| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XIV/134/2015 Rady Miejskiej w Barcinie

z dnia 17 grudnia 2015r.

w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości pobierania i wykorzystywania dotacji udzielanych przez Gminę Barcin niepublicznym przedszkolom oraz innym formom wychowania przedszkolnego, niepublicznym szkołom o uprawnieniach szkół publicznych prowadzonych przez inne niż Gmina osoby prawne lub osoby fizyczne i wpisanych do ewidencji szkół i placówek niepublicznych prowadzonej przez Gminę Barcin

Na podstawie art.18 ust.2 pkt 15 ustawy z dnia 08 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2015 r. poz.1515 ze zm.)[1]) oraz art. 90 ust.4 ustawy z dnia 7 września 1991 roku o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r. Nr 256,poz.2572 ze zm.)[2]) w związku z art.251 i 252 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz.885 ze zm.)[3])


uchwala się, co następuje:

Rozdział 1.
POSTANOWIENIA OGÓLNE

§ 1. Uchwała określa tryb udzielania i rozliczania dotacji dla placówek, o których mowa w art.90 ust.1a, ust.2a, ust.2b i ust.2d ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz.2572 ze zm.), działających na terenie Gminy Barcin, a także tryb i zakres kontroli prawidłowowści pobierania i ich wykorzystywania.

§ 2. Ilekroć w niniejszej uchwale jest mowa o:

1) ustawie - należy przez to rozumieć ustawę z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004r. Nr 256, poz. 2572 ze zm.);

2) szkole - należy przez to rozumieć niepubliczną szkołę podstawową z oddziałem przedszkolnym o uprawnieniach szkoły publicznej i gimnazjum o uprawnieniach szkoły publicznej, prowadzoną na terenie Gminy Barcin przez inne niż Gmina Barcin osoby prawne lub osoby fizyczne i wpisane do ewidencji szkół i placówek niepublicznych prowadzonej przez Gminę Barcin;

3) przedszkolu niepublicznym - należy przez to rozumieć przedszkola prowadzone na terenie Gminy Barcin przez osoby fizyczne lub osoby prawne inne niż Gmina Barcin wpisane do ewidencji szkół i placówek niepublicznych prowadzonej przez Gminę Barcin;

4) innych formach wychowania przedszkolnego - należy przez to rozumieć prowadzone na terenie Gminy Barcin przez osoby fizyczne lub osoby prawne inne nż Gmina Barcin:

a) zespoły wychowania przedszkolnego;

b) punkty przedszkolne.

5) organie dotującym - należy przez to rozumieć Gminę Barcin;

6) organie prowadzącym - należy przez to rozumieć inne niż Gmina Barcin osoby prawne lub osoby fizyczne prowadzące na terenie gminy Barcin niepubliczną szkołę o uprawnieniach szkoły publicznej;

7) podmiocie - należy przez to rozumieć szkołę, przedszkole i inne formy wychowania przedszkolnego, o których mowa w pkt. 2-4;

8) uczniu - należy przez to rozumieć uczniów szkół oraz wychowanków oddziałów przedszkolnych, przedszkoli niepublicznych i niepublicznych form wychowania przedszkolnego;

9) uczniu niepełnosprawnym - należy przez to rozumieć ucznia posiadającego opinię o potrzebie wczesnego wspomagania rozwoju dziecka i orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego lub orzeczenie o potrzebie zajęć rewalidacyjno-wychowawczych, o których mowa w art. 71b ust. 3 ustawy.

Rozdział 2.
PODSTAWA OBLICZENIA DOTACJI

§ 3. 1. Przedszkolom niepublicznym niespełniającym warunków, o których mowa w art. 90 ust.1b ustawy o systemie oświaty, przysługuje dotacja na każdego ucznia w wysokości równej 75% ustalonych w budżecie wydatków bieżących ponoszonych w przedszkolach publicznych prowadzonych przez Gminę Barcin w przeliczeniu na jednego ucznia, pomniejszonych o opłaty za korzystanie z wychowania przedszkolnego oraz za wyżywienie, stanowiące dochody budżetu gminy.

2. Niepublicznym innym formom wychowania przedszkolnego niespełniającym warunków, o których mowa w art. 90 ust.1c ustawy o systemie oświaty, przysługuje dotacja na każdego ucznia w wysokości równej 40% wydatków bieżących ponoszonych w przedszkolach publicznych prowadzonych przez Gminę Barcin w przeliczeniu na jednego ucznia, pomniejszonych o opłaty za korzystanie z wychowania przedszkolnego oraz za wyżywienie, stanowiące dochody budżetu gminy.

3. Na każdego ucznia niepełnosprawnego przedszkola i innej formy wychowania przedszkolnego przysługuje dodatkowa dotacja w wysokości równej kwocie przewidzianej na niepełnosprawnego ucznia przedszkola i oddziału przedszkolnego w części oświatowej subwencji ogólnej otrzymywanej przez Gminę Barcin.

4. Niepublicznym szkołom o uprawnieniach szkół publicznych, w których realizowany jest obowiązek szkolny lub obowiązek nauki na każdego ucznia przysługuje dotacja w wysokości 100% kwoty przewidzianej na jednego ucznia danego typu i rodzaju szkoły w części oświatowej subwencji ogólnej otrzymywanej przez Gminę Barcin.

5. Na każdego ucznia niepełnosprawnego szkoły przysługuje dodatkowa dotacja w wysokości równej kwocie przewidzianej na niepełnosprawnego ucznia szkoły w części oświatowej subwencji ogólnej otrzymywanej przez Gminę Barcin.

Rozdział 3.
TRYB UDZIELANIA DOTACJI

§ 4. 1. Warunkiem udzielenia dotacji na następny rok budżetowy jest złożenie przez organ prowadzący nie później niż do dnia 30 września roku poprzedzającego wniosku o udzielenie dotacji.

2. Wniosek, o którym mowa w ust.1 powinien zawierać:

1) nazwę i adres organu prowadzącego,

2) nazwę i adres podmiotu,

3) typ podmiotu,

4) numer i datę wydania zaświadczenia o wpisie podmiotu do ewidencji szkół i placówek niepublicznych,

5) informację o planowanej liczbie uczniów lub wychowanków w roku wraz z wykazem imiennym, którego dotyczy wniosek o dotację, z uwzględnieniem planowanej liczby uczniów w okresie styczeń - sierpień oraz w okresie wrzesień - grudzień; przy wychowankach oddziałów przedszkolnych i niepublicznych form wychowania przedszkolnego należy wskazać liczbę uczniów zamieszkującą na stałe w Gminie Barcin,

6) informację o planowanej liczbie uczniów niepełnosprawnych w szkole z uwzględnieniem rodzaju niepełnosprawności stwierdzonych orzeczeniem poradni psychologiczno - pedagogicznej,

7) nazwę banku i numer rachunku bankowego organu prowadzącego, na który ma być przekazywana dotacja,

3. Wzór wniosku o udzielenie dotacji przedstawia załącznik nr 1 do uchwały.

§ 5. Podmiot prowadzący dotowaną placówkę przekazuje organowi dotującemu informację niezbędną do wystąpienia do innych gmin z żądaniem zwrotu kosztów dotacji:

1) w przypadku przejęcia wychowanka z innej gminy - jednorazową informację o miejscu zameldowania i zamieszkania wychowanka niebędącego mieszkańcem Gminy Barcin,

2) w terminie do dnia 10-tego każdego miesiąca informację o wychowankach z innych gmin.

Rozdział 4.
TRYB URUCHAMIANIA DOTACJI

§ 6. 1. Dotacja wypłacana będzie w dwunastu miesięcznych ratach, przekazywanych do ostatniego dnia każdego miesiąca na rachunek bankowy podmiotu, wskazany przez organ prowadzący we wniosku o udzielenie dotacji, a za miesiąc grudzień do dnia 15 grudnia.

2. Dotacje udzielone z budżetu organu dotującego przeznaczone są na dofinansowanie realizacji zadań szkoły, przedszkola, innej formy wychowania przedszkolnego lub placówki w zakresie kształcenia, wychowania i opieki, w tym profilaktyki społecznej. Dotacje mogą być wykorzystane wyłącznie na pokrycie wydatków określonych w art.90 ust.3d ustawy o systemie oświaty.

§ 7. 1. Podstawą obliczenia miesięcznej stawki dotacji na jednego ucznia na dany rok budżetowy jest uchwała budżetowa Gminy Barcin (plan wydatków bieżących oraz liczba uczniów na dzień 1 stycznia danego roku), informacja o sposobie wyliczenia części oświatowej subwencji ogólnej dla organu dotującego, przekazana przez ministerstwo właściwe do spraw oświaty i wychowania oraz informacji o faktycznej liczbie uczniów lub wychowanków ustalona na podstawie dokumentacji przebiegu nauczania, według stanu na pierwszy dzień miesiąca złożona w terminie do 10 dnia każdego miesiąca w Urzędzie Gminy w Barcinie. Wzór informacji określa załącznik nr 2 do uchwały.

2. Jeżeli w ciągu roku budżetowego następuje zmiana w planach wydatków bieżących w odniesieniu do podmiotów, dla których wysokość kwoty dotacji uzależniona jest od wysokości ustalonych w budżecie Gminy Barcin wydatków bieżących ponoszonych na jednego ucznia w jednostkach oświatowych tego samego typu i rodzaju, zmianie ulega podstawa miesięcznej stawki dotacji na jednego ucznia.

3. Zmiana, o której mowa w ust. 2, następuje od miesiąca następującego po miesiącu dokonania zmian.

4. Do czasu uzyskania przez organ właściwy do udzielenia dotacji informacji o wysokości ostatecznej kwoty części oświatowej subwencji ogólnej, dotacja przekazywana jest zaliczkowo w wysokości obowiązującej w roku poprzednim, a w przypadku rozpoczęcia działalności przez podmiot od września roku poprzedzającego rok budżetowy - na podstawie wyliczeń z części oświatowej subwencji ogólnej z roku poprzedniego.

5. Od miesiąca następującego po miesiącu przekazania przez ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania informacji o wysokości ostatecznej kwoty części oświatowej subwencji ogólnej na dany rok, przy ustalaniu wysokości kwoty dotacji uwzględnia się wartości z aktualnej informacji.

6. W miesiącu następującym po miesiącu przekazania przez ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania informacji o wysokości ostatecznej kwoty części oświatowej subwencji ogólnej na dany rok, dokonuje się wyrównania kwot dotacji ustalonych zgodnie z ust. 4.

7. W lipcu i sierpniu wysokość dotacji, o których mowa w ust.1 ustalana jest na podstawie informacji o aktualnej liczbie uczniów w miesiącu czerwcu, za wyjątkiem uczniów skreślonych z listy

§ 8. 1. Dotacje udzielone z budżetu organu dotującego w części lub w całości niewykorzystane do końca roku budżetowego lub pobrane nienależnie, w nadmiernej wysokości, lub wykorzystane na cele inne niż określone w § 6 ust.2 podlegają zwrotowi wraz z odsetkami w wysokości określonej jak od zaległości podatkowych, w terminach i zasadach określonych w ustawie o finansach publicznych.

2. Obowiązek zwrotu dotacji pobranej nienależnie, w nadmiernej wysokości, lub wykorzystanej na cele inne niż określone w § 6 ust.2 może także wynikać z protokołu kontroli, o którym mowa w § 11.

3. W przypadku zakończenia prowadzenia działalności przez dotowaną placówkę w trakcie trwania roku budżetowego podmiot prowadzący dotowaną placówkę powiadamia pisemnie Burmistrza Barcina, a placówka zobowiązana jest przedłożyć rozliczenie wykorzystania dotacji oraz zwrócić niewykorzystane, pobrane nienależnie lub w nadmiernej wysokości środki z dotacji udzielonej z budżetu organu dotującego, w terminie 15 dni od zakończenia działalności.

4. Dotowane placówki zobowiązane są do przechowywania dokumentów finansowo - merytorycznych podlegających kontroli przez okres minimum 5 lat, licząc od końca roku, w którym była udzielona dotacja.

§ 9. 1. Organ prowadzący przedstawia sprawozdania z wykorzystania dotacji dwa razy w roku, za I półrocze w terminie do 20 lipca danego roku oraz za drugie półrocze (narastająco od stycznia do grudnia) w terminie do 20 stycznia roku następnego.

2. W przypadku, gdy organ prowadzący podejmie decyzję o zaprzestaniu działalności danego podmiotu przedkłada do organu dotującego sprawozdanie, o którym mowa w ust. 1, nie później niż w terminie 15 dni po upływie terminu wykorzystania dotacji.

3. Sprawozdanie, o którym mowa w ust. 1, zawiera m.in. informację o sposobie wykorzystania otrzymanej dotacji na wydatki bieżące podmiotu, ze szczególnym uwzględnieniem wydatków poniesionych na:

1) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń,

2) utrzymanie budynku, pomieszczeń związanych z dotowaną działalnością, w tym ubezpieczenie majątku szkoły,

3) zakupy wyposażenia, książek i pomocy dydaktycznych,

4) pozostałe.

4. Wzór sprawozdań z wykorzystania otrzymanej dotacji stanowią załączniki nr 3 i 4 do uchwały.

5. Rozliczenie dotacji następuje w oparciu o przepisy ustawy o finansach publicznych ze szczególnym uwzględnieniem art. 251 i art. 252.

Rozdział 5.
TRYB I ZAKRES KONTROLI PRAWIDŁOWOŚCI POBRANIA I WYKORZYSTYWANIA DOTACJI

§ 10. 1. Organ wykonawczy organu dotującego może przeprowadzić okresową kontrolę, o której mowa w art. 90 ust. 3e ustawy.

2. Kontrola obejmuje:

1) dokumentację przebiegu nauczania, działalności wychowawczej i opiekuńczej odpowiedniej dla danego typu i rodzaju placówki, na podstawie której sporządzono miesięczną informację o faktycznej liczbie wychowanków, stanowiącą podstawą naliczenia dotacji w danym miesiącu,

2) prawidłowość wykorzystania dotacji zgodnie z przeznaczeniem, o którym mowa w art. 90 ust. 3d ustawy o systemie oświaty - na podstawie dokumentacji finansowo-księgowej kontrolowanej jednostki oświatowej.

3. Na dokumentach finansowych potwierdzających wydatki, które zostały sfinansowane ze środków dotacji z budżetu Gminy Barcin, dotowany zobowiązany jest zamieścić opis: "Wydatek sfinansowany ze środków otrzymanej dotacji z budżetu Gminy Barcin, w kwocie ………………. zł słownie …………………………. Dotyczy ……….(nazwa dotowanej placówki)………. oraz pieczęć i podpis dyrektora szkoły lub osoby upoważnionej.

4. Kontrolę prawidłowości wykorzystania dotacji, przeprowadzają przedstawiciele organu dotującego, zwani dalej kontrolerami, na podstawie imiennego upoważnienia wydanego przez organ wykonawczy dotującego.

5. Kontrolerzy mają prawo do:

1) swobodnego poruszania się na terenie kontrolowanego podmiotu, w tym swobodnego wstępu do obiektów i pomieszczeń związanych z przedmiotem kontroli,

2) wglądu do dokumentów związanych z przedmiotem kontroli, pobierania dokumentów i innych materiałów, z zachowaniem przepisów o tajemnicy ustawowo chronionej,

3) wystąpienia o udzielenie w terminie przez nich wyznaczonym, ustnych i pisemnych wyjaśnień w sprawach dotyczących przedmiotu kontroli,

4) sporządzenia niezbędnych dla kontroli odpisów lub wyciągów z dokumentów, jak również zestawień i obliczeń na podstawie przedstawionych dokumentów.

6. Organ prowadzący kontrolowany podmiot jest zobowiązany do zapewnienia kontrolerowi warunków i środków niezbędnych do sprawnego przeprowadzenia kontroli, w szczególności do niezwłocznego przedstawiania do kontroli żądanych dokumentów i materiałów, terminowego udzielania wyjaśnień oraz w miarę możliwości udostępnienia oddzielnych pomieszczeń z odpowiednim wyposażeniem.

§ 11. 1. Kontroler jest obowiązany powiadomić organ prowadzący, co najmniej na dzień przed planowaną kontrolą, o terminie i zakresie kontroli.

2. Postępowanie kontrolne prowadzone jest w siedzibie kontrolowanego podmiotu lub w siedzibie organu prowadzącego kontrolowany podmiot.

3. Wyniki przeprowadzonej kontroli kontroler przedstawia w protokole kontroli.

4. Protokół kontroli zawiera opis stanu faktycznego stwierdzonego w toku kontroli, w tym ustalonych uchybień i nieprawidłowości.

5. Protokół kontroli podpisują kontroler i osoba upoważniona przez organ prowadzący do reprezentowania kontrolowanego podmiotu.

§ 12. 1. Organowi prowadzącemu kontrolowany podmiot przysługuje prawo zgłoszenia, umotywowanych zastrzeżeń, co do ustaleń zawartych w protokole.

2. Zastrzeżenia należy zgłosić na piśmie w terminie 14 dni od dnia podpisania protokołu kontroli.

3. W razie zgłoszenia zastrzeżeń, o których mowa w ust. 1, kontroler jest obowiązany dokonać ich analizy i w miarę potrzeb podjąć dodatkowe czynności kontrolne, a w przypadku stwierdzenia zasadności zastrzeżeń zmienić lub uzupełnić odpowiednią część protokołu kontroli.

4. W razie nieuwzględnienia zastrzeżeń w całości lub w części kontroler przekazuje na piśmie swoje stanowisko organowi prowadzącemu kontrolowany podmiot.

§ 13. 1. Organ wykonawczy po zakończeniu postępowania kontrolnego przekazuje organowi prowadzącemu kontrolowany podmiot wystąpienie pokontrolne.

2. Wystąpienie pokontrolne zawiera ocenę przedmiotu kontroli, wynikającą z ustaleń opisanych w protokole kontroli, a w razie stwierdzenie uchybień i nieprawidłowości - także wnioski pokontrolne w sprawie ich usunięcia.

3. Organ prowadzący kontrolowany podmiot jest obowiązany, w terminie określonym w wystąpieniu pokontrolnym, poinformować na piśmie organ wykonawczy o sposobie wykonania wniosków oraz podjętych działaniach w celu usunięcia stwierdzonych uchybień i nieprawidłowości.

§ 14. Traci moc Uchwała Nr XIII/113/2015 Rady Miejskiej w Barcinie z dnia 26 listopada 2015 r. w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości pobierania i wykorzystywania dotacji udzielanych przez Gminę Barcin niepublicznym przedszkolom oraz innym formom wychowania przedszkolnego, niepublicznym szkołom o uprawnieniach szkół publicznych prowadzonych przez inne niż Gmina osoby prawne lub osoby fizyczne i wpisanych do ewidencji szkół i placówek niepublicznych prowadzonej przez Gminę Barcin.

§ 15. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Barcina.

§ 16. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego.

Przewodniczący Rady Miejskiej


Krystyna Bartecka


Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XIV/134/2015
Rady Miejskiej w Barcinie
z dnia 17 grudnia 2015 r.
Zalacznik1.pdf


Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XIV/134/2015
Rady Miejskiej w Barcinie
z dnia 17 grudnia 2015 r.
Zalacznik2.pdf


Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XIV/134/2015
Rady Miejskiej w Barcinie
z dnia 17 grudnia 2015 r.
Zalacznik3.pdf


Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XIV/134/2015
Rady Miejskiej w Barcinie
z dnia 17 grudnia 2015 r.
Zalacznik4.pdf


Uzasadnienie

Ustawa o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw z dnia 13 czerwca 2013 r. (Dz. U. z 2013r. poz. 827 z późn. zm.) jednoznacznie umożliwiła pomniejszenie wydatków bieżących przedszkoli publicznych będących podstawą udzielania dotacji dla niepublicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego o opłaty za korzystanie z wychowania przedszkolnego oraz za wyżywienie, stanowiące dochody budżetu gminy, stworzyła podstawy do realizacji i dofinansowania wczesnego wspomagania rozwoju dzieci w innych formach wychowania przedszkolnego. Niniejsza uchwała ma na celu dostosowanie dotychczasowych uregulowań w zakresie udzielania przedmiotowych dotacji do zmienionych przepisów prawnych, a ponadto doprecyzowanie podstawy naliczania dotacji na uczniów niepełnosprawnych. Wobec powyższego podjęcie niniejszej uchwały jest w pełni uzasadnione.


[1]) Dz. U. z 2015 r. poz.1890

[2]) Dz. U. z 2004 r. Nr 273, poz. 2703 i Nr 281, poz. 2781; z 2005 r. Nr 17, poz. 141, Nr 94, poz. 788, Nr 122,poz.1020, Nr 131, poz. 1091, Nr 167, poz. 1400 i Nr 249, poz. 2104; z 2006 r. Nr 144, poz. 1043, Nr 208, poz. 1532,Nr 227, poz. 1658; z 2007 r. Nr 42, poz. 273, Nr 80, poz. 542, Nr 115, poz. 791, Nr 120,poz.818, Nr 180, poz.1280, Nr 181, poz. 1292; z 2008 r. Nr 70, poz. 416, Nr 145, poz. 917, Nr 216, poz.1370, Nr 235, poz.1618:z 2009 r. Nr 6, poz. 33, Nr 31, poz. 206, Nr 56, poz. 458, Nr 157, poz. 1241, Nr 219, poz.1705; z 2010 r.: Nr 44,poz. 250, Nr 54, poz. 320, Nr 127 poz.857, Nr 148, poz. 991 z 2011 r.: Nr 106, poz.622,Nr 112, poz.654, Nr 139, poz.814, Nr 149, poz.887 oraz Nr 205, poz.1206; z 2012 r.: poz.941,poz. 979: z 2013 r.: poz.87, poz.827, poz.1191,poz.1265, poz.1317, poz.1650; z 2014 r.: poz.7, poz.290, poz.538, poz.598, poz.642, poz.811, poz.1146, poz.1877; z 2015 r.: poz. 357, poz.1045, poz. 1240, poz.1418, poz.1607, poz.1629, poz. 1640)

[3]) Dz. U. z 2013 r.: poz.938, poz. 1646; z 2014 r.: poz.379, p.1626, poz.1877; z 2015 r.: poz.238, poz.532, poz.1045, poz.1117, poz.1130, poz. 1189, poz.1190, poz. 1269, poz. 1358, poz.1513

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Kredyt Inkaso S.A.

Nowoczesna windykacja

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »