| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XVII/172/15 Rady Miejskiej w Koronowie

z dnia 16 grudnia 2015r.

zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Koronowo na rok 2015

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2015 roku, poz. 1515) oraz art. 211, 212, 214, 215, 222, 235, 236, 237, 258, 242 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. z 2013 poz. 885 z późn.zm.) Rada Miejska uchwala, co następuje:

§ 1. W uchwale Nr III/23/14 Rady Miejskiej w Koronowie z dnia 30 grudnia 2014 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Koronowo na rok 2015 zmienioną Uchwałami Rady Miejskiej: Nr IV/27/15 z dnia 19 stycznia 2015 roku, Nr V/29/15 z dnia 13 luty 2015 roku, Nr VI/50/15 z dnia 6 marca 2015 roku, Nr VII/53/15 z dnia 25 marca 2015 roku, Nr VIII/73/15 z dnia 29 kwietnia 2015 roku, Nr IX/84/15 z dnia 18 maja 2015 roku, Nr X/87/15 z dnia 27 maja 2015 roku, Nr XI/99/15 z dnia 24 czerwca 2015 roku, Nr XII/108/15 z dnia 29 lipca 2015 roku, Nr XIII/113/15 z dnia 26 sierpnia 2015 roku, Nr XIV/125/15 z dnia 30 września 2015 roku, Nr XV/139/15 z dnia 28 października 2015 roku, Nr XVI/146/15 z dnia 25 listopada 2015 roku oraz Zarządzeniami Burmistrza: Nr OR-S.0050.13.2015 z dnia 30 stycznia 2015 roku, Nr OR-S.0050.47.2015 z dnia 31 marca 2015 roku, Nr OR-S.0050.54.2015 z dnia 14 kwietnia 2015 roku, Nr OR-S.0050.66.2015 z dnia 11 maja 2015 roku, Nr OR-S.0050.78.2015 z dnia 27 maja 2015 roku, Nr OR-S.0050.86.2015 z dnia 15 czerwca 2015 roku, Nr OR-S.0050.93.2015 z dnia 24 czerwca 2015 roku, Nr OR-S.0050.100a.2015 z dnia 30 czerwca 2015 roku, Nr OR-S.0050.113.2015 z dnia 14 lipca 2015 roku, Nr OR-S.0050.121a.2015 z dnia 29 lipca 2015 roku, Nr OR-S.0050.147.2015 z dnia 31 sierpnia 2015 roku, Nr OR-S.0050.160.2015 z dnia 09 września 2015 roku, Nr OR-S.0050.168.2015 z dnia 15 września 2015 roku, Nr OR-S.0050.170.2015 z dnia 30 września 2015 roku, Nr OR-S.0050.186.2015 z dnia 19 października 2015 roku, Nr OR-S.0050.195.2015 z dnia 30 października 2015 roku, Nr OR-S.0050.207.2015 z dnia 30 listopada 2015 roku, Nr OR-S.0050.215.2015 z dnia 10 grudnia 2015 roku wprowadza się następujące zmiany:

1) W § 1 "Dochody budżetu Gminy Koronowo na 2015 rok" - załącznik Nr 1 do uchwały budżetowej 74.527.517,31 zł, w tym:

- zwiększa się o kwotę 140.000,00 zł

- zmniejsza się o kwotę 0,00 zł po zmianie plan dochodów wynosi 74.667.517,31 zł, z tego:

a) dotacje na zadania zlecone, własne, według porozumień w wysokości 15.584.331,14 zł, z tego:

- dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami według załącznika Nr 5 w wysokości 9.732.590,78 zł,

- dotacje celowe związane z realizacją zadań własnych w 2015 roku według załącznika Nr 6 w wysokości 5.095.740,36 zł,

- dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej wykonywanych na podstawie porozumień (umów) z organami administracji rządowej według załącznika Nr 7 w wysokości 4.000,00 zł,

- dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień (umów), oraz wpływy i wydatki z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego w 2015 roku według załącznika Nr 8 w wysokości 752.000,00 zł,

b) subwencje z budżetu państwa w wysokości 24.115.024,00 zł,

c) dochody własne w wysokości 34.968.162,17 zł.

2) Dokonuje się podziału dochodów ogółem na:

a) dochody bieżące w wysokości 68.286.059,87 zł

b) dochody majątkowe w wysokości 6.381.457,44 zł, w tym:

- dochody ze sprzedaży majątku w wysokości 10.000,00 zł,

- dochody z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności w wysokości 40.000,00 zł,

- dochody z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości w wysokości 590.000,00 zł,

- dochody ze zbycia praw majątkowych w wysokości 0,00 zł,

- środki i wpływy na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych w wysokości 820.174,76 zł,

- dotacje na realizację zadań inwestycyjnych w wysokości 2.357.653,63 zł,

- wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków w wysokości 295.563,05 zł,

- środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 w wysokości 2.268.066,00 zł.

3) W § 2 "Wydatki budżetu Gminy Koronowo na 2015 rok" - załącznik Nr 2 do uchwały budżetowej 82.658.101,31 zł

- zwiększa się o kwotę 240.000,00 zł

- zmniejsza się o kwotę 100.000,00 zł po zmianie plan wydatków wynosi 82.798.101,31 zł, w tym:

1) wydatki bieżące w wysokości 62.916.340,58 zł, w tym:

a) wydatki jednostek budżetowych w wysokości 43.662.249,41 zł, w tym:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane w wysokości 26.504.424,45 zł,

- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań w wysokości 17.157.824,96 zł,

b) dotacje na zadania bieżące w wysokości 5.429.941,41 zł,

c) świadczenia na rzecz osób fizycznych w wysokości 12.429.333,75 zł,

d) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt. 2 i 3 w części związanej z realizacją zadań gminy w wysokości 164.816,01 zł,

e) obsługa długu gminy w wysokości 1.230.000,00 zł,

2) wydatki majątkowe w wysokości 19.881.760,73 zł, w tym:

a) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt. 2 i 3 w części związanej z realizacją zadań gminy w wysokości 3.744.959,97 zł.

4) Deficyt budżetu w kwocie 8.130.584,00 zł zostanie sfinansowany przychodami z tytułu emisji obligacji komunalnych w wysokości 3.500.000,00 zł, przychodami z tytułu zaciągniętych pożyczek z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu w wysokości 175.584,00 zł, przychodami z tytułu wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu gminy, wynikających z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych oraz nadwyżki z lat ubiegłych w wysokości 4.455.000,00 zł.

5) W załączniku Nr 1 "Dochody budżetu Gminy Koronowo na 2015 rok", Nr 2 "Wydatki budżetu Gminy Koronowo na 2015 rok", Nr 3 "Zadania inwestycyjne w 2015 roku", wprowadza się zmiany określone w załącznikach Nr 1, 2 i 3 do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Koronowa.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego.

Przewodniczący Rady Miejskiej w Koronowie


Włodzimierz Domek


Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XVII/172/15
Rady Miejskiej w Koronowie
z dnia 16 grudnia 2015 r.
Zalacznik1.pdf


Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XVII/172/15
Rady Miejskiej w Koronowie
z dnia 16 grudnia 2015 r.
Zalacznik2.pdf


Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XVII/172/15
Rady Miejskiej w Koronowie
z dnia 16 grudnia 2015 r.
Zalacznik3.pdf


Uzasadnienie

Dokonuje się w dziale 700 "Gospodarka mieszkaniowa" rozdział 70005 "Gospodarka gruntami i nieruchomościami" zwiększenia w planie dochodów z tytułu realizacji wyższych dochodów budżetowych na łączną kwotę 140.000,00 zł, z tego w: § 0430 na kwotę 30.000,00 zł, § 0470 na kwotę 50.000,00 zł i § 0750 na kwotę 60.000,00 zł. Wydatki o powyższą kwotę zwiększa się w dziale 700 "Gospodarka mieszkaniowa" rozdział 70005 "Gospodarka gruntami i nieruchomościami" w § 6060 zabezpieczając sfinansowanie zadania inwestycyjnego pn. "Przebudowa i nadbudowa budynku punktu informacji turystycznej- nabycie lokalu położonego przy ulicy Placu Zwycięstwa 22 w Koronowie".

Dokonuje się zmniejszenia planu wydatków na łączną kwotę 100.000,00 zł, z tego w dziale 600 "Transport i łączność" rozdział 60095 "Pozostała działalność" w § 4210 (o kwotę 10.000,00 zł) i § 4300 (o kwotę 8.000,00 zł) oraz w dziale 700 "Gospodarka mieszkaniowa" rozdział 70005 "Gospodarka gruntami i nieruchomościami" w § 4590 (o kwotę 82.000,00 zł). Wydatki o powyższą kwotę zwiększa się, zgodnie z załącznikiem Nr 2 i 3, do uchwały w dziale 600 "Transport i łączność" rozdział 60017 "Drogi wewnętrzne" w § 6050 zabezpieczając sfinansowanie zadania inwestycyjnego pn. "Przebudowa ulic OM Kotomierska z budową sieci kanalizacji deszczowej w Koronowie - III etap".

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Ltdconsulting.pl

Biuro księgowe wzbogacone o doradztwo i consulting gospodarczy

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »