnych w 2016r. (M.P. z 2015 poz.735) Rada Gminy uchwala, co następuje :

§ 1. Określa się roczne stawki podatku od nieruchomości w następujących wysokościach :

1) od gruntów :

a) związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej bez względu na sposób zakwalifikowania w ewidencji gruntów i budynków - 0,75 zł od 1 m2 powierzchni

b) pod wodami powierzchniowymi stojącymi lub wodami powierzchniowymi płynącymi jezior i zbiorników sztucznych - 4,51 zł od 1 ha powierzchni

c) pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalnośćpożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego - 0,20 zł od 1 m2 powierzchni

d) niezabudowanych objętych obszarem rewitalizacji, o którym mowa w ustawie z dnia 9 października 2015 r. o rewitalizacji (Dz. U. poz. 1777), i położonych na terenach, dla których miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego przewiduje przeznaczenie pod zabudowę mieszkaniową, usługową albo zabudowę o przeznaczeniu mieszanym obejmującym wyłącznie te rodzaje zabudowy, jeżeli od dnia wejścia w życie tego planu w odniesieniu do tych gruntów upłynął okres 4 lat, a w tym czasie nie zakończono budowy zgodnie z przepisami prawa budowlanego - 3,00zł od 1 m2 powierzchni.

2) od budynków lub ich części :

a) mieszkalnych lub ich części - 0,20 zł od 1 m2 powierzchni użytkowej

b) związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej oraz od budynków mieszkalnych lub ich części zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej - 19,50 zł od 1 m2 powierzchni użytkowej

c) zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie obrotu kwalifikowanym materiałem siewnym - 10,68 zł od 1 m2 powierzchni użytkowej

d) związanych z udzielaniem świadczeń zdrowotnych w rozumieniu przepisów o działalności leczniczej, zajętych przez podmioty udzielające tych świadczeń- 4,00 zł od 1 m2 powierzchni użytkowej

e) pozostałych budynków lub ich części - 5,00 zł od 1 m2 powierzchni użytkowej

f) zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalność pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego - 7,00 zł od 1 m2 powierzchni

3) od budowli -2 % ich wartości określonej na podstawie art. 4 ust. 1 pkt 3 i ust. 3-7 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych.

§ 2. Zwalnia się z podatku od nieruchomości:

1) grunty, budynki i budowle służące ochronie przeciwpożarowej, działalności kulturalnej;

2) grunty, budynki i budowle służące odprowadzaniu i oczyszczaniu ścieków poboru, uzdatniania i rozprowadzania wody, za wyjątkiem gruntów, budowli i budynków lub ich części wykorzystanych pod działalność gospodarczą.

§ 3. Traci moc uchwała Rady Gminy Nr X/51/2015 z dnia 29 października 2015r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości.

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Osiek.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2016 r. i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko - Pomorskiego.

Przewodniczący Rady


Jerzy Michałowski


[1]) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz.U. z 2015r. poz. 528, poz.699, poz. 774, poz. 1045, poz. 1283 i poz. 1777.

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

FakturaXL.pl

FakturaXL.pl jest producentem oprogramowania w zakresie fakturowania online dla firm i biur rachunkowych. Od ponad 12 lat tworzymy z pasją rozwiązania IT.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »