| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XI/110/15 Rady Miejskiej Radzynia Chełmińskiego

z dnia 7 grudnia 2015r.

zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu gminy Radzyń Chełmiński na 2015r

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9, lit. i, pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2015 r., poz. 1515) oraz art. 211, 212, 214, 215, 222, 235-237 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2013r, poz. 885 ze zm.) uchwala się, co następuje:w uchwale Nr III/16/14 Rady Miejskiej Radzynia Chełmińskiego z dnia 30 grudnia 2014r w sprawie uchwalenia budżetu gminy Radzyń Chełmiński na 2015 rok Uchwałami Rady Miejskiej Radzynia Chełmińskiego Nr IV/33/15 z dnia 2 lutego 2015r, Nr VI/40/15 z dnia 27 marca 2015r, Nr VIII/63/15 z dnia 29 czerwca 2015r, Nr IX/85/15 z dnia 24 września 2015r, Nr X/99/15 z dnia 21 października 2015r oraz Zarządzeniami Burmistrza Miasta i Gminy Radzyń Chełmiński Nr 2/2015 z dnia 15 stycznia 2015r, Nr 5/2015 z dnia 30 stycznia 2015r, Nr 8/2015 z dnia 9 lutego 2015r, Nr 10/2015 z dnia 27 lutego 2015r, Nr 19/2015 z dnia 30 marca 2015r, Nr 32/2015 z dnia 29 kwietnia 2015r, Nr 33/2015 z dnia 8 maja 2015r, Nr 35/2015 z dnia 22 maja 2015r oraz Zarządzeniami Burmistrza Miasta i Gminy Radzyń Chełmiński Nr 2/2015 z dnia 15 stycznia 2015r, Nr 5/2015 z dnia 30 stycznia 2015r, Nr 8/2015 z dnia 9 lutego 2015r, Nr 10/2015 z dnia 27 lutego 2015r, Nr 36/2015 z dnia 3 czerwca 2015r, Nr 43/2015 z dnia 30 czerwca 2015r, Nr 49/2015 z dnia 15 lipca 2015r, Nr 53/2015 z dnia 10 sierpnia 2015r, Nr 59/2015 z dnia 31 sierpnia 2015r, Nr 60/2015 z dnia 4 września 2015r , Nr 69/2015 z dnia 30 września 2015r, Nr 84/2015 z dnia 20 listopada 2015r, Nr 86/2015 z dnia 30 listopada 2015r wprowadza się następujące zmiany:

§ 1. Dochody budżetu na 2015 rok w wysokości 22 259 278,57zł zastępuje się dochodami w wysokości 21 809 481,49zł

z tego:

- dochody bieżące w wysokości 20 340 270,94zł

- dochody majątkowe w wysokości 1 469 210,55zł

zgodnie z załącznikiem Nr 1.

§ 2. 1. Wydatki budżetu na 2015rok w wysokości 21 698 656,57zł zastępuje się wydatkami w wysokości 21 809 481,49zł

z tego:

- wydatki bieżące w wysokości 19 690 021,94zł

- wydatki majątkowe w wysokości 2 119 459,55zł

zgodnie z załącznikiem Nr 2.

2. Limity wydatków na zadania inwestycyjne w 2015 roku zgodnie z załącznikiem Nr 4.

§ 3. Łączna kwota planowanych przychodów w wysokości 1 156 958,13zł i łączna kwota planowanych rozchodów w wysokości 1 156 958,13zł zgodnie z załącznikiem Nr 3.

§ 4. Dochody i wydatki związane z realizacją:

1) zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami w wysokości 3 032 712,38zł, pozostają bez zmian;

2) zadań wykonywanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej w wysokości 1 000,00zł, pozostają bez zmian.

§ 5. Plan finansowy dochodów budżetu państwa związanych z realizacją zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego w wysokości 16 200,00zł pozostaje bez zmian.

§ 6. Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu gminy:

1) dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych w wysokości 308 955,55zł pozostają bez zmian;

2) dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych w wysokości 159 500,00zł pozostają bez zmian.

§ 7. Plan wpływów i wydatków związanych z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska:

1) wpływy w wysokości 378 030,64zł

2) wydatki w wysokości 378 030,64zł

zgodnie z załącznikiem Nr 5.

§ 8. Dochody w wysokości 84 203,06zł z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki w kwocie 84 203,06zł na realizację zadań określonych w miejsko-gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych, przeciwdziałania narkomanii oraz przeciwdziałania przemocy w rodzinie, zgodnie z załącznikiem Nr 1 i 2.

§ 9. Rezerwy

1) ogólna w wysokości 88 162,18zł,

2) celowa w wysokości 80 500,00zł,

z przeznaczeniem na:

a) realizację zadań własnych gminy w ramach pożytku publicznego w wysokości 37 500,00zł

b) rezerwę celową zgodnie z ustawą o zarządzaniu kryzysowym w wysokości 43 000,00zł

pozostają bez zmian.

§ 10. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy.

§ 11. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko - Pomorskiego.

Przewodniczący Rady Miejskiej


Jan Michaliszyn


Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XI/110/15
Rady Miejskiej Radzynia Chełmińskiego
z dnia 7 grudnia 2015 r.
Zalacznik.pdf


Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XI/110/15
Rady Miejskiej Radzynia Chełmińskiego
z dnia 7 grudnia 2015 r.
Zalacznik2.pdf


Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XI/110/15
Rady Miejskiej Radzynia Chełmińskiego
z dnia 7 grudnia 2015 r.
Zalacznik3.pdf


Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XI/110/15
Rady Miejskiej Radzynia Chełmińskiego
z dnia 7 grudnia 2015 r.

infoRgrafika

infoRgrafika

infoRgrafika

infoRgrafika

Założenia planowanych zadań inwestycyjnych oraz zakupów inwestycyjnych na 2015 rok

Planowane wielkości nakładów finansowych zadań inwestycyjnych w załączniku nr 4 do budżetu gminy na 2015 rok oraz niektórych zakupów inwestycyjnych dotyczą:

I. Zadania inwestycyjne

1) Zaprojektowanie i wykonanie studni głębinowej wraz z podłączeniem i uruchomieniem stacji uzdatniania wody Rywałd, gm. Radzyń Chełmiński. Planowane nakłady finansowe wyniosą 300 000,00zł i pokryte zostaną dochodami własnymi gminy, w tym środkami z opłat i kar za korzystanie ze środowiska w wysokości 297 554,35zł.

2) Opracowanie dokumentacji technicznej oraz rozbudowa sieci wodociągowej w miejscowości Gołębiewo i Radzyń Chełmiński. Planowane nakłady finansowe wyniosą 45 000,00zł i pokryte zostaną dochodami własnymi gminy, w tym środkami z opłat i kar za korzystanie ze środowiska w wysokości 15 000,00zł.

3) Budowa placów zabaw i terenów rekreacyjnych w miejscowości Mazanki i Nowy Dwór. Planowane nakłady finansowe wyniosą 32 000,00zł i pokryte zostaną dochodami własnymi gminy.

4) Budowa małej infrastruktury turystycznej przy jeziorze Szumiłowo wraz z zagospodarowaniem terenu w miejscowości Zakrzewo gmina Radzyń Chełmiński - etap II. Planowane nakłady finansowe wyniosą 209 319,00zł i pokryte zostaną dochodami własnymi gminy w wysokości 81 551,00zł oraz środkami pochodzącymi z budżetu Unii Europejskiej w ramach środka 4.1. Rozwój obszarów zależnych od rybactwa z wyłączeniem realizacji operacji polegających na funkcjonowaniu grupy rybackiej (LGR) oraz nabywaniu umiejętności i aktywizacji lokalnych społeczności w ramach Programu Operacyjnego "Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007-2013" w wysokości 127 768,00zł.

5) Przebudowa części drogi gminnej nr 041618C Radzyń Wieś - Gawłowice dojazdowej do gruntów rolnych o nawierzchni bitumicznej w miejscowości Radzyń Wieś. Planowane nakłady finansowe wyniosą 260 000,00zł i pokryte zostaną dochodami własnymi gminy w wysokości 204 000,00zł oraz dotacją celową ze środków budżetu województwa kujawsko - pomorskiego pochodzącymi z tytułu wyłączeń gruntów z produkcji rolnej w wysokości 56 000,00zł.

6) Opracowanie dokumentacji technicznej na przebudowę drogi gminnej nr 041618C Radzyń Wieś - Gawłowice - etap II. Planowane nakłady finansowe wyniosą 7 500,00zł i pokryte zostaną dochodami własnymi gminy.

7) Opracowanie dokumentacji na przebudowę ulicy Długosza, Podgrodzie i Fijewo. Planowane nakłady finansowe wyniosą 22 500,00zł i pokryte zostaną dochodami własnymi gminy.

8) Przebudowa drogi gminnej na osiedlu Fijewo w Radzyniu Chełmińskim. Planowane nakłady finansowe wyniosą 81 499,00zł i pokryte zostaną dochodami własnymi gminy.

9) Opracowanie dokumentacji technicznej oraz przebudowa drogi gminnej Zielnowo. Planowane nakłady finansowe wyniosą 48 501,00zł i pokryte zostaną dochodami własnymi gminy.

10) Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Zielnowo (Drejsza). Planowane nakłady finansowe wyniosą 45 000,00zł i pokryte zostaną dochodami własnymi gminy.

11) Opracowanie dokumentacji na przebudowę drogi gminnej Gołębiewo i Czeczewo. Planowane nakłady finansowe wyniosą 15 000,00zł i pokryte zostaną dochodami własnymi gminy.

12) Opracowanie dokumentacji na przebudowę ulicy Tysiąclecia w Radzyniu Chełmińskim. Planowane nakłady finansowe wyniosą 10 000,00zł i pokryte zostaną dochodami własnymi gminy.

13) Opracowanie dokumentacji na budowę chodnika wzdłuż drogi wojewódzkiej Zielnowo i Zakrzewo. Planowane nakłady finansowe wyniosą 15 000,00zł i pokryte zostaną dochodami własnymi gminy.

14) Budowa zatoki autobusowej wzdłuż drogi wojewódzkiej Nr 543 w miejscowości Czeczewo. Planowane nakłady finansowe wyniosą 44 525,00zł i pokryte zostaną dochodami własnymi gminy.

15) Budowa nowych punktów świetlnych na terenie miasta i gminy Radzyń Chełmiński. Planowane nakłady finansowe wyniosą 82 000,00zł i pokryte zostaną dochodami własnymi gminy.

16) Radzyń Chełmiński, ruiny zamku krzyżackiego konwentualnego (XIIIw.): zabezpieczenie i konserwacja murów - etap III. Planowane nakłady finansowe wyniosą 236 743,55zł i pokryte zostaną dochodami własnymi gminy w wysokości 50 000,00zł oraz dotacją celową ze środków finansowych Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z budżetu państwa w wysokości 186 743,55zł.

17) Opracowanie dokumentacji technicznej na adaptację pomieszczeń zamku na muzeum i kawiarnię. Planowane nakłady finansowe wyniosą 22 100,00zł i pokryte zostaną dochodami własnymi gminy.

18) Rozbudowa parku rekreacji, sportu i wypoczynku oraz terenów rekreacyjnych w Radzyniu Chełmińskim. Planowane nakłady finansowe wyniosą 210 000,00zł i pokryte zostaną dochodami własnymi gminy.

II. Zakupy inwestycyjne

1) Wykup i zamiana gruntów pod budowę ścieżki rowerowej Radzyń Chełmiński - Czeczewo - Gołębiewo. Planowane nakłady finansowe wyniosą 131 000,00zł i pokryte zostaną dochodami własnymi gminy.

2) Zakup wiat przystankowych. Planowane nakłady finansowe wyniosą 13 000,00zł i pokryte zostaną dochodami własnymi gminy.

3) Zakup pompy obiegowej do kotłowni Fijewo w Radzyniu Chełmińskim. Planowane nakłady finansowe wyniosą 8 000,00zł i pokryte zostaną dochodami własnymi gminy.

4) Zakup samochodu służbowego dla potrzeb Urzędu. Planowane nakłady finansowe wyniosą 63 642,00zł i pokryte zostaną dochodami własnymi gminy.

5) Realizacja systemu innowacyjnej edukacji w województwie Kuj. - Pom. poprzez zbudowanie systemu dystrybucji treści edukacyjnych (zakup tablic interaktywnych). Planowane nakłady finansowe wyniosą 14 717,00zł i pokryte zostaną dochodami własnymi gminy. W ramach tego zadania gmina nasza podpisała umowę partnerską, zgodnie z uchwałą Rady Miejskiej Radzynia Chełmińskiego Nr XXIII/202/13 z dnia 8 marca 2013r w sprawie przystąpienia do partnerstwa na rzecz realizacji Projektu pn."Realizacja systemu innowacyjnej edukacji w województwie kujawsko - pomorskim poprzez zbudowanie systemu dystrybucji treści edukacyjnych" w ramach działania 4.2 Rozwój usług i aplikacji dla ludności (Nr RPOWKP 93/IV/4.2013) Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko - Pomorskiego na lata 2007 - 2013. Zakres rzeczowy tego zadania przewiduje wdrożenie nowych, innowacyjnych form nauczania, w sposób umożliwiający sprawne i efektywne osiągniecie zakładanego celu, w szczególności doposażenie szkół podstawowych w narzędzia poprawiające jakość procesu kształcenia. Zespół Szkół w Radzyniu Chełmińskim w ramach tego projektu otrzyma 4 zestawy, na które składa się tablica interaktywna wraz z oprzyrządowaniem i laptopem oraz pokryty zostanie koszt budowy systemu treści edukacyjnych, szkolenia, promocja i zarzadzanie projektem. Umowa Partnerska została podpisana celem złożenia wniosku o dofinansowanie projektu partnerskiego w ramach RPO. Zgodnie z pismem z Urzędu Marszałkowskiego środki dotyczące wkładu własnego niewykorzystane w roku 2014 przechodzą na rok 2015.

6) Zakup sprzętu komputerowego w ramach projektu "Infostrada Kujaw i Pomorza". Planowane nakłady finansowe wyniosą 21 343,00zł i pokryte zostaną dochodami własnymi gminy. W ramach tego zadania Gmina nasza przystąpiła do realizacji projektu kluczowego pn."Infostrada Kujaw i Pomorza" realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko - Pomorskiego na lata 2007 -2013. Realizacja tego zadania następuje w latach 2011-2015. Środki zaplanowane na 2015 rok stanowią wkład własny gminy w realizację tego zadania.

7) Zakup samochodu osobowo - terenowego typu SUV w wersji oznakowanej dla Komendy Miejskiej Policji w Grudziądzu. Planowane nakłady finansowe wyniosą 4 880,00zł i pokryte zostaną dochodami własnymi gminy.

8) Zakup naleśnikarki do stołówki szkolnej. Planowane nakłady finansowe wyniosą 22 314,00zł i pokryte zostaną dochodami własnymi gminy.

9) Zakup kotła warzelnego elektrycznego do kuchni szkolnej. Planowane nakłady finansowe wyniosą 15 000,00zł i pokryte zostaną dochodami własnymi gminy.

10) Zakup autobusu dla Zespołu Szkół w Radzyniu Chełmińskim. Planowane nakłady finansowe wyniosą 91 276,00zł i pokryte zostaną dochodami własnymi gminy.

11) Zakup dwóch pomp kanalizacyjnych typu FLYGT do przepompowni ścieków w Radzyniu Chełmińskim. Planowane nakłady finansowe wyniosą 20 000,00zł i pokryte zostaną dochodami własnymi gminy, w tym środkami z opłat i kar za korzystanie ze środowiska w wysokości 7 200,00zł.

12) Zakup pompki dozującej reagenty na Stacji Uzdatniania Wody w Radzyniu Chełmińskim. Planowane nakłady finansowe wyniosą 8 000,00zł i pokryte zostaną dochodami własnymi gminy.

13) Zakup urządzenia spiralnego do udrażniania kanalizacji (przepychacz rur). Planowane nakłady finansowe wyniosą 14 600,00zł i pokryte zostaną dochodami własnymi gminy pochodzącymi z opłat i kar za korzystanie ze środowiska.

14) Zakup samochodu służbowego dla Powiatowego Urzędu Pracy w Grudziądzu. Planowane nakłady finansowe wyniosą 5 000,00zł i pokryte zostaną dochodami własnymi gminy.


Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr XI/110/15
Rady Miejskiej Radzynia Chełmińskiego
z dnia 7 grudnia 2015 r.
Zalacznik5.pdf

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Kancelaria Prawna ARKANA

Profesjonalna obsługa prawna firm i porady prawne dla biznesu.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »